× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Chapter 5

5. fejezet

2-9. David's Public Relations—[1 Kings 5:2-9 quoted.] David had lived in friendship with the people of Tyre and Sidon, who had not in any way molested Israel. Hiram, king of Tyre, acknowledged Jehovah as the true God, and some of the Sidonians were turning from idol worship. {2BC 1026.9}

2-9 Dávid kapcsolatai - (idézi) Dávid barátságban élt Tírusz és Szidon népével, mert nem nyugtalanították Izraelt. Tírusz királya igaz Istennek ismerte el az Urat, s a szidoniak egy része is elfordult a bálványimádástól. {2BC 1026.9}   

Today, in our dealings with our neighbors, we are to be kind and courteous. We are to be as signs in the world, testifying to the power of divine grace to refine and ennoble those who give themselves to God's service (Manuscript 18, 1905). {2BC 1026.10}

Ismerőseinkkel való kapcsolatunkban ma is legyünk szeretetteljesek és előzékenyek. Legyünk útjelzők, bizonyítsuk be az isteni kegyelem azon hatalmát, hogy megfinomítja és megnemesíti azokat, alak Isten szolgálatára adják magukat. (1905, 18. kézirat) {2BC 1026.10}   

3-18 (1 Kings 7:13, 14, 40; 2 Chronicles 2:3-14). A Spirit of Sacrifice Vital in Every Phase of Our Work—The beginnings of Solomon's apostasy may be traced to many seemingly slight deviations from right principles. Associations with idolatrous women was by no means the only cause of his downfall. Among the primary causes that led Solomon into extravagance and tyrannical oppression, was his course in developing and cherishing a spirit of covetousness. {2BC 1026.11}

3-18 (7:13,14, 40; 2Krónika 2:3-14). Az áldozathozatal szelleme létfontosságú munkánkban - Salamon hitehagyásának kezdetét a helyes elvektől való számos, látszólag jelentéktelen eltéréshez vezethetjük vissza. A bálványimádó nőkkel való kapcsolata közel sem egyedüli oka volt bukásának. Az egyik főbb ok, mely fényűzésre és zsarnoki elnyomásra vitte Salamont, a másé kívánásának lelkében való fejlesztése és melengetése volt. {2BC 1026.11}   

In the days of ancient Israel, when at the foot of Sinai Moses told the people of the divine command, “Let them make me a sanctuary; that I may dwell among them,” the response of the Israelites was accompanied by appropriate gifts. “They came, every one whose heart stirred him up, and every one whom his spirit made willing,” and brought offerings. For the building of the sanctuary, great and expensive preparations were necessary; a large amount of the most precious and costly material was required; yet the Lord accepted only free-will offerings. “Of every man that giveth it willingly with his heart ye shall take my offering” was the divine command repeated by Moses to the congregation. Devotion to God and a spirit of sacrifice were the first requisites in preparing a dwelling-place for the Most High. {2BC 1027.1}

Mikor a Sínai lábánál Mózes közölte a néppel Isten parancsát, hogy „készíts nekem szenthelyet, hogy közöttük lakozzam," az izraeliták megfelelő ajándékokat hoztak. "Eljött mindenki, akit a szíve indított, s akit a lelke 48 hajtott és hoztak áldozatot az Úrnak." A szenthely építéséhez nagy és költséges előkészületek kellettek; a legdrágább anyagok bőségére volt szükség; az Úr mégis kizárólag önkéntes ajándékot fogadott el. "Minden embertől, akit szíve hajt arra, szedjetek nekem ajándékokat," szólt az isteni parancs a gyülekezetnek. Isten iránti odaadás és áldozathozatal szelleme volt az első kívánalom a Magasságos lakóhelyének elkészítésénél. {2BC 1027.1}   

A similar call to self-sacrifice was made when David turned over to Solomon the responsibility of erecting the temple. Of the assembled multitude that had brought their liberal gifts, David asked, “Who then is willing to consecrate his service this day unto the Lord?” This call should ever have been kept in mind by those who had to do with the construction of the temple. {2BC 1027.2}

