Sátán utolsó napi csalásai

A KERESZTÉNYSÉG ÖLTÖZETÉBEN

Közeledünk e föld történelmének végéhez, és sátán úgy dolgozik, mint soha azelőtt. A keresztény világ irányítójaként igyekszik cselekedni. Hamis csodáival bámulatos erővel dolgozik. Sátán úgy van bemutatva, mint ordító oroszlán, amely szertejár, keresve, kit nyeljen el. Szövetségében az egész világot magáévá kívánja tenni. Torzításait a kereszténység öltözéke alá rejtve, keresztény jellemet vesz fel, és állítja, hogy ő a Krisztus. - 8MR 346 (1901). {LDE 155.1}   

Isten Igéje kijelenti, hogy amikor az ellenség céljának megfelel, ügynökei által akkora hatalmat nyilvánít ki kereszténységet színlelve, hogy "ha lehet, elhitesse a választottakat" [Mt 24:24]. - Ms 125, 1901. {LDE 155.2}   

És mivel a gonosz lelkek úgy tesznek, mintha hinnének a Bibliában, és tisztelik az egyházat, az emberek isteni erő megnyilatkozásaként fogják elfogadni munkájukat. - NK 523. {LDE 155.3}   

A gonoszság legerősebb fellegvára világunkban nem a lezüllött bűnözőnek vagy az elfajult kiközösítettnek bűnös élete, hanem az olyan élet, amely erényesnek, tiszteletreméltónak és nemesnek látszik, de bűnt takargat, véteknek hódol... Lángész, tálentum, rokonszenv, még a nagylelkű és kedves tettek is sátán csalétkévé lehetnek, hogy a romlás szakadékába sodorjanak. - EÉ 143. {LDE 156.1}   

MÉG AZ ADVENTISTA EGYHÁZBAN IS

Sokkal jobban kell félnünk belülről, mint kívülről. Az erő és siker akadályai sokkal nagyobbak magában az egyházban, mint a világban. A hitetlenek joggal várják el, hogy azok, akik Isten törvénye és a Jézus hite megtartóinak vallják magukat, többet tegyenek, mint bármely más osztály, hogy következetes életükkel, jó példájukkal és tevékeny befolyásukkal elősegítsék és tiszteljék az ügyet, amit képviselnek. De gyakran az igazság állítólagos szószólói bizonyultak az előrehaladás legnagyobb akadályának. A hitetlenség eltűrése, a kétely kijelentése, a sötétség dédelgetése bátorítja a gonosz angyalok jelenlétét, és utat nyit Sátán utasításainak végrehajtására. - 1SM 122 (1887). {LDE 156.2}   

HAZUG LELKEK ELLENTMONDANAK AZ ÍRÁSNAK

A szenteknek alaposan ismerniük kell a Szentírás által megerősített jelenvaló igazságot! Meg kell érteniük a halál állapotát, mert a gonosz lelkek meg fognak jelenni nékik azt állítva, hogy ők a szeretett barátok és rokonok, akik kijelentik nékik, hogy a szombat meg lett változtatva, más nem biblia tantételek is. - EW 87 (1854). {LDE 156.3}   

E hazug lelkek megszemélyesítik az apostolokat, és éppen az ellenkezőjét tanítják annak, amit az apostolok a Szentlélek indítására földi életükben tanítottak. Sátán e követei tagadják a Biblia isteni eredetét. - NK 495. {LDE 157.1}   

E két nagy tévedéssel - a lélek halhatatlanságával és a vasárnap szentségével - fogja sátán az embereket csalásainak foglyává tenni. Míg az előbbi a spiritizmus alapját rakja le, az utóbbi Rómával hozza közös nevezőre az embereket. - NK 523. {LDE 157.2}   

Magukat Krisztusnak színlelő emberek jelennek meg, és a világ Megváltóját megillető címre és imádatra tartanak igényt. Csodákat tesznek, gyógyítanak és azt állítják, hogy olyan kinyilatkoztatásokat kapnak a mennyből, amelyek a Szentírás bizonyságtételének ellentmondanak. - NK 555. {LDE 157.3}   

