× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Chapter 12

12. fejezet

1 (Matthew 16:6). Hypocrisy Is Like Leaven—[Luke 12:1 quoted.] ... Our Saviour presented before the people of that time the character of their sins. His plain words aroused the consciences of the hearers, but Satan's counter-working agencies were seeking for a place for their theories, to attract minds from the plainly spoken truth. As the great Teacher would speak impressive truth, the scribes and Pharisees, under pretense of being interested, would assemble around the disciples and Christ, and divert the minds of the disciples by starting questions to create controversy. They pretended that they wanted to know the truth. Christ was interrupted on this occasion as on many similar occasions. And He wished His disciples to listen to the words He had to say, and not allow anything to attract and hold their attention. Therefore He warned them, “Beware of the leaven of the Pharisees, which is hypocrisy.” They feigned a desire to get as close as possible to the inner circle. As the Lord Jesus presented truth in contrast to error, the Pharisees pretended to be desirous of understanding the truth, yet they were trying to lead His mind in other channels. {5BC 1121.9}

1. (Máté 16:6) Álszentség akár a kovász - (Dániel 12:1). . . Megváltónk kortársai elé tárta bűneiket. Egyszerű szavai fölrázták hallgatói lelkiismeretét, de a Sátán ellensúlyozó eszközei helyet kerestek elméleteiknek, hogy eltereljék a figyelmet a világosan kifejtett igazságról. Mikor a nagy tanító fontos igazságokat fejtegetett, az írástudók és farizeusok a tanítványok és Krisztus köré gyülekeztek és vitát kiváltó kérdéseket tettek föl. Úgy tettek, mintha meg szeretnék ismerni az igazságot. Ez alkalommal, mint sok más esetben, félbeszakították Krisztust. Pedig ő azt szerette volna, hogy tanítványai meghallgassák szavait s ne engedjék, hogy bármi elterelje figyelmüket. Ezért figyelmeztette őket: „Óvakodjatok a farizeusok kovászától, ami az álszentség." A farizeusok úgy tettek, mintha közelebb szeretnének kerülni a belső körhöz. Amint az Úr Jézus a tévedések ellentétekém kifejtette az igazságokat, a farizeusok úgy tettek, mintha meg akarnák érteni az igazságot, mégis más irányba szerették volna elterelni a figyelmet. {5BC 1121.9}   

Hypocrisy is like leaven or yeast. Leaven may be hidden in the flour, and its presence is not known until it produces its effect. By insinuating itself, it soon pervades the whole mass. Hypocrisy works secretly, and if indulged, it will fill the mind with pride and vanity. There are deceptions practiced now similar to those practiced by the Pharisees. When the Saviour gave this caution, it was to warn all who believe in Him to be on guard. Watch against imbibing this spirit, and becoming like those who tried to ensnare the Saviour (Manuscript 43, 1896). {5BC 1121.10}

Az álszentség olyan, mim a kovász, az élesztő. A kovász elrejtőzve lehet a lisztben; jelenléte rejtve maradhat, mígcsak ki nem fejti hatását. Befurakodva hamarosan átjárja az egész tésztát. Az álszentség titkon működik, s ha megtűrik, kevélységgel és hiúsággal tölti be a gondolkodást. Ma is a farizeusokhoz hasonló megtévesztéseket gyakorolnak. Mikor az Üdvözítő ekként figyelmeztetett, azokat intette óvakodásra, akik hisznek benne. Ne Hatódjunk át ilyen lelkülettel, ne váljunk olyanokká, mint akik tőrbe akarták ejteni a megváltót. (1896,43. kézirat) {5BC 1121.10}   

10. See EGW comment on Matthew 12:31, 32. {5BC 1121.11}

10. Lásd Máté 12:31,32 kiegészítő megjegyzéseit. {5BC 1121.11}   

16-21. See EGW comment on 1 Samuel 25:10, 11. {5BC 1121.12}

16-21. Lásd 1 Sámuel 25:10.11 fejtegetését. {5BC 1121.12}   

35. See EGW comment on Matthew 25:7. {5BC 1121.13}

35. Lásd Máté 25:7 hozzászólását. {5BC 1121.13}   

48 (John 15:22). God's Tests Differ—God's test of the heathen, who have not the light, and of those living where the knowledge of truth and light has been abundant, is altogether different. He accepts from those in heathen lands a phase of righteousness which does not satisfy Him when offered by those of Christian lands. He does not require much where much has not been bestowed (Manuscript 130, 1899). {5BC 1121.14}

48. (János 15:22) Isten próbái különbözők - Istennek egészen más vizsgái vannak a pogányok, mint az azokon a helyeken élők számára, ahol bőséges az igazság és világosság ismerete. A pogány országokban élőktől az életszentség olyan mértékét fogadja el, mellyel a keresztény országokban élőknél nem elégszik meg. Akiknek nem sokat adományozott, azoktól nem sokat vár el. (1899, 130. kézirat) {5BC 1121.14}   

50. See EGW comment on Matthew 26:42. {5BC 1121.15}

50. Lásd Máté 26:42 kiegészítő megjegyzéseit. {5BC 1121.15}   

51. See EGW comment on Matthew 10:34. {5BC 1121.16}

51. Lásd Máté 10:34 kiegészítő megjegyzéseit. {5BC 1121.16}