× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Chapter 10

10. fejezet

32. See EGW comment on Luke 22:70. {5BC 1089.3}

32. Lásd Lukács 22:70 fejtegetését. {5BC 1089.3}   

34 (Luke 12:51). No Peace Because of Rejected Messages—Christ declared, “I came not to send peace, but a sword.” Why? Because men would not receive the word of life. Because they warred against the message sent them to bring them joy and hope and life. {5BC 1089.4}

34. (Lukács 12:51) Elutasított üzenetek miatt nincs béke - Krisztus kijelentette: „Nem azért jöttem, hogy békességet bocsássak (a földre), hanem hogy fegyvert." Miért? Mert az emberek nem hajlandók befogadni az élet igéit. Mivel hadakoztak az azzal a céllal küldött üzenet ellen, hogy örömet, reményt és életet hozzon számukra {5BC 1089.4}   

We look upon the Jews as inexcusable because they rejected and crucified Christ. But today the messages that the Lord sends are often received in a manner similar to the way in which the Jews received Christ's message. If the instruction of the Lord does not harmonize with the opinions of men, anger takes control of reason, and men play into the enemy's hands by opposing the message that God sends. Satan uses them as sharp instruments to oppose the progress of truth (Manuscript 31, 1889). {5BC 1089.5}

Menthetetlennek tartják a zsidókat, mivel elutasították és megfeszítették Krisztust. Pedig ma is gyakran hasonlóan fogadják az Úr által küldött üzeneteket. Ha az Úr utasításai nem egyeznek az emberek vélekedéseivel, harag veszi át az uralmat az ésszerűség fölött, s az emberek azzal játszhatnak az ellenség kezére, hogy ellenzik az Isten által küldött üzeneteket. A Sátán éles fegyverkém használja őket, hogy megállítsák az igazság haladását. (1911, 33. kézirat) {5BC 1089.5}