× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Chapter 3

3. fejezet

2. A Temporary Place of Worship Should Have Been Prepared—Solomon ... knew that it would take much time to carry out the grand designs given for the building of the temple; and before building the house of the Lord or the walls about Jerusalem, he should have prepared a temporary place of worship for the people of God. He should not have encouraged them, by his own example, to go to the high places to offer sacrifice. But we read, “Only the people of Israel sacrificed in high places.” This is mentioned as a matter that should have been otherwise. {2BC 1025.3}

2. Ideiglenes istentiszteleti hely - Salamon...tudta, hogy sok idő telik el a templom felépítéséig. Az Úr házának vagy Jeruzsálem falainak fölépítése előtt ideiglenes istentiszteleti helyet kellett volna készítenie Isten népe számára. Nem lett volna szabad példájával arra bátorítani őket, hogy a magaslatokra járjanak áldozatot bemutatni. Mégis ezt olvassuk: "Izrael népe a magaslatokon áldozott." Úgy említi ezt, mint aminek másképp kellett volna lennie. {2BC 1025.3}   

Solomon changed his place of worship to Jerusalem, but his former act in sacrificing in a place not made sacred by the presence of the Lord, but dedicated to the worship of idols, removed from the minds of the people something of the repulsion with which they should have regarded the horrible performances practiced by idolaters. This mingling of the sacred and the profane was the first step in the practice of Solomon which led him to suppose that the Lord was not so particular in regard to the worship of His people. Thus he was educating himself to make still greater departures from God and His work. Little by little his heathen wives led him to make them altars on which to sacrifice to their gods (Manuscript 5, 1912). {2BC 1025.4}

Később Jeruzsálembe helyezte át az istentisztelet helyét, de mivel előzőleg az Úr jelenléte által meg nem szentelt, sőt bálványtiszteletre fönntartott helyen áldozott, a népből bizonyos fokig eltávolította azt az iszonyodást, mellyel a bálványimádás borzalmas cselekedeteit kellett volna tekinteniük. A szentnek és a közönségesnek Salamon gyakorlatában való ilyen összekeverése annak föltételezésére vezette őket, hogy az Úr nem bánja, népe miként tárt istentiszteletet. Ezzel arra is szoktatta magát, hogy még jobban eltávolodjék az Úrtól és munkájától. Pogány feleségei lassan-lassan rávették, hogy építsen oltárt pogány isteneiknek. (1912, 5. kézirat) {2BC 1025.4}   

3. See EGW comment on 2 Samuel 12:25. {2BC 1025.5}

3. Lásd 2 Sámuel 12:25 kiegészítő megjegyzését. {2BC 1025.5}   

4 (2 Chronicles 1:3-6). A Token of Earnest Desire—These sacrifices were offered by Solomon and his men in positions of trust, not as a formal ceremony, but as a token of their earnest desire for special help. They knew that they were insufficient, in their own strength, for the responsibilities entrusted to them. Solomon and his associates longed for quickness of mind, for largeness of heart, for tenderness of spirit (The Review and Herald, October 19, 1905). {2BC 1025.6}

4. (2Krónika 1:3-6.) Őszinte vágy jele - Salamon és főemberei nem alaki szertartásként mutatták be az áldozatokat, hanem segítség utáni őszinte vágyakozásuk jele- ként. Tudták, hogy elégtelenek a rájuk bízott felelősségek hordozására. Salamon és társai vágytak a gyors, élénk gondolkodásra, nagylelkűségre és gyöngédség szellemé- re. (Advent szemle és szombat hírnök 1905 október 19) {2BC 1025.6}   

5-9 (2 Chronicles 1:7-10). A Most Precious Lesson—This prayer is a most precious lesson of instruction. Especially is it of value to those entrusted with responsibilities in the Lord's work. It is a sample prayer, indited by the Lord, to guide aright the desires of His servants. It is given also for the guidance of those who today are striving to serve the Lord with singleness of heart.... {2BC 1025.7}

5-9. (2Krónika 1:7-10) A legbecsesebb lecke - Ez az ima a lehető legbecsesebb tanítás. Különösen azok számára, akikre az Úr munkájában bíztak felelősségeket. Minta-ima ez, melyet az Úr jóváhagyott, hogy helyesen irányítsa szolgái kívánságait. Azoknak adta irányítóul, akik ma törekednek teljes szívből szolgálni az Urat... {2BC 1025.7}   

It was in the night season that the Lord appeared to Solomon. During the busy hours of the day Solomon had much to do. Many came to him for advice and counsel, and his mind was fully occupied. The hours of the night, when all was silent, and Solomon was free from confusion, was the time that the Lord chose in which to reveal Himself to him. {2BC 1025.8}

Az Úr éjjel jelent meg Salamonnak. A nap elfoglalt óráin Salamonnak sok dolga akadt. Hozzá fordultak tanácsért, útmutatásért; ez kötötte le gondolatait. Az Úr az éj csöndes, zavaró körülményektől mentes óráit választotta, hogy kinyilatkoztassa magát neki. {2BC 1025.8}   

God often chooses the silence of the night to give His servants instruction. He can then gain freer access to their hearts than during the day. There is less to draw the mind from Him.... {2BC 1026.1}

Isten gyakran választja az éjszaka csöndjét, hogy szóljon szolgáihoz. Ilyenkor szabadabb bejáratot talál szívükbe, mint nappal. Kevesebb külső körülmény vonja el tőle gondolataikat... {2BC 1026.1}   

The Lord was testing Solomon. He placed in his mind a desire for the things that would enable him to rule wisely the people of Israel.... [Verses 7-9 quoted.] It was such a prayer as this that Solomon was continually to offer in the days of exaltation and glory awaiting him. And thus those who today are standing in positions of trust in the Lord's work are to pray. Let them beware of lifting up their hearts unto vanity. Only the prayers of those whose hearts are not filled with self-exaltation and haughtiness will the Lord hear. [Isaiah 58:9 quoted.] {2BC 1026.2}