Isten népét azonban nem lehet megtéveszteni. E tanítások ellentmondanak a Szentírásnak. A hamis Krisztus a fenevadra és a fenevad képének imádóira mond áldást, pontosan azokra, akikre a Biblia tanúsága szerint Isten ki fogja tölteni elegyítetlen haragját. - NK 556. {LDE 157.4}   

HAMIS ÉBREDÉSEK

Láttam, Istennek becsületes gyermekei vannak a névleges adventisták és az elesett egyházak között, és mielőtt a csapások kiöntetnek, papok és a nép ki lesz híva az egyházakból és boldogan fogadják az igazságot. Sátán tudja ezt és mielőtt a harmadik angyal hangos kiáltása hangzik, izgalmat gerjeszt e vallásos testületekben úgy, hogy azok, akik megvetették az igazságot, azt hirdetik, hogy Isten velük van. - EW 261 (1858). {LDE 158.1}   

Mielőtt Isten utoljára látogatná meg ítéletével a földet, az Úr népe között olyan lelki ébredés lesz, amire az apostoli idők óta nem volt példa. Isten Lelke és ereje kiárad népére. Akkor sokan elkülönülnek azoktól az egyházaktól, amelyekben a világ szeretete kiszorítja az Isten és Igéje iránti szeretetet. Sokan - lelkészek és egyháztagok - boldogan elfogadják azokat a nagyszerű igazságokat, amelyeket Isten ebben az időben hirdet, hogy elkészítsen egy népet az Úr második eljövetelére. A lelkek ellensége gátolni akarja ezt a munkát. Mielőtt e megmozdulás ideje elérkezik, megkísérli kibontakozását megakadályozni hamisítvány létrehozásával. Azokban az egyházakban, amelyeket megtévesztő befolyása alá tud vonni, azt a látszatot kelti, hogy Isten különleges áldása árad ki rájuk. - NK 413. {LDE 158.2}   

Az elmúlt fél évszázad sok ébredésében kisebb-nagyobb mértékben azok a hatások érvényesültek, amelyek a jövő nagyobb mozgalmaiban fognak megmutatkozni: érzelmi túlfűtöttség, az igaz és a hamis keveredése. ezek nagyon alkalmasak az emberek félrevezetésére. De senkinek sem kell eltévednie! Isten Igéjének fényénél nem nehéz megállapítani e mozgalmak jellegét. Ahol az emberek figyelmen kívül hagyják a Biblia bizonyságtételét, és elfordulnak azoktól a világos, lélekpróbáló igazságoktól, amelyek önmegtagadást és a világ megtagadását igénylik, oda Isten nem küldi áldását. - NK 414. {LDE 158.3}   

A ZENE KELEPCÉBE CSAL

Azok a dolgok, amelyeket leírtál, hogy megtörténtek Indiánában, az Úr megmutatta nekem, hogy a megpróbáltatás közvetlen befejezése előtt ismét megtörténnek. Minden durva dolgot bemutatnak majd. Dobbal, zenével és tánccal lármásan viselkednek. Az értelmes lények kuszált érzéseik miatt képtelenek lesznek a helyes ítéletre... (Ezt a megjegyzést a "Szent test" mozgalommal kapcsolatosan az indiánai összejövetelen tette 1890-ben. További részleteket lásd: 2SM 31-39. ) {LDE 159.1}   

A tébolyult zaj heves érzelmi hullámzást vált ki és megrontja azt, ami, ha helyesen irányítanának, nagy áldás lehetne. A sátáni ügynökök hatalma a farsanghoz hasonló zajjal és lármával vakít el, és ezt a Szentlélek munkájának nevezik... Azok a dolgok, amelyek megvoltak a múltban, meglesznek a jövőben is. Sátán a zenét csapdává akarja tenni azon az úton, amelyen azt művelik. - 2SM 36, 38 (1900). {LDE 159.2}   

Ne adjunk helyt idegen gyakorlatnak, amely elvonja az értelmet a Szentlélek mély befolyásától! Isten munkáját mindig a nyugalom és a méltóság jellemezte. - 2SM 42 (1908). {LDE 159.3}   

