× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Chapter 16

16. fejezet

Samson Failed Where Joseph Overcame—Samson in his peril had the same source of strength as had Joseph. He could choose the right or the wrong as he pleased. But instead of taking hold of the strength of God, he permitted the wild passions of his nature to have full sway. The reasoning powers were perverted, the morals corrupted. God had called Samson to a position of great responsibility, honor, and usefulness; but he must first learn to govern by first learning to obey the laws of God. Joseph was a free moral agent. Good and evil were before him. He could choose the path of purity, holiness, and honor, or the path of immorality and degradation. He chose the right way, and God approved. Samson, under similar temptations, which he had brought upon himself, gave loose rein to passion. The path which he entered upon he found to end in shame, disaster, and death. What a contrast to the history of Joseph! (The Signs of the Times, October 13, 1881). {2BC 1007.1}

Ahol József győzött, Sámson elbukott - A veszélyben Sámsonnak az erő ugyanazon forrása állt rendelkezésére, mint Józsefnek. Módjában állt választani. 0 azonban nem ragadta meg Isten erejét, hanem vad szenvedélyeinek engedett szabad folyást. Érvelő képessége eltorzult, erkölcse megromlott. Isten nagy felelősség, megtiszteltetés és hasznosság tisztségébe hívta el Sámsont, előbb azonban úgy kellett megtanulnia az uralkodást, hogy engedelmeskedik Isten törvényeinek. József szabad erkölcsi lény volt. Előtte is két út állt. A tisztaság, szentség, és megtiszteltetés,vagy az erkölcstelenség és züllés ösvényét választhatta. József a helyes utat választotta s Isten jóváhagyta öt. Sámson a magára hozott hasonló kísértések közt szabad utat engedett szenvedélyének. Az ösvény, melyre lépett - úgy találta - szégyenben, veszedelemben és a halálban végződött. Milyen ellentéte is ez a József történetének! (Idők jelei 1881 október 13) {2BC 1007.1}   

(Galatians 6:7, 8). Samson's History a Lesson for Youth—The history of Samson conveys a lesson for those whose characters are yet unformed, who have not yet entered upon the stage of active life. The youth who enter our schools and colleges will find there every class of mind. If they desire sport and folly, if they seek to shun the good and unite with the evil, they have the opportunity. Sin and righteousness are before them, and they are to choose for themselves. But let them remember that “whatsoever a man soweth that shall he also reap.... He that soweth to his flesh, shall of the flesh reap corruption; but he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting” (The Signs of the Times, October 13, 1881). {2BC 1007.2}

(Galata 6:7, 8) Tanulság a fiataloknak - Sámson története tanulságul szolgál a ki nem alakult jellemű fiataloknak, akik még nem léptek az élet színpadára. Az iskoláinkba beiratkozó fiatalok megtalálnak ott mindenfajta gondolkodást. Ha játszani akarnak és hiábavalóságokkal foglalkozni, ha elkerülik a jót, ha a gonoszsággal fognak össze, előttük a lehetőség. Egyrészt bűn, másfelől szent élet között kell választaniuk. Mégse feledjék, hogy amit az ember vet, azt is kell learatnia: "Aki testbe vet, testből arat veszedelmet, de aki a lélek szerint vet, lélekből arat örök életet." (Idők jelei, 1881 október 13.) {2BC 1007.2}   

4. Precious Hours Squandered—In the society of this enchantress, the judge of Israel squandered precious hours that should have been sacredly devoted to the welfare of his people. But the blinding passions which make even the strongest weak, had gained control of reason and of conscience (The Signs of the Times, October 13, 1881). {2BC 1007.3}

4. Értékes órák elpazarlása - Izrael bírája csábítója társaságában értékes órákat pazarolt el, melyeket szentül népének jólétére kellett volna szentelnie. Az elvakult szenvedély, mely még a legerősebbet is gyöngévé teszi, magához ragadta az ésszerűség és lelkiismeret fölötti uralmat. (Idők jelei 1881 október 13) {2BC 1007.3}   

Philistines Knowing Divine Law, Watched Samson—The Philistines were well acquainted with the divine law, and its condemnation of sensual indulgence. They kept a vigilant watch over all the movements of their enemy, and when he degraded himself by this new attachment, and they saw the bewitching power of the enchantress, they determined, through her, to accomplish his ruin (The Signs of the Times, October 13, 1881). {2BC 1007.4}

A fíliszteusok figyelték Sámsont - A filiszteusok jól ismerték Isten törvényét, tudták, hogy a törvény elítéli az érzéki kielégülést. Éber szemmel figyelték ellenfelük minden, lépését, és mikor új vonzalmával lealacsonyította magát - mikor látták a csábító elbűvölő hatalmát, eltökélték, hogy a nő segítségével véghezviszik Sámson romlását. (Idők jelei 1881 október 13) {2BC 1007.4}   

