Chapter 41—The Death of Elder James White

WHITE JAKAB HALÁLA

Notwithstanding the labors, cares, and responsibilities with which my husband's life had been crowded, his sixtieth year found him active and vigorous in mind and body. Three times had he fallen under a stroke of paralysis; yet by the blessing of God, a naturally strong constitution, and strict attention to the laws of health, he had been enabled to rally. Again he traveled, preached, and wrote with his wonted zeal and energy. Side by side we had labored in the cause of Christ for thirty-five years; and we hoped that we might stand together to witness the triumphant close. But such was not the will of God. The chosen protector of my youth, the companion of my life, the sharer of my labors and afflictions, was taken from my side, and I was left to finish my work and to fight the battle alone. {LS 247.1}

A munkának, gondoknak és felelőségeknek ellenére, melyek férjem egész életét végig kísérték, mégis hatvanadik évében még szellemileg és testileg erőteljes és tevékeny volt. Háromszor kapott szélütést, de hála az Isten áldásának, erős szervezete és az egészségi törvények pontos betartása lehetővé tette, hogy ismét felépüljön. Ismét utazott, prédikált és írt a tőle szokásos mozgékonysággal és tetterővel. Harmincöt évig dolgoztunk vállvetve Krisztus művében és reméltük, hogy mindketten megéljük ennek a győzedelmes befejezését. Azonban Isten akarata nem ez volt. Ifjúságom Istentől választott védője, életem társa, munkám és szenvedéseim részese elvétetett mellőlem. Egyedül maradtam, hogy munkámat befejezzem és a harcot folytassam. {LS 247.1}   

The spring and early summer of 1881 we spent together at our home in Battle Creek. My husband hoped to arrange his business so that we could go to the Pacific coast and devote ourselves to writing. He felt that we had made a mistake in allowing the apparent wants of the cause and the entreaties of our brethren to urge us into active labor in preaching when we should have been writing. My husband desired to present more fully the glorious subject of redemption, and I had long contemplated the preparation of important books. We both felt that while our mental powers were unimpaired we should complete these works,—that it was a duty which we owed to ourselves and to the cause of God to rest from the heat of battle, and give to our people the precious light of truth which God had opened to our minds. {LS 247.2}

Az 1881-es év tavaszát és a nyár elejét együtt töltöttük Battle Creeki otthonunkban. Férjem remélte, hogy munkáját úgy tudja beosztani, hogy elutazhatunk a pacific sivatagba és ott az írásnak szentelhetjük magunkat. Úgy érezte, hogy hibát követtünk el, hogy a mű pillanatnyi szükségleteit néztük és a testvérek hívásának eleget tettünk, mikor írnunk kellett volna. Férjem a megváltás fenséges tárgyát szerette volna tökéletesen leírni és én már régóta terveztem egyes fontos könyvek megírását. Mindketten éreztük, hogy ezeket a műveket el kell végeznünk, addig, míg szellemi képességeink tökéletesek - hogy kötelességünk Isten művével és önmagunkkal szemben is hogy a küzdelmet kipihenjük és hogy népünknek átadjuk az igazság értékes világosságát, melyet Isten tárt fel elménk előtt. {LS 247.2}   

Some weeks before the death of my husband, I urged upon him the importance of seeking a field of labor where we would be released from the burdens necessarily coming upon us at Battle Creek. In reply he spoke of various matters which required attention before we could leave,—duties which some one must do. Then with deep feeling he inquired: “Where are the men to do this work? Where are those who will have an unselfish interest in our institutions, and who will stand for the right, unaffected by any influence with which they may come in contact?” {LS 248.1}

