14. A HANGOS KIÁLTÁS

Istennek minden egyházban vannak kincsei

Istennek az összes egyházban vannak kincsei, és nem a mi dolgunk kimondani a névleg vallásos világ felett egy minden egyháztagra érvényes kárhoztató ítéletet (4BC, 1893, 1184. o.). {LDE 197.1}   

Az Úrnak minden egyházban élnek képviselői. Ezeknek a személyeknek még nem mutatták be az utolsó napokra vonatkozó, nem mindennapi megpróbáltatást jelentő igazságot olyan körülmények között, amely meggyőződést érlelt volna a szívben és az értelemben; ezért még nem szakították meg kapcsolatukat Istennel azzal, hogy a világosságot jelenleg elvetik (6T, 1900, 70–71. o.). {LDE 197.2}   

Sokan vannak a katolikusok között, akik a leglelkiismeretesebb keresztények közé tartoznak, és az előttük megnyilatkozó világosság szerint élnek – a Mindenható munkálkodni fog az ő érdekükben (9T, 1909, 243. o.). {LDE 197.3}   

Jelenések könyvének 18. fejezete felszólítja Isten népét, hogy jöjjön ki Babilonból. Az Ige szerint az Úr népének jelentős része még mindig Babilonban él. Mely vallási közösségekben található ma Krisztus követőinek többsége? Kétségkívül a különböző protestáns hitet valló egyházakban (GC, 1911, 383. o.). {LDE 197.4}   

A Babilont alkotó egyházak lelki sötétsége és Istentől való elidegenedése ellenére az Üdvözítő igazi követőinek nagy tömege még mindig a soraikban található (GC, 1911, 390. o.). {LDE 198.1}   

Babilon bukása még nem teljes

„Az ő paráznaságának haragborából adott inni minden pogány népnek” (Jel 14:8). Hogyan teszi ezt? Úgy, hogy az embereket rákényszeríti a hamis szombat elfogadására (8T, 1904, 94. o.). {LDE 198.2}   

Még mindig nem mondhatjuk azonban, hogy „paráznaságának haragborából adott inni minden pogány népnek”. Még nem itatott meg minden népet… {LDE 198.3}   

Amíg ez az állapot nem következik be, illetve az egyház és a világ egyesülése nem valósul meg teljes egészében a kereszténységen belül, addig Babilon bukása nem lesz teljessé. A változás fokozatos, és a Jelenések 14:8-ban leírt jövendölés tökéletes beteljesedése a jövő eseménye (GC, 1911, 389–390. o.). {LDE 198.4}   

Mikor hatnak a bűnei az égig (Jel 18:2-5)? Amikor Isten törvényét végül hatályon kívül helyezik, hogy helyébe emberi törvényeket hozzanak (ST, 1893. június 12.). {LDE 198.5}   

Isten utolsó figyelmeztető üzenete

Isten helyet adott a Jelenések könyve 14. fejezetében foglalt üzeneteknek a próféciák sorában, és munkájuk nem szűnik meg a földi történelem lezárulásáig (EGW ’88, 1890, 804. o.). {LDE 198.6}   

A Jelenések könyvének 18. fejezete előremutat arra az időre, amikor a hármas intés (lásd: Jel 14:6-7) elutasításának következményeként az egyházak életében beteljesedik a második angyal által megjövendölt állapot, és Isten felszólítja a még Babilonban levő népét, hogy szakadjon el attól. Ez az utolsó üzenet, amelyet a világ még hallani fog (GC, 1911, 390. o.). {LDE 199.1}   

„És ezek után láttam más angyalt leszállni a mennyből, akinek nagy hatalma volt; és a föld fénylett annak dicsőségétől. És kiáltott teljes erejéből, nagy szóval, mondván: Leomlott, leomlott a nagy Babilon, és lett ördögöknek lakhelyévé, minden tisztátalan léleknek tömlöcévé és minden tisztátalan és gyűlölséges madárnak tömlöcévé. És hallottam más szózatot a mennyből, amely ezt mondta: Fussatok ki belőle, én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból!” (Jel 18:1-2, 4). Ez az igeszakasz egy olyan időre mutat előre, amikor megismétlődik Babilon bukásának kihirdetése, ahogy azt Jelenések könyve 14. fejezetének második angyala (14:8) tette azokkal a romlásokkal kiegészítve, amelyek az üzenet 1844 nyarán történt első közzététele óta történtek a Babilont alkotó szervezetekben. Ezek az üzenetek a harmadik angyal üzenetével együtt alkotják a föld lakóinak adandó utolsó figyelmeztetést… {LDE 199.2}   