HAMIS BESZÉD NYELVEKEN

A fanatizmust, a hamis izgalmat, a hamis nyelveken szólást és a zajos ünnepélyt ajándéknak tekintették, melyeket Isten helyezett az egyházba. Néhányan rá lettek szedve. Mindezeknek a gyümölcse nem a hit különleges bizonyítékának tekintették. Néhányan nincsenek megelégedve az összejövetellel, ha az nem az erő és a boldogság ideje. ezért dolgoznak, és felborzolják az érzelmeket. De az ilyen összejövetelek befolyása nem jótékony hatású. Amikor az érzés boldog szárnyalása elmúlik, mélyebbre süllyednek, mint ahol az összejövetel előtt voltak, mert boldogságuk nem a helyes forrásból eredt. {LDE 159.4}   

A lelki előrehaladást hasznosan szolgáló összejövetel az, amelyet ünnepélyesség és a szív mély kutatása jellemez, keresvén az önismeretet, és komoly, mély alázattal Krisztus megismerésére törekszik. - 1T 412 (1864). {LDE 160.1}   

A GONOSZ ANGYALOK EMBERI LÉNYEKKÉNT JELENNEK MEG

Sátán minden alkalmat fel fog használni, hogy elcsábítsa az embereket az Istennel szembeni hűségüktől. Ő és angyalai, akik vele estek el, emberekként jelennek meg a földön, keresvén, kit tudnak becsapni. Isten angyalai is megjelennek majd emberekként és minden hatalmukban lévő eszközt felhasználnak a gonosz ellenség céljainak meghiúsítására. - 8MR 399 (1903). {LDE 160.2}   

A gonosz angyalok emberek alakjában fognak beszélni azokkal, akik ismerik az igazságot. Félre fogják magyarázni, és rosszul fogják értelmezni Isten hírnökeinek állítását. Elfelejtették a h. n. adventisták az Efézusiaknak írott levél 6. fejezetében adott figyelmeztetést? El vagyunk foglalva a sötétség seregei elleni háborúval. Ha nem követjük szorosan vezetőnket, Sátán győzelmet arat felettünk. - 3SM 411 (1903). {LDE 160.3}   

A gonosz angyalok hívők alakjában fognak dolgozni sorainkban, hogy a hitetlenség romboló lelkét behozzák. ne engedd, hogy ez elkedvetlenítsen, hanem igaz szívet hozz az Úrnak segítségül a sátáni erők hatalma ellen! E gonosz erők összegyülekeznek összejöveteleinken nem az áldás elnyeréséért, hanem azért, hogy Isten Lelke befolyása ellen dolgozzanak. - 2MCP 504, 505 (1909). {LDE 161.1}   

A HALOTTAK UTÁNZÁSA

Nem nehéz a gonosz angyaloknak a meghalt szentek és bűnösök ábrázolása és láthatóvá tétele az emberi szem számára. Ezek a megnyilatkozások egyre gyakoribbak lesznek, és, amint az idők befejezéséhez közeledünk, megdöbbentő jellemének megnyilatkozása láthatóvá válik. - Ev 604 (1875). {LDE 161.2}   

Sátán legsikeresebb elbűvölő csalása, hogy megszerezze azok együttérzését, akik szeretteiket sírba helyezték. A gonosz angyalok az elhunytak alakjában jelennek meg és életükkel kapcsolatos eseteket mondanak el és oly eseményeket jelenítenek meg, amelyeket életükben vittek véghez. Ezen a módon vezetnek személyeket arra, hogy elhiggyék, meghalt barátaik angyalokként lebegnek felettük és beszélgetnek velük. Ezeket a gonosz angyalokat, akik magukra veszik a halott barátok alakját, bizonyos bálványimádással tisztelik, és szavaiknak nagyobb súlya van, mint Isten Szavának. - ST Aug. 26, 1889. {LDE 161.3}   

