Meek Men and Women, September 6

Szeptember 6. - AZ ALÁZATOSSÁG KEGYELMI AJÁNDÉKA

Examples of Sanctified Lives {ML 253}

Megszentelődés {ML 253}   

He will beautify the meek with salvation. Psalm 149:4 {ML 253.1}

„Ő szabadulással dicsőíti meg az alázatosokat.” (149. zsoltár 4) {ML 253.1}   

The most precious fruit of sanctification is the grace of meekness. When this grace presides in the soul the disposition is molded by its influence. There is a continual waiting upon God and a submission of the will to His. The understanding grasps every divine truth and the will bows to every divine precept, without doubting or murmuring. True meekness softens and subdues the heart and gives the mind a fitness for the engrafted word. It brings the thoughts into obedience to Jesus Christ. It opens the heart to the Word of God, as Lydia's was opened. It places us with Mary, as learners at the feet of Jesus. “The meek will He guide in judgment, and the meek will He teach His way.” {ML 253.2}

A megszentelődés legértékesebb gyümölcse: az alázatosság kegyelmi ajándéka. Ez a kegyelmi ajándék átformálja természetünket. Mindig Istenre várunk, és akaratunkat alárendeljük az Ő akaratának. Megértjük az isteni igazságokat, és akaratunk meghajol Teremtőnk minden igazsága előtt, kételkedés és zúgolódás nélkül. Az igazi alázatosság meglágyítja és alárendeli szívünket mennyei Atyánk akaratának, s lelkünket fogékonnyá teszi igazságának befogadására. Foglyul ejti gondolatainkat, hogy engedelmeskedjenek Krisztusnak. Megnyitja szívünket Isten Igéje előtt. „Igazságban járatja az alázatosokat, és az Ő útjára tanítja az alázatosokat.” (25. zsoltár 9) {ML 253.2}   

The language of the meek is never that of boasting. Like the child Samuel, they pray, “Speak, Lord, for Thy servant heareth.” When Joshua was placed in the highest position of honor, as commander of Israel, he bade defiance to all the enemies of God. His heart was filled with noble thoughts of his great mission. Yet upon the intimation of a message from Heaven, he placed himself in the position of a little child to be directed. “What saith my Lord unto His servant?” was his response.... {ML 253.3}

Az alázatosok beszéde sohasem kérkedő. A gyermek Sámuelhez hasonlóan így imádkoznak: „Szólj, Uram, mert hallja a Te szolgád.” Amikor Józsué Izráel vezetője lett, szembeszállt Isten minden ellenségével. Szíve megtelt küldetésének magasztos gondolataival. A mennyből küldött üzenetet mégis úgy fogadta, mint egy kisgyermek: irányításra várva. Így válaszolt: „Mit szól az én Uram az Ő szolgájának?” {ML 253.3}   

Meekness in the school of Christ is one of the marked fruits of the Spirit. It is a grace wrought by the Holy Spirit as a sanctifier, and enables its possessor at all times to control a rash and impetuous temper.... {ML 253.4}

Az alázatosság Krisztus iskolájában a Lélek egyik legértékesebb gyümölcse. Olyan kegyelmi ajándék, amelyet a Szentlélek mint megszentelő munkál, és képesíti tulajdonosát arra, hogy minden időben uralja hirtelen, türelmetlen, indulatos természetét. {ML 253.4}   

Meekness is the inward adorning, which God estimates as of great price.... He who garnished the heavens with the orbs of light has by the same Spirit promised that “He will beautify the meek with salvation.” Angels of heaven will register as best adorned those who put on the Lord Jesus Christ and walk with Him in meekness and lowliness of mind. {ML 253.5}

Az alázatosság az a belső ékesség, amelyet Isten nagyra értékel. Ő, aki fénylő csillagokkal ékesítette fel az eget, megígérte, hogy „az alázatosokat szabadulással dicsőíti meg”. A menny angyalai a legékesebb, legragyogóbb keresztényekként jegyzik fel azok nevét, akik szívükbe fogadják Krisztust, s szelídségben és alázatosságban járnak Megváltónkkal. (The Sanctified Life, 12–13. o.) {ML 253.5}