× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Chapter 6

6. fejezet

15 (Proverbs 15:33; 18:12). Before Honor Is Humility—Gideon deeply felt his own insufficiency for the great work before him.... {2BC 1003.1}

15. (Példa 15:33; 18.12) A megtiszteltetés előtt alázat - Gedeon mélyen átérezte elégtelenségét az előtte álló fontos feladatra.... {2BC 1003.1}   

The Lord does not always choose for His work men of the greatest talents, but He selects those whom He can best use. Individuals who might do good service for God, may for a time be left in obscurity, apparently unnoticed and unemployed by their Master. But if they faithfully perform the duties of their humble position, cherishing a willingness to labor and to sacrifice for Him, He will in His own time intrust them with greater responsibilities. {2BC 1003.2}

Az Úr nem mindig a legtehetségesebb embereket választja, hanem akiket a legjobban tud felhasználni. Akik jó szolgálatot tudnának végezni Istennek, egyidőre ismeretlenségben lehetnek hagyva, Mesterük által látszólag észre nem vetten, foglalkozás nélkül hagyottan. De ha hűségesen végzik szerény helyzetük kötelességeit, ápolva magukban a készséget az Úrért való fáradozásra, az Úr a maga jó idején nagyobb felelősségeket bíz rájuk. {2BC 1003.2}   

Before honor is humility. The Lord can use most effectually those who are most sensible of their own unworthiness and inefficiency. He will teach them to exercise the courage of faith. He will make them strong by uniting their weakness to His might, wise by connecting their ignorance with His wisdom (The Signs of the Times, June 23, 1881). {2BC 1003.3}

A megtiszteltetés előtt alázat. Az Úr azokat tudja fölhasználni a legeredményesebben, akik a leginkább tudatában vannak értéktelenségüknek, méltatlanságuknak és eredménytelenségüknek. Megtanítja őket a hit bátorságának gyakorlására. Úgy teszi őket erőssé, hogy a gyöngeségüket a maga erejével egyesíti; azzal teszi őket bölccsé, hogy tudatlanságukat a maga bölcsességével kapcsolja össze. (Idők jelei 1881 június 23) {2BC 1003.3}   

23. The Same Compassionate Saviour—[Judges 6:23 quoted.] These gracious words were spoken by the same compassionate Saviour who said to the tempted disciples upon the stormy sea, “It is I; be not afraid,”—He who appeared to those sorrowing ones in the upper chamber, and spoke the selfsame words addressed to Gideon, “Peace be unto you.” The very same Jesus who walked in humiliation as a Man among the children of men, came to His ancient people, to counsel and direct, to command, to encourage, and reprove them (The Signs of the Times, June 23, 1881). {2BC 1003.4}

23. Ugyanaz a szánakozó Megváltó - (idézi) E kegyes szavakat az a szánakozó Üdvözítő szólta, aki így szólt a viharos tengeren megkísértett tanítványokhoz: "Én vagyok, ne féljetek." - Aki a felső szobában megjelent a gyászolóknak s a Gedeonnak mondott szavakat ejtette ki: "Békesség nektek." Az a Jézus, aki alázatosan, emberként járt az emberek közt, ő jött el ősi népéhez, hogy tanácsoljon, irányítson, parancsoljon; hogy bátorítsa és dorgálja őket. (Idők jelei 1881 július 23) {2BC 1003.4}