11. SÁTÁN CSALÁSAI AZ UTOLSÓ NAPOKBAN

A kereszténység álarcában

A földi történelem végéhez közeledünk, és Sátán úgy működik, mint soha ezelőtt. Azon igyekszik, hogy a keresztény világ irányítójaként cselekedhessen. Bámulatos erővel dolgozik hamis csodáival. Sátánt úgy mutatja be a Biblia, mint ordító oroszlánt, aki „szertejár, keresve, hogy kit nyeljen el” (1Pt 5:8). Az egész világot be akarja kebelezni szövetségébe. A kereszténység köpönyege alá rejti torz vonásait, és keresztény jegyeket magára öltve azt állítja, hogy ő Krisztus (8MR, 1901, 346. o.). {LDE 155.1}   

A Szentírás kijelenti, hogy amikor az ellenség tervébe beleillik, a kereszténység látszata mellett olyan nagy erővel fog megnyilvánulni eszközei által, hogy „ha lehetséges, elhitesse a választottakat is” (Mt 24:24) (Ms, 1901, 125. o.). {LDE 155.2}   

Mivel az emberek hisznek Isten kijelentéseiben, és tisztelik az egyház rendelkezéseit, így sokan mennyei erő megnyilatkozásaként fogadják működésüket (GC, 1911, 588. o.). {LDE 155.3}   

Világunkban a bűn legerősebb fellegvára nem a magányos bűnös vagy a lezüllött csavargó gonosz élete, hanem a máskülönben erényesnek, tiszteletreméltónak és nemesnek látszó ember, aki bűnt takargat és véteknek hódol… Lángész, talentum, rokonszenv, még a nagylelkű és nemes tettek is Sátán tőrévé válhatnak, hogy az embereket a romlás szakadékába csábítsák (ED, 1903, 150. o.). {LDE 156.1}   

Még az adventista egyházban is

Sokkal több a félnivalónk belülről, mint kívülről! Az erő és az eredményesség akadálya inkább magában az egyházban keresendő, mint a világban. A hitetlenek joggal várhatják el, hogy az Isten törvényét és Jézus hitét megtartók bármely más társadalmi osztálynál többet tegyenek azért, hogy következetes életükkel, jó példájukkal és tevékeny befolyásukkal támogassák az egyházukat, és megbecsülést szerezzenek az általuk képviselt ügynek. De milyen gyakran bizonyultak az igazság állítólagos szószólói az előrehaladás legnagyobb akadályának. A gonosz angyalokat bátorítja a hitetlenség megtűrése, a kételyek megfogalmazása, a sötétség dédelgetése, és mindezek csak utat nyitnak Sátán eszközeinek eredményes működése előtt. (1SM, 1887, 122. o.). {LDE 156.2}   

A hazug lelkek ellentmondanak az Írásnak

A szenteknek a jelenvaló igazság alapos ismeretére kell eljutniuk, állításaikat a Szentírásból kötelesek alátámasztani. Ismerniük kell a halottak állapotát, mert ördögi lelkek jelennek meg előttük rég elhunyt, szeretett barátaik vagy rokonaik képében, azt állítva, hogy a szombat és más bibliai tantételek is megváltoztak (EW, 1854, 87. o.). {LDE 156.3}   

Az apostolokat megszemélyesítő hazug lelkek ellentmondásba kerülnek azzal, amit földi életük idején a Szentlélek indítására leírtak. Ezzel megtagadják a Biblia isteni eredetét (GC, 1911, 557. o.) {LDE 157.1}   

A lélek halhatatlansága és a vasárnap szentsége az a két nagy tévedés, ami által Sátán az embereket csalásainak foglyaivá teszi. Míg az előbbi a spiritizmus alapját rakja le, az utóbbi tantétel Rómával teremt közösséget (GC, 1911, 588. o.). {LDE 157.2}   

Olyan személyek jelennek majd meg, akik Krisztusnak adják ki magukat, és a világ Megváltóját megillető címre és imádatra tartanak igényt. Csodálatos gyógyításokat visznek véghez, és azt állítják, hogy a mennyből kapták a Szentírás bizonyságtételeinek ellentmondó kinyilatkoztatásokat… {LDE 157.3}   

