A nyomorúság rövid ideje

A NYOMORÚSÁG IDEJE BEFEJEZŐDIK A PRÓBAIDŐ ELŐTT

A nagy nyomorúság idején megteltünk Szentlélekkel, s ez arra késztetett minket, hogy elinduljunk, és nagyobb buzgalommal hirdessük a szombatot. {LDE 143.1}   

Ez a látomás 1747-ben adatott, amikor csak nagyon kevesen voltak a szombatot ünneplő adventista testvérek, és néhányan ezek közül feltételezték, hogy azok engedelmessége jelentős vonalat húz Isten népe és a hitetlenek között. Most úgy látszik, ez a látomás beteljesedett. "A nagy nyomorúság idején", amit itt említ, nem a csapások kitöltésének kezdetére, hanem az ezt megelőző rövid időszakra vonatkozik, amikor Krisztus még a szentélyben van. Abban az időben, amikor az üdvösség munkája befejeződik, nyomorúság jön a földre, és a nemzetek haragszanak, sőt ellenintézkedésekkel a harmadik angyal munkáját akadályozzák. - EW 85, 86 (1854). {LDE 143.2}   

A VALLÁSSZABADSÁG VÉGE AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN

Isten törvénye Sátán tevékenysége által érvénytelenné lesz téve. Országunkban a vallásszabadság büszke szabadsága végére jut. A vitát eldöntik a szombat kérdésben, mely az egész világot felizgatja. - Ev 236 (1875). {LDE 144.1}   

Nagy válság vár Isten népére. Országunk nagyon gyorsan megkísérli mindenkire ráerőszakolni a hét első napjának szent napkénti megünneplését. E tekintetben nem haboznak majd, s az embereket kényszeríteni fogják, hogy lelkiismeretük ellenére megünnepeljék azt a napot, amit a nemzet szombatnak nevez ki. - RH Extra, Dec. 11, 1888. {LDE 144.2}   

A hetedik napot ünneplő adventisták harcolnak a hetedik nap szombatjáért. Az Egyesült Államokban és más országokban a hatóságok felkelnek és büszkeségükben, hatalmukban törvényeket alkotnak a vallásszabadság korlátozására. - Ms 78, 1897. {LDE 144.3}   

Az Egyesült Államok protestánsai elsőként fognak a szakadékon át kezet nyújtani a spiritizmusnak; és átnyúlnak a mélység felett is, hogy a római hatalommal kezet fogjanak. E hármas szövetség hatására ez az ország követni fogja Rómát a lelkiismeret jogainak sárba tiprásában. - NK 523. {LDE 144.4}   

AZ EGYHÁZ ÉS AZ ÁLLAM SZEMBESZEGÜL ISTEN NÉPÉVEL

Mindenki, aki nem hajol meg a nemzeti tanácsok kiáltványa előtt, és nem engedelmeskedik az állami törvényeknek, hogy felmagasztalja a bűn embere által elrendelt szombatot, Isten szent napjának figyelmen kívül hagyása által érezni fogják nemcsak a pápaság elnyomó hatalmát, hanem a protestáns világét, és a fenevad képéét is. - 2SM 380 (1886). {LDE 145.1}   

Azok a vallásos testületek, amelyek visszautasítják Isten figyelmeztető üzenetét, súlyos tévedésbe esnek, és egyesülnek a polgári hatalommal a szentek üldözésére. A protestáns egyházak egyesülnek a pápai hatalommal az Isten törvényét megtartó népe üldözésében... {LDE 145.2}   

Ezek a bárányhoz hasonló hatalommal egyesül a sárkánnyal, hogy háborút viseljenek azokkal, akik megtartják Isten törvényét és akiké a Jézus Krisztus bizonyságtétele. - 145MR 162 (1899). {LDE 145.3}   

Az egyház a polgári hatalom fegyveréért kiált, és ebben a munkában a katolikusok és protestánsok összefognak. - NK 540. {LDE 145.4}   