Hasonló fölszólítás hangzott el áldozathozatalra, mikor Dávid Salamonra hárította a templomépítés felelősségét. Az összegyűlt sokaságtól, mely elhozta bőkezű ajándékát, Dávid megkérdezte: "Ki kész ma az Úrnak szentelni a szolgálatai?" A templomépítés intézőinek mindenkor szem előtt kellett volna tartani e szempontot. {2BC 1027.2}   

Chosen men were specially endowed by God with skill and wisdom for the construction of the wilderness-tabernacle. “Moses said unto the children of Israel, See, the Lord hath called by name Bezaleel ... of the tribe of Judah; and he hath filled him with the Spirit of God, in wisdom, in understanding, and in knowledge, and in all manner of workmanship.... And he hath put in his heart that he may teach, both he, and Aholiab ... of the tribe of Dan. Them hath he filled with wisdom of heart, to work all manner of work, of the engraver, and of the cunning workman, and of the embroiderer ... and of the weaver, even of them that do any work, and of those that devise cunning work.” “Then wrought Bezaleel, ... and every wise-hearted man, in whom the Lord put wisdom and understanding.” Heavenly intelligences cooperated with the workmen whom God Himself chose. {2BC 1027.3}

Isten a pusztai szenthely építésekor kiválasztott embereknek rendkívüli szakértelmet és bölcsességet adott: "Monda Mózes az Izrael fiainak: íme az Úr név szerint hívta el Bésaléelt a Júda nemzetiségéből, és betöltötte őt Istennek lelkével, bölcsességgel, értelemmel és tudománnyal minden mesterségben.... Azontúl alkalmassá tette, hogy tanítson mind ő, mind Aholiáb a Dán nemzetségéből. Betöltötte őket bölcsesség lelkével, hogy tudjanak mindenfele faragó és kötő és hímző munkát készíteni... és takácsmunkát, akik készítenek ilyenféle munkát és kigondolnak mesterműveket." "És mind a bölcs szívű férfiak, akik munkálkodtak, készítették a hajlékot." Mennyei értelmes lények működtek együtt a mesteremberekkel, akiket Isten maga választott. {2BC 1027.3}   

The descendants of these men inherited to a large degree the skill conferred upon their forefathers. In the tribes of Judah and of Dan there were men who were regarded as especially “cunning” in the finer arts. For a time these men remained humble and unselfish; but gradually, almost imperceptibly, they lost their hold upon God and His truth. They began to ask for higher wages because of their superior skill. In some instances their request was granted, but more often those asking higher wages found employment in the surrounding nations. In place of the noble spirit of self-sacrifice that had filled the hearts of their illustrious ancestors, they cherished a spirit of covetousness, of grasping for more and more. They served heathen Kings with their God-given skill, and dishonored their Maker. {2BC 1027.4}

Leszármazottaik örökölték elődeik kézügyességét. Júda és Dán törzséből származtak a finomabb szakmákban ügyes emberek. Ámde fokozatosan elvesztették Isten és igazsága iránti ragaszkodásukat. Nagyobb kézügyességükért magasabb fizetést kértek. Némelykor teljesítették kérésüket; többnyire azonban a magasabb fizetést kérők a környező nemzeteknél találtak alkalmazást. A híres elődeik szívét betöltő önfeláldozás nemes lelkülete helyett ezek immár a másé kívánásának szellemét melengették. Egyre többet követeltek. Istentől kapott ügyességükkel pogány királyokat szolgáltak, így gyalázatot hoztak alkotójukra. {2BC 1027.4}   

It was to these apostates that Solomon looked for a master workman to superintend the construction of the temple on Mount Moriah. Minute specifications, in writing, regarding every portion of the sacred structure, had been entrusted to the king, and he should have looked to God in faith for consecrated helpers, to whom would have been granted special skill for doing with exactness the work required. But Solomon lost sight of this opportunity to exercise faith in God. He sent to the king of Tyre for “a man cunning to work in gold, and in silver, and in brass, and in iron, and in purple, and crimson, and blue, and that can skill to grave with cunning men ... in Judah and in Jerusalem.” {2BC 1027.5}