Az Úr próbára tette Salamont. Olyan dolgok utáni kívánságot helyezett elméjébe, melyek alkalmassá tennék, hogy bölcsen igazgassa Izraelt... (7-9 vers) Salamon ilyen jellegű imát ajánlott fel a rá váró fölemelkedés és dicsőség napjaiban. így kell imádkozniuk azoknak, akik az Úr művében a bizalom tisztségeit viselik. Vigyázzanak, nehogy kevélyen fölemeljék szívüket. Az Úr csak a szerény szívű ember imáját hallgatja meg. (Ézsaiás 58:9-et idézi) {2BC 1026.2}   

God commended Solomon's prayer. And He will today hear and commend the prayers of those who in faith and humility cry to Him for aid. He will certainly answer the fervent prayer for a preparation for service. In answer He will say, Here I am. What wilt thou that I shall do for thee? {2BC 1026.3}

Isten jóváhagyta Salamon imáját. Ma is meghallgatja és megdicséri azokat, akik hittel és alázattal hozzá kiáltanak segítségért. Felelni fog a szolgálatra való fölkészítést kérő imára. így fog szólni: Itt vagyok, mit tegyek érted? {2BC 1026.3}   

The lesson to be drawn from this record is more precious than any earthly treasure. He who led Solomon's mind as he made this prayer will today teach His servants how to pray for what they need (Manuscript 164, 1902). {2BC 1026.4}

E följegyzésből levont tanulság értékesebb bármi földi kincsnél. Aki ima közben Salamon értelmét vezette, ma is megtanítja szolgáit, hogyan esedezzenek szükségleteikért. (1902, 164. kézirat) {2BC 1026.4}   

Possibilities of a Heavenly Commerce—This is a lesson for us. Our petitions to God should not proceed from hearts that are filled with selfish aspirations. God exhorts us to choose those gifts that will redound to His glory. He would have us choose the heavenly instead of the earthly. He throws open before us the possibilities and advantages of a heavenly commerce. He gives encouragement to our loftiest aims, security to our choicest treasure. When the worldly possession is swept away, the believer will rejoice in his heavenly treasure, the riches that cannot be lost in any earthly disaster (The Review and Herald, August 16, 1898). {2BC 1026.5}

Mennyei kincskeresés - Tanítás ez számunkra. Kéréseink ne fakadjanak önző vágyakkal teli szívből. Isten azon kincsek választására tanít, melyek az ő dicsőségére fognak visszaszármazni. Azt szeretné, hogy a földi helyett a mennyeit válasszuk. Kitárja előttünk a mennyel való értékcsere lehetőségeit és áldásait. Legmagasztosabb céljainkat bátorítja, legjava kincsünket biztosítja. Mikor a földi tulajdon el lesz söpörve, a hívő örvendezni fog mennyei kincseinek. Annak a gazdagságnak, melyet semmi földi szerencsétlenségben el nem veszíthet. (Advent szemle és szombat hírnök 1898 augusztus 16) {2BC 1026.5}   

5-15 (2 Chronicles 1:7-12). Study Every Point Carefully—[1 Kings 3:5-15 quoted.] It would be well for us carefully to study Solomon's prayer, and to consider every point on which depended his receiving the rich blessings that the Lord was ready to give him (Manuscript 154, 1902). {2BC 1026.6}

5-15. (2Krónika 1:7-12) Tanulmányozzunk minden pontot - (idézi) Áldásunkra válna, ha tanulmányoznánk Salamon imáját. Figyeljünk föl minden egyes pontra, melyektől a gazdag áldások elnyerése függött, mikben az Úr részesíteni akarta öt. (1902,154. kézirat) {2BC 1026.6}   

6. God Dealt According to Faithfulness—[1 Kings 3:6 quoted.] There is enough contained in these words to silence every skeptic in regard to God's sanctioning the sins of David and Solomon. God was merciful to them according as they walked before Him in truth, righteousness, and uprightness of heart. Just according to their faithfulness, God dealt with them (The Spirit of Prophecy 1:395). {2BC 1026.7}

6. Hűsége szerint bánik az emberrel - (idézi) Ezek a szavak elég bizonyítékot szolgáltatnak, hogy elhallgattassák a kételkedőket afelől, hogy Isten jóváhagyta volna Dávid és Salamon bűnét. Isten könyörületes volt irántuk, amennyiben igazságban, igazságosságban és szívük egyenességével jártak előtte. Pontosan a hűségük szerint bánt velük. (1 Jövendőmondás lelke 395) {2BC 1026.7}   

14 (2 Samuel 12:13). David Reproved for Walking in Own Counsel—[1 Kings 3:14 quoted.] Several times during his reign David walked in the counsel of his own heart, and greatly injured his influence by following his impulses. But he always received the words of reproof sent to him by the Lord. These words cut him to the quick. He did not seek to evade the matter, but bore the punishment of his transgression, saying, “I have sinned” (Manuscript 164, 1902). {2BC 1026.8}

14. (2Sámuel 12:13) Dávid dorgálása - (idézi) Uralkodása alatt Dávid néhányszor szíve tanácsa szerint járt. Súlyos kárt okozott tekintélyének, mivel ösztönzéseit követte. Ennek ellenére mindenkor elfogadta az Úrtól a dorgálás szavait, s ezek a legmélyebbre hatoltak lelkében. Nem igyekezett kitérni élőjük, hanem így szólva viselte büntetését: "Vétkeztem." (1902, 164. kézirat) {2BC 1026.8}