Sátán az emberek elé tudja idézni meghalt barátaik hasonmását. Bámulatos pontossággal utánozza az ismerős tekintetet, a jól ismert szavakat, a hanghordozást. A hamisítvány tökéletes... Sokan fogják szembe találni magukat a szeretett rokonaikat és barátaikat megszemélyesítő ördögi lelkekkel, akik a legveszélyesebb eretnekségeket hirdetik. - NK 497, 491. {LDE 161.4}   

SÁTÁN MEGSZEMÉLYESÍTI KRISZTUST

Az ellenség felkészül, hogy csodatévő hatalma által becsapja az egész világot. Vállalja a világosság angyalainak, sőt Jézus Krisztusnak megszemélyesítését. - 2SM 96 (1894). {LDE 162.1}   

Ha az emberek most oly könnyen félrevezethetők, hogyan fognak megállni, ha Sátán megszemélyesíti Krisztust és csodákat tesz? Ki az, aki nem hatódik meg megtévesztései által, azt állítván majd, hogy ő a Krisztus, amikor ő csak Sátán. Megszemélyesíti Krisztust, és látszólag Krisztus munkáját végzi. - 2SM 394 (1897). {LDE 162.2}   

Sátán harcba száll és megszemélyesíti Krisztust. Ő minden tőle telhetőt elferdít, hibásan alkalmaz és kiforgat. - TM 411 (1898). {LDE 162.3}   

Alulról jövő erő dolgozik, hogy előidézze az utolsó nagy jeleneteket a drámában - Sátán eljön Krisztusként és az igazságtalanság minden megtévesztésével dolgozik azokban, akik összekötik magukat titkos társaságával. - 8T 29 (1904). {LDE 162.4}   

SÁTÁN KRISZTUSHOZ HASONLÍTJA MAGÁT MINDEN TEKINTETBEN

Sátán nem mehet egy bizonyos határon túl, csalást és cselt hív segítségül, utánozva azt a munkát, amelyre nincs ideje, hogy valóban véghez vigye. Az utolsó napokban oly módon jelenik meg, hogy az emberek elhiggyék, ő a Krisztus, aki másodszor eljön a világba. Valóban átváltoztatja magát a világosság angyalává. De amíg krisztus megjelenését utánozza oly tekintetben, amennyire az a puszta megjelenését illeti, mégis csak azokat tudja megtéveszteni, akik a fáraóhoz hasonlóan megpróbálnak ellenállni az igazságnak. - 5T 698 (1889). {LDE 163.1}   

A csalás nagy drámájának tetőfokán Sátán meg fogja személyesíteni Krisztust. Az egyház régóta hirdeti, hogy reményei a Megváltó adventjével fognak beteljesülni. A nagy csaló ekkor azt a látszatot kelti, hogy Krisztus eljött. Sátán a föld különböző részein káprázatos, csillogó, fenséges lényként jelenik meg az embereknek. Hasonlítani fog ahhoz a képhez, amit János a Jelenések könyvében Isten Fiáról festett (Jel 1_13-15). Emberi szem nem látott nagyobb dicsőséget annál, mint ami őt körülveszi. Ez a győzelmi kiáltás harsog bele a levegőbe: "Krisztus eljött! Krisztus eljött!" {LDE 163.2}   

Az emberek leborulnak előtte és imádják. Ő pedig felemeli kezét, és áldást mond reájuk, miként Krisztus áldotta meg tanítványait, amikor a földön élt. A hamis krisztus hangja lágy, szelíd és megnyerő. Nyájas, kedves hangon elmond néhányat a Megváltó ajkáról elhangzó drága mennyei igazságokból. Betegeket gyógyít, majd Krisztustól bitorolt szerepében állítja, hogy a szombatot áttette vasárnapra, és megparancsolja mindenkinek, hogy szentelje meg azt a napot, amelyet ő megáldott. - NK 555. {LDE 163.3}   

