× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Chapter 6

6. fejezet

2-5. See EGW comment on Judges 7:7, 16-18. {2BC 995.1}

2-5. Lásd Bírák 7:7, 16-18 kiegészítő megjegyzéseit. {2BC 995.1}   

Many Today Would Wish to Follow Their Own Plan—Would those who today profess to be God's people conduct themselves thus, under similar circumstances? Doubtless many would wish to follow out their own plans, would suggest ways and means of accomplishing the desired end. They would be loth to submit to so simple an arrangement, and one that reflected no glory upon themselves, save the merit of obedience. They would also question the possibility of conquering a mighty city in that manner. But the law of duty is supreme. It should wield authority over human reason. Faith is the living power that presses through every barrier, overrides all obstacles, and plants its banner in the heart of the enemy's camp (The Signs of the Times, April 14, 1881). {2BC 995.2}

Ma is sokan a maguk elgondolását szeretnék követni - Akik ma Isten népének vallják magukat, hasonló körülmények között így viselkednének-e? Kétségkívül sokan saját terveiket kívánnák megvalósítani, utakat és módokat javasolnának a kívánt cél magvalósítására. Húzódoznának attól, hogy ilyen egyszerű tervnek vessék alá magukat mely nem vet dicsfényt rájuk, kivéve az engedelmesség kiválóságát. Annak lehetőségét is kétségbe vonnák, hogy ilyen megerősített várost ez úton lehetne meghódítani. Ámde számunkra legfőbb a kötelesség törvénye. Ennek kell fölülmúlnia az emberi érvelést. A hit élő hatalma áttör minden torlaszon, ledönt minden akadályt, s az ellenséges tábor szívébe tűzi ki lobogóját. (Idők jelei 1881 április 14) {2BC 995.2}   

When Man Builds Theories, He Loses Simplicity of Faith—There are deep mysteries in the Word of God, there are mysteries in His providences, and there are mysteries in the plan of salvation, that man cannot fathom. But the finite mind, strong in its desire to satisfy curiosity, and solve the problems of infinity, neglects to follow the plain course indicated by the revealed will of God, and pries into the secrets hidden since the foundation of the world. Man builds his theories, loses the simplicity of true faith, becomes too self-important to believe the declarations of the Lord, and hedges himself in with his own conceits. {2BC 995.3}

Mikor az ember elméleteket épít, elveszti hite egyszerűségét - Mély titkok rejlenek Isten igéjében, gondviselésében, valamint a megváltás tervében is, melyek mélyére az ember nem képes behatolni. Ámde a véges elme, mely nagyon szeretné kielégíteni kíváncsiságát s választ találni a végtelenség kérdéseire, nem az Isten akarata által kinyilatkoztatott világos, egyszerű utat követi, hanem egyre feszegeti a világ megalapítása óta rejtett titkokat. Az ember egyre építgeti elméleteit, s közben elveszti az igaz hit egyszerűségét, őszinte odaadását. Túl önhitté válik, hogy elhiggye az Úr kijelentéseit, így önhittséggel sáncolja körül magát. {2BC 995.3}   

Many who profess to be children of God are in this position. They are weak because they trust to their own strength. God works mightily for a faithful people, who obey His Word without questioning or doubt. The Majesty of heaven, with His army of angels, leveled the walls of Jericho before His people. The armed warriors of Israel had no cause to glory in their achievements. All was done through the power of God. Let the people give up all desire for self-exaltation, let them humbly submit to the divine will, and God will again manifest His power, and bring freedom and victory to His children (The Signs of the Times, April 14, 1881). {2BC 995.4}

Sokan, bár Isten gyermekeinek vallják magukat, ilyen helyzetben vannak. Gyöngék, mivel a maguk erejében bíznak. Isten hatalmasan munkálkodik hűséges népért, mely kérdőjelek és kételkedés nélkül engedelmeskedik igéjének. A menny fenségese angyalseregeivel ledöntötte népe előtt Jerikó falait, így Izrael fegyveres harcosai nem dicsekedhettek vitézségükkel. Mindent Isten hatalma végzett el. Népünk mondjon le minden önmagasztaló óhajról, vessék magukat alázatosan az isteni akarat alá, s Isten majd kinyilvánítja hatalmát és szabadulást meg győzelmet hoz gyermekeinek. (Idők jelei 1881 április 14) {2BC 995.4}   

16, 20. See EGW comment on Joshua 5:13, 14. {2BC 995.5}

16, 20. Lásd 5:13,14. kiegészítő megjegyzéseit. {2BC 995.5}   

Simple Means Glorify God—At the taking of Jericho the mighty General of armies planned the battle in such simplicity that no human being could take the glory to himself. No human hand must cast down the walls of the city, lest man should take to himself the glory of victory. So today no human being is to take to himself glory for the work he accomplishes. The Lord alone is to be magnified. Oh, that men would see the necessity for looking to God for their orders! (The Review and Herald, October 16, 1900). {2BC 995.6}

Egyszerű megoldások dicsőítik Istent - Jerikó elfoglalásánál a seregek hatalmas parancsnoka olyan egyszerűre tervezte a csatát, hogy egyetlen ember sem tulajdoníthatta magának a dicsőséget. Nem volt szabad emberi kéznek ledönteni a város falait, nehogy az ember magának tulajdonítsa a győzelem dicsőségét. Ugyanígy ma is. Az ember ne tulajdonítson magának dicsőséget végzett munkájáért. Egyedül az Urat szabad fölmagasztalnunk. Jaj, bárcsak az emberek belátnák annak fontosságát, hogy Istentől várják az utasításokat! (Advent szemle és szombat hírnök 1900. október 16.) {2BC 995.6}   