Babilon bűnei nyilvánvalóvá válnak. Az egyházi előírások polgári hatalommal történő kikényszerítésének félelmetes következményei, a spiritizmus térnyerése, a pápai hatalom rejtett, de rohamos előretörése – mindmind lelepleződnek. Ezek a komoly figyelmeztetések felrázzák az embereket. Ezrek és ezrek figyelnek fel rájuk, olyanok, akik soha nem hallottak minderről (GC, 1911, 603–604, 606. o.). {LDE 199.3}   

Isten utolsó üzenetének szíve

Néhányan írtak nekem, az iránt érdeklődve, hogy a hit általi megigazulás üzenete lenne a harmadik angyal üzenete, és azt válaszoltam: „Ez valóban a harmadik angyal üzenete” (2SM, 1890, 372. o.). {LDE 199.4}   

Az Úr az Ő nagy kegyelmében a legdrágább üzenetet küldte népének Ellet J. Waggoner és Alonso T. Jones testvéreken keresztül. Ez az üzenet arra adatott, hogy még nagyszerűbben állítsa a világ elé a felemeltetett Üdvözítőt és az egész világ bűneiért hozott áldozatát. A kezesbe vetett hit általi megigazulást mutatták be; felhívták az embereket, hogy fogadják be Krisztus igazságát, amely az Isten törvénye iránti engedelmességben mutatkozik meg. {LDE 200.1}   

Sokan szem elől veszítették Jézust. Krisztus isteni személyére kellett volna irányítani tekintetüket, az Ő érdemeire és az emberi család iránt érzett változhatatlan szeretetére. Minden hatalom az Ő kezébe adatott, hogy gazdag ajándékait az emberekre árassza, és ezzel saját igazságának felbecsülhetetlen adományában részesítse a tehetetlen embereket. Erről az üzenetről parancsolta meg Isten, hogy hirdessék a világnak. A harmadik angyal üzenete az, amit hangos szóval fognak hirdetni, és amit Lelkének nagymértékű kiárasztása fog kísérni (TM, 1895, 91–92. o.). {LDE 200.2}   

Krisztus igazságának üzenete hangzik a föld egyik végétől a másikig, hogy előkészítse az Úr útját. Ez Isten dicsősége, amely befejezi a harmadik angyal munkáját (6T, 1900, 19. o.). {LDE 200.3}   

Az Atya szeretetteljes jelleméről tanúskodik a világnak kegyelmet hirdető utolsó üzenet. Az Örökkévaló gyermekei mutassák be Uruk dicsőségét! Saját életükkel és jellemükkel tegyenek bizonyságot arról a kegyelemről, amit Isten cselekedett velük! (COL, 1900, 287. o.). {LDE 200.4}   

Az üzenet nagy erővel terjed

Amikor a harmadik angyali üzenet hangos kiáltássá erősödik, nagy erő és fenség kíséri a befejező munkát, és Isten hűséges népe részesülni fog ebben a dicsőségben. A késői eső megeleveníti és megerősíti őket, hogy megállhassanak a nyomorúság idején. (7BC, 1862, 984. o.) {LDE 201.1}   

A vég közeledtével Isten szolgáinak bizonyságtétele mind határozottabbá és erőteljesebbé válik (3SM, 1892, 407. o.). {LDE 201.2}   

Ez az üzenet (Jel 14:9-12) magába foglalja az előző kettőt. Úgy mutatják be, mint ami hangos szóval, a Szentlélek erejével hangzik (7BC, 1900, 980. o.). {LDE 201.3}   

Amint a harmadik angyal üzenete hangos kiáltássá nő, nagy erő és dicsőség fogja kísérni, és Isten népének arcát mennyei fény ragyogja be (7T, 1902, 17. o.). {LDE 201.4}   

A föld utolsó nagy válságának mind sötétebbé váló árnyai közepette a menny világossága fog a legfényesebben ragyogni, és a reménység és bizalom éneke a legtisztább és legemelkedettebb hangon lesz hallható. (Ed, 1903, 166. o.) {LDE 201.5}   