Isten népét azonban nem lehet majd félrevezetni. A hamis Krisztus tanításai nem állnak összhangban az Írásokkal. A fenevadra és a fenevad képének imádóira mond áldást, pontosan azokra, akikről a Biblia kijelenti, hogy Isten elegyítetlen haragja fog kitöltetni rájuk (GC, 1911, 624–625. o.). {LDE 157.4}   

Hamis ébredések

Láttam, hogy Istennek még őszinte gyermekei vannak a „névleges adventisták” és az elesett egyházak között. Mielőtt a csapások kitöltetnének, lelkészek és tagok hívatnak ki ezekből a közösségekből, és ők boldogan fogadják el az igazságot. Sátán tudja ezt, és a harmadik angyal hangos kiáltásának felhangzása előtt izgalmat szít ezekben az egyházakban, hogy akik elutasították az igazságot, azt higgyék: Isten velük van (EW, 1858, 261. o.). {LDE 158.1}   

Mielőtt Isten utoljára látogatná meg ítéletével a földet, az Úr népe között olyan lelki ébredés lesz, amire az apostoli idők óta nem volt példa… Az ellenség ezt a munkát meg akarja akadályozni. Mielőtt e megmozdulás ideje elérkezik, megkísérli kibontakozását megakadályozni hamisítvány létrehozásával. Azokban az egyházakban, amelyeket megtévesztő befolyása alá tud vonni, azt a látszatot kelti, hogy Isten különleges áldása árad ki rájuk. Nagy vallási érdeklődés látszatát kelti… {LDE 158.2}   

Ezt az időt az érzelmi túlfűtöttség jellemzi, az igaz és a hamis keveredése, ami rendkívül alkalmas a megtévesztésre. Azonban nem szükségszerű, hogy bárki is áldozatául essen a megtévesztéseknek. Nem nehéz megállapítani Isten Igéjének fényénél e mozgalmak természetét. Ha az emberek figyelmen kívül hagyják a Biblia bizonyságtételét, és elfordulnak az önmegtagadást és a világról való lemondást igénylő világos, lélekpróbáló igazságtól, akkor Isten áldása ott nem nyugszik meg, ebben bizonyosak lehetünk (GC, 1911, 464. o.). {LDE 158.3}   

A zene kelepcévé válik

Az Úr megmutatta nekem azokat a dolgokat, amelyekről írtál, hogy megtörténtek Indianában; és közvetlenül a kegyelemidő lejárta előtt újólag felbukkannak. Majd minden durva dolgot előadnak. Dobbal, zenével és tánccal kísérve fognak kiabálni. Az értelmes lények érzékei annyira összezavarodnak ettől, hogy nem lehet bízni a helyes ítélőképességükben… {LDE 159.1}   

A tébolyult lárma sokkolja az érzékeket és megrontja a helyes ítélőképességet, ami áldást hozhatna az életünkbe. A sátáni ügynökök hatalma a farsanghoz hasonló zajjal és lármával vakít el, és ezt a Szentlélek munkájának nevezik… A múltban szintén meglévő dolgok megtalálhatóak a jövőben is. Sátán a zenét csapdává akarja tenni azzal, ahogy azt művelik (2SM, 1900, 36, 38. o.). {LDE 159.2}   

Ne adjunk helyet különös gyakorlatoknak, amelyek valójában csak elvonják az értelmet a Szentlélek mély befolyásától! Isten munkáját mindig nyugalom és méltóság jellemzi (2SM, 1908, 42. o.). {LDE 159.3}   

Hamis nyelveken szólás

A fanatizmust, a hamis izgalmat, a hamis nyelveken szólást és a zajos ünneplést az egyházban Isten ajándékának tekintették. Némelyeket megtévesztettek ebben a kérdésben. Mindezek nem teremtek jó gyümölcsöt. „Gyümölcseikről ismeritek meg őket” (Mt 7:16). A hit különleges bizonyítékának tekintették a fanatizmust és a zajongást. Néhányan nincsenek megelégedve az összejövetellel, hacsak nem élnek át valamiféle erőteljes, boldog élményt. Azon fáradoznak, hogy érzelmeiket felajzzák. De az ilyen istentiszteleteknek nincs jótékony befolyása. Amikor a boldog szárnyalás elmúlik, mélyebbre süllyednek, mint ahol az összejövetel előtt voltak, mert érzéseik nem a helyes forrásból származtak. {LDE 159.4}   