15-17. Samson Deliberately Walked Into Net of Betrayer—Samson's infatuation seems almost incredible. At first he was not so wholly enthralled as to reveal the secret; but he had deliberately walked into the net of the betrayer of souls, and its meshes were drawing closer about him at every step (The Signs of the Times, October 13, 1881). {2BC 1007.5}

15-17. Sámson tudatosan lép az áruló hálójába - Sámson szerelembe esése csaknem hihetetlennek tűnik. Eleinte ugyan nem volt annyira elbűvölt, hogy elárulta volna titkát; mégis tudatosan a lélek tönkretevőjének hálójába sétált, s a háló szemei minden lépéssel szorosabbra fonódtak körülötte. (Idők jelei 1881 október 13) {2BC 1007.5}   

15-20. Samson Lost Sense of Sacredness of His Work—Samson, that mighty man of valor, was under a solemn vow to be a Nazarite during the period of his life; but becoming infatuated by the charms of a lewd woman, he rashly broke that sacred pledge. Satan worked through his agents to destroy this ruler of Israel, that the mysterious power which he possessed might no longer intimidate the enemies of God's people. It was the influence of this bold woman that separated him from God, her artifices that proved his ruin. The love and service which God claims, Samson gave to this woman. This was idolatry. He lost all sense of the sacred character and work of God, and sacrificed honor, conscience, and every valuable interest, to base passion (The Signs of the Times, July 1, 1903). {2BC 1007.6}

15-20. Elvesztette hivatása szentségének tudatát -Sámson a hatalmas hős, mint nazarénus ünnepélyes ígéret alatt állt egész életére; de mert beleszerelmesedett egy laza erkölcsű nő szépségébe, meggondolatlanul megszegte a szent ígéretet. A Sátán eszközein át mesterkedett, hogy elpusztítsa Izrael vezetőjét, hogy a Sámson birtokában levő félelmetes erő. ne félemlítse meg többé Isten népének ellenségeit. A tolakodó asszony eltávolította őt Istentől, mesterkedései Sámson romlását okozták. Az Isten által igényelt szeretetet és szolgálatot az asszonynak adta, ami bálványimádás. Teljesen elvesztette Isten jelleme és munkája szent voltának tudatát. Alantas szenvedélynek áldozta föl a tisztességet, lelkiismeretet és minden értékes dolgot. (Idők jelei 1903 július 1) {2BC 1007.6}   

20. Willful Sin Caused Loss of Strength—Had Samson's head been shaven without fault on his part, his strength would have remained. But his course had shown contempt for the favor and authority of God as much as if he had in disdain himself severed his locks from his head. Therefore God left him to endure the results of his own folly (The Signs of the Times, October 13, 1881). {2BC 1007.7}

20. Szándékos bűn miatt elvesztette erejét - Ha Sámson fejét önhibáján kívül borotválták volna le, ereje megmaradt volna. Eljárása azonban megvetést mutatott Istennel szemben, mintha lenézőn, megvetőn maga vágta volna le fürtjeit. Ezért Isten hagyta, hogy viselje el dőresége következményeit. (Idők jelei 1881 október 13) {2BC 1007.7}   

28. Real Contest Between Jehovah and Dagon—The contest, instead of being between Samson and the Philistines, was now between Jehovah and Dagon, and thus the Lord was moved to assert His almighty power and His supreme authority (The Signs of the Times, October 13, 1881). {2BC 1007.8}

28.Vetélkedés az Úr és a sárkány között - A vetélkedés valójában nem Sámson és a filiszteusok, hanem az Úr és a sárkány közt folyt. Ez arra késztette az Urat, hogy igénybe vegye mindenható hatalmát és mindenek fölötti tekintélyét. (Idők jelei 1881 október 13) {2BC 1007.8}   

30. God's Design for Samson Marred by Sin—God designed that Samson should accomplish a great work for Israel. Hence the utmost care had been taken at the very outset of life to surround him with the most favorable conditions for physical strength, intellectual vigor, and moral purity. Had he not in after years ventured among the ungodly and the licentious, he would not so basely have yielded to temptation (The Signs of the Times, October 13, 1881). {2BC 1008.1}

29. Az Úr tervét megrontotta a bűn - Isten azt akarta, hogy Sámson jelentős munkát végezzen el Izraelért. Ezért élete legelejétől a legnagyobb gond vette körül, a lehető legelőnyösebb körülmények között élt, ami a testi erőt, szellemi élénkséget, és erkölcsi tisztaságot illeti Ha később nem merészkedett volna a laza erkölcsű istentelenek közé, akkor nem engedett volna olyan becstelenül a kísértésnek. (Idők jelei 1881 október 13) {2BC 1008.1}   

***** {2BC 1008}

***** {2BC 1008}