Possession After Forty Years’ Delay—The Lord marshaled His armies about the doomed city; no human hand was raised against it; the hosts of heaven overthrew its walls, that God's name alone might have the glory. It was that proud city whose mighty bulwarks had struck terror to the unbelieving spies. Now in the capture of Jericho, God declared to the Hebrews that their fathers might have possessed the city forty years before, had they but trusted in Him (The Review and Herald, March 15, 1887). {2BC 995.7}

Birtokba vevés negyven évi késés után - Az Úr fölsorakoztatta seregeit a pusztulásra ítélt város körül. Egyetlen emberi kéz sem emelkedett a város ellen; mennyei seregek döntötték le falait, hogy egyedül Isten nevét érhesse magasztalás. Ez volt az a kevély város, melynek hatalmas erődítései rémületet keltettek a hitetlen kémekben. Jerikó bevételével Isten kijelentette a hébereknek, hogy atyáik már negyven évvel azelőtt elfoglalhatták volna a várost, ha megbíztak volna benne. (Advent szemle és szombat hírnök 1887. március 15.) {2BC 995.7}   

Men's Weakness to Find Supernatural Strength—Our Lord is cognizant of the conflict of His people in these last days with the satanic agencies combined with evil men who neglect and refuse this great salvation. With the greatest simplicity and candor, our Saviour, the mighty General of the armies of heaven, does not conceal the stern conflict which they will experience. He points out the dangers, He shows us the plan of the battle, and the hard and hazardous work to be done, and then lifts His voice before entering the conflict to count the cost while at the same time He encourages all to take up the weapons of their warfare and expect the heavenly host to compose the armies to war in defense of truth and righteousness. Men's weakness shall find supernatural strength and help in every stern conflict to do the deeds of Omnipotence, and perseverance in faith and perfect trust in God will ensure success. While the past confederacy of evil is arrayed against them He bids them to be brave and strong and fight valiantly for they have a heaven to win, and they have more than an angel in their ranks, the mighty General of armies leads on the armies of heaven. As on the occasion of the taking of Jericho, not one of the armies of Israel could boast of exercising their finite strength to overthrow the walls of the city, but the Captain of the Lord's host planned that battle in the greatest simplicity, that the Lord alone should receive the glory and man should not be exalted. God has promised us all power; for the promise is unto you and your children, and to all that are afar off, even as many as the Lord our God shall call (Letter 51, 1895). {2BC 995.8}

Az ember gyöngeségének természetfölötti erőt kell találni - Az Úr a mai, utolsó napokban ismeri népének a Sátán eszközeivel vívott küzdelmeit, akikkel az olyan nagy üdvösséget megvető, gonosz emberek szövetkeznek. Megváltónk a mennyei seregek nagyhatalmú parancsnoka, a legegyszerűbben, a legőszintébben szól hozzánk. Nem takargatja a ránk váró tüzes küzdelmeket. Rámutat a veszedelmekre, elénk tárja a harc tervét Ismerteti a ránk váró kemény, kockázatos munkát, majd int, hogy mielőtt a harcba bocsátkoznánk, számítsuk ki, mibe fog kerülni. Egyúttal bátorít mindenkit, hogy ki ki öltse magára a fegyverzetét, s a mennyei seregtől várjuk, hogy ők állítsák össze a hadakat az igazságért és élet-szentségért vívott küzdelemre. Az ember gyöngesége emberfölötti erőre és segítségre fog találni a súlyos küzdelmekben, hogy a Mindenható cselekedeteit cselekedje. A hitben való kitartás és a teljesen Istenben bízás biztosítani fogja a sikert. Bár a gonoszság régi szövetsége most is fölsorakozik ellenük, ennek ellenére is fölszólítja őket, legyenek bátrak és erősek, küzdjenek hősiesen, hiszen a mennyet kell elnyerniük, s angyaloknál hatalmasabb áll soraikban, a menny seregeit vezénylő parancsnok. Amint Jerikó elfoglalásánál történt, Izrael seregei közül senki sem dicsekedhetett, hogy a maga véges erejét használta a város falainak ledöntésénél. Hanem az Úr seregeinek parancsnoka tervezte a harcot a lehető legegyszerűbbre, hogy egyedül az Urat illesse a magasztalás, az emberek pedig ne fuvalkodjanak fel Isten minden erőhatalmat megígért nekünk, mert az ígéret a tietek, gyermekeiteké, és az Úr elhívottjaié. (1895, 51. levél) {2BC 995.8}   

20. Obedience Will Break Down Barriers—The strong barriers of prejudice that have been built up will just as surely come down as did the walls of Jericho before the armies of Israel. There must be continual faith and trust in the Captain of our salvation. We must obey His orders. The walls of Jericho came down as a result of obeying orders (The Review and Herald, July 12, 1887). {2BC 996.1}

20. Az engedelmesség ledönti a korlátot - Az előítélet erős torlaszai olyan bizonyosan le fognak omlani, mint Jerikó falai Izrael seregei előtt. Üdvösségünk parancsnoka iránti állandó engedelmességre van szükség. Maradéktalanul engedelmeskednünk kell utasításainak. Jerikó falai az engedelmesség eredményeképp omlottak le. (Advent szemle és szombat hírnök 1887 július 12) {2BC 996.1}