A lelki fejlődés szempontjából azok a leghasznosabb alkalmak, amelyeket ünnepélyesség és a szív mélységes vizsgálata jellemez, amikor mindenki önmaga megismerésére törekszik, és komoly, mély alázattal kíván Krisztustól tanulni (1T, 1864, 412. o.). {LDE 160.1}   

Gonosz angyalok – emberi formában

Sátán minden alkalmat kihasznál, hogy eltérítsen minket Isten iránti hűségünktől. Ő és a vele elbukott angyalok a megtévesztés szándékával emberként jelennek meg a földön, de az Úr angyalai is lejönnek közénk emberi alakban, és minden rendelkezésükre álló eszközt felhasználnak majd az ellenség céljainak meghiúsítására (8MR, 1903, 399. o.). {LDE 160.2}   

Gonosz angyalok emberként beszélnek az igazságot ismerőkkel. Isten hírnökeinek állítását hamisan magyarázzák és félreértelmezik… Talán a hetednapi adventisták elfelejtették az Efézusiakhoz írt levél 6. fejezetében foglalt figyelmeztetéseket?! A sötétség hatalmasságai ellen vívunk háborút. Ha nem követjük szorosan Vezetőnket, Sátán győzelmet arat felettünk (3SM, 1903, 411. o.). {LDE 160.3}   

Soraink között a gonosz angyalok hívők alakjában fognak munkálkodni, hogy behozzák a hitetlenség lelkületét. Ez azonban mégse bátortalanítson el, hanem siess őszinte szívvel az Úrhoz, és kérd segítségét a sátáni eszközök erejének legyőzéséhez! A gonosznak ezen képviselői nem azért jelennek meg az összejöveteleinken, hogy áldást nyerjenek, hanem hogy Isten Lelkének befolyása ellen dolgozzanak (2MCP, 1909, 504–505. o.). {LDE 161.1}   

A halottak megszemélyesítése

Nem nehéz a gonosz angyaloknak meghalt szentek vagy bűnösök alakját fölvenni, és emberi szemek számára láthatóvá válni. Ezek a jelenségek egyre gyakoribbak lesznek, és az idők végéhez közeledve mind megdöbbentőbb eseményeknek leszünk tanúi (Ev, 1875, 604. o.). {LDE 161.2}   

Sátán legeredményesebb és leglenyűgözőbb csalása, hogy be akar férkőzni azok bizalmába, akiknek szerettei a sírban nyugszanak. Bukott angyalok jelennek meg a már halott rokonok alakjában; a velük történt eseteket ismétlik meg, és oly dolgokat tesznek, amelyek az elhunytak életében voltak tapasztalhatók. Ezzel a módszerrel elhitetik az emberekkel, hogy régi barátaik végül is angyalok, akik fölöttük lebegnek, és velük társalognak. Sátán gonosz munkásairól azt feltételezik, hogy elhunyt társaik azok; egyfajta bálványimádó tisztelettel tekintenek rájuk, és kijelentéseiknek sokak szemében nagyobb a súlya, mint Isten szavának (ST, 1889. augusztus 26.). {LDE 161.3}   

A nagy csalónak hatalma van arra, hogy felidézze a néhai barátok alteregóit. A hamisítvány tökéletes, hiszen bámulatos pontossággal utánozza az ismerős tekintetet, szófordulatokat és hanghordozást… Sokan szembetalálják magukat a kedves rokonokat és barátokat megszemélyesítő ördögi lelkekkel, akik majd a legveszélyesebb eretnekséget hirdetik. Ezek a látogatók a legérzékenyebb húrokat pengetik, és igényeik alátámasztására csodákat is tesznek (GC, 1911, 552, 560. o.). {LDE 161.4}   

Sátán még Krisztust is megszemélyesíti

Az ellenség fölkészült arra, hogy csodatévő hatalmával az egész világot megtéveszthesse. Eljut addig a pontig, hogy megszemélyesíti a világosság angyalait, sőt felölti az Üdvözítő alakját is (2SM, 1894, 96. o.). {LDE 162.1}   

