× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

1. fejezet

1. Pál küldetésének kezdete - Pál felszentelésének alkalmát életműve új, fontos szakasza kezdetének tekintette. Az ünnepélyes szertartástól kezdve, mikor közvetlen első hittérítő utazása előtt volt Pál „kiválasztva Isten örömüzenetének hirdetésére." Ezt tekintette apostoli hivatása kezdetének. (Szemle és hírnök 1911 máj 11) {6BC 1067.2}   

7,8. (Lásd Cselekedetek 18:2 megjegyzéseit) Erős gyülekezet Romában - Az ellenállás dacára Krisztus keresztre feszítése után húsz évvel életerős, buzgó gyülekezet virágzott Rómában, s az Úr fáradozott érte (Advent szemle és szombat hírnök 1900 március 6) {6BC 1067.3}   

14. (Máté 28:19,20) Adós Krisztus elfogadása által - Pál milyen értelemben volt zsidóknak és pogányoknak adósa. Az Úr neki és Krisztus minden tanítványának adta a megbízást: „Elmenvén azért tegyetek tanítvánnyá minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit parancsoltam nektek. íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig." Krisztus elfogadásával Pál a megbízatást is elfogadta. Megértette, hogy kötelessége fáradozni mindenkiért. Zsidóért, pogányért, tanultért, tanulatlanért. (1903. 262. levél) {6BC 1067.4}   

17. A hit növekvő megértése - Krisztus igazságossága hitből hitbe jelentetik ki, vagyis a jelenlegi hitedből azon hit növekedett megértésére, mely szeretet által működik és megtisztítja a lelket. Krisztus igazságossága - jelleme jelentetik ki hitből hitbe, vagyis jelenlegi hitedből azon hit növekedett megértésére, mely szeretet által munkálkodik és megtisztítja a lelket. (Advent szemle és szombat hírnök 1908 szeptember 18) {6BC 1067.5}   

20. Lásd 12:1,2 megjegyzéseit. {6BC 1067.6}   

20, 21. (Cselekedetek 14:17) A természet néma igehirdetése - Az anyagi világ Isten ellenőrzése alatt áll. A természet engedelmeskedik a természet törvényeinek. Minden Isten akaratát hirdeti, cselekszi. A felhők, az eső, a harmat, a napsütés, a záporok, a szél, a- vihar, mind Isten fölügyelete alatt áll s pontosan engedelmeskedik Istennek, aki fölhasználja őket. A parányi fűszál kibújik a földből, előbb a levél, azután a kalász, majd az érett mag a kalászban. Az Úr fölhasználja ezen engedelmes szolgáit akaratának teljesítésére. A gyümölcs előbb a bimbóban látható, magába zárva a jövő gyümölcsöt. Az Úr megnöveli ezeket idejükre, mivel nem szegülnek szembe működésével. A természet nem áll ellene Isten rendjének. A természet világában levő műveit félig sem értjük, félig sem becsüljük. Ezek a néma igehirdetők hirdetik nekünk az Úr tanításait, ha figyelmes hallgatók vagyunk. (1897,131. levél) {6BC 1067.7}   

20-25. (Zsoltár 19:1-3; Cselekedet 17:22-29; 1Korintus 1:21; Kolossé 2:9; Zsidó 1:3) A természet kinyilatkoztatása nem tökéletes - A legnemesebb és legmagasabb rendű lecke, melyet az embernek meg kell tanulnia, az tulajdon elégtelensége, hogy emberi bölcsességre támaszkodjon, valamim a természet helyes megértésére kifejtett erőfeszítésének biztos kudarca. A bűn elhomályosította látását, s nem tudja helyesen értelmezni a természetet anélkül, hogy Isten fölé ne helyezné. Nem tudja fölismerni benne Istent, sem akit elküldött, a Jézus Krisztust. Az athéniek helyzetében van, akik természet imádására szentelték oltáraikat. Mars halmán állva Pál az athéniek elé tárta az élő Isten fenségét, ellentétben bálványimádásukkal. (22-29 vers) {6BC 1068.1}   

Az Isten igaz ismeretével rendelkezők nem fognak úgy beleszédülni az anyag törvényeibe és a természet működésébe, hogy ne vegyék észre, vagy ne ismerjék el Isten állandó működését a természetben. A természet nem Isten, sohasem volt Isten. A természet hangja bizonyságot tesz Istenről, a természet mégsem Isten. Mint Isten alkotásai, egyszerűen Isten hatalmáról tanúskodik. Isten a természet alkotója. A természetben magában nincs erő, csak amit Isten kölcsönöz neki. {6BC 1068.2}   

Személyes Isten létezik, az Atya; személyes Krisztus, a Fiú (Zsidó 1:1,2; Zsoltárok 19: 1-3). {6BC 1068.3}   

Az ősi bölcselők büszkék voltak nagyobb tudásukra. Olvassuk el, hogy az ihletett Pál hogyan értelmezte ezt a kérdést: „Magukat bölcseknek vallván balgákká lettek s az örökkévaló Isten dicsőségét fölcserélték a mulandó emberek, madarak, négylábú és csúszó-mászó állatok képmásával... Mint akik Isten igazságát hazugságra változtatták, és a teremtett dolgokat tisztelték és szolgálták a teremtő helyett." A világ emberi bölcsességével nem tudja megismerni Istent. A világ bölcsei Isten tökéletlen ismeretére jutottak alkotásaiból, s balgaságukban a természetet és a természet törvényeit magasztalták a természet Istene fölé. Akik nem rendelkeznek Isten ismeretével a kinyilatkoztatás elfogadása által, melyet kinyilatkoztatott magáról Krisztuson keresztül, azok a természetben Isten tökéletlen ismeretére jutnak. Ez a tudás, mely távolról sem teszi az egész embert Isten akaratához alkalmazkodóvá; bálványimádóvá tesz. Bölcseknek vallva magukat, balgává válnak. {6BC 1068.4}   

Akik azt képzelik, hogy Isten ismeretére képviselőjétől, Krisztustól függetlenül is el tudnak jutni, akiről az ige kijelenti, hogy ő Isten személyének kimondott képmása, azoknak balgává kell válni a maguk szemében, mielőtt valóban bölcsek lehetnének. Lehetetlenség egyedül a természetből Isten tökéletes ismeretére jutni. Tökéletlensége miatt nem képviselheti Istent, Isten erkölcsi tökéletességét. Ezzel szemben Krisztus személyes megváltóként jött el. Ő a személyes Isten képviselője. Személyes megváltóként szállt a magasba s úgy is jön el ismét - személyes megváltóként. 0 az Atya személyének pontos képmása. „Benne lakozik az Istenség egész teljessége testileg." (Szemle és hírnök 1898 november 8) {6BC 1068.5}