× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Chapter 25

25. fejezet

1-10. The Wise Arouse From Sleep—All who wait for the heavenly Bridegroom are represented in the parable as slumbering because their Lord delayed His coming; but the wise roused themselves at the message of His approach, and responded to the message, and their spiritual discernment was not all gone, and they sprang into line. As they took hold of the grace of Christ, their religious experience became vigorous and abundant, and their affections were set upon things above. They discerned where was the source of their supply, and appreciated the love that God had for them. They opened their hearts to receive the Holy Spirit, by which the love of God was shed abroad in their hearts. Their lights were trimmed and burning, and sent forth steady rays into the moral darkness of the world. They glorified God, because they had the oil of grace in their hearts, and did the very work that their Master did before them—went forth to seek and to save those who were lost (The Signs of the Times, June 28, 1910). {5BC 1099.7}

1-10. A bölcs fölébred az alvásból - A mennyei vőlegényre várakozókat úgy festi le a példabeszéd, mint alvókat, mivel halogatja Uruk az ö eljövetelét. Közelgésének üzenetére a bölcsek fölrázták magukat. Fölfigyeltek az üzenetre s lelki tisztánlátásuk sem szűnt meg teljesen. Talpra ugorva fölsorakoztak hát. Amint megragadták a Krisztus kegyelmét, vallásos tapasztalatuk életerőssé, gazdaggá vált, szeretetüket pedig az odafelvalókra rögzítették. Fölismerték, hol az erőforrásuk, nagyra becsülték Isten irántuk való szeretetét. Kitárták szívüket, hogy befogadják a Szentlelket, akin át az Isten szeretete szétáradt szívükben. Lámpásuk megigazítva volt és égett, s egyenletes sugarakat árasztott a világ erkölcsi sötétségébe. Megvallottak Istent, mivel a kegyelem olaja volt a szívünkben s pontosan azt a munkát végezték, melyet az Úr végzett előttük - elmentek megkeresni és megmenteni az elveszetteket. (Idők jelei 1910 június 28) {5BC 1099.7}   

7 (Luke 12:35). A Trimmed and Burning Lamp—The very best credentials we can carry is love for one another. All strife, all dissension, is to cease. God will not accept the talents of the smartest, the most eloquent man if the inner lamp of the soul is not trimmed and burning. There must be a consecrated heart, and consecrated surrender of the soul (Letter 119, 1899). {5BC 1099.8}

7 (Lukács 12:35) Megigazított, égő lámpás - Az egymás iránti szeretet a legjobb bizonyítvány, melyet hordozhatunk. Meg kell szűnnie köztünk minden viszálynak, minden széthúzásnak. Isten nem fogadja el a legokosabb tehetségét, sem a legaranyosabb szájat, ha a lélek benső lámpása nincs megigazítva s nem ég. Ehhez megszentelt szívre, okvetlenül a lélek megszentelt átadására van szükség. (1899, 119. levél) {5BC 1099.8}   

14, 15 (Luke 19:12, 13; see EGW comment on John 17:20, 21). Talents Not Restricted to a Few—To every man is committed individual gifts, termed talents. Some regard these talents as being limited to certain men who possess superior mental endowments and genius. But God has not restricted the bestowal of His talents to a favored few. To every one is committed some special endowment, for which he will be held responsible by the Lord. Time, reason, means, strength, mental powers, tenderness of heart—all are gifts from God, entrusted to be used in the great work of blessing humanity. {5BC 1100.1}

14,15. (Lukács 19:12,13;Lásd János 17:20,21 megjegyzéseit) A talentumok nem korlátozódnak néhány emberre - Minden emberre ajándékok lettek bízva, miket itt talentumnak nevez. Némelyek azt tartják, hogy a talentumok alig néhány olyan emberre korlátozódnak, akik kiemelkedő szellemi adottságokkal, lángésszel rendelkeznek. Isten azonban nem korlátozta néhány kedveltre a képességeket. Mindenkire bízott adottságot, melyért öt tartja felelősnek. Idő, józan ész, anyagi javak, testi erő, szellemi képesség, gyöngéd szívűség - mind Isten ajándékai, melyeket az emberiség áldásának csodálatos munkájára kell fordítanunk. {5BC 1100.1}   

Some apparently have but few talents, but by diligent trading on their Lord's goods their endowments will be greatly increased.... {5BC 1100.2}

Némelyek látszólag kevéssel rendelkeznek, de ha szorgalmasan kereskednek az Úr javaival, adottságuk felette meg fog növekedni… {5BC 1100.2}   

The Lord is watching every one to see whether he will use his talents wisely and unselfishly, or whether he will seek his own advancement. The talents are distributed to every man according to his several ability, that he may add to them by wise investment. Each one must give an account to the Master for his own actions. {5BC 1100.3}

Az Úr mindenkit figyel, vajon bölcsen és önzetlenül, vagy a maga előmenetelére használja képességeit. A talentumokat több-kevesebb képességünk szerint osztja, s mi bölcs használattal növelni tudjuk számukat. Mindenki számadással tartozik a Mesternek tetteiért. {5BC 1100.3}   

The Lord will not require from those who are poor that which they have not to give; He will not require from the sick the active energies which bodily weakness forbids. No one need mourn because he cannot glorify God with talents that were never entrusted to Him. But if you have only one talent, use it well, and it will accumulate. If the talents are not buried, they will gain yet other talents. {5BC 1100.4}

Az Úr nem várja el a szegénytől, hogy odaadja, amit nem nélkülözhet. Nem vár el betegtől olyan erőkifejtést, melyben gyöngesége akadályozza. Senki se bánkódjék, hogy nem tudja olyan képességekkel dicsőíteni Istent, melyekben nem részesült. Ám ha csupán egyetlennel rendelkezel, használd azt jól, akkor megnövekedik. Ha nem ássuk el a talentumot, másik talentumot szerez. {5BC 1100.4}   

The goods we receive are not our own. The entrusted capital is to be used, and when the returns are made, they are still the Lord's property. We have no right to hoard these talents; when the Lord Jesus returns He expects to receive His own with usury (Letter 180, 1907). {5BC 1100.5}

Elnyert javaink nem a mi tulajdonunk. A ránk bízott tőkét használnunk kell s miután visszatérítünk belőle, a megmaradt még mindig az Úr tulajdonát képezi. Nincs jogunk magunknak halmozni e talentumokat, hiszen mikor az Úr visszatér, kamatostól várja vissza tőlünk javait. (1907, 180. levél) {5BC 1100.5}   

21. See EGW comment on 1 Corinthians 15:51-55. {5BC 1100.6}

21. Lásd 1Korintus 15:51-55 megjegyzéseit. {5BC 1100.6}