Néhány héttel férjem halála előtt arról igyekeztem őt meggyőzni, mily fontos lenne egy munka területet felkeresni, hol megszabadulnánk terheinktől, melyekbe a battle creeki tartózkodásunk szükségszerűen reánk rótt. Feleletében különböző dolgokról beszélt, melyeket el kell végeznie, mielőtt elmennénk - kötelességekről, miket valakinek vállalnia kell. Ezután megindultan kérdezte: "Hol vannak a férfiak, kik ezt a munkát végezzék? Hol vannak azok, kik önzetlenül fogják intézeteinket vezetni, semmi befolyásnak sem engedve, mellyel érintkezésbe jönnek?" {LS 248.1}   

With tears he expressed his anxiety for our institutions at Battle Creek. Said he: “My life has been given to the upbuilding of these institutions. It seems like death to leave them. They are as my children, and I cannot separate my interest from them. These institutions are the Lord's instrumentalities to do a specific work. Satan seeks to hinder and defeat every means by which the Lord is working for the salvation of men. If the great adversary can mould these institutions according to the world's standard, his object is gained. It is my greatest anxiety to have the right man in the right place. If those who stand in responsible positions are weak in moral power and vacillating in principle, inclined to lead toward the world, there are enough who will be led. Evil influences must not prevail. I would rather die than live to see these institutions mismanaged, or turned aside from the purpose for which they were brought into existence. {LS 248.2}

Könnyes szemmel fejezte ki a battle creeki intézeteink feletti aggodalmát. Azt mondta: "Életemet e intézetek létesítésére szenteltem. Halálnak tűnik ezeknek elhagyása. Gyermekeim nékem és érdekeim elválaszthatatlanok tőlük. Ezek az intézetek az Úr eszközei, hogy általuk egy csodálatos művet hívjon életre. A sátán minden eszközt meg akar semmisíteni, melyek által az Úr az emberek megmentésén fáradozik. Ha a nagy ellenség ezeket az intézeteket elvilágosítja, úgy elérte célját. Legnagyobb gondom, hogy megfelelő embert helyezzek minden helyre. Ha azok szerzik meg maguknak a felelős állásokat, kik erkölcsileg gyengék, elveikben nem elég kitartóak és hajlamosak a világhoz simulni, úgy elegen lesznek itt, kik magukat vezetni hagyják. A gonosz befolyásának nem szabad érvényesülnie. Inkább meghalok, sem mint ezeket az intézeteket rosszul kormányozva és céljuktól eltérítve lássam, melyekre megrendeltettek. {LS 248.2}   

“In my relations to this cause I have been longest and most closely connected with the publishing work. Three times have I fallen, stricken with paralysis, through my devotion to this branch of the cause. Now that God has given me renewed physical and mental strength, I feel that I can serve His cause as I have never been able to serve it before. I must see the publishing work prosper. It is interwoven with my very existence. If I forget the interests of this work, let my right hand forget her cunning.” {LS 248.3}

A műben a kiadó intézményével voltam a leghosszabb és legszorosabb összeköttetésben. A mű ez ágához való odaadásom miatt háromszor kaptam szélütést. Most, mikor az Úr új szellemi és testi erőt ajándékozott nekem, úgy érzem, hogy művében úgy tudok dolgozni, mint ezelőtt soha. Látnom kell a kiadó mű felvirágzását, ez teljesen egybeszövődött életemmel. Ha ennek a műnek érdekeit elfelejteném igazságom elfelejtődik." {LS 248.3}   

We had an appointment to attend a tent meeting at Charlotte, Sabbath and Sunday, July 23 and 24. We decided to travel by private conveyance. On the way, my husband seemed cheerful, yet a feeling of solemnity rested upon him. He repeatedly praised the Lord for mercies and blessings received, and freely expressed his own feelings concerning the past and future: “The Lord is good, and greatly to be praised. He is a present help in time of need. The future seems cloudy and uncertain, but the Lord would not have us distressed over these things. When trouble comes, He will give us grace to endure it. What the Lord has been to us, and what He has done for us, should make us so grateful that we would never murmur or complain. {LS 249.1}