Ahogy azt Jelenések könyvének 18. fejezete megjövendölte, a harmadik angyal üzenete nagy erővel hirdettetik majd azok által, akik a végső figyelmeztetést közvetítik a fenevaddal és annak képmásával szemben (8T, 1904, 118. o.). {LDE 201.6}   

Amint az 1844-es mozgalom idején…

Az az erő, amely olyan hatalmasan felrázta az embereket az 1844-es mozgalomban, ismét megmutatkozik majd. A harmadik angyal üzenete nem suttogó hangon hangzik fel, hanem hangos kiáltással (5T, 1885, 252. o.). {LDE 202.1}   

Láttam, hogy ennek az üzenetnek a hirdetése olyan hatalommal és erővel zárul majd le, amely messze túlszárnyalja az éjféli kiáltást (EW, 1858, 278. o.). {LDE 202.2}   

Pünkösd napjához hasonlóan

Komoly vágyódással tekintek arra az időre, amikor a pünkösdi események újra megismétlődnek, de még nagyobb erővel, mint egykor. János azt mondja: „Láttam más angyalt leszállani a mennyből, akinek nagy hatalma volt; és a föld fénylett annak dicsőségétől” (Jel 18:1). Ekkor, pünkösdhöz hasonlóan, mindenki a saját nyelvén fogja hallani a neki szóló igazságot (6BC, 1886, 1055. o.). {LDE 202.3}   

Éjjeli látomásban képek vonultak el előttem az Isten népe között végbemenő nagy reformációs mozgalomról. Sokak dicsőítették Istent. A betegek meggyógyultak, és más csodák is történtek. A megbékélés lelkülete volt látható, ahogy pünkösd nagy napja előtt is megnyilvánult (9T, 1909, 126. o.). {LDE 202.4}   

Az evangélium hatalmas munkája az isteni hatalom nem kisebb megnyilatkozásával fog lezárulni, mint ahogyan az a kezdetetben volt tapasztalható. Az örömüzenet hirdetésének kezdetén, vagyis a korai eső kitöltetésekor valóra vált próféciák ismét beteljesednek majd annak lezárulásakor, a késői eső idején… {LDE 203.1}   

Isten szolgái szent lelkesedéstől fénylő arccal sietnek egyik helyről a másikra, hogy hirdessék a menny üzenetét. Az egész földön ezernyi hang szólaltatja majd meg a figyelmeztetést. Csodák történnek, a betegek meggyógyulnak, és a hívők munkáját jelek és csodálatos események kísérik (GC, 1911, 611–612. o.). {LDE 203.2}   

Meglepő eszközök használata

Hadd mondjam el, hogy az Üdvözítő ebben az utolsó munkában a megszokottól és az emberi elképzelésekkel teljesen eltérő módon fog munkálkodni. Lesznek azonban olyanok is közöttünk, akik mindig irányítani kívánják Isten művét, még azt is előírják, milyen lépéseket kell tenni, amikor a munka az angyal irányítása alatt halad előre, aki a harmadik angyalhoz csatlakozik a világnak adandó üzenetben. A menny Ura oly utakon jár és olyan eszközöket használ, amelyek által egyértelműen igazolódik, hogy a saját kezébe veszi az irányítást. A munkások meglepődnek az egyszerű eszközökön, amelyek felhasználásával viszi előre a befejezésig igazságos művét (TM, 1885, 300. o.). {LDE 203.3}   

Ne gondold, hogy lehetséges lesz terveket készíteni a jövőre nézve! Fogadjuk el, hogy minden időben és minden körülmény között Isten irányítása alatt állunk. Megfelelő eszközök által dolgozik, fenntartja, gyarapítja és felépíti a népét (CW, 1895, 71. o.). {LDE 203.4}   

A Vigasztaló nem valamilyen előírt vagy meghatározott módon fog megnyilatkozni, amit emberek jelölhetnének ki, hanem Isten utasítása szerint – váratlan időpontban és módon, amellyel megdicsőíti saját nevét (EGW ’88, 1896, 1478. o.). {LDE 204.1}   

Atyánk az egyszerű emberek közül támaszt férfiakat és nőket munkájának elvégzésére, ahogyan a régi időkben is halászokat hívott el, hogy tanítványai legyenek. Hamarosan olyan ébredés következik, amely sokakat meglep. Akikben nem tudatosul a tennivalók halaszthatatlan volta, azokat mellőzik, és a mennyei hírnökök azokkal dolgoznak majd, akik az egyszerű nép körébe tartoznak, és alkalmassá teszik őket, hogy sok helyre elvigyék az igazságot (15MR, 1905, 312. o.). {LDE 204.2}   