SÁTÁN SZÍNLELI A SZENTEK IMÁJÁNAK MEGVÁLASZOLÁSÁT

Sátán látja, hogy ügye vesztésre áll. Nem tud az egész világon végigszáguldani. Utolsó, kétségbeesett erőfeszítést tesz, hogy legyőzze a hűségeseket csalás által. Ezt Krisztus megszemélyesítése által teszi. Felölti magára a királyság öltözékeit, amelyeket pontosan leírt János az ő látomásában. Néki hatalma van ezt megtenni. Megjelenik becsapott követőinek, a keresztény világnak, amely nem nyerte el az igazság szeretetét, de gyönyörködik az igazságtalanságban (a törvény áthágásában), amint Krisztus eljövend másodszor. {LDE 164.1}   

Krisztusnak jelenti ki magát és színleli, hogy ő a Krisztus. Dicsőségbe öltözött szép, hatalmas lény és lágy hangon, kellemes szavakkal és felülmúlhatatlan dicsőséggel látják a halandók szemei. Rászedett, becsapott követői győzelmesen kiáltják: "Krisztus másodszor eljött! Krisztus eljött! Éppúgy emelte fel kezét, mint amikor a földön volt és megáldott minket..." {LDE 164.2}   

A szentek csodálattal néznek. Őket is megtéveszti? Ők is imádják Sátánt? Isten angyalai körülöttük vannak. Tiszta, határozott, dallamos hang hallatszik: "Nézzetek fel. " {LDE 164.3}   

Az imádkozók előtt egy téma volt -. lelkük végső és örök üdvössége. Ez volt állandóan előttük - az örökéletet ígérték azoknak, akik halálig állhatatosak. Ó! milyen komoly, buzgó volt vágyuk! Az ítélet és az örökkévalóság volt kilátásban. Szemük hitben a ragyogó trónra irányult, mely előtt a fehérruhás lények álltak. Ez tartotta őket vissza a bűnbeeséstől... {LDE 164.4}   

Még egy erőfeszítés, és ekkor sátán utolsó tervét alkalmazza. Hallja a meg nem szűnő kiáltást, hogy Krisztus jöjjön, szabadítsa meg őket. Ez az utolsó hadjárata az, hogy megszemélyesíti Krisztust imájuk válaszaként és azt műveli, hogy elhiggyék, imájukra választ kaptak. - Ms 16, 1884. {LDE 165.1}   

MIBEN KÜLÖNBÖZIK AZ UTÁNZÁS AZ EREDETITŐL

Sátán nem hamisíthatja meg Krisztus adventjét. - NK 556. {LDE 165.2}   

Sátán... Jézus krisztust megszemélyesítve jön hatalmas csodákat téve; az emberek leborulnak előtte, és Jézus Krisztusként imádják. Nekünk megparancsolják, imádjuk e lényt, akit a világ Krisztusként dicsőit. Mit tegyünk? Mondd nékik, hogy Krisztus éppen ilyen ellenségre figyelmeztetett bennünket, aki az ember legrosszabb ellenfele, sőt azt állítja, hogy Isten, és hogyha Krisztus megjelenik, az hatalommal és nagy dicsőséggel történik tízezerszer és ezerszer ezer angyal társaságában, és ha Ő eljön, mi megismerjük hangját. - 6BC 1106 (1888), {LDE 165.3}   

Sátán küzd, hogy fölényre tegyen szert... A világosság angyalának álöltözetében jár a földön, mint csodatévő, szép nyelven emelkedett érzést nyújt, szép szavakat mond és jó tetteket visz véghez. Krisztust megszemélyesíti. De egy ponton éles különbség lesz - sátán elfordítja a népet Isten törvényétől. Ennek ellenére olyan jól utánozza az igazságot, hogy ha lehetséges, elhitesse a választottakat. Koronázott fők, elnökök, magas tisztségben lévők, uralkodók hajolnak meg hamis elmélete előtt. - FE 471, 472 (1897). {LDE 166.1}   

CSODÁKAT VISZNEK VÉGHEZ

Betegeket gyógyítanak meg előttünk. Csodákat visznek véghez szemünk láttára. Elkészültünk-e a ránk váró küzdelemre, amikor Sátán hazug csodáit még teljesebben mutatja be? - 1T 302 (1862). {LDE 166.2}   