Megbeszéltük, hogy június 23-24-én egy sátor-összejövetelt fogunk meglátogatni Charlotte-ben. Elhatároztuk, hogy magánkocsival fogunk utazni. Az úton férjem derűsnek látszott, bár valami ünnepélyesség áradt belőle. Ismételten dicsőítette az Urat az elnyert áldásokért és kegyelemért és nyíltan közölte gondolatait a múltról és jövőről: "Az Úr jó és dicsérendő. Segítség a nyomorúság idején. A jövő sötétnek és bizonytalannak látszik, és az Úr nem kívánja, hogy ezek a dolgok nyugtalanítsanak bennünket. Ha nyomorúság jön, kegyelmet fog adni, hogy elviselhessük. Ami az Úr volt nekünk, és amit tett értünk indítson hálára nehogy valaha is zúgolódjunk, vagy panaszkodjunk. {LS 249.1}   

“It has seemed hard to me that my motives should be misjudged, and that my best efforts to help, encourage, and strengthen my brethren should again and again be turned against me. But I should have remembered Jesus and His disappointments. His soul was grieved that He was not appreciated by those He came to bless. I should have dwelt upon the mercy and loving-kindness of God, praising Him more, and complaining less of the ingratitude of my brethren. Had I ever left all my perplexities with the Lord, thinking less of what others said and did against me, I should have had more peace and joy. I will now seek first to guard myself, that I offend not in word or deed, and then to help my brethren make straight paths for their feet. I will not stop to mourn over any wrong done to me. I have expected more of men than I ought. I love God and His work, and I love my brethren also.” {LS 249.2}

Nehezemre esett hogy szándékaimat hamisan ítélték meg és a legnagyobb erőfeszítéseimet, hogy testvéreimet segítsem, bátorítsam mindig ellenemre végezték el. Jézus és az ő csalódásaira kellett gondolnom. Lelke szomorú volt, hogy azok, kiknek áldására jött, nem becsülték őt. Isten kegyelmén és jóságán kellett volna elmélkednem, őt dicsőítenem, nem pedig a testvérek hálátlanságáról panaszkodnom. Ha minden gondomat az Úrra vetettem volna és kevesebb foglalkoztam volna azzal, amit a testvérek ellenem mondtak és tettek, akkor több békében és örömben lett volna részem. Vigyázni akarok most magamra, hogy szóval vagy cselekedettel meg ne botránkoztassak és azután testvéremen segítsek, bizonyos úton együtt haladva velük. Nem akarok a velem szemben elkövetett igazságtalanságokért bánkódni. Többet vártam az emberektől, mint kellett volna. Szerettem Istent és művét, és szerettem testvéreimet is." {LS 249.2}   

Little did I think, as we traveled on, that this was the last journey we should ever make together. The weather changed suddenly from oppressive heat to chilling cold. My husband took cold, but thought his health so good that he would receive no permanent injury. He labored in the meetings at Charlotte, presenting the truth with great clearness and power. He spoke of the pleasure he felt in addressing a people who manifested so deep an interest in the subjects most dear to him. “The Lord has indeed refreshed my soul,” he said, “while I have been breaking to others the bread of life. All over Michigan the people are calling eagerly for help. How I long to comfort, encourage, and strengthen them with the precious truths applicable to this time!” {LS 250.1}

Nem gondoltam arra amikor utaztunk, hogy ez lesz az utolsó utazásunk. Az időjárás a nyomasztó melegről váratlanul dermesztő hidegre fordult. Férjem meghűlt, azonban olyan egészségesnek hitte magát, hogy tartós következményekkel nem számolt. Charlotte-ben munkálkodott, az igazságot hatalommal és értelemmel adta elő. Arról beszélt, hogy milyen élvezet számára olyan emberekkel beszélni, kiket a neki oly értékes tárgyak érdekelnek. "Az Úr mindig felüdíti lelkem" - mondta - mialatt az élet kenyerét másnak nyújtom. Egész Michiganben segítségért kiáltanak az emberek. Mennyire vágyódom, hogy őket a jelenvaló drága igazsággal vigasztaljam, bátorítsam és erősítsem." {LS 250.1}   

