× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Chapter 4

4. fejezet

38-44 (2 Kings 6:1-7). Schools Were Respected for Learning and Piety—Samuel had founded the first regular establishments for religious instruction and the unfolding of the prophetic gifts. Among the chief subjects of study, were the law of God with the instructions given to Moses, sacred history, sacred music, and poetry. In these “schools of the prophets” young men were educated by those who were not only well versed in divine truth, but who themselves maintained close communion with God and had received the special endowment of His Spirit. These educators enjoyed the respect and confidence of the people both for learning and piety. The power of the Holy Spirit was often strikingly manifest in their assemblies, and the exercise of the prophetic gift was not infrequent. These schools, or colleges, were of untold value to Israel, not only as providing for the dissemination of religious truth, but as preserving the spirit of vital godliness (The Signs of the Times, July 20, 1882). {2BC 1037.7}

38-44 (6:1-7) Tanulás és istenfélelem - Sámuel alapította meg az első állandó intézeteket vallásoktatásra és jövendölés ajándékainak kifejlesztésére. A főtantárgyak közt szerepelt Isten törvénye a Mózesnek adott utasításokkal, a szent történelem valamint a szent zene és költészet. A prófétaiskolákban azok tanították az ifjakat, akik nem csupán az isteni igazságban voltak igen jártasak, hanem maguk is szoros közösséget tartottak fönn Istennel és Isten az ő Lelkének rendkívüli ajándékával áldott meg. Ezek az oktatók a nép tiszteletének és bizalmának örvendeztek, mind a tanítás, mind az istenfélő életre való nevelés következtében. A Szentlélek hatalma gyakran kétségbevonhatatlanul megnyilvánult összejöveteleiken s a látnoki ajándék megjelenése is gyakori volt. Ezek az iskolák kimondhatatlanul értékesek voltak Izrael számára, nem csupán a vallásos igazság terjesztésérért hanem az istenfélelem élő szellemének fönntartására is. (Idők jelei 1882 július 20.) {2BC 1037.7}