× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Chapter 3

3. fejezet

9. Othniel Made a Judge—In their prosperity, Israel forgot God, as they had been warned that they would do. But reverses came. The Hebrews were subdued by the king of Mesopotamia, and held in severe bondage for eight years. In their distress, they found that their idolatrous connection could not help them. Then they remembered the wonderful works of God, and began to cry unto Him, and the Lord raised up a deliverer for them, Othniel, Caleb's younger brother. The Spirit of the Lord rested upon him, and he judged Israel, and went out to war, and the Lord delivered the king of Mesopotamia into his hand. {2BC 1002.1}

9. Othniel a bíró - Izrael jólétében megfeledkezett Istenről, amint az Úr előre figyelmeztette is őket. Ekkor balszerencse tört rájuk. Mezopotámia királya leverte és nyolc évig szolgaságban tartotta a hébereket. Szorultságukban megértették, hogy bálványimádó barátaik nem tudnak segíteni rajtuk. Megemlékeztek Isten csodálatos cselekedetiről, hozzá kiáltottak; az Úr pedig szabadítót támasztott számukra, Othnielt, Káleb öccsét. Az Úr lelke nyugodott meg rajta, s ő ítélte Izraelt, ő indult hadba. Az Úr pedig kezébe adta Mezopotámia királyát. {2BC 1002.1}   

When Othniel was designated as the man whom God had chosen to lead and deliver Israel, he did not refuse to take the responsibility. In the strength of God he at once commenced to repress idolatry as the Lord had commanded, to administer justice, and to elevate the standard of morality and religion. As Israel repented of their sins, the Lord manifested His great mercy toward them, and wrought for their deliverance. {2BC 1002.2}

Mikor az Úr Othnielt jelölte ki, hogy vezesse és szabadítsa meg Izraelt, Othniel nem utasította vissza a felelősséget. Isten ereje által azonnal hozzáfogott, hogy kiirtsa a bálványimádást, amint az Úr megparancsolta; és hogy emelje az erkölcsiség és vallás színvonalát. Izrael megbánta bűnét, s az Úr az ő nagy kegyelmét tanúsította irántuk és szabadulásukon munkálkodott. {2BC 1002.2}   

For forty years Othniel ruled in Israel. During this time the people remained faithful to the divine law, and consequently enjoyed peace and prosperity. But when his judicious and salutary control ceased with his death, the Israelites again relapsed into idolatry. And thus the story of backsliding and chastisement, of confession and deliverance, was repeated again and again (The Signs of the Times, June 9, 1881). {2BC 1002.3}

Othniel negyven évig kormányozta Izraelt. Az idő alatt a nép hű maradt Isten törvényéhez, ezért békének és jólétnek örvendezett. Ámde mikor Othniel igazságos és üdvös uralkodása véget ért, az izraeliták újra visszaestek a bálvány-imádásba. És így a visszaesés és büntetés, a bűnbánat és szabadulás története újra meg újra megismétlődött. (Idők jelei 1881 június 9.) {2BC 1002.3}