A Szentlélek képesíti a munkásokat

A nagy emberek közül csak kevesen vesznek részt az utolsó komoly munkában… Az Örökkévaló úgy munkálkodik napjainkban, ahogyan arra csak kevesen számítottak. Fel fog kelni, és közülünk azokat emeli magasra, akiket inkább Lelkének a kenete, mintsem tudományos intézmény tett alkalmassá. Viszont ezeket az iskolákat sem szabad megvetni vagy kárhoztatni, mert Istentől rendeltettek, a diákok azonban itt csak külső képesítéssel ruháztathatnak fel. Az Úr majd nyilvánvalóvá teszi, hogy Ő nem függ a tanult, önmagukat fontosnak tartó halandóktól (5T, 1882, 80, 82. o.). {LDE 204.3}   

Egyedül csak azoknak adatik meg a világosság, akik komolyan keresik azt, és boldogan fogadják az Ő szent szavából áradó isteni világosság minden sugarát. Atyánk e lelkek által mutatja majd meg azt a világosságot és hatalmat, amely az egész világot beragyogja dicsőségével (5T, 1889, 729. o.). {LDE 205.1}   

A lélek fegyelme, a szív és a gondolat tisztasága szükséges. E tulajdonságok értékesebbek a ragyogó tehetségnél, diplomatikusságnál vagy tudásnál. Az átlagos szellemi képességekkel rendelkező személy, aki megtanulta az engedelmességet az „így szól az Úr” iránt, alkalmasabb Isten munkájára, mint az, akinek van tehetsége, de azt helytelenül használja (RH, 1900. november 27.). {LDE 205.2}   

A munkásokat inkább a Lélek kenete fogja felkészíteni, mint az oktatási intézmények képzése. A hit és az ima emberei magasztos lelkesedéssel lépnek elő a Szentlélek indítására, hogy hirdessék, amit a menny Ura mond nekik (GC, 1911, 606. o.). {LDE 205.3}   

Isten még az írástudatlanokat is felhasználja

Akik elfogadják Jézus Krisztust személyes Üdvözítőjüknek, ki fogják állni az utolsó napok próbáit és megpróbáltatásait. Az Urukba vetett rendíthetetlen hitben megerősödve még az írástudatlan tanítványok is ellen tudnak állni a kételynek és a kérdéseknek, amiket a hitetlenség vonultat fel, és össze tudják zavarni a gúnyolódók bölcselkedéseit. {LDE 205.4}   

Jézus szónoki képességet és bölcsességet ad tanítványainak, így az ellenfeleik nem mondhatnak ellent és ellen sem állhatnak nekik. Akiket nem tudtak érveléssel legyőzni a sátáni csalások, majd határozott bizonyságot tesznek, s ez zavarba hozza az állítólag tanult embereket. A képzetlenek ajkáról olyan meggyőző erővel és bölcsességgel hangzanak el a szavak, hogy hallgatóik elfogadják az igazságot, és ezrek térnek meg bizonyságtételük nyomán. {LDE 205.5}   

Miért rendelkeznek az írástudatlan emberek ezzel az erővel, amivel a tanultak nem? Ők a Krisztusba vetett hitük által a tiszta és világos igazság légkörébe kerülnek, míg a tanult ember elfordul az igazságtól. Krisztus tanúja a szegény ember. Mivel nem tudnak a történelemhez vagy az úgynevezett magas tudományokhoz fordulni, így Isten Szavából gyűjtenek hatalmas bizonyítékokat. A Lélek ihletése alatt elmondott igazság oly tiszta és figyelemre méltó, és annyi vitathatatlan erőt hordoz, hogy bizonyságtételüknek lehetetlen ellenállni (8MR, 1905, 187–188. o.). {LDE 206.1}   

A gyermekek hirdetik az üzenetet

Még az iskolázatlanok közül is sokan hirdetik most az Úr Igéjét. A Lélek gyermekeket késztet, hogy induljanak el, és hirdessék a mennyből jövő üzenetet. A Szentlélek mindenkire kitöltetett, aki enged sugallatainak, és – az emberi szervezeteket elvetve, az azt működtető szabályokkal és óvatos módszerekkel együtt – a Lélek hatalmának erejével nyilatkoztatja ki az igazságot (Ev, 1895, 700. o.). {LDE 206.2}   