A TÖRVÉNYSZÉK ELŐTT

Azok, akik e föld történelmének utolsó napjaiban élnek, tudni fogják, mit jelent az igazságért való üldöztetés. A törvényszékeken igazságtalanság uralkodik. A bírák visszautasítják az Isten parancsolataihoz hűségesek indítékainak meghallgatását, mert tudják, a negyedik parancsolat melletti érvek megdönthetetlenek. Azt mondják: "Törvényünk van és törvényünk szerint meg kell halnia. " Részükre isten törvénye semmi. Nekik a "törvényük" a legfontosabb. Akik tisztelik az emberi törvényt, azoknak kedveznek, de azoknak, akik nem hajolnak meg a bálvány szombat előtt, nem kedveznek. - ST May 26, 1898. {LDE 145.5}   

Oly esetekben, amikor törvényszék elé visznek bennünket, fel kell adnunk jogainkat, hacsak az nem állít minket Istennel szembe. A védekezés nem a mi jogunk, Isten joga az a mi szolgálatunkra. - 5MR 69 (1895). {LDE 146.1}   

AZ ADVENTISTÁKAT MEGVETÉSSEL KEZELIK

Ugyanaz a mesteri elme - amely összeesküdött a hűségesek ellen az elmúlt korokban - még mindig keresi a módját, hogyan szabadítsa meg a földet azoktól, akik félik Istent, és törvényének engedelmeskednek... {LDE 146.2}   

A gazdagság, a lángelme, a nevelés szövetkeznek, hogy okot keressenek a megvetésre. Üldöző uralkodók, miniszterek és egyháztagok összeesküdnek ellenük. Szóval, írással, kérkedéssel, fenyegetéssel és gúnnyal keresik hitük legyőzését. - 5T 450 (1885). {LDE 146.3}   

Eljön az idő, amikor a bibliai igazság védelmezéséért árulókként kezelnek bennünket. - 6T 394 (1900). {LDE 146.4}   

A bibliai szombat tisztelőit a törvény és a rend ellenségeinek fogják nevezni, akik ledöntik a társadalom erkölcsi korlátait, felfordulást és erkölcsi romlást okoznak, és Isten csapásait hozzák a földre. Lelkiismereti aggályaikat megátalkodottságnak, konokságnak és a felsőbbség semmibevevésének bélyegzik. Állampolgári hűtlenséggel fogják vádolni őket. - NK 526. {LDE 146.5}   

Mindazoknak, akik eme gonosz napokban lelkiismeretük szerint félelem nélkül szolgálnak Istennek, bátorságra, határozottságra és Isten Szava ismeretére lesz szükségük, mert azokat, akik hívek Istenhez, üldözni fogják, indítékaikat kétségbe vonják, legjobb igyekezetüket félreértik, és gonoszként kivetik őket. - AA 431, 432 (1911). {LDE 147.1}   

AZ ÜLDÖZÉS MINDEN FAJTÁJA

A protestánsok Róma általi üldözését, amikor Jézus Krisztus vallása majdnem megsemmisült, jóval felülmúlja az, amikor a protestantizmus a pápasággal egyesül. - 3SM 387 (1889). {LDE 147.2}   

Sátánnak ezer álcázott hadserege van, amit rászabadít Isten hűséges, törvénytartó népére, lelkiismeretük megsértésére kényszerítve őket. - Letter 30a, 1892. {LDE 147.3}   

Semmin sem kell csodálkoznunk, most minden megtörténhet! Nem kell csodálkoznunk a borzalom bármely fejleményén! Azoknak, akik szentségtelen lábaikkal Isten torvényét tapodják, ugyanaz a lelkületük, mint azoknak az embereknek, akik meggyalázták és elárulták Jézust. Lelkiismeret furdalás nélkül cselekszik Sátánnak, atyjuknak tetteit. - 3SM 416 (1897). {LDE 147.4}   

