× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Chapter 21

21. fejezet

8. See EGW comment on Matthew 24:23, 24. {5BC 1122.11}

8. Lásd Máté 24:23,24. kiegészítő megjegyzéseit. {5BC 1122.11}   

16-19. A Desperate Companionship for Evil—Christ shows that without the controlling power of the Spirit of God humanity is a terrible power for evil. Unbelief, hatred of reproof, will stir up satanic influences. Principalities and powers, the rulers of the darkness of this world, and spiritual wickedness in high places will unite in a desperate companionship. They will be leagued against God in the person of His saints. By misrepresentation and falsehood they will demoralize both men and women who to all appearances believe the truth. False witnesses will not be wanting in this terrible work [Luke 21:16-19 quoted] (Manuscript 40, 1897). {5BC 1122.12}

16-19. Elszánt barátkozás a gonoszságra - Krisztus rámutatott, hogy az Isten Lelkének ellenőrző hatalma nélkül az emberiség borzalmas erő a rosszra. Az intéssel szembeni hitetlenség és gyűlölség ördögi erőket korbácsol föl. Fejedelemségek és hatalmasságok, e sötét világ kormányzói és az égi magasságok gonosz szellemei fognak össze megátalkodott, elszánt szövetségbe. Összefognak Isten ellen, szentjei személyében. Hamis beállítás és hazugság segítségével meg fogják ingatni azokat, akik látszatra hisznek az igazságban. Hamis tanokban nem lesz hiány. (21:16-19) (1897,40. kézirat.) {5BC 1122.12}   

20. Scenes to Be Repeated—After speaking of the end of the world, Jesus comes back to Jerusalem, the city then sitting in pride and arrogance, and saying, “I sit a queen, ... and shall see no sorrow.” As His prophetic eye rested upon Jerusalem, He sees that as she was given up to destruction, the world will be given up to its doom. The scenes that transpired at the destruction of Jerusalem will be repeated at the great and terrible day of the Lord, but in a more fearful manner (Manuscript 40, 1897). {5BC 1123.1}

20. Jelenetek ismétlődnek - Jézus világ végét leíró szavai után visszatér Jeruzsálembe, ebbe a kevély városba, mely így szól: „Mint királynő ülök... nem ismerek gyászt." Amint látnók szeme Jeruzsálemen áll, látja, hogy amim Jeruzsálemet pusztulásra adták, a világot is pusztulás fogja utolérni. Jeruzsálem pusztulásának eseményei megismétlődnek Isten nagy és rettenetes napján, csak még félelmetesebben. (1897,40. kézirat) {5BC 1123.1}