Amikor a mennyei lények látják, hogy az emberek már nem a Jézustól tanult egyszerűséggel akarják bemutatni az igazságot, Isten Lelke szó szerint gyermekeket késztet arra, hogy elmenjenek, és hirdessék az ennek a kornak szóló igazságot (SW, 1895, 66. o.). {LDE 206.3}   

Az angyalok szolgálata

Az emberek értelmét mennyei angyalok késztetik a Biblia témáinak vizsgálatára. Sokkal nagyobb munkát végeznek majd az eddiginél, és annak semmi dicsősége nem a miénk, mert ők dolgoznak éjjel és nappal, hogy az üdvösség örököseit szolgálják (CW, 1875, 140. o.). {LDE 207.1}   

Világunkban nagyon sok Kornéliushoz (ApCsel 10) hasonló férfi él… Isten ugyanúgy munkálkodik ezekért az igaz zászlóvivőkért, mint egykor a századosért… Megismerik az Atyát, amiként Korné­lius is a mennyei angyalok látogatása nyomán (Letter, 1904, 197. o.). {LDE 207.2}   

Amikor az isteni hatalom emberi erőfeszítéssel egyesül, a munka úgy fog terjedni, mint a tűz a tarlón. Isten majd olyan eszközöket alkalmaz, hogy eredetük felfogására mi képtelenek leszünk. Angyalok fogják végezni a munkát, amely végrehajtásának áldását emberek élvezhették volna, ha nem hanyagolják el, hogy Isten elvárásainak eleget tegyenek (1SM, 1885, 118. o.). {LDE 207.3}   

Egész világra kiterjedő üzenethirdetés

A harmadik angyal üzenetének hirdetéséhez csatlakozó másik hírnök majd az egész földet beragyogja dicsőségével. Ez a szakasz az egész világra kiterjedő, rendkívüli erővel végzett munkáról jövendöl… Isten szolgái szent lelkesedéstől fénylő arccal sietnek egyik helyről a másikra, hogy terjesszék a mennyei üzenetet. Az egész földön ezernyi hangon szólal meg a figyelmeztetés (GC, 1911, 611–612. o.). {LDE 207.4}   

A negyedik angyal mondanivalóját most a világ minden részére el kell juttatni. Ez lesz az aratás üzenete, és az egész földet Isten dicsősége fogja beragyogni (Letter, 1900, 86. o.). {LDE 208.1}   

Amikor valóban ránk tör az üldözés vihara… akkor a harmadik angyal üzenete hangos kiáltássá erősödik, és a föld fénylik az Úr dicsőségétől (6T, 1900, 401. o.). {LDE 208.2}   

Az Egyesült Államok minden városában hirdetni fogják az igazságot. A világ összes országa meghallja a figyelmeztető üzenetet! (GCB, 1903. március 30.). {LDE 208.3}   

A hangos kiáltás idején az egyház, felmagasztalt Urának gondviselő támogatásával, olyan hatalmasan fogja terjeszteni a megváltás ismeretét, hogy minden nagy- és kisvárosba eljut a világosság (Ev, 1904, 694. o.). {LDE 208.4}   

Közvetlenül előttünk van a válság. A Szentlélek erejével hirdessük az utolsó napoknak szóló nagy igazságokat! Még egy kevés idő, és mindenki meghallja a figyelmeztetést, és meghozza döntését. És akkor eljön a vég (6T, 1900, 24. o.). {LDE 208.5}   

Királyok, törvényhozók, vezető testületek elé jut el az üzenet

Most lehetetlennek látszik számunkra, hogy bárkinek is egymagában kellene megállnia, de ha Isten valaha is szólt általam, állítom: el fog jönni az az idő, amikor vezető testületek elé visznek bennünket, és ezrek elé kell állnunk az Ő nevéért, és hitét kinekkinek meg kell indokolnia. Akkor a legsúlyosabb kritika zúdul minden, az igazság oldalán lévő álláspontra. Tanulmányoznunk kell hát Isten szavát, hogy tudjuk, miért hiszünk az általunk védelmezett tanításokban! (RH, 1888. december 18.). {LDE 209.1}   