On our return home, my husband complained of slight indisposition, yet he engaged in his work as usual. Every morning we visited the grove near our home, and united in prayer. We were anxious to know our duty. Letters were continually coming in from different places, urging us to attend the camp meetings. Notwithstanding our determination to devote ourselves to writing, it was hard to refuse to meet with our brethren in these important gatherings. We earnestly pleaded for wisdom to know the right course. {LS 250.2}

Hazatérésünk után férjem rosszullétről panaszkodott, de munkáját éppúgy végezte, mint máskor. Minden reggel felkerestük az otthonunk közelében lévő ligetet és ott egyesültünk imában. Azt kívántuk, hogy tökéletesen felismerjük kötelességünket. Állandóan érkeztek levelek, melyek sürgősen hívtak, hogy vegyünk részt a különböző helyeken tartandó tábor-összejöveteleken. Bár szilárd feltevésünk az volt, hogy az írásnak szenteljük magunkat, mégis nehezünkre esett, hogy testvéreinkkel ezeken a fontos összejöveteleken ne találkozzunk. Komolyan imádkoztunk bölcsességért, hogy tudjuk, melyik a helyes út. {LS 250.2}   

Sabbath morning, as usual, we went to the grove together, and my husband prayed most fervently three times. He seemed reluctant to cease pleading with God for special guidance and blessing. His prayers were heard, and peace and light came to our hearts. He praised the Lord, and said: “Now I give it all up to Jesus. I feel a sweet, heavenly peace, an assurance that the Lord will show us our duty; for we desire to do His will.” He accompanied me to the Tabernacle, and opened the services with singing and prayer. It was the last time he was ever to stand by my side in the pulpit. {LS 250.3}

Szombaton szokásom szerint a ligetbe mentünk és férjem háromszor igen komolyan imádkozott. Vonakodott abbahagyni az Úrhoz való könyörgést, hogy különös vezetést és áldást nyerjünk. Imáit meghallgatta. Világosság és béke költözött szívünkbe. Dicsőítette Istent és így szólt: "Minden Jézusra hagyok. Drága mennyei békét érzek és azon bizonyosságot, hogy az Úr közölni fogja velünk kötelességünket, mert mi az ő akaratát kívánjuk cselekedni." Elkísért engem a gyülekezetbe, énekkel és imával megkezdte az istentiszteletet. Ez volt az utolsó est, mikor mellettem állt az emelvényen. {LS 250.3}   

On the following Monday he had a severe chill, and the next day I too was attacked. Together we were taken to the Sanitarium for treatment. On Friday my symptoms became more favorable. The doctor then informed me that my husband was inclined to sleep, and that danger was apprehended. I was immediately taken to his room, and as soon as I looked upon his countenance I knew that he was dying. I tried to arouse him. He understood all that was said to him, and responded to all questions that could be answered by yes or no, but seemed unable to say more. When I told him I thought he was dying, he manifested no surprise. I asked if Jesus was precious to him. He said, “Yes, oh, yes.” “Have you no desire to live?” I inquired. He answered, “No.” We then knelt by his bedside, and I prayed for him. A peaceful expression rested upon his countenance. I said to him: “Jesus loves you. The everlasting arms are beneath you.” He responded, “Yes, yes.” {LS 251.1}

