Say Nothing That Will Wound or Grieve, June 25

Június 25. - NE SZÓLJ OLYAT, AMI MEGSEBEZ!

Emotional Maturity Brings Happiness {ML 180}

A lelki békesség öröme {ML 180}   

For he that will love life, and see good days, let him refrain his tongue from evil, and his lips that they speak no guile: let him eschew evil, and do good; let him seek peace, and ensue it. 1 Peter 3:10, 11 {ML 180.1}

„Aki akarja szeretni az életet és jó napokat látni, tartóztassa meg magát a gonosztól, és ajkát, hogy ne szóljon álnokságot. Forduljon el a gonosztól, és cselekedjék jót, keresse a békességet és kövesse azt.” (Péter apostol I. levele 3,10–11) {ML 180.1}   

If the lips were constantly guarded so that no guile could corrupt them, what an amount of suffering, degradation, and misery might be prevented. If we would say nothing to wound or grieve, except in necessary reproof of sin, that God might not be dishonored, how much misunderstanding, bitterness, and anguish would be prevented. If we would speak words of good cheer, words of hope and faith in God, how much light we might shed upon the pathway of others, to be reflected in still brighter beams upon our own souls.... The plan of salvation, as revealed in the Holy Scriptures, opens up a way whereby man may secure happiness and prolong his days upon the earth, as well as enjoy the favor of Heaven and secure that future life which measures with the life of God. {ML 180.2}

Ha mindig őrizkednénk attól, hogy álnokul szóljunk, mennyi szenvedést, lealacsonyodást és nyomorúságot elkerülhetnénk! Ha nem szólnánk semmi olyat, ami megsebez és megszomorít – kivéve a bűn szükséges megdorgálását, hogy ne hozzunk gyalázatot Istenre –, elkerülhető volna a sok félreértés, keserűség és gyötrelem. Ha bátorító szavakat mondanánk, az Istenben való hit és reménység szavait, milyen sok világosságot áraszthatnánk mások útjára! A megváltás terve, ahogyan a Szentírás elénk tárja, olyan utat nyit meg, amelyen az ember elérheti a boldogságot, meghosszabbíthatja életét ezen a földön. Örvendhet a menny kegyelmének, és elnyerheti az örök életet. {ML 180.2}   

Many persons complain of Providence because of the discomfort and inconvenience which they suffer, when this is the sure result of their own course. They seem to feel that they are ill-treated of God, when they themselves are alone responsible for the ills which they endure. Our kind and merciful heavenly Father has established laws, which, obeyed, would promote physical, mental, and moral health.... {ML 180.3}

Sokan panaszkodnak a Gondviselésre a kényelmetlenségek és kellemetlenségek miatt, amiket elszenvednek, pedig ezek a saját helytelen eljárásaik következményei. Úgy érzik, hogy Isten méltatlanul bánik velük, holott egyedül saját maguk felelősek azért a rosszért, amit el kell szenvedniük. A mi jó és irgalmas mennyei Atyánk olyan törvényeket alkotott, amelyek megtartása elősegíti fizikai, szellemi és erkölcsi egészségünket. {ML 180.3}   

God requires us to yield our own will to His; but He does not ask us to give up anything that it would be for our good to retain. No one can be happy while he devotes his life to selfish gratification. A course of obedience to God is the wisest course for us to pursue; for it brings peace, content, and happiness as a sure result.... {ML 180.4}

Isten szeretné, ha saját akaratunkat alárendelnénk az Ő akaratának, azonban nem kívánja, hogy bármit feladjunk, ami a javunkat szolgálná. Senki nem lehet boldog, aki életét önző kedvteléseire áldozza. Az Isten iránti engedelmesség a leghelyesebb út, amelyen haladhatunk, mert békességhez, megelégedéshez és boldogsághoz vezet. {ML 180.4}   

If men would place themselves in right relation to God by heeding the counsel of His Word, they would escape innumerable dangers and experience a peace and content that would render life a joy rather than a burden. {ML 180.5}

Ha valódi kapcsolatban lennénk Istennel azáltal, hogy hallgatnánk Igéje tanácsaira, megszámlálhatatlan veszedelmet elkerülhetnénk, s olyan megelégedést és békességet éreznénk, amely életünket örömteljessé tenné, nem teherré. (Review and Herald, 1883. október 16.) {ML 180.5}