Let Visitors Join in Family Worship, July 18

Július 18. - LÁTOGATÓK A CSALÁDI ÁHÍTATON

Family Companionship {ML 203}

Családi kapcsolatok {ML 203}   

But ye are a chosen generation, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people; that ye should shew forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvellous light. 1 Peter 2:9 {ML 203.1}

„De ti választott nemzetség vagytok, királyi papság, szent nemzet, különleges nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az Ő csodálatos világosságára hívott el titeket.” (Péter apostol I. levele 2,9) {ML 203.1}   

In a sense the father is the priest of the household, laying upon the family altar the morning and evening sacrifice. But the wife and children should unite in prayer and join in the song of praise. In the morning before he leaves home for his daily labor let the father gather his children about him and, bowing before God, commit them to the care of the Father in heaven. When the cares of the day are past, let the family unite in offering grateful prayer and raising the song of praise, in acknowledgment of divine care during the day.... Do not fail to gather your family around God's altar. {ML 203.2}

Az apa a család papjaként mutatja be a családi oltárnál a reggeli és esti áldozatot: mielőtt munkába indul, gyűjtse maga köré gyermekeit, és fejét meghajtva Isten előtt, bízza őket mennyei Atyánk gondoskodására. Felesége és a gyermekei énekeljenek és imádkozzanak vele együtt! A napi munka végeztével családtagjainkkal együtt mondjunk köszönetet Istennek, imában és dicsérő énekben fejezzük ki hálánkat a nap folyamán tapasztalt isteni gondviselésért. Ne mulasszuk el nap mint nap összegyűjteni családunkat Isten oltára köré! (The Ministry of Healing, 392–393. o.) {ML 203.2}   

In our efforts for the comfort and happiness of guests let us not overlook our obligations to God. The hour of prayer should not be neglected for any consideration. Do not talk and amuse yourselves till all are too weary to enjoy the season of devotion. To do this is to present to God a lame offering. At an early hour of the evening, when we can pray unhurriedly and understandingly, we should present our supplications and raise our voices in happy, grateful praise. {ML 203.3}

Vendégeink kiszolgálása közben ne feledkezzünk meg Isten iránti kötelezettségeinkről! Az ima óráját semmilyen okból ne hanyagoljuk el. Ne beszélgessünk és ne vegyünk részt a szórakozásokban olyan sokáig, míg már túl fáradtak vagyunk ahhoz, hogy örülhessünk az áhítat idejének, hiszen így tökéletlen áldozatot mutatunk be Istennek. Az este egy korai órájában, amikor sietség nélkül és értelmesen imádkozhatunk, járuljunk Isten elé, és boldog, hálával teli dicséretben köszönjük meg áldásait. {ML 203.3}   

Let all who visit Christians see that the hour of prayer is the most precious, the most sacred, and the happiest hour of the day. These seasons of devotion exert a refining, elevating influence upon all who participate in them. They bring a peace and rest grateful to the spirit. {ML 203.4}

Akik meglátogatnak bennünket, tapasztalják meg, hogy az ima ideje a nap legszentebb és legboldogabb órája. A családi áhítat felemelő befolyást gyakorol minden résztvevőre. Békességet és nyugalmat ad, s felüdíti a lelket. (Üzenet az ifjúságnak, 342. o.) {ML 203.4}   

A lamp, however small, if kept steadily burning, may be the means of lighting many other lamps.... Wonderful opportunities are ours through a faithful use of the opportunities of our own homes. If we will open our hearts and homes to the divine principles of life, we shall become channels for currents of life-giving power. From our homes will flow streams of healing, bringing life, and beauty, and fruitfulness where now are barrenness and dearth. {ML 203.5}

Bármilyen kicsi egy lámpa, ha állandóan ég, eszközül szolgálhat sok más lámpa meggyújtásához. Csodálatos lehetőségeket találhatunk, ha felhasználjuk a saját otthonunkban kínálkozó alkalmakat. Ha megnyitjuk szívünket és otthonunkat az élet isteni alapelvei előtt, akkor az életadó erő rajtunk keresztül áramlik mások felé. Otthonunkból gyógyító folyamok áradnak, amelyek életet, szépséget és bőséget visznek oda, ahol most ínség uralkodik. (Bizonyságtételek, VI. köt., 172. o.) {ML 203.5}