Bow Before God, January 27

Január 27. - HAJOLJUNK MEG ISTEN ELŐTT!

Family Worship in My Life {ML 31}

Családi istentisztelet az életemben {ML 31}   

Humble yourselves in the sight of the Lord, and he shall lift you up. James 4:10. {ML 31.1}

„Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és felmagasztal titeket.” (Jakab levele 4,10) {ML 31.1}   

If ever there was a time when every house should be a house of prayer, it is now. Infidelity and skepticism prevail. Iniquity abounds. Corruption flows in the vital currents of the soul, and rebellion against God breaks out in the life. Enslaved by sin, the moral powers are under the tyranny of Satan. The soul is made the sport of his temptation; and unless some mighty arm is stretched out to rescue him, man goes where the arch rebel leads the way. {ML 31.2}

Minden otthonnak az imádkozás házának kellene lennie, mert hitetlenség és kételkedés uralkodik a világon. A gonoszság megsokasodott. Romlottság jellemzi az emberek életét, és az Isten elleni lázadás folyamatos. A bűn rabszolgaságába hajtva az erkölcsi erők Sátán önkényuralma alá kerültek. A lélek Sátán kísértéseinek játékszerévé vált, azért ha Isten nem nyújtja hatalmas karját a megmentésükre, az emberek arra mennek, amerre az őslázadó vezeti őket. {ML 31.2}   

And yet in this time of fearful peril some who profess to be Christians have no family prayer.... {ML 31.3}

Mégis, e félelmetes korban, a veszedelmek idején azok, akik kereszténynek vallják magukat, nem tartanak családi áhítatot. {ML 31.3}   

The idea that prayer is not essential is one of Satan's most successful devices to ruin souls. Prayer is communion with God, the fountain of wisdom, the source of strength and peace and happiness. Jesus prayed to the Father “with strong crying and tears.” ... “Pray one for another,” James says; “the effectual fervent prayer of a righteous man availeth much.” {ML 31.4}

Az a felfogás, hogy az ima nem lényeges, Sátán egyik legsikeresebb kitalációja az emberek megrontására. Az ima: érintkezés Istennel, aki a bölcsesség, erő, békesség és boldogság kútforrása. Jézus „erős kiáltások és könnyhullatás közepette imádkozott” az Atyához (Zsidókhoz írt levél 5,7). Jakab apostol így szól: „Imádkozzatok egymásért, mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése.” (Jakab levele 5,16) {ML 31.4}   

By sincere, earnest prayer parents should make a hedge about their children. They should pray with full faith that God will abide with them, and that holy angels will guard them and their children from Satan's cruel power.... {ML 31.5}

Őszinte, komoly ima által a szülők emeljenek védőbástyát gyermekeik köré! Imádkozzanak teljes hittel, hogy Isten velük maradjon, s a szent angyalok oltalmazzák meg őket és gyermekeiket Sátán kegyetlen hatalmától. {ML 31.5}   

How appropriate it is for parents to gather their children about them before the fast is broken and point them to the heavenly Father, who so liberally gives them the bounties of His providence! How fitting for them to thank Him for His protection during the night and to ask for His help and grace and the watchcare of His angels during the day! How fitting, also, when evening comes, to gather once more before Him and praise Him for the mercies and blessings of the day that is past! {ML 31.6}

Helyes, ha a szülők maguk köré gyűjtik gyermekeiket – mielőtt felnőtté válnak és megszűnik a gyermeket és szülőt összekötő szoros kapcsolat –, s a mennyei Atyára irányítják figyelmüket, Teremtőjükhöz vezetve őket, hiszen Isten oly nagylelkűen részesíti gyermekeit gondviselésének bőségében. Illő megköszönniük Istennek, hogy megoltalmazta őket éjjel, s kérjék segítségét, kegyelmét és angyalainak vigyázó gondoskodását a nap folyamán. Helyénvaló, hogy este még egyszer Isten elé gyűljenek, és dicsőítsék Őt az elmúlt nap kegyelmi ajándékaiért és áldásaiért. (Pacific Union Recorder, 1902. május 22.) {ML 31.6}