Search the Scriptures, January 18

Január 18. - TANULMÁNYOZZUK AZ ÍRÁSOKAT!

The Bible in My Life {ML 22}

A Biblia az életemben {ML 22}   

O the depth of the riches both of the wisdom and knowledge of God! how unsearchable are his judgments and his ways past finding out. Romans 11:33 {ML 22.1}

„Óh, Isten gazdagságának, bölcsességének és tudományának mélysége! Mily igen kikutathatatlanok az ő ítéletei, és kinyomozhatatlanok az ő útjai!” (Római levél 11,33) {ML 22.1}   

In the Scriptures thousands of gems of truth lie hidden from the surface seeker. The mine of truth is never exhausted. The more you search the Scriptures with humble hearts, the greater will be your interest, and the more you will feel like exclaiming with Paul: “O the depth of the riches both of the wisdom and knowledge of God! ...” {ML 22.2}

Az Igében az igazság sok ezer drágaköve rejtve marad a felületes kutató előtt. Az igazság bányája sohasem merül ki – ha komolyan és alázatos szívvel kutatod az Írásokat, egyre jobban érdeklődsz majd Isten szava iránt, és egyre inkább érezni fogod, hogy Pállal együtt csodálattal kiálthatsz fel: „Óh, Isten gazdagságának, bölcsességének és tudományának mélysége!” {ML 22.2}   

Every day you should learn something new from the Scriptures. Search them as for hid treasures, for they contain the words of eternal life. Pray for wisdom and understanding to comprehend these holy writings. If you would do this, you would find new glories in the Word of God; you would feel that you had received new and precious light on subjects connected with the truth, and the Scriptures would be constantly receiving a new value in your estimation. {ML 22.3}

Mindennap újat kell tanulnod a Szentírásból. Kutasd, mint az elrejtett kincset, mert az örök élet Igéit tartalmazza. Imádkozz bölcsességért és értelemért, hogy megértsd a szent igazságokat! Ha ezt teszed, csodálatos új ismeretek tárulnak fel előtted Isten Igéjében, hogy megérthesd és dicsőíthesd mennyei Atyádat (Példabeszédek könyve 2–9; 50. zsoltár 15). Érezni fogod, hogy új és értékes világosságot nyertél, s az Írások egyre értékesebbé válnak számodra. (Testimonies for the Church, V. köt., 266. o.) {ML 22.3}   

The great truths necessary for salvation are made as clear as noonday.... A single text has proved in the past, and will prove in the future, to be a savor of life unto life to many a soul. As men diligently search, the Bible opens new treasures of truth, which are as bright jewels to the mind. {ML 22.4}

Az üdvösségünkhöz nélkülözhetetlen bibliai igazságok olyan világossá válnak, mint a déli nap. (…) Az Ige egyetlen sora is élet illatának bizonyulhat sok őszinte lélek számára (Korinthusiakhoz írt II. levél 2,15–17). Ha szorgalmasan tanulmányozzuk a Bibliát, az igazság ragyogó drágakövekként fénylő új kincseit fedezzük fel. (The Signs of the Times, 1906. július 11.) {ML 22.4}   

You must dig deep in the mine of truth if you would find its richest treasures. Comparing scripture with scripture, you may find the true meaning of the text; but if you do not make the sacred teachings of God's Word the rule and guide of your life, the truth will be nothing to you.... If any part of God's Word condemns any habit you have cherished, any feeling you have indulged, any spirit you have manifested, turn not from the Word of God; but turn away from the evil of your doings, and let Jesus cleanse and sanctify your heart. {ML 22.5}

Mélyre kell ásnod az igazság bányájában, ha meg akarod találni legdrágább kincseit. Egyik igeszöveget a másikkal összevetve feltárul előtted a számodra kérdéses rész valódi értelme. De ha a szent tanításokat nem teszed életed szabályává és vezetőjévé, akkor az igazság semmit sem jelent számodra. (…) Ha az Ige kárhoztatja valamely dédelgetett rossz szokásodat, érzésedet vagy lelkületedet, ne fordulj el Isten Igéjétől, hanem fordulj el a gonosz cselekedeteidtől, és engedd, hogy Jézus megtisztítsa és megszentelje szívedet! (Youth’s Instructor, 1892. július 28.) {ML 22.5}