Salamon e hitehagyottak közt keresett mestermunkást, aki fölvigyázó legyen a templom építésénél. A király írásban kapott aprólékos utasítást a szem épületre, s neki hittel Istenre kellett volna tekintenie megszentelt segítőkért. Ezeknek Isten rendkívüli kézügyességet adott volna. Salamon azonban szem elől vesztette az Istenbe vetet hit gyakorlásának alkalmát. Tírusz királyához küldött az üzenettel: "Küldj hozzám tudós mesterembert, aki tudjon készíteni aranyból, ezüstből, rézből, vasból, bíborból, karmazsinból és kék bíborból; aki tudjon metszéseket metszeni az én mesterembereimmel együtt, akik Júdeában és Jeruzsálemben vannak." {2BC 1027.5}   

The Phenician king responded by sending Huram, “a cunning man, endued with understanding, ... the son of a woman of the daughters of Dan, and his father was a man of Tyre.” This master workman, Huram, was a descendant, on his mother's side, of Aholiab, to whom, hundreds of years before, God had given special wisdom for the construction of the tabernacle. Thus at the head of Solomon's company of workmen there was placed an unsanctified man, who demanded large wages because of his unusual skill. {2BC 1027.6}

A föníciai király Hírámot küldte, "bölcs, tudós és értelmes férfit... A Dán lányai közül való asszony fiát és az ő atyja Tírusz városából való." Hírám, anyai ágon Aholiáb leszármazottja volt, aki századokkal azelőtt rendkívüli ügyességet kapott Istentől a szenthely építésére. Salamon tehát megszenteletlen embert állított munkásai élére, aki szokatlan ügyességéért magas fizetést követelt. {2BC 1027.6}   

Huram's efforts were not prompted by a desire to render his highest service to God. He served the God of this world—Mammon. The very fibers of his being had been inwrought with principles of selfishness, which were revealed in his grasping for the highest wages. And gradually these wrong principles came to be cherished by his associates. As they labored with him day after day, and yielded to the inclination to compare his wages with their own, they began to lose sight of the holy character of their work, and to dwell upon the difference between their wages and his. Gradually they lost their spirit of self-denial, and fostered a spirit of covetousness. The result was a demand for higher wages, which was granted them. {2BC 1027.7}

Hírámot nem az a kívánság indította, hogy legkiválóbb szolgálatát nyújtsa Istennek. A világ istenét, a pénzistent szolgálta. Egész lényének szövetét át meg átitatták az önzés elvei, ami a legmagasabb fizetés követelésében nyilatkozott meg. Munkatársai is fokozatosan e helytelen elveket vették át. Amint együtt dolgoztak vele, engedtek a hajlamnak, hogy Hírám fizetéséhez mérjék fizetésüket. Szemük elől kezdték veszíteni munkájuk szent jellegét, s az fizetések közti különbségen rágódtak. Lassan elvesztették az önfeláldozás lelkületét; a telhetetlen irigység szellemét táplálták. A következmény a magasabb fizetés követelése lett, amit meg is kaptak. {2BC 1027.7}   

The baleful influences set in operation by the employment of this man of a grasping spirit, permeated all branches of the Lord's service, and extended throughout Solomon's kingdom. The high wages demanded and received gave many an opportunity to indulge in luxury and extravagance. In the far-reaching effects of these influences, may be traced one of the principal causes of the terrible apostasy of him who once was the wisest of mortals. The king was not alone in his apostasy. Extravagance and corruption were to be seen on every hand. The poor were oppressed by the rich; the spirit of self-sacrifice in God's service was well nigh lost. {2BC 1028.1}