Ha most olyan könnyű az embereket félrevezetni, hogyan fogunk majd megállni, amikor Sátán Jézusként jelenik meg és tesz csodákat? Ki tud szilárdan kitartani a hamis magyarázatok ellenére is, amikor azt állítja magáról valaki, hogy ő Jézus Krisztus – noha valójában ő az ördög, aki a Megváltónak adja ki magát, és látszólag Jézus munkáját végzi (2SM, 1897, 394. o.). {LDE 162.2}   

Sátán harcba száll és megszemélyesíti Krisztust. Elferdít, rosszul alkalmaz és mindent kiforgat, amit csak felhasználhat (TM, 1898, 411. o.). {LDE 162.3}   

Alulról jövő erő munkálkodik azon, hogy létrehozza a dráma utolsó nagy felvonását: Sátán Megváltóként való eljövetelét. A hamisságnak minden megtévesztésével dolgozik azok lelkében, akik titkos társaságokba tömörültek (8T, 1904, 28. o.). {LDE 162.4}   

Sátán utánozza Krisztust

Van egy határ, amit az ördög nem léphet át, és itt csaláshoz folyamodik, hogy meghamisíthassa azt, amire nem terjed ki a hatalma, hogy valóban véghez is vihesse azt. Az utolsó napokban úgy jelenik meg, hogy az emberek a másodszor is a földünkre eljövő Krisztusnak hiszik. Csakugyan átváltoztatja magát a világosság angyalává. Minden részletben utánozza Jézus megjelenését, ez mégis csak azokat tévesztheti meg, akik a fáraóhoz hasonlóan ellenállnak az igazságnak (5T, 1889, 698. o.). {LDE 163.1}   

A szemfényvesztés nagy drámájának tetőfokán Sátán maga fogja megszemélyesíteni Krisztust. Az egyház régóta hirdeti, hogy reményei a Megváltó adventjével teljesednek be. A nagy csaló most azt a látszatot kelti, hogy eljött, akire vártunk. A föld különböző részein Sátán káprázatos, csillogó, fenséges lényként jelenik meg az emberek között – ahhoz hasonlóan, ahogy János a Jelenések könyvében jellemezte Isten Fiát: „A hét gyertyatartó között hasonlót [láttam] az ember Fiához, bokáig érő ruhába öltözve, és mellénél aranyövvel körülövezve. Az Ő feje pedig és a haja fehér volt, mint a fehér gyapjú, mint a hó; és a szemei olyanok, mint a tűzláng; és a lábai hasonlók voltak az izzó fényű érchez, mintha kemencében tüzesedtek volna meg; a szava pedig olyan, mint a sok vizek zúgása” (Jel 1:13-15). Az őt körülövező dicsőség meghaladja mindazt, amit halandó szem valaha is látott. Ez a győzelmi kiáltás harsog a levegőn keresztül: „Krisztus eljött! Eljött Krisztus!” {LDE 163.2}   

Az emberek leborulva imádják, miközben felemeli kezét és áldást mond rájuk, ahogyan Jézus áldotta meg tanítványait a földön jártakor. Hangja lágy, szelíd és mégis dallamos lesz. Gyöngéd, könyörületes szóval elmond néhányat a Megváltó ajkáról elhangzott drága mennyei igazságokból; meggyógyítja az emberek betegségeit, majd a Krisztustól bitorolt szerepében azt állítja, hogy a szombatot áttette vasárnapra, és mindenkinek megparancsolja, hogy szentelje meg az általa megáldott napot (GC, 1911, 624. o.). {LDE 163.3}   

Sátán látszólag válaszol a szentek imáira

Sátán látja, hogy ügye vesztésre áll. Nem tud az egész világon végigszáguldani. Még egy utolsó, kétségbeesett erőfeszítést tesz, hogy a hűségeseket csalás által legyőzze. Ezt az Üdvözítő megszemélyesítése által vinné véghez. Azt a királyi öltözéket ölti magára, amelyet János a látomásában oly szemléletesen leírt. Hatalmában áll, hogy megtegye. Úgy jelenik majd meg becsapott követőinek – a keresztény világnak, amely nem fogadta be az igazság szeretetét, hanem gyönyörködött az igazságtalanságban, ami a törvény áthágása –, mint a visszatérő Megváltó. {LDE 164.1}   

