× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Chapter 19

19. fejezet

4. Looking to God Upholds Courage—However courageous and successful a man may be in the performance of a special work, unless he looks constantly to God when circumstances arise to test his faith he will lose his courage. Even after God has given him marked tokens of His power, after he has been strengthened to do God's work, he will fail unless he trusts implicitly in Omnipotence (The Review and Herald, October 16, 1913). {2BC 1035.3}

4. Istenre tekintés fönntartja a bátorságot - Bármilyen - bátor és eredményes lehet valaki valamely soron kívüli munka végzésében, mikor a körülmények próbára teszik hitét, hacsak Istenen nem tartja tekintetét, el fogja veszíteni bátorságát. Még miután Isten több jelét adta hatalmának, miután megerősítette öt, hogy végezze az Úr munkáját, akkor is eredménytelen lesz, hacsak teljesen a mindenhatóban nem bízik. (Advent szemle és szombat hírnök 1913 október 16) {2BC 1035.3}   

18. Many Have Not Bowed to Baal—There are in our cities thousands who have the fear of God before them, who have not bowed the knee to Baal. It is because so many of these are in lowly circumstances that the world does not notice them. But though hidden in highways and hedges, these are seeking God (Manuscript 17, 1898). {2BC 1035.4}

18. Sokan nem hajtanak térdet Bálnak - Városainkban az Isten félelmét maguk előtt tartók ezrei élnek, akik nem hajtanak térdet a Bálnak. Mivel sokan egyszerű körülmények közt élnek, a világ nem vesz tudomást róluk. Bár elrejtve élnek a főutakon és ösvényeken, ennek ellenére is Istent keresik (1898, 17. kézirat) {2BC 1035.4}   

19-21. The Character of Elisha—The attention of Elijah was attracted to Elisha, the son of Shaphat, who with the servants was plowing with twelve yoke of oxen. He was educator, director, and worker. Elisha did not live in the thickly populated cities. His father was a tiller of the soil, a farmer. Far from the city and court dissipation, Elisha had received his education. He had been trained in habits of simplicity, of obedience to his parents and to God. Thus in quietude and contentment he was prepared to do the humble work of cultivating the soil. But though of a meek and quiet spirit, Elisha had no changeable character. Integrity and fidelity and the love and fear of God were his. He had the characteristics of a ruler, but with it all was the meekness of one who would serve. His mind had been exercised in the little things, to be faithful in whatsoever he should do; so that if God should call him to act more directly for Him, he would be prepared to hear His voice. {2BC 1035.5}

19-21. Elizeus jelleme - Illés figyelme Elizeusra, Sáfát fiára terelődött, aki a szolgákkal, tizenkét igás ökörrel szántott. Elizeus tanító, irányító és munkás is volt egyben. Nem élt bent a sűrűn lakott városokban. Apja földműveléssel foglalkozott; Elizeus a városi és udvari romlottságtól távol részesült nevelésben. Az egyszerűség, a szülei és Isten iránti engedelmesség szokásaira nevelték, így csöndben és megelégedésben készült a földművelés szerény munkájára. Bár szelíd és csöndes lelkületű volt, mégsem volt ingadozó a jelleme. Egyenesség, hűség, Isten szeretete és félelme élt benne. Fejedelemhez méltó jellemvonásokkal rendelkezett, mégis annak szelídsége lakott benne, aki szívesen szolgál. Értelmét az apró ügyek foglalkoztatták, hogy bármiben megbízható legyen, hogyha Isten elvárná, hogy közvetlenebbül cselekedjék érte, készen álljon meghallani Ura hangját. {2BC 1035.5}   

The surroundings of Elisha's home were those of wealth; but he realized that in order to obtain an all-round education, he must be a constant worker in any work that needed to be done. He had not consented to be in any respect less informed than his father's servants. He had learned how to serve first, that he might know how to lead, instruct, and command. {2BC 1035.6}

Elizeus jólétben élt; mégis megértette, hogy a sokoldalúsághoz állhatatos munkásnak kell lennie bármi elvégzésre váró dologban. Nem hagyta, hogy bármiben járatlanabb legyen, mint apja szolgái. Először szolgálni tanult meg, hogy tudja, mint keli vezetni, tanítani, parancsolni. {2BC 1035.6}   

Elisha waited contentedly, doing his work with fidelity. Day by day, through practical obedience and the divine grace in which he trusted, he obtained rectitude and strength of purpose. While doing all that he possibly could in cooperating with his father in the home firm, he was doing God's service. He was learning how to cooperate with God (The Youth's Instructor, April 14, 1898). {2BC 1035.7}

Elizeus nyugodtan várakozott, hűségesen végezve munkáját. Napról-napra gyakorlati engedelmesség és amiben bizakodott: isteni kegyelem által, jellemerőre és céltudatosságra tett szert. Miközben minden tőle telhetőt megtett, hogy együttműködjék apjával a gazdaságban. Isten munkáját végezte. Közben megtanulta, miként működjön együtt Istennel. (Ifjúsági nevelő 1898 április 14) {2BC 1035.7}