A gonosz lelkek befolyása alatt az emberek csodákat tesznek. Az embereket varázsszavuk által megbetegítik, és azután visszavonják szavukat, rábírván másokat, hogy mondják; azok, akik betegek voltak, csodálatosan meggyógyultak. Ezt Sátán ismétli. - 2SM 53 (1903). {LDE 166.3}   

Hamarosan csodálatos jelenetek történnek, amelyekkel Sátán szoros kapcsolatban áll. Isten Szava kijelenti, Sátán csodákat fog tenni. Embereket beteggé tesz, azután hirtelen visszavonja tőlük sátáni erejét. Akkor meggyógyultnak tekintik őket. A látszólagos gyógyulás eme munkája a h. n. adventistákat próbára teszi. - 2SM 53 (1904). {LDE 166.4}   

Sátán különböző megtévesztések által csodákat visz véghez, amelyek valóságos csodáknak látszanak. Ez volt az, amit a próba kérdésévé remélt tenni az Izraelitákkal Egyiptomból való szabadulásuk idején. - 2SM 52 (1907). {LDE 167.1}   

TŰZ A MENNYBŐL

Nem kell bíznunk az emberek állításaiban! Amint Krisztust bemutatja, ők vallhatják a betegek gyógyítását, csodákat művelhetnek. Csoda az, ha mögöttük éppen a nagy csaló áll, a csodatévő, aki még tüzet is hoz le a mennyből az emberek szeme láttára? - 2SM 49 (1887). {LDE 167.2}   

Sátán hazug csodái azok, amelyek fogva tartják a világot. Tüzet is hoz le a mennyből az emberek szeme láttára. Csodákat művel, és ez a csodálatos csodatévő erő végig kell száguldjon az egész világon. - 2SM 51 (1890). {LDE 167.3}   

Sátán eljött, hogy megtévessze, ha lehet, a választottakat. Azt állítja, ő a Krisztus, és ezt jól színleli s nagy orvos-hittérítő. Tüzet hoz le a mennyből az emberek szeme láttára azt bizonyítván, ő az Isten. - MM 87, 88 (1903). {LDE 167.4}   

Az Ige állítja, hogy az ellenség ügynökei által fog dolgozni, akik elpártoltak a hittől és látszólag csodákat művelnek, még tüzet is hoznak alá a mennyből az emberek szeme láttára. - 2SM 54 (1907). {LDE 167.5}   

"Nagy jeleket tesz, annyira, hogy tüzet is hoz alá az égből a földre, az emberek láttára. És elhiteti a földnek lakosait a jelekkel, amelyek adatának néki, hogy cselekedje" (Jel 13:13-14). Nem puszta csalásokról szól ez a jövendölés. Sátán eszközei nemcsak színlelik a csodákat, amelyekkel félrevezetik az embereket, hanem ténylegesen képesek csodát művelni. - NK 492. {LDE 168.1}   

SÁTÁNT ISTENÍTIK

Ebben az időben az antikrisztus igazi Krisztusként jelenik meg és akkor Isten törvényét teljesen semmissé teszi világunk országaiban. Az Isten szent törvénye elleni lázadás teljesen megérik. De eme lázadás igazi vezetője Sátán, a világosság angyalaként öltözött fel. Az emberek meg lesznek tévesztve, és Isten helyére emelik fel őt és istenítik. De a Mindenható közbelép és a hitehagyó egyházakra, amelyek Sátán felemelésére egyesültek, elhangzik a következő ítélet: "Ennek okáért egy nap jőnek őreá az ő csapásai: a halál, a gyász és az éhség; és tűzzel égettetik meg; mert erős az Úr, az Isten, aki megbünteti őt" (Jel 18:8). - TM 62 (1893). {LDE 168.2}   

Amint Urunk Jézus Krisztus második megjelenése közeledik, Sátán ügynökeit alulról irányítják. Sátán nemcsak emberi lényként jelenik meg, hanem megszemélyesíti Krisztust és a világ, amely megvetette az igazságot, elfogadja urának és királyok királyának. - 5BC 1105, 1106 (1900). {LDE 168.3}   