Azt állítja magáról, hogy ő Krisztus, és el is hiszik, hogy ő Jézus, gyönyörű, felséges lény, pompás öltözékben, lágy hanggal, kellemes szavakkal és olyan dicsőséggel, amihez foghatót halandó szem még nem érzékelt. Ekkor rászedett, becsapott követői győzelmi kiáltásban törnek ki: „Jézus Krisztus másodszor is eljött! Krisztus eljött! Pontosan úgy emelte fel a kezét, mint amikor a földön járt, és megáldott minket…” {LDE 164.2}   

A szentek csodálkozva szemlélik a történéseket. Vajon őket is sikerül becsapni? Ők is imádni fogják Sátánt? Isten angyalai ekkor körülveszik a hívőket. Egy tiszta, határozott, dallamos hangot hallanak: „Nézzetek fel!” {LDE 164.3}   

Egyetlen cél felé emelik az imádkozók tekintetüket – lelkük végső és örök üdvösségére. Az örök élet ígérete lebegett célként szemük előtt. Ó, milyen komolyan és buzgón vágyakoztak erre! Az ítélet és az örökkévalóság tűnt fel a lelki szemeik előtt. Tekintetüket hit által a ragyogó trónra szegezték, amely előtt majd a fehér ruhába öltözöttek állnak. Ez tartotta vissza őket attól, hogy belemerüljenek a bűnbe, ez segítette őket, hogy mindvégig kitartva győzzenek… {LDE 164.4}   

Sátán végső erőfeszítéseivel igyekszik megtéveszteni az embereket. Hallja a meg nem szűnő kiáltást, hogy jöjjön el Jézus Krisztus és szabadítsa meg őket. Utolsó stratégiája értelmében megszemélyesíti a várva várt Üdvözítőt, és elhiteti velük, hogy megérkezett imáikra a válasz (Ms, 1884, 16. o.). {LDE 165.1}   

Miben különbözik az utánzat az eredetitől?

Isten nem engedi meg Sátánnak, hogy Krisztus adventjét utánozza (GC, 1911, 625. o.). {LDE 165.2}   

Sátán… Jézus Krisztust megszemélyesítve fog eljönni, hatalmas csodákat téve; az emberek leborulnak és mint Istent imádják. Azt parancsolják majd nekünk, hogy hódoljunk e lény előtt, akit a világ megváltóként dicsőít. Mit tegyünk? Mondjuk nekik, hogy Jézus Krisztus előre figyelmeztetett bennünket, és éppen ilyen ellenségtől óvott, aki az ember legelszántabb ellensége, és mégis azt állítja magáról, hogy Isten. Amikor Jézus megjelenik, hatalommal és nagy dicsőséggel, tízezerszer tízezer és ezerszer ezer angyal kíséretében közeledik, és amikor Ő jön el, felismerjük majd a hangját (6BC, 1888, 1106. o.). {LDE 165.3}   

Sátán minden előnyre szert akar tenni… A világosság angyalának álcázva magát csodatévőként jár a földön. Gyönyörű nyelven hangoztatja magasztos nézeteit; jóságos szavakat szól, és irgalmas cselekedeteket visz véghez. Krisztust személyesíti meg. Egy ponton azonban éles különbség mutatkozik meg: Sátán elfordítja az embert Isten törvényétől. Ennek ellenére annyira jól színleli az igazságosságot, hogy ha lehetséges lenne, még a választottakat is elhitetné. Koronás fők, elnökök, magas tisztséget betöltő emberek hajolnak meg hamis elméletei előtt (FE, 1897, 471–472. o.). {LDE 166.1}   

Csodák történnek

A beteget előttünk gyógyítják meg. Szemünk láttára történnek majd káprázatos események. Vajon felkészültünk a megpróbáltatásra, amely akkor vár ránk, amikor Sátán hazug csodái még teljesebben mutatkoznak meg? (1T, 1862, 302. o.). {LDE 166.2}   

