× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Chapter 12

12. fejezet

1-5. Samuel a Man of Strict Integrity—How many retiring from a position of responsibility as a judge, can say in regard to their purity, Which of you convinceth me of sin? Who can prove that I have turned aside from my righteousness to accept bribes? I have never stained my record as a man who does judgment and justice. Who today can say what Samuel said when he was taking leave of the people of Israel, because they were determined to have a king? ... Brave, noble judge! But it is a sorrowful thing that a man of the strictest integrity should have to humble himself to make his own defence (Manuscript 33, 1898). {2BC 1013.7}

1-5. Sámuel a szigorúan vett egyenesség embere - Mikor a bírák letették felelősségüket, hányan tudják elmondani ártatlanságukról: "Melyikőtök tud bűnnel vádolni? Ki mondhatja, hogy eltértem az igaz tettektől, hogy ajándékot fogadjak el? Sohasem ejtettem foltot életem folyamán, mint aki ítéletet és igazságot gyakorol." Ki tudná elmondani ezt ma, mint Sámuel, mikor elbúcsúzott Izrael népétől, mivel az izraeliták úgy döntöttek, hogy nekik király kell?...Bátor, nemes bíró! Szomorú, hogy ennek a talpig becsületes embernek oda kellett alázkodnia, hogy magát védelmezze. (1898 33 kézirat) {2BC 1013.7}   

Faithfulness Leads to Honor at the End—The honor accorded him who is concluding his work is of far more worth than the applause and congratulations which those receive who are just entering upon their duties, and who have yet to be tested. One may easily lay off his burdens, when even the enemies of truth acknowledge his fidelity. But how many of our great men close their official labors in disgrace, because they have sacrificed principle for gain or honor. The desire to be popular, the temptations of wealth or ease, lead them astray. Men who connive at sin may appear to prosper; they may triumph because their undertaKings seem crowned with success; but God's eye is upon these proud boasters. He will reward them as their works have been. The greatest outward prosperity cannot bring happiness to those who are not at peace with God or with themselves (The Signs of the Times, July 27, 1882). {2BC 1014.1}

A hűség megtiszteltetéshez vezet - Sokkal értékesebb az azt érő megtiszteltetés, aki mindvégig eleget tesz kötelességének, mint az a magasztalás, melyben azok részesülnek, akik csak most lépnek kötelességük mezejére, s akiket még majd csak ezentúl próbál meg az Úr. Az ember könnyű szívvel teheti le terhét, mikor még az igazság ellenségei is elismerik hűségét. Mégis hány nagy emberünk fejezte be hivatalos működését szégyenteljesen, mivel nyereségért vagy megtiszteltetésért, de föláldozták az elvet. A népszerűség utáni vágy, a gazdagság és a könnyű élet csábításai letérítették őket a helyes útról. A bűnnel összejátszók, a bűnrészesek virágozni látszanak; diadalmaskodhatnak, mivel vállalkozásaikat siker látszik koronázni. Isten szeme mégis ezeken a kevély dicsekvőkön nyugszik. Az Úr majd cselekedeteik szerint jutalmazza meg őket. A legburjánzóbb külső virágzás sem tud boldogságot hozni azoknak, akiknek nincs békességük Istennel vagy magukkal. (Idők jelei 1882 július 27) {2BC 1014.1}   

14. Perpetual Obligation of the Law—The law of God was not given to the Jews alone. It is of world-wide and perpetual obligation. “He that offendeth in one point is guilty of all.” Its ten precepts are like a chain of ten links. If one link is broken, the chain becomes worthless. Not a single precept can be revoked or changed to save the transgressor. While families and nations exist; while property, life, and character must be guarded; while good and evil are antagonistic, and a blessing or a curse must follow the acts of men—so long must the divine law control us. When God no longer requires men to love Him supremely, to reverence His name, and to keep the holy Sabbath; when He permits them to disregard the rights of their fellow men, to hate and injure one another—then, and not till then, will the moral law lose its force (The Signs of the Times, January 19, 1882). {2BC 1014.2}

14. A törvény örökérvényű követelései - Isten nem csupán az izraelitáknak, hanem az egész világnak adta a törvényt. A törvény kötelező volta soha meg nem szűnik. Aki egy ponton vét, minden ponton vétkes. A törvény tíz utasítása, akár a tízszemű lánc. Ha akár egyetlen láncszem is törött, az egész lánc értéktelen. A törvény egyetlen elvét sem lehet eltörölni, vagy megváltoztatni, hogy ezzel megmentsük a törvényszegőt. Míg családok és nemzetek léteznek, míg tulajdont, életet és jellemet kell védelmezni; míg a jó és gonosz egyre küzd egymással s míg áldás vagy átok követik elkerülhetetlenül az emberek tetteit, addig föltétlenül Isten törvényeinek kell igazgatni minket. Mikor Isten nem várja el többé az embertől, hogy őt szeresse legfőképpen, hogy tisztelje nevét, hogy megtartsa szombatját - amikor eltűri, hogy semmibe vegyék embertársaik jogait - hogy gyűlöljék és bántalmazzák egymást - az erkölcsi törvény csak akkor fogja érvényét veszteni. (Idők 1882 január 19) {2BC 1014.2}