A rákövetkező hétfőn erős hideglelést kapott, amit a következő napon én is megkaptam. Mindkettőnket a szanatóriumba vittek kezelésre. Pénteken az én tüneteim kedvezőbbre fordultak. Az orvos tudomásomra hozta, hogy férjem leszámolt életével és a legrosszabbra számíthatok. Rögtön a szobájába vittek és amint az arcára néztem láttam, hogy haldoklik. Megkíséreltem felrázni. Mindent megértett, amit mondtunk neki és minden kérdést megválaszolt, amire igennel vagy nemmel lehetett válaszolni, ennél többet mondani úgy látszik képtelen volt. Mikor azt mondtam neki, hogy azt hiszem meg fog halni, nem árult el meglepetést. Azt kérdeztem tőle, vajon Jézus drága-e neki? Azt válaszolta: "Igen, igen." Nincs kedved élni? - kérdeztem. Így felelt: "Nem" Aztán letérdeltünk az ágyhoz és imádkozni kezdtem érte. Így szóltam hozzá: "Jézus szeret téged. Az örökké valóság karjai átölelnek téged." Így válaszolt: "Igen, igen." {LS 251.1}   

Brother Smith and other brethren then prayed around his bedside, and retired to spend much of the night in prayer. My husband said he felt no pain; but he was evidently failing fast. Dr. Kellogg and his helpers did all that was in their power to hold him back from death. He slowly revived, but continued very weak. {LS 251.2}

Smith testvér majd több, más testvér imádkozott ágyánál, ezután visszavonultak, hogy az éjszaka legnagyobb részét imában töltsék. Férjem közölte, hogy nem érez fájdalmat, azonban szemmel láthatóan gyorsan rosszabbodott. Dr. Kellog és segítői minden tőlük telhetőt megtettek, hogy megmentsék az életnek. Lassan ismét magához tért, de nagyon gyenge maradt. {LS 251.2}   

The next morning he seemed slightly to revive, but about noon he had a chill, which left him unconscious. At 5 P.M., Sabbath, August 6, 1881, he quietly breathed his life away, without a struggle or a groan. {LS 252.1}

Másnap reggel látszólag javult, de körülbelül délben hideglelést kapott, melytől elvesztette öntudatát. 1881 augusztus 6-án szombat délután öt órakor csendben minden küzdelem, vagy sóhaj nélkül kilehelte lelkét. {LS 252.1}   

The shock of my husband's death—so sudden, so unexpected—fell upon me with crushing weight. In my feeble condition I had summoned strength to remain at his bedside to the last; but when I saw his eyes closed in death, exhausted nature gave way, and I was completely prostrated. For some time I seemed balancing between life and death. The vital flame burned so low that a breath might extinguish it. At night my pulse would grow feeble, and my breathing fainter and fainter till it seemed about to cease. Only by the blessing of God and the unremitting care and watchfulness of physician and attendants was my life preserved. {LS 252.2}

Férjem halálának csapása, mely váratlanul oly hirtelen bekövetkezett, mint egy összezúzó teher szakadt reám. Legyengült állapotomban összeszedtem minden erőmet, hogy végig az ágynál maradhassak. Mikor azonban láttam, hogy szemét lezárta a halál, a kimerült szervezetem összeroppant és teljesen elerőtlenedett. Éjjel az érverésem annyira gyenge lett és a légzésem állandóan halkabb, hogy úgy látszott teljesen abbamarad. Csak Isten áldása és az orvosok és segítők fáradhatatlan ápolása és ébersége tartott életben. {LS 252.2}   

Though I had not risen from my sick-bed after my husband's death, I was borne to the Tabernacle on the following Sabbath to attend his funeral. At the close of the sermon I felt it a duty to testify to the value of the Christian's hope in the hour of sorrow and bereavement. As I arose, strength was given me, and I spoke about ten minutes, exalting the mercy and love of God in the presence of that crowded assembly. At the close of the services I followed my husband to Oak Hill Cemetery, where he was laid to rest until the morning of the resurrection. {LS 252.3}

Noha férjem halála óta nem keltem fel betegágyamból, következő szombaton tabernákulumba vittek, hogy temetésén részt vegyek. A prédikáció végén kötelességemnek éreztem, hogy a szomorúság és veszteség ezen órájában a keresztény reménységnek értékéről bizonyságot tegyek. Mikor felemelkedtem, erőt kaptam a Mennyből és kb. tíz percig beszéltem és Istent dicsőítettem e nagy összejövetel jelenlétében kegyelméért és szeretetéért. Az istentisztelet végén kikísértem férjemet az Oak Hilli temetőbe, hol a feltámadás hajnaláig nyugalomba helyeztük. {LS 252.3}   

