Respect for Authority, October 3

Október 3. - ISTEN TÍZ PARANCSA MINDEN JÓ TÖRVÉNY ALAPJA

Respect in My Life {ML 280}

A jellem tökéletesítése {ML 280}   

Honour all men. Love the brotherhood. Fear God. Honour the king. Servants, be subject to your masters with all fear; not only to the good and gentle, but also to the forward. 1 Peter 2:17, 18 {ML 280.1}

„Mindenkit tiszteljetek, szeressétek a testvériséget, féljétek Istent! Tiszteljétek a királyt! Szolgák, engedelmeskedjetek gazdáitoknak, nemcsak a jóknak és kíméleteseknek, hanem a szívteleneknek is.” (Péter apostol I. levele 2,17–18) {ML 280.1}   

The apostle plainly outlined the attitude that believers should sustain toward the civil authorities: “Submit yourselves to every ordinance of man for the Lord's sake: whether it be to the king, as supreme; or unto governors, as unto them that are sent by him for the punishment of evildoers, and for the praise of them that do well. For so is the will of God, that with welldoing ye may put to silence the ignorance of foolish men: as free, and not using your liberty for a cloke of maliciousness, but as the servants of God. Honour all men. Love the brotherhood. Fear God. Honour the king. {ML 280.2}

Az apostol világosan elénk tárja, milyen magatartást tanúsítsanak a hívők a polgári hatóságok iránt: „Engedelmeskedjetek azért minden emberi rendelésnek az Úrért, akár királynak mint feljebbvalónak, akár helytartóknak, akiket ő küld a gonosztevők megbüntetésére, a jól cselekvőknek pedig dicsérésére. Mert úgy van az Isten akarata, hogy jót cselekedve elnémítsátok a balgatag emberek tudatlanságát, mint szabadok, és nem mint akiknél a szabadság a gonoszság palástja, hanem mint Isten szolgái. Mindenkit tiszteljetek, a testvériséget szeressétek, Istent féljétek, a királyt tiszteljétek.” (Péter I. levele 2,13–17) (Az apostolok története, 522. o.) {ML 280.2}   

It is our duty in every case to obey the laws of our land, unless they conflict with the higher law which God spoke with an audible voice from Sinai and afterward engraved on stone with His own finger.... The ten precepts of Jehovah are the foundation of all righteous and good laws. Those who love God's commandments will conform to every good law of the land. {ML 280.3}

Kötelességünk engedelmeskedni az ország törvényeinek, kivéve, ha ellenkeznek Isten magasabb rendű törvényével, amelyet jól hallhatóan jelentett ki a Sínai-hegyen, és saját ujjával vésett kőtáblákra. (…) Isten tíz parancsa képezi az alapját minden igaz és jó törvénynek. Akik szeretik Isten törvényét, azok alkalmazkodni fognak az országuk minden jó törvényéhez. (Bizonyságtételek, I. köt., 361–362. o.) {ML 280.3}   

We are to recognize human government as an ordinance of divine appointment and teach obedience to it as a sacred duty, within its legitimate sphere. But when its claims conflict with the claims of God, we must obey God rather than men. God's Word must be recognized as above all human legislation. A “Thus saith the Lord” is not to be set aside for a “Thus saith the church” or a “Thus saith the state.” The crown of Christ is to be lifted above the diadems of earthly potentates. {ML 280.4}

El kell ismernünk az emberi kormányzatot mint isteni rendelést: szent kötelességünk az iránta való engedelmesség a törvényesség keretein belül. Azonban ha rendelkezései ellenkeznek Isten akaratával, akkor „inkább kell engedelmeskednünk Istennek, mint embereknek”. Isten Igéje minden emberi törvényhozás felett áll, Teremtőnk rendelkezéseit ne tegyük félre az egyház vagy az állam előírásai kedvéért! Az „így szól az Úr” magasabb rendű, mint az „így szól az egyház” vagy „így szól az állam”. Krisztus koronáját a földi hatalmasságok koronái fölé kell helyeznünk. {ML 280.4}   

We are not required to defy authorities. Our words, whether spoken or written, should be carefully considered. {ML 280.5}

Azonban nem szólhatunk megvetően a kormányzatról és a hatóságokról, kimondott vagy leírt szavainkat gondosan meg kell fontolnunk. (Az apostolok története, 69. o.) {ML 280.5}   

***** {ML 280}

***** {ML 280}   

Teach the people to conform in all things to the laws of their state when they can do so without conflicting with the law of God. {ML 280.6}

{ML 280.6}