× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Chapter 7

7. fejezet

2, 3 (Deuteronomy 20:5-8). Christ Considers Family Ties—[Judges 7:2, 3; Deuteronomy 20:5-8 quoted.] What a striking illustration is this of the tender, pitying love of Christ! He who instituted the relations of life and the ties of kindred, made special provision that these be not too widely broken. He would have none go forth to battle unwillingly. This proclamation also sets forth in a forcible manner the influence which may be exerted by one man who is deficient in faith and courage, and further shows the effect of our thoughts and feelings upon our own course of action (The Signs of the Times, June 30, 1881). {2BC 1003.5}

2, 3 (5Mózes 20:5-8) Krisztus gondol a családi kötelékkel - (Bírák 7:2,3-t és 5 Mózes 20:5-8-t idézi.) Krisztus gyöngéd, szánakozó szeretetének milyen szembeszökő szemléltetése ez! Aki megalapozta az élet kapcsolatait és vérségi kötelékeit, arról is gondoskodott, hogy ne szakadjanak el. Nem akarta, hogy bárki vonakodva induljon a harcba. Ez a kijelentés azt is hangsúlyozza, hogy milyen áldatlan hatása tud lenni annak, akiből hiányzik a hit és bátorság. Továbbá, hogy az ember gondolatai és érzései a cselekedeteire is kihatnak. (Idők jelei 1881 június 30) {2BC 1003.5}   

4. Qualities Needed in Christ's Soldiers—True Christian character is marked by a singleness of purpose, an indomitable determination, which refuses to yield to worldly influences, which will aim at nothing short of the Bible standard. If men will permit themselves to become discouraged in the service of God, the great adversary will present abundant reasons to turn them from the plain path of duty to one of ease and irresponsibility. Those who can be bribed or seduced, discouraged or terrified, will be of no service in the Christian warfare. Those who set their affections on worldly treasures or worldly honors, will not push the battle against principalities and powers, and spiritual wickedness in high places. {2BC 1003.6}

4. Krisztus katonáinak minősítései - Az igaz keresztényt a céltudatosság, a legyőzhetetlen eltökéltség jellemzi, mely nem enged a világi hatásoknak. Mely mindenkor a teljes, hiánytalan bibliai mértéknek veszi az irányt. Ha az emberek elnézik maguknak, hogy Isten szolgálatában elcsüggedjenek, a hatalmas ellenfél bőséges okot fog találni számukra, hogy a kötelesség világos útjáról a könnyű élet, a felelőtlenség ösvényére térjenek. Akik világi kincsekre vagy földi megtiszteltetésre áhítoznak, azok nem fognak tüzesen harcolni fejedelemségek, hatalmasságok és égi magasságok gonosz szellemei ellen. Akiket meg lehet vesztegetni vagy elcsábítani, elcsüggeszteni vagy megrémíteni, azok nem jelentenek segítséget a keresztény hadviselésben. {2BC 1003.6}   

All who would be soldiers of the cross of Christ, must gird on the armor and prepare for conflict. They should not be intimidated by threats, or terrified by dangers. They must be cautious in peril, yet firm and brave in facing the foe and doing battle for God. The consecration of Christ's follower must be complete. Father, mother, wife, children, houses, lands, everything, must be held secondary to the work and cause of God. He must be willing to bear patiently, cheerfully, joyfully, whatever in God's providence he may be called to suffer. His final reward will be to share with Christ the throne of immortal glory ...[Judges 7:4 quoted] (The Signs of the Times, June 30, 1881). {2BC 1003.7}

Akik Krisztus keresztjének katonái akarnak lenni, öltsék magukra a fegyverzetet és készüljenek föl a küzdelemre. Ne riasszák vissza a fenyegetések, ne ijedjenek meg a veszedelmektől. Legyenek óvatosak, mégis szilárdak és bátrak a veszedelemben, mikor az ellenséggel szállnak szembe, amikor Isten harcát harcolják. Krisztus követőinek legyen teljes a megszentelődése. Apát, anyát, feleséget, gyermeket, házakat, földeket, mindent másodlagosnak kell tekinteniük Isten munkájához és ügyéhez mérten. Viseljék türelmesen, jókedvvel, örömmel, bármilyen szenvedést is rendel el az Úr. Az ilyenek végső jutalma az lesz, hogy a halhatatlan dicsőség trónját Krisztussal osztják meg...(idézi a 4. verset). (Idők jelei 1881 június 30) {2BC 1003.7}   

7. Pray and Never Be Surprised—The Lord is willing to do great things for us. We shall not gain the victory through numbers, but through the full surrender of the soul to Jesus. We are to go forward in His strength, trusting in the mighty God of Israel. {2BC 1003.8}

7. Imádkozzál és sohse lepődj meg - Isten szívesen tesz nagy dolgokat értünk. Nem a nagy számokkal fogjuk kivívni a győzelmeket, hanem lelkünk Jézusnak való teljes átadásával. Törjünk előre az ő erejével, Izrael hatalmas Istenében bizakodva. {2BC 1003.8}   