Az a megrontó, végzetes lelkület, melyet ennek a kapzsi embernek munkába állítása elindított, átjárta az Úr szolgálatának összes ágát, ez terjedt él az egész országban. A követelt és megkapott magasabb fizetés sokaknak lehetővé tette a fényűzést és költekezést. E befolyások messzemenő hatásában találhatjuk azon király borzalmas hitehagyásának fö okait, aki valamikor a legbölcsebb halandó volt. A király nem állt egyedül hitehagyásában. Pazarlást és romlottságot láthatunk mindenfelé. A gazdagok elnyomták a szegényt. Isten szolgálatából csaknem teljesen kiveszett az önfeláldozás szelleme. {2BC 1028.1}   

Herein lies a most important lesson for God's people today,—a lesson that many are slow to learn. The spirit of covetousness, of seeking for the highest position and the highest wage, is rife in the world. The old-time spirit of self-denial and self-sacrifice is too seldom met with. But this is the only spirit that can actuate a true follower of Jesus. Our divine Master has given us an example of how we are to work. And to those whom He bade, “Follow me, and I will make you fishers of men,” He offered no stated sum as a reward for their services. They were to share with Him His self-denial and sacrifice. {2BC 1028.2}

Ebben rejlik Isten mai népe számára az egyik legfontosabb tanítás, melyet sokan nagyon vonakodnak megtanulni. A másé kívánásának, a legmagasabb állás és fizetés utáni csörtetésnek a szelleme tölti be a világot. Az önfeláldozás és lemondás régi lelkülete már csak ritkán fordul elő. Pedig egyedül ez a lelkület mozgathatja Jézus igaz követőjét. Isteni mesterünk példát mutatott, miként munkálkodjunk. Akiket fölszólított, hogy kövessék s ő emberek halászaivá teszi őket, nem ajánlott föl szép kerek összeget szolgálatukért. Osztozniuk kellett lemondásában és önfeláldozásában. {2BC 1028.2}   

Those who claim to be followers of the Master Worker, and who engage in His service as colaborers with God, are to bring into their work the exactitude and skill, the tact and wisdom, that the God of perfection required in the building of the earthly tabernacle. And now, as in that time and as in the days of Christ's earthly ministry, devotion to God and a spirit of sacrifice should be regarded as the first requisites of acceptable service. God designs that not one thread of selfishness shall be woven into His work. {2BC 1028.3}

Akik azt állítják, hogy ők a Mestermunkás követői, s mint Isten munkatársai álltak szolgálatba, hozzanak az Úr munkájába olyan pontosságot és ügyességet, tapintatot és bölcsességet, amilyet a tökéletesség Istene a földi szenthely építésénél elvárt. S most is, mint abban az időben és mint Krisztus földi szolgálatának napjaiban az Isten iránti odaadást és az áldozathozatal szellemét kell az Istennek tetsző, Isten szemében elfogadható szolgálat legfőbb előfeltételének tekintenünk. Isten terve az, hogy az önzés egyetlen szála se szövődjék munkájába. {2BC 1028.3}   

Great care should be taken in regard to the spirit pervading the Lord's institutions. These institutions were founded in self-sacrifice, and have been built up by the self-denying gifts of God's people and the unselfish labor of His servants. Everything connected with institutional service should bear the signature of heaven. A sense of the sacredness of God's institutions should be encouraged and cultivated. The workers are to humble their hearts before the Lord, acknowledging His sovereignty. All are to live in accordance with principles of self-denial. As the true, self-sacrificing laborer, with his spiritual lamp trimmed and burning, strives unselfishly to advance the interests of the institution in which he is working, he will have a precious experience, and will be able to say, “The Lord indeed is in this place.” He will feel that he is highly privileged in being permitted to give to the Lord's institution his ability, his service, and his unwearying vigilance. {2BC 1028.4}