My physical strength had been prostrated by the blow, yet the power of divine grace sustained me in my great bereavement. When I saw my husband breathe his last, I felt that Jesus was more precious to me than He ever had been in any previous hour of my life. When I stood by my first-born, and closed his eyes in death, I could say, “The Lord gave, and the Lord hath taken away; blessed be the name of the Lord.” And I felt then that I had a comforter in Jesus. And when my latest born was torn from my arms, and I could no longer see its little head upon the pillow by my side, then I could say, “The Lord gave, and the Lord hath taken away; blessed be the name of the Lord.” And when he upon whose large affections I had leaned, with whom I had labored for thirty-five years, was taken away, I could lay my hands upon his eyes, and say, “I commit my treasure to Thee until the morning of the resurrection.” {LS 252.4}

Testi erőm egy csapás alatt teljesen elhagyott, de az isteni kegyelem hatalma e nagy veszteségben is fenntartott engem. Mikor láttam férjem utolsó lélegzetét, Jézus drágább volt nekem mint életem bármely legértékesebb órájában. Mikor elsőszülöttem mellett álltam és lezártam szemét azt mondtam: "Az Úr adta, az Úr elvette, áldott legyen az Úr neve." Úgy éreztem akkor, hogy Jézus a vigaszom. Mikor a legkisebb gyermekünket ragadta el a halál és nem láttam többé kis fejecskéjét feküdni mellettem a párnán, akkor azt mondtam: "Az Úr adta, az Úr elvette, áldott legyen az Úr neve." És mikor őt veszítettem el, kinek szeretete támaszom volt, kivel harmincöt éven át dolgoztam, rá tudtam tenni kezemet szemére mondván: "Rád bízom kincsemet a feltámadás hajnaláig." {LS 252.4}   

When I saw him passing away, and saw the many friends sympathizing with me, I thought: What a contrast to the death of Jesus as He hung upon the cross! What a contrast! In the hour of His agony, the revilers were mocking and deriding Him. But He died, and He passed through the tomb to brighten it, and to lighten it, that we might have joy and hope even in the event of death; that we might say, as we lay our friends away to rest in Jesus, “We shall meet them again.” {LS 253.1}

Mikor elváltunk, azt a sok barátot láttam, kik velem gyászoltak, arra gondoltam: Mekkora ellentéte Jézus a halálnak, mikor a kereszten csüngött! Milyen ellentét! A kín órájában a gúnyolódók csúfolták és átkozták. Meghalt és keresztül ment a síron hogy azt megvilágítsa úgy, hogy a halálban is örömünk és reménységünk van, ha barátainkat az Úrban eltemettük: "Viszontlátjuk őket." {LS 253.1}   

At times I felt that I could not have my husband die. But these words seemed to be impressed on my mind: “Be still, and know that I am God.” Psalm 46:10. I keenly feel my loss, but dare not give myself up to useless grief. This would not bring back the dead. And I am not so selfish as to wish, if I could, to bring him from his peaceful slumber to engage again in the battles of life. Like a tired warrior, he has lain down to sleep. I will look with pleasure upon his resting place. The best way in which I and my children can honor the memory of him who has fallen, is to take the work where he left it, and in the strength of Jesus carry it forward to completion. We will be thankful for the years of usefulness that were granted to him; and for his sake, and for Christ's sake, we will learn from his death a lesson which we shall never forget. We will let this bereavement make us more kind and gentle, more forbearing, patient, and thoughtful toward the living. {LS 253.2}