Sokakat törvényszékek elé állítanak, míg némelyeket királyok és világi bölcsek elé, hogy számot adjanak hitükről. Akik csak felületesen értik az igazságot, képtelenek lesznek az Írásokat világosan kifejteni, és hitüket határozottan indokolni. Összezavarodnak, és emiatt szégyenkezniük kell. Senki ne képzelje, hogy neki nincs szüksége tanulásra, mert nem prédikál a szent szószéken. Nem tudod, mit kívánhat tőled a Mindenható (FE, 1893, 217. o.). {LDE 209.2}   

Sok adventista szembefordul a világossággal

Gyülekezeteinkben csodálatosan fog Isten hatalma megnyilatkozni, de ez nem hat azokra, akik nem alázták meg magukat az Örökkévaló előtt, sem nem nyitották meg szívük ajtaját bűnmegvallással és bűnbánattal. Az Isten dicsőségétől bevilágító hatalom ragyogja be a földet. E megnyilatkozásokba azonban sokan olyasmit képzelnek, amit vakságukban veszélyesnek gondolnak, olyat, ami félelmet ébreszt bennük, ezért mindent megtesznek, hogy ellenálljanak neki. Mivel az Úr nem az ő elgondolásaik és várakozásaik szerint dolgozik, a munkát így ellenezni fogják. Azt kérdezik: Már hogy ne ismernénk fel Isten Lelkét, amikor oly sok évet töltöttünk munkálkodással?! (RHExtra, 1890. december 23.). {LDE 209.3}   

Nem értik meg a harmadik angyal üzenetét; hamis világosságnak nevezik a világosságot, amely beragyogja a földet, mivelhogy nem hajlandók növekvő dicsőségében járni (RH, 1890. május 27.). {LDE 210.1}   

A legtöbb nem adventista elutasítja a figyelmeztetést

Sokan, akik hallják az üzenetet (ők a túlnyomó többség), nem fogják elhinni az ünnepélyes figyelmeztetést. Hűtleneknek bizonyulnak Isten parancsolataihoz, ami a jellemet próbálja meg. Az Úr szolgáit rajongóknak nevezik. A lelkészek figyelmeztetik gyülekezeteiket, hogy ne hallgassanak rájuk. Noéval is így bántak, miközben Isten Lelke őt az üzenet hirdetésére ösztönözte, függetlenül attól, hogy meghallgatják vagy visszautasítják (TM, 1895, 233. o.). {LDE 210.2}   

Némelyek hallgatnak majd a figyelmeztetésre, de a többség semmibe veszi azt (HP, 1897, 343. o.). {LDE 210.3}   

A régi farizeusokhoz hasonlóan a népszerű tanítók is tekintélyük megkérdőjelezése miatt, haragtól eltelve, Sátántól származónak bélyegzik az üzenetet; a bűnt szerető tömegeket pedig fölingerlik, hogy szidalmazzák és üldözzék a hirdetőket (GC, 1911, 607. o.). {LDE 210.4}   

Tömegek válaszolnak a hívásra

A különböző vallási testületekben szétszórva élők válaszoltak a hívásra, és a drága lelkek sürgetve kiszólíttattak az egyházakból, melyek sorsa megpecsételődött, amiképpen Lótot is felszólították, hogy sietve hagyja el Sodomát, mielőtt az elpusztul (EW, 1858, 279. o.). {LDE 211.1}   

Lesz majd az állhatatos híveknek egy serege, akik sziklaszilárdan állnak az utolsó próbában (3SM, 1888, 390. o.). {LDE 211.2}   

Sok ember hagyja ott a világ sorait és az egyházakat – még a katolikus egyházat is –, akiknek buzgalma messze túlhaladja azokét, akik eddig zárt rendben álltak, hogy hirdessék az igazságot (3SM, 1889, 386–387. o.). {LDE 211.3}   

Tömegek fogadják majd el a hitet, és csatlakoznak az Úr seregéhez (Ev, 1895, 700. o.). {LDE 211.4}   

Sokan, akik eltévelyedtek a nyájtól, visszajönnek, hogy kövessék a nagy Pásztort (6T, 1900, 401. o.). {LDE 211.5}   