A gonosz lelkek befolyása alatt állók majd csodákat tesznek. Ráolvasással embereket betegítenek meg, majd eltávolítják róluk az átkot, és ezzel elérik, hogy mások is úgy képzeljék, mintha a betegek az ő erejük által gyógyultak volna meg. Sátán mindig is ezt teszi, újra meg újra (2SM, 1903, 53. o.). {LDE 166.3}   

Hamarosan tüneményes események szemtanúi leszünk, amelyek szorosan kapcsolódnak a hitetőhöz. Isten szava kijelenti, hogy az ördög csodákat fog tenni. Embereket betegít meg, azután hirtelen visszavonja róluk gonosz hatalmát és gyógyultnak tekintik őket. Ezek a látszólag gyors javulások próbára teszik a hetednapi adventisták állhatatosságát (2SM, 1904, 53. o.). {LDE 166.4}   

Sátán bizonyos megtévesztések által olyan csodákat tud véghezvinni, amelyek valódinak látszanak. Ez a probléma jelentette az izraelitáknak a próbát Egyiptomból való szabadulásuk idején (2SM, 1907, 52. o.). {LDE 167.1}   

Az égből jövő tűz

Nem szabad bíznunk az emberek állításaiban, hiszen Krisztus előre megjövendölt kijelentései szerint azt állítják majd, hogy a betegek gyógyításával csodát tesznek. Mi a bámulatba ejtő ezen, ha egyszer közvetlenül mögöttük a nagy csaló áll – a csodatevő, aki még tüzet is hoz alá az égből az emberek szeme láttára?! (2SM, 1887, 49. o.). {LDE 167.2}   

Az ördög hazug praktikái majd rabul ejtik a világot, és még tüzet is hoz alá az égből az emberek szeme láttára. Majd csodákkal kereskedik, és ez a bámulatos erő végigsöpör az egész világon (2SM, 1890, 51. o.). {LDE 167.3}   

Sátán eljön, hogy megtévessze, ha lehet, még magukat a választottakat is. Azt állítja magáról, hogy ő Krisztus, nagy orvosmisszionáriusnak tetteti magát. Tüzet hoz le mindenki szeme előtt, annak bizonyságaképpen, hogy ő Isten (MM, 1903, 87–88. o.). {LDE 167.4}   

Az Ige azt mondja, hogy az ellenség olyan eszközök által dolgozik, akik elpártoltak a hittől, és most látszólag emberfeletti dolgokat művelnek, akár tüzet is aláhoznak az égből a szemünk láttára (2SM, 1907, 54. o.). {LDE 167.5}   

„Nagy jeleket tesz, annyira, hogy tüzet is hoz alá az égből a földre, az emberek láttára. És elhiteti a föld lakosait a jelekkel, amelyek adatnak néki, hogy cselekedje” (Jel 13:13-14). Ez a jövendölés nem puszta csalásokról szól. Az embereket olyan csodák vezetik félre, amelyek véghezvitelére valóban hatalma lesz Sátán eszközeinek, és nem csak látszatot keltenek (GC, 1911, 553. o.). {LDE 168.1}   

Sátánt istenítik

Ebben az időben az Antikrisztus igazként jelenik meg, és világunk nemzetei Isten parancsolatait teljes mértékben érvénytelenítik. Az Úr szent törvénye elleni lázadás beérik. Ennek a forrongásnak azonban Sátán az igazi vezetője, aki a világosság angyalának öltözik. Megtéveszti az embereket, akik őt Isten helyére emelik, és istenként tisztelik. De a Mindenható közbelép, és az ördög felmagasztalásában egyesült hitehagyó egyházakra kimondja az ítélet: „Annakokáért egy nap jönnek rá az ő csapásai: a halál, a gyász és az éhség; és tűzzel égettetik meg; mert erős az Úr, az Isten, aki megbünteti őt” (Jel 18:8) (TM, 1893, 62. o.). {LDE 168.2}   

Ahogy a mi Urunk, Jézus Krisztus második megjelenése egyre közeledik, a gonoszok alulról jövő eszközöket hoznak működésbe. Sátán nem csak emberi lényként jelenik meg, hanem megszemélyesíti Krisztust és a világ, amely elutasította az igazságot, elfogadja urak Urának és királyok Királyának (5BC, 1900, 1105–1106. o.). {LDE 168.3}   