A CSODÁK SEMMIT SEM BIZONYÍTANAK

Járulj Isten elé önmagadért! Imádkozz isteni világosságért, hogy tudd, jól tudjad mi az igazság, ha a csodálatos csodatevő ereje megnyilatkozik, és az ellenség eljön világosság angyalaként, hogy különbséget tehess Isten eredeti munkája és a sötétség hatalmának utánzó munkája között. - 3SM 389 (1888). {LDE 169.1}   

A mód, ahogyan Krisztus munkálkodott, az az Ige hirdetése volt a szenvedés enyhítése és a gyógyítás csodálatos munkája által. De soktatást kaptam, nem dolgozhatunk ezen a módon, mert sátán csodatevése által gyakorolja hatalmát. Ma Isten szolgái nem dolgozhatnak a csoda eszközével, mivel a gyógyítás hamis munkáját fogják végezni, azt állítván, hogy az isteni. (A csodák Isten népe szolgálatához a hangos kiáltás alatt társulnak [lásd 14. fejezetet]. )- 2SM 54 (1904). Azoknak nem lesz az a jelentősége, mint ami volt Krisztus napjaiban. A csodatevés többé nem az isteni jóváhagyás bizonyítéka. {LDE 169.2}   

Isten népe a csodatételekben nem találja biztonságát, mert Sátán utánozni fogja a csodákat, amelyeket tesznek. - 9T 16 (1909). {LDE 169.3}   

A CSODÁK NEM KERÜLHETNEK A BIBLIA HELYÉRE

Ha azok, akik által gyógyulás megy végbe, késztetve érzik e megnyilatkozások miatt, hogy mentegessék magukat Isten törvényének elhanyagolásáért, és mégis folytatják az engedetlenséget, noha nékik hatalmuk van minden mértékben, abból mégsem következik, hogy rendelkeznek Isten nagy hatalmával. Ellenkezőleg, az a nagy csaló csodatévő ereje. - 2SM 50, 51 (1885). {LDE 169.4}   

A csodás megnyilatkozások sohasem kerülhetnek a Biblia helyére! Az igazságot tanulmányozni, kutatni kell, mint elrejtett kincset. Csodálatosabb világosság nem adatik a világ részéről annak helyébe. Ragaszkodj az Igéhez, fogadd el a beoltott Igét, amely az embereket bölccsé teszi a megváltásra! - 2SM 48 (1894). {LDE 170.1}   

Nemsokára szemtanúi lehetünk utolsó nagy csalásának. Az antikrisztus szemünk láttára viszi véghez bámulatos tetteit. A hamisítvány annyira fog hasonlítani az igazságra, hogy csakis a Szentírás által lehet különbséget tenni köztük. Minden kijelentést és minden csodát a Biblia bizonyságtételével kell ellenőrizni. - NK 528. {LDE 170.2}   

A CSALÁS MAJDNEM EGYETEMES

Most komoly, dolgozó férfiakra és nőkre van szükség, akik a lelkek üdvösségét keresik, mert Sátán, mint hatalmas fővezér, harcba szállt és a végső hátralévő időben minden elképzelhető módszer által dolgozik, hogy bezárja az ajtót a világosság előtt, amit Isten népére akar árasztani. Ő az egész világot az ő soraiba sodorja és néhányan, akik hűségesek Isten követelményei iránt, ellene tudnak állni, de őket is megpróbálja legyőzni! - 3SM 389 (1889). {LDE 170.3}   

Az elhaltak alakjai megjelennek Sátán ravasz ötlete által és sokan összekapcsolódnak azokkal, akik szeretik és szólják a hazugságot. Figyelmeztettem népünket, hogy közülünk néhányan elfordulnak a hittől és a csábító lelkekre, gonosz tanokra figyelnek és az igazságot hamarosan gonosznak mondják. {LDE 171.1}   

Csodálatos munka fog történni, papok, jogászok, orvosok, akik megengedték e hamisságnak, hogy hatalmába kerítse lelküket, maguk is megtévesztetté válnak és egyesülnek a megtévesztettekkel. Lelki ittasság ragadja őket hatalmukba. - UL 317 (1905). {LDE 171.2}