Azok, akik elméjük megújulására, és az igazság megismerésére vágynak, tanulmányozzák a pünkösd, valamint a közvetlen azt követő napok történetét. Tanulmányozzuk gondosan az Apostolok cselekedete könyvet, Pál és más apostolok tapasztalatait, mert Isten népe manapság hasonló tapasztalatban részesül. - PC 118 (1907). {LDE 148.1}   

MINDEN FÖLDI ELLÁTÁS NÉLKÜLÖZÉSE

A felhalmozott gazdagság hamar értéktelen lesz. Ha kiadják a rendeletet, hogy senki sem adhat el és nem vehet, - kivéve, ha a fenevad bélyegével rendelkezik - nagyon sok vagyon haszontalanná válik. Isten felszólít bennünket, hogy most tegyünk meg minden tőlünk telhetőt a világ figyelmeztetésére. - RH March 21, 1878. {LDE 148.2}   

Eljön az idő, amikor semmilyen áron sem tudunk eladni semmit. A rendeletet nemsokára kiadják, megakadályozván az embereket, hogy eladjanak vagy vásároljanak bárkitől, kivéve, ha a fenevad bélyegével rendelkeznek. ennek megvalósítása röviddel ezelőtt majdnem teljesedett Californiában, de ez csak a négy szél fújásának fenyegetése volt. Azt még mindig tartja a négy angyal. Még nem vagyunk készek, még munkát kell végeznünk, és aztán megparancsolják az angyaloknak, engedjék, hogy a négy szél fújjon a földre. - 5T 152 (1882). {LDE 148.3}   

A Sátánnal való küzdelem végső nagy összecsapásában azok, akik hűségesek Istenhez, minden földi ellátást nélkülözni fognak. Mivel nem hajlandók Isten törvényét áthágni, hogy engedelmeskedjenek a földi hatalmaknak, nem vehetnek és nem adhatnak. - JÉ 93. {LDE 148.4}   

Sátán mondja: ...attól félve, hogy nem lesz mit enniük és mibe öltözniük. Ezért tartanak a világgal, és áthágják Isten törvényét. Én leszek a világ teljhatalmú ura! - PK 117. {LDE 149.1}   

NÉMELYEKET BÖRTÖNBE VETNEK HITÜKÉRT

Némelyeket börtönbe vetnek, mert visszautasítják az Úr szombatjának megszentségtelenítését. - PC 118 (1907). {LDE 149.2}   

Az igazság egyes követőit, akik nem hajlandók megünnepelni a vasárnapot, börtönbe vetik, másokat elűznek hazájukból, egyesek pedig rabszolgasorsra jutnak. Az ember ezt most lehetetlennek tartja. De amikor Isten visszavonja mérséklő Lelkét a földről, és a mennyei elveket gyűlölő ember sátán hatalmába kerül, az események megdöbbentően fognak alakulni. A szív nagyon kegyetlen tud lenni, ha eltávozik belőle Isten félelme és szeretete. - NK 541. {LDE 149.3}   

Ha felszólítanak, hogy Krisztusért szenvedjünk, képesek leszünk börtönbe menni, bízván Benne mint egy kisgyermek bízik szüleiben. Most van az ideje, hogy gyakoroljuk az Istenbe vetett hitet. - GHC 357 (1892). {LDE 149.4}   

SOKAKAT KIVÉGEZNEK

A legjobb részünkre, ha Istennel szoros kapcsolatba kerülünk, és ha Ő azt akarná, hogy mártírok legyünk az igazságért, az ugyan olyan értékű, mintha sokakat az igazságra vinnénk. - 3SM 420 (1886). {LDE 149.5}   

Sokat bebörtönöznek, sokan elmenekülnek életüket mentve a városokból és falvakból, sokan mártírhalált halnak Krisztusért az igazság védelmére állva. - 3SM 397 (1889). {LDE 150.1}   