Nagy gondot kell fordítanunk az Úr intézményeit átható szellemre. Intézményeinket önfeláldozással alapítottuk meg. Isten népének lemondó áldozata és szolgáinak önzetlen munkássága építették föl. Intézményeink tevékenységében mindennek a menny pecsétjét kell viselnie. Bátorítsuk és ápoljuk Isten intézményei szentségének tudatát. A munkások alázzák meg szívüket Isten előtt, az ő fönnhatóságát ismerve el. Mindnyájan éljünk a lemondás elvei szerint. Mikor az igaz önfeláldozó munkás lelki lámpását megigazítva és égve tartva törekszik önzetlenül elősegíteni az igazság javát, értékes tapasztalatot szerez s így szólhat majd: "Az Úr valóban itt van ezen a helyen." Erezni fogja, hogy magas kiváltságban részesül, mivel az Úr intézményének adhatja képességeit, szolgálatát és lankadatlan vigyázását. {2BC 1028.4}   

In the early days of the third angel's message those who established our institutions, and those who labored in them, were actuated by high motives of unselfishness. For their arduous labors they received no more than a mere pittance—barely enough for a meager support. But their hearts were baptized with the ministry of love. The reward of whole-souled liberality was apparent in their close fellowship with the Spirit of the Master Worker. They practiced the closest economy, in order that as many other laborers as possible might be planting the standard of truth in new places. {2BC 1028.5}

A harmadik angyal üzenetének korai napjaiban intézményeink megalapítóit és alkalmazottait az önzetlenség magasztos indítékai igazgatták. Fárasztó munkájukért nem kaptak többet éhbérnél - alig eleget a nagyon szerény megélhetésre. Szívük így is a szeretet szolgálatával volt megkeresztelve. A teljes szívből fakadó adományozó készség jutalma a Mestermunkás Lelkével való szoros közösségéből volt látható. A legnagyobb takarékosságot gyakorolták, hogy a legnagyobb számú munkás tűzhesse ki az igazság lobogóját új és új helyekre. {2BC 1028.5}   

But in time a change came. The spirit of sacrifice was not manifest. In some of our institutions the wages of a few workers was increased beyond reason. Those who received these wages claimed that they deserved a greater sum than others, because of their superior talents. But who gave them their talents, their ability? With the increase of wages came a steady increase of covetousness, which is idolatry, and a steady decline of spirituality. Gross evils crept in, and God was dishonored. The minds of many who witnessed this grasping after higher and still higher wages, were leavened with doubt and unbelief. Strange principles, like evil leaven, permeated nearly the entire body of believers. Many ceased to deny self, and not a few withheld their tithes and offerings. {2BC 1028.6}

Idővel azonban változás köszöntött be. Az önfeláldozás lelkülete nem volt látható többé. Némely intézményünkben néhány munkás fizetését minden észszerűségen túl megnövelték. Akik ilyen fizetést kaptak, azzal érveltek, hogy jobb képességűkért több fizetés jár. Dehát ki részesítette őket képességeikben? A megnövekedett fizetéssel megszületett a másé kívánásának növekedése, ami bálványimádás. Másrészt a lelkiség fokozatosan csökkent. Súlyos gonoszságok telepedtek be, Istenre is gyalázatot hozva. A magasabb fizetés utáni csörtetés tanúit megerjesztette a kétség és hitetlenség. Az idegen elvek mérgező kovászként járták át a hívők csaknem egész testületét. Sokan nem tagadták meg többé magukat, hanem visszatartották tizedüket és áldozataikat. {2BC 1028.6}   

God in His providence called for a reform in His sacred work, which should begin at the heart, and work outwardly. Some who blindly continued to place a high estimate upon their services, were removed. Others received the message given to them, turned to God with full purpose of heart, and learned to abhor their covetous spirit. So far as possible, they endeavored to set a right example before the people by voluntarily reducing their wages. They realized that nothing less than complete transformation in mind and heart would save them from being swept off their feet by some masterly temptation. {2BC 1029.1}

Isten gondviselése javulásra szólított föl szent munkájában, aminek a szívben kell elkezdődnie s onnan kifelé haladnia. Aki továbbra is vakon magasra értékelte szolgálatát, azt eltávolítottuk. Mások elfogadták a számukra küldött üzenetet, szívük teljes szándékával az Úrhoz fordultak s megtanulták utálni irigy lelkületüket. Amennyire lehetséges, fizetésük önkéntes csökkentésével igyekeztek jó példát állítani a nép elé. Megértették, hogy csakis értelmük és szívük teljes átalakulása óvja meg őket, hogy valamely mesteri kísértés le ne sodorja őket lábukról. {2BC 1029.1}   