A csodatétel önmagában még nem bizonyíték

Önmagadért járulj az Atya elé, imádkozz isteni világosságért, hogy biztos lehess benne, mi az igazság! Amikor a bámulatos csodatévő erő megnyilatkozik, és az ellenség a világosság angyalaként jön el, tudj különbséget tenni a valóban isteni munkálkodás és a sötétség hatalmainak utánzásai között! (3SM, 1888, 389. o.). {LDE 169.1}   

Jézus Krisztus úgy fáradozott, hogy az Igét hirdette, és enyhítette a szenvedést a gyógyítás csodálatos munkájával. De arra tanítottak, hogy mi most nem dolgozhatunk így, mert Sátán is fölhasználja hatalmát, hogy csodákat tegyen. Isten szolgái ma nem munkálkodhatnak a csodák eszközével, mert hamis gyógyítások is lesznek, és azt állítják, hogy azok isteni eredetűek (2SM, 54. 1904). {LDE 169.2}   

Az Úr népe a biztonságát a jövőben nem a csodatételekben találja meg, mert Sátán is utánozni fogja mindazt, amit ők tesznek (9T, 1909, 16. o.). {LDE 169.3}   

A Biblia csodákkal nem helyettesíthető

E „gyógyítók” munkájukra hivatkozva eltökélten mentegetik magukat, amiért áthágják Isten törvényét, és engedetlenek. Noha a hatalmukat minden tekintetben és minden mértékben birtkolják, de ebből nem következik, hogy ők mennyei hatalommal rendelkeznek. Ellenkezőleg, ebben csak a nagy csaló csodatévő ereje nyilatkozik meg (2SM, 1885, 50–51. o.). {LDE 169.4}   

A csodás megnyilatkozások sohasem pótolhatják a Bibliát! Tanulmányozni kell az igazságot, úgy kell kutatni, akár az elrejtett kincset! Nem kapunk az Úr szavától eltérő vagy annak helyébe lépő más fenséges világosságot. Ragaszkodj a Szentíráshoz, fogadd el a beoltott Igét, amely bölccsé teszi az embert az üdvösségre! (2SM, 1894, 48. o.). {LDE 170.1}   

Hamarosan feltárul előttünk az utolsó nagy csalás. Az Antikrisztus szemünk láttára viszi majd véghez bámulatos tetteit. A hamisítvány annyira hasonlít majd az igazihoz, hogy egyedül a Szentírás által lehet különbséget tenni közöttük. Minden kijelentést és minden csodát az Ige bizonyságtételével kell próbára tenni! (GC, 1911, 593. o.). {LDE 170.2}   

Csaknem egyetemes megtévesztés

Most komolyan dolgozó férfiakra és nőkre van szükség, akik a lelkek üdvösségén munkálkodnak! Mert Sátán, mint hatalmas fővezér, harcba szállt, és ebben a végső, még hátralévő időben minden elképzelhető módon dolgozik, hogy bezárja az ajtót a világosság előtt, amit Isten a népére kíván árasztani. A soraiba gyűjti az egész világot, és csak azon kevesek tudnak mindvégig ellenállni neki, akik az Isten követelményéhez hűségesek. Végül még az ő legyőzésükkel is megpróbálkozik (3SM, 1889, 389. o.). {LDE 170.3}   

Az ördög ravasz módszerének eredményeként az elhunytak alakjai is megjelennek, és mindazok összekapcsolódnak vele, akik szeretik és szólják a hazugságot. Figyelmeztetem népünket, hogy még közöttünk is néhányan elfordulnak a hittől, ők majd hitető lelkekre, ördögök tanítására figyelmeznek, és az igazságról gonoszul szólnak. {LDE 171.1}   

Akkoriban minden képzeletet fölülmúló dolgok történnek. Lelkészek, jogászok, orvosok, akik engedték, hogy ez a hamisság legyőzze az ítélőképességüket, maguk is téveszméket hirdetnek, egyesülve a megtévesztettekkel. Lelki részegség keríti hatalmába őket (UL, 1905, 317. o.). {LDE 171.2}