× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Chapter 7

7. fejezet

3. Modern Forms of Idolatry—Many who bear the name of Christians are serving other gods besides the Lord. Our Creator demands our supreme devotion, our first allegiance. Anything which tends to abate our love for God, or to interfere with the service due Him, becomes thereby an idol. With some their lands, their houses, their merchandise, are the idols. Business enterprises are prosecuted with zeal and energy, while the service of God is made a secondary consideration. Family worship is neglected, secret prayer is forgotten. Many claim to deal justly with their fellow men, and seem to feel that in so doing they discharge their whole duty. But it is not enough to keep the last six commandments of the decalogue. We are to love the Lord our God with all the heart. Nothing short of obedience to every precept—nothing less than supreme love to God as well as equal love to our fellow man—can satisfy the claims of the divine law. {2BC 1011.7}

3. A bálványimádás mai formái - Sokan, noha Krisztus nevét viselik, az Úr mellett más isteneket imádnak. Alkotónk legfőbb szeretetünkre, hűségünkre és szövetségünkre tart igényt. Ami csökkenthetné Isten iránti szeretetünket, vagy akadályozna bennünket az Úr szolgálatában, az halvánnyá válik. Sokaknak földjeik, házaik, birtokaik a bálványuk. Lelkesen és erőteljesen végzik az üzleti, földi vállalkozásokat, közben másodrangúnak tekintik Isten szolgálatát. Elhanyagolják a családi istentiszteleteket, elfeledkeznek a titkos imáról. Sokan mondják, hogy igazságosan bánnak embertársaikkal, és úgy vélik, hogy ezzel egész kötelességüknek eleget tettek. Pedig nem elég, ha csupán a tízparancs utolsó hat utasítását tartják meg. Teljes szívünkből kell szeretnünk Urunkat, Istenünket. Az Úr törvényének követelményeit semmi más ki nem elégíti, minthogy minden utasításnak engedelmeskedjünk. Istent szeressük mindenek fölött, embertársainkat pedig mint magunkat. {2BC 1011.7}   

There are many whose hearts have been so hardened by prosperity that they forget God, and forget the wants of their fellow man. Professed Christians adorn themselves with jewelry, laces, costly apparel, while the Lord's poor suffer for the necessaries of life. Men and women who claim redemption through a Saviour's blood will squander the means intrusted to them for the saving of other souls, and then grudgingly dole out their offerings for religion, giving liberally only when it will bring honor to themselves. These are idolaters (The Signs of the Times, January 26, 1882). {2BC 1012.1}

Sokak szívét úgy megkeményítette a jólét, hogy elfeledkeznek Istenről és embertársaikról. Hitvalló keresztények ékesítik magukat ékszerekkel, csipkékkel, költséges ruházattal, míg az Úr szegényei életszükségletek hiányában szenvednek. Férfiak és nők, akik a Megváltó vére által üdvösségre tartanak igényt, elpazarolják a mások megmentésére rájuk bízott pénzt, majd sajnálkozva adnak jelentéktelen összegeket vallásos célokra, csak akkor adakozva bőkezűen, ha ezúton őket éri dicsőség. Az ilyenek bálványimádók. (Idők jelei 1882 január 26) {2BC 1012.1}   

7-11. God's Intervention to Save Helpless Israel—It was the Lord's purpose so to manifest His power in delivering Israel, that they might not take the glory to themselves. He permitted them, when unarmed and defenseless, to be challenged by their enemies, and then the Captain of the Lord's host marshalled the army of heaven to destroy the foes of His people. Humility of heart and obedience to the divine law are more acceptable to God than the most costly sacrifices from a heart filled with pride and hypocrisy. God will not defend those who are living in transgression of His law (The Signs of the Times, January 26, 1882). {2BC 1012.2}

7-11. Isten közbelép, hogy megmentse kiszolgáltatott Izraelt - Isten szándéka Izrael kiszabadításánál hatalminak oly módon való kinyilvánítása volt, hogy ne maguknak tulajdoníthassák a dicsőséget. Megengedte, hogy mikor Isten népe fölfegyverezetlen és védetlen volt, ellenségei ellene vonuljanak. Az Úr seregeinek parancsnoka a mennyei hadakat sorakoztatta föl, hogy elpusztítsa népének ellenségeit. A szív alázata és az isteni törvény iránti engedelmesség kedvesebb Isten előtt, mint a kevélységgel és képmutatással tele szívből jövő költséges áldozat. Isten nem fogja megvédeni azokat, akik törvényét megrontva élnek. (Idők jelei 1882, január 26.) {2BC 1012.2}   

12. Samuel's Diary—There are thousands of souls willing to work for the Master who have not had the privilege of hearing the truth as some have heard it, but they have been faithful readers of the Word of God, and they will be blessed in their humble efforts to impart light to others. Let such ones keep a diary, and when the Lord gives them an interesting experience, let them write it down, as Samuel did when the armies of Israel won a victory over the Philistines. He set up a monument of thankfulness, saying, “Hitherto hath the Lord helped us.” “Brethren, where are the monuments by which you keep in view the love and goodness of God? Strive to keep fresh in your minds the help that the Lord has given you in your efforts to help others. Let not your actions show one trace of selfishness. Every tear that the Lord has helped you to wipe from sorrowful eyes, every fear that has been expelled, every mercy shown,—trace a record of it in your diary. “As thy days, so shall thy strength be” (Manuscript 62, 1905). {2BC 1012.3}

12. Sámuel naplója - Ezerszám fáradoznának készségesen a Mesterért, bár nem jutott nekik az az előjog, hogy úgy hallják az igazságot, amint némelyek hallották. Ennek dacára is az ige hűséges olvasói voltak és Isten áldása kíséri őket szerény igyekezetükben, hogy másokkal is közöljék a világosságot. Az ilynek vezessenek naplót, s mikor az Úr figyelemreméltó tapasztalatban részesíti őket, vessék papírra, mint Sámuel, mikor Izrael seregei győzelmet arattak a filiszteusokon. Sámuel a hála emlékoszlopát állította föl mondván. "Mindeddig megsegített minket az Úr." Testvéreim, hol vannak az emlékművek, melyek segítségével emlékezetünkben tartjuk Isten szeretetét és jóságát? Iparkodjatok frissen tartani emlékezetetekben a segítséget, melyben az Úr azért részesített benneteket, hogy másoknak is segíteni tudjatok. Cselekedetetek az önzés egyetlen morzsáját se mutassa ki. Minden könny, melyet az Úr segített letörölni bánatos szemekről, minden félelem, melyet eloszlattatok, minden irgalmasság, melyet tanúsítottatok - hagyjanak nyomot följegyzéseitekben. "Amilyen a napod, olyan lesz az erőd is."(1905, 62 kézirat) {2BC 1012.3}