A pogány Afrikában, Európa és DélAmerika katolikus országaiban, Kínában, Indiában, a tenger szigetein és a föld minden sötét részén az Üdvözítő már előre fölkészítette választott gyermekeit, akik majd feltűnnek a sötétség közepette, és világosan megmutatják a hitehagyó világnak, milyen átformáló ereje van az Isten törvénye iránti engedelmességnek. Már most is megjelennek minden nemzet, nép és népcsoport között, és a legsötétebb hitehagyás órájában – amikor Sátán a legnagyobb erőfeszítéseket teszi, hogy halálbüntetés terhe mellett felvetesse „mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal” (Jel 13:16) a hamis nyugalomnap hűségjelét – a hűségesek, a „feddhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtlen gyermekei… fénylenek, mint csillagok e világon” (Fil 2:15) (PK, 1914, 188–189. o.). {LDE 211.6}   

Ezrek térnek meg egyetlen napon

Ezrek lesznek, akik a tizenegyedik órában ismerik meg és fogadják el az igazságot… Olyan hirtelen térnek meg, hogy még a gyülekezet is meglepődik rajta; és ezért egyedül a Mindenható nevét illeti dicsőítés (2SM, 1890, 16. o.). {LDE 212.1}   

Akár egyetlen napon ezrek térnek meg az igazsághoz, ők a tizenegyedik órában látják meg és fogadják el az igazságot és az Úr Lelkének működését (EGW ’88, 1890, 755. o.). {LDE 212.2}   

Közeledik az idő, amikor annyian térnek meg egyetlen nap alatt, mint pünkösdkor, miután a tanítványok elnyerték a Szentlélek erejét (Ev, 1905, 692. o.). {LDE 212.3}   

Az őszinte szívűek nem haboznak sokáig

Sokan még most nem látják, hogy állást kellene foglalniuk, és más dolgok befolyásolják az életüket. De amikor erős szóval felhangzik az üzenet, készek lesznek annak elfogadására. Habozás nélkül kijönnek, és teljesítik a feladatukat (Ev, 1890, 300–301. o.). {LDE 212.4}   

Hamarosan megérkezik az utolsó próba is a föld lakosaira. Abban az időben majd gyors döntések születnek. Mindazok, akiket meggyőzött az Ige, Immánuel fejedelem véráztatta zászlaja alá sorakoznak fel (9T, 1909, 149. o.). {LDE 213.1}   

A valóban őszinte lélek az igazság világosságához fog térni (GC, 1911, 522. o.). {LDE 213.2}   

Az üzenet nem annyira érveléssel, mint Isten Lelkének mélységes meggyőző ereje nyomán terjed. Az érvek már korábban elhangoztak. A vetés megtörtént, a mag kikel és termést hoz. Meghozza gyümölcsét a missziómunkások által terjesztett irodalom is. De az igazság hatása alá került emberek sokaságát még mindig gátolja valami a tökéletes megértésben és engedelmességben. A fénysugarak mindenhová bevilágítanak, és az örömüzenet tisztán felragyog. Atyánk őszinte gyermekeit a családi és egyházi kapcsolatok már nem tarthatják vissza, és végül elszakítják a kötelékeket. Az igazság mindennél drágább nekik. Az ellenük szövetkező gonosz erőkkel szemben az Úr oldalára állnak (GC, 1911, 612. o.). {LDE 213.3}   

A nyomtatott kiadványok befolyása

Hamarosan ezernél is többen térnek meg egyetlen napon, akik közül sokan az első meggyőződésük kialakulását a kiadványaink olvasásának köszönhetik (Ev, 1885, 693. o.). {LDE 213.4}   

A nagy küzdelem c. sorozat terjesztésének eredményét nem szabad annak alapján megítélni, amit ma látunk. Tanulmányozása révén egyesek felkelnek majd, és lesz elég bátorságuk rögtön egyesülni Isten parancsolatainak megtartóival. De olvasóinak sokkal nagyobb része addig nem foglalja el a helyét, amíg az abban előre leírt eseményeket nem látja beteljesedni. Némelyik jövendölés beteljesülése felébreszti a hitet a többi megvalósulására nézve, és amikor a befejező munka idején a földet Isten dicsősége ragyogja be, sokan állást foglalnak az Úr parancsolatai mellett – ennek az eszköznek köszönhetően (CM, 1890, 128–129. o.). {LDE 214.1}   

Szinte a könyvkiadóinkon keresztül végezzük el annak az angyalnak a munkáját, aki a mennyből száll alá, nagy hatalommal és dicsőséggel (Jel 18:1) (7T, 1902, 140. o.). {LDE 214.2}