There is a lesson for us in the story of Gideon's army.... {2BC 1003.9}

Gedeon történetében tanítás rejlik számunkra... {2BC 1003.9}   

The Lord is just as willing to work through human efforts now, and to accomplish great things through weak instrumentalities. It is essential to have an intelligent knowledge of the truth; for how else could we meet its wily opponents? The Bible must be studied, not alone for the doctrines it teaches, but for its practical lessons. You should never be surprised, you should never be without your armor on. Be prepared for any emergency, for any call of duty. Be waiting, watching for every opportunity to present the truth, familiar with the prophecies, familiar with the lessons of Christ. But do not trust in well-prepared arguments. Argument alone is not enough. God must be sought on your knees; you must go forth to meet the people through the power and influence of His Spirit. {2BC 1003.10}

Az Úr ma is ugyanolyan kész emberi erőfeszítéseken át fáradozni, gyönge eszközökön át végezni el nagyfontosságú feladatokat. Az igazság értelmesen felfogott ismerete elengedhetetlen; mert hisz hogyan másképp tudnánk szembeszegülni ármányos ellenfeleivel? Tanulmányoznunk kell a Bibliát, nem csupán a hittételekért, hanem gyakorlati leckéiért is. Sohase érjen meglepetés, sohase legyetek fegyverzetetek nélkül. Álljatok készen bármi kényszerhelyzetre, a kötelesség bármi hívására. Figyeljetek minden alkalomra, hogy hirdessétek az igazságot. Legyetek jártasok a jövendölésekben, ismerjétek Jézus tanításait. Ne bízzatok jól elkészített érvekben. Az érvek magukban nem elegendők. Istent keressétek térdre hullva, azután induljatok el, hogy Isten Lelkének hatalmától és befolyásától támogatva álljatok az emberek elé. {2BC 1003.10}   

Act promptly. God would have you minute men, as were the men who composed Gideon's army. Many times ministers are too precise, too calculating. While they are getting ready to do a great work, the opportunity for doing a good work passes unimproved. The minister moves as though the whole burden rested on himself, a poor finite man, when Jesus is carrying him and his burden too. Brethren, trust self less, and Jesus more (The Review and Herald, July 1, 1884). {2BC 1004.1}

Cselekedjetek halogatás nélkül. Isten azt akarja, hogy olyan harcosok legyetek, mint Gedeon seregének tagjai. Az igehirdetők sokszor túl pontosak, túl számítgatok. Miközben nagyjelentőségű munka végezésére készülődnek, a jó munkalehetőség kihasználatlanul tűnik tova. Az igehirdető úgy viselkedik, mintha az egész teher rajta, szegény, véges emberen nyugodna, holott Jézus hordozza őt is meg terhét is. Testvéreim, kevésbé bízzatok magatokban, és jobban Jézusban (Szemle és hírnök 1884 július 1) {2BC 1004.1}   

7, 16-18 (Joshua 6:2-5). God's Ways Are Not Our Ways—It is a dangerous thing for men to resist the Spirit of truth and grace and righteousness, because its manifestations are not according to their ideas, and have not come in the line of their methodical plans. The Lord works in His own way, and according to His own devising. Let men pray that they may be divested of self, and may be in harmony with heaven. Let them pray, “Not my will, but thine, O God, be done.” Let men bear in mind that God's ways are not their ways, nor His thoughts their thoughts; for He says, “As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts.” In the instruction that the Lord gave Gideon when he was about to fight with the Midianites,—that he should go out against his foes with an army of three hundred blowing trumpets, and carrying empty pitchers in their hands, and shouting, “The sword of the Lord, and of Gideon,”—these precise, methodical, formal men would see nothing but inconsistency and confusion. They would start back with determined protest and resistance. They would have held long controversies to show the inconsistency and the dangers that would accompany the carrying on of the warfare in such an extreme way, and in their finite judgment they would pronounce all such movements as utterly ridiculous and unreasonable. How unscientific, how inconsistent, would they have thought the movements of Joshua and his army at the taking of Jericho! (The Review and Herald, May 5, 1896). {2BC 1004.2}

7,16-18 (Józsué 6:2-5) Isten útjai nem a mi útjaink - Veszélyes az embernek szembeszegülni az igazság, a kegyelem és igaz élet Lelkével, csak mert a megnyilvánulásai nem az ö elgondolásuk szerinti, s mivel a megnyilvánulások nem alkalmazkodnak terveikhez. Az Úr a maga módján fáradozik. Az emberek könyörögjenek, hogy mentesek legyenek énjüktől és egyetértsenek a mennyel. így imádkozzanak: "Ne az én akaratom, ó Isten, hanem a tied legyen meg." Ne felejtsék el, hogy Isten útjai nem az ő útjaik. Isten gondolatai nem az emberek gondolatai, hiszen ő mondja: "Amint az ég magasabb a földnél, úgy útiam is magasabbak útaitoknál és gondolataim gondolataitoknál. A Gedeonnak adott utasításokban - hogy háromszáz főnyi sereg vonuljon ki riogó kürtökkel s üres korsóval a kézben, ekként kiáltva: "Az Úrért és Gedeonért" - ezek a pontoskodó, módszerekbe csontosodott, alaki emberek nem látnának mást következetlenségnél, szervezetlenségnél. Mereven szembeszegülnének, tiltakozva vonulnának vissza. Hosszan vitatkoznának, hogy kimutassák a következetlenséget, meg a szokatlan hadviselést kísérő veszélyeket. Véges belátásuk képtelennek és ésszerűtlennek ítélne minden ilyen lépést. Milyen tudománytalannak, milyen következetlennek gondolták volna Józsuénak Jerikó bevételénél tett intézkedéseit. (Advent szemle és szombat hírnök 1896 május 5) {2BC 1004.2}