The work of God in all its wide extent is one, and the same principles should control, the same spirit be revealed, in all its branches. It must bear the stamp of missionary work. Every department of the cause is related to all parts of the gospel field, and the spirit that controls one department will be felt throughout the entire field. If a portion of the workers receive large wages, there are others, in different branches of the work, who will call for higher wages, and the spirit of self-sacrifice will gradually be lost sight of. Other institutions and conferences will catch the same spirit, and the Lord's favor will be removed from them; for He can never sanction selfishness. Thus our aggressive work would come to an end. Only by constant sacrifice can it be carried forward. {2BC 1029.2}

Isten munkája széles kiterjedése ellenére is egy, ezért egyazon szellemnek kell uralkodnia összes ágazatában. A hittérítő tevékenység pecsétjét kell magán viselnie. Az ügy minden osztálya összefügg az örömüzenet mezejének valamennyi részével, s az egyik osztályon uralkodó szellemet az egész mezőn érezni lehet. Ha a munkások egy része magas fizetést kap, mások is magasabb fizetést követelnek, így lassan szem elől veszítik az önfeláldozás szellemét. Máshova is átterjed ez, ezért az Úr kedvezése el fog távozni róluk, hiszen Isten sohasem szentesíthet önzést. Ezzel támadó erőfeszítésünk véget érne. Csakis folytonos áldozathozatallal lehet azt előrevinni. {2BC 1029.2}   

God will test the faith of every soul. Christ has purchased us at an infinite sacrifice. Although He was rich, yet for our sake He became poor, that we through His poverty might come into possession of eternal riches. All that we possess of ability and intellect has been lent us in trust by the Lord, to use for Him. It is our privilege to be partakers with Christ in His sacrifice (The Review and Herald, January 4, 1906). {2BC 1029.3}

Isten minden lélek hitét próbára fogja tenni. Krisztus kimondhatatlan áldozat árán vásárolt meg bennünket. Noha gazdag volt, kedvünkért szegény lett, hogy szegénysége által örök gazdagság birtokába kerülhessünk. Amivel a képesség és értelmi adottság terén rendelkezünk, mindet az Úr adta kölcsön, hogy érte használjuk. Előjogunk, hogy részt vegyünk Krisztussal az áldozatában. (Advent szemle és szombat hírnök 1906 január 4) {2BC 1029.3}   

Contact With Worldly Wise Men Paved Way for Ruin—Solomon prepared the way for his own ruin when he sought for wise men from other nations to build the temple. God had been the educator of His people, and He designed that they should stand in His wisdom, and with His imparted talents should be second to none. If they had the clean hands, the pure heart, and the noble, sanctified purpose, the Lord would communicate to them His grace. But Solomon looked to man instead of God, and he found his supposed strength to be weakness. He brought to Jerusalem the leaven of the evil influences which were perpetuated in polygamy and idolatry (The General Conference Bulletin, February 25, 1895). {2BC 1029.4}

Kapcsolat a világian bölcsekkel: út a romlásra - Salamon maga készítette el magának a romlás útját, amikor a templom építéséhez más nemzeteknél keresett szakembereket. Eredetileg Isten volt népének tanítója, s azt akarta, hogy az ő bölcsességével éljenek, s az általa adott tehetségekkel a legkiválóbbak legyenek. Ha tiszta kézzel, ártatlan szívvel s nemes, megszemelt szándékkal rendelkeztek volna, az Úr kegyelmében részesítette volna őket Ámde Salamon Isten helyett emberekre tekintett, s azt találta, hogy ereje gyöngeség csupán. Ő hozta Jeruzsálembe a gonoszság kovászát, mely többnejűségben és bálványimádásban állandósult meg. (Világtanács közlönye 1895 február 25) {2BC 1029.4}