Perfect Peace, June 26

Június 26. - TÖKÉLETES BÉKESSÉG

Emotional Maturity Brings Happiness {ML 181}

A lelki békesség öröme {ML 181}   

Thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee: because he trusteth in thee. Isaiah 26:3 {ML 181.1}

„Akinek szíve Reád támaszkodik, megőrzöd azt teljes békességben, mivel Tebenned bízik.” (Ésaiás könyve 26,3) {ML 181.1}   

There are many whose hearts are aching under a load of care because they seek to reach the world's standard. They have chosen its service, accepted its perplexities, adopted its customs. Thus their character is marred and their life made a weariness. In order to gratify ambition and worldly desires, they wound the conscience and bring upon themselves an additional burden of remorse. The continual worry is wearing out the life forces. Our Lord desires them to lay aside this yoke of bondage. He invites them to accept His yoke; He says, “My yoke is easy, and My burden is light.” He bids them seek first the kingdom of God and His righteousness, and His promise is that all things needful to them for this life shall be added. Worry is blind, and cannot discern the future; but Jesus sees the end from the beginning. In every difficulty He has His way prepared to bring relief. Our heavenly Father has a thousand ways to provide for us, of which we know nothing. Those who accept the one principle of making the service and honor of God supreme will find perplexities vanish, and a plain path before their feet.... {ML 181.2}

Sok ember szíve sajog a gondok terhe alatt, mivel mindenben igyekszik a világhoz alkalmazkodni. Akik a világ szolgálatát választották, elfogadták szokásait és problémáit, azok jelleme megromlott és belefáradtak az életbe. Becsvágyuk és világi kívánságaik kedvéért elfojtják lelkiismeretüket, s a bűn miatti önvád terhe is nyomasztja őket. Az állandó bánkódás kimeríti életerőiket. Az Úr azt kívánja, hogy tegyék le a szolgaság igáját. Meghívja őket, hogy az Ő munkáját végezzék: „Az én igám gyönyörűséges és az én terhem könnyű.” Azt tanácsolja nekik, hogy keressék először Isten országát és az Ő igazságát, s megígéri, hogy megad nekik mindent, amire szükségük van. Az aggodalom vak, nem látja a jövőt, azonban Jézus kezdettől fogva látja a véget. Minden nehézségből mutat kivezető utat. Mennyei Atyánknak ezernyi útja van, amelyen gondoskodhat rólunk, melyekről mi semmit sem tudunk. Ha elvégezzük szolgálatunkat és tiszteletben tartjuk Isten akaratát, nehézségeink megoldódnak, és egyenes úton járhatunk. {ML 181.2}   

In the heart of Christ, where reigned perfect harmony with God, there was perfect peace. He was never elated by applause or dejected by censure or disappointment. Amid the greatest opposition and the most cruel treatment He was still of good courage. {ML 181.3}

Krisztus szívében tökéletes békesség lakozott, és Istennel való teljes összhang uralkodott lelkében. Őt az ünneplés nem tette felfuvalkodottá, a rosszallás vagy csalódás nem hangolta le. A leghevesebb ellenállás és legkegyetlenebb bánásmód közepette is megőrizte bátorságát. (Jézus élete, 330. o.) {ML 181.3}   

True happiness is found ... in learning of Christ.... Those who take Christ at His Word and surrender the soul to His keeping, their lives to His ordering, will find peace and quietude. Nothing of the world can make them sad when Jesus makes them glad by His presence. {ML 181.4}

A valódi boldogságot akkor találhatjuk meg, ha Krisztustól tanulunk. Békét és nyugalmat talál mindenki, akik szaván fogja Jézust, rábízza lelkét az Ő megtartó hatalmára, és elfogadja rendelkezéseit. Aki így tesz, azt ezen a világon semmi sem szomoríthatja el, mert Jézus megörvendezteti jelenlétével. (The Signs of the Times, 1904. január 13.) {ML 181.4}   

***** {ML 181}

***** {ML 181}   

It is the love of self that brings unrest. {ML 181.5}

{ML 181.5}