Volt idő, mikor úgy éreztem, hogy nem hagyhatom férjemet meghalni. Ilyenkor e szavak hatottak át kedélyemen. "Csendesedjetek és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten." Zsolt. 46,11. Veszteségem nagyon fájdalmasan érintett, de nem mertem, haszontalan bánkódni. Ez nem adja vissza a halottakat. Nem vagyok olyan önző, hogy azt kívánjam, hogy fel tudnám ébreszteni békés álmából, ismét vegye fel az élet küzdelmeit. Mint egy fáradt harcos nyugovóra tért. Kellemes érzéssel fogok nyughelyére tekinteni. A legjobb mód, hogy az elesett emlékét tiszteljük az, hogy a munkát ott folytatjuk, ahol ő abbahagyta és Jézus erejével bevégezzük. Hálásak akarunk lenni azokért az évekért, melyekben az Úr felhasználhatta őt és az ő és Krisztus akarata szerint az ő hatalmáról is tanulni akarunk, amit sohasem fogunk elfelejteni. E veszteség által jóságosabbak, szelídebbek, körültekintőbbek, türelmesebbek és kíméletesebbek akarunk lenni felebarátainkkal szemben. {LS 253.2}   

I take up my life work alone, in full confidence that my Redeemer will be with me. We have only a little while to wage the warfare; then Christ will come, and this scene of conflict will close. Then our last efforts will have been made to work with Christ, and advance His kingdom. Some who have stood in the forefront of the battle, zealously resisting incoming evil, fall at the post of duty; the living gaze sorrowfully at the fallen heroes, but there is no time to cease work. They must close up the ranks, seize the banner from the hand palsied by death, and with renewed energy vindicate the truth and the honor of Christ. {LS 254.1}

Egyedül folytatom életem művét, azon teljes bizalommal, hogy az én Megváltóm velem lesz. Már csak kis ideig kell harcolnom Krisztus jön, hogy véget vessen e küzdelmes életnek. Azután az utolsó kísérleteket tesszük, hogy Krisztussal munkálkodjunk és országát kiterjesszük. Egyesek, kik az első csatasorban álltak és a feltörő gonoszságnak buzgón ellen álltak, el estek a vártán. Az élők szomorúan tekintenek az elesett hősökre, de nincs idő, hogy a munkát félbeszakítsuk. A helyet be kell tölteni és a zászlót a halál által dermedt kézből ki kell ragadni és újult erővel kell az igazságot és Krisztus dicsőségét védelmezni. {LS 254.1}   

As never before, resistance must be made against sin—against the powers of darkness. The time demands energetic and determined activity on the part of those who believe present truth. If the time seems long to wait for our Deliverer to come; if, bowed by affliction and worn with toil, we feel impatient to receive an honorable release from the warfare, let us remember—and let the remembrance check every murmur—that we are left on earth to encounter storms and conflicts, to perfect Christian character, to become better acquainted with God our Father, and Christ our elder Brother, and to do work for the Master in winning many souls to Christ. “They that be wise shall shine as the brightness of the firmament; and they that turn many to righteousness as the stars forever and ever.” Daniel 12:3. {LS 254.2}

Úgy álljunk ellent a bűnnek a sötétség hatalmaival szemben, mint még soha. Az idő megköveteli azoktól, kik hisznek a jelenvaló igazságban, hogy erővel és határozottsággal munkálkodjanak. Az idő, melyben Szabadítónkra várunk hosszúnak tűnik, ha a szenvedések gyötörnek és a munka sorvaszt és azért türelmetlenül várunk rá arra gondoljunk - és ez a gondolat némítaná el a zúgolódást - hogy azért vagyunk a földön, hogy viharokat harcokat éljünk át, hogy keresztény jellemeket formáljunk ki, és hogy Istenünket és Krisztust a mi legidősebb testvérünket jobban megismerjük és hogy a mi Mesterünknek sok lelket nyerjünk az örök élet számára. "Az értelmesek pedig fénylenek, mint az égnek fényessége, és akik sokakat az igazságra visznek, miként a csillagok örökkön örökké." Dán. 12,3. {LS 254.2}