Folyamatos küzdelem előtt állunk a börtön kockázatával, a vagyonok és az élet elvesztésével, mert Isten törvényét védelmezzük. - 5T 712 (1889). {LDE 150.2}   

Isten hűségeseit fenyegetik, bevádolják, elítélik; elárulják "szülők és testvérek is, rokonok és barátok is. " Sőt, az életükre is törnek. - PK 365. {LDE 150.3}   

Nekünk nem kell a régi mártírok bátorságával és állhatatosságával rendelkeznünk, amíg oly helyzetbe nem visznek, mint ők voltak... Ha az üldözés visszatér, a lelki erőre, s az igazi hősiességre kegyelmet kapnak. - OHC 125 (1889). {LDE 150.4}   

A tanítványok még nem rendelkeztek a mártírok bátorságával és állhatatosságával, szükségük volt erre a kegyelemre. - JÉ 293. {LDE 150.5}   

HOGYAN ÁLLJUNK SZILÁRDAN AZ ÜLDÖZÉS ALATT?

Jézus kezét kivéve, minden kezet el kell engednünk. A barátok hitszegőknek bizonyulnak és elárulnak bennünket. A rokonok az ellenségtől rászedve azt hiszik, hogy Istennek szolgálatot tesznek, ha szembe fordulnak velünk és a legnagyobb erőfeszítést teszik, hogy nehéz helyzetbe hozzanak bennünket, remélve, hogy megtagadjuk hitünket. De a sötétség és veszély közepette tegyük kezünket Krisztus kezébe! - Mar 197 (1889). {LDE 150.6}   

Az egyetlen mód, ahogyan az emberek képesek szilárdan megállni a küzdelemben, az a Krisztusban való gyökerezés és megalapozottság. És ez csak akkor lehetséges, ha az igazságot úgy mutatjuk be, hogy az találkozzék a lélek szükségleteivel. A megfeszített krisztus, a mi igazságunk prédikálása az, ami kielégíti a lelki éhséget. Ha biztosítjuk a népek érdeklődését e nagy központi igazság iránt, reménység és bátorság jön a szívbe. - GCDB Jan 28, 1893. {LDE 151.1}   

Hitük miatt sokakat kitagadnak házukból és örökségükből, de ha szívüket Krisztusnak adják, elnyervén kegyelme üzenetét, és megpihennek a Helyettesén és Kezesén, sőt Isten Fián is, akkor mindig örömmel teltek lesznek. - ST June 2, 1898. {LDE 151.2}   

AZ ÜLDÖZÉS ELSZÉLESZTI ISTEN NÉPÉT

Amint különböző ellenségeskedés támad az Úr szombatját ünneplők ellen, szükséges lesz, hogy Isten népe onnan olyan helyekre költözzön, ahol nem olyan rosszindulatúak velük szemben. {LDE 151.3}   

Isten nem kívánja gyermekeitől, hogy ott maradjanak, ahol a gonosz emberek üldözése által befolyásuk nem oly hatásos és életük veszélyben van. Ha a szabadság és az élet veszélyben van, nem csupán kiváltságunk, hanem határozott kötelességünk oly helyre menni, ahol a népek készek az élet Igéjét hallgatni, és ahol az igehirdetés alkalma kedvező. - Ms 26, 1904. {LDE 151.4}   

Hamar eljön az idő, amikor Isten népe az üldözés miatt sok országba szétszóratik. Azok, akik általános kiképzést nyertek, előnyben lesznek ott, ahol vannak. - 5MR 280 (1908). {LDE 152.1}   

AZ ÜLDÖZÉS EGYSÉGRE VEZETI ISTEN NÉPÉT

Ha az üldözés vihara valóban ránk tör, a hűséges bárány meghallja a hűséges Pásztor hangját. Önmegtagadó erőfeszítéseket tesznek, hogy megvédjék az elveszettet, és akik elkóboroltak a nyájtól, visszajönnek, hogy kövessék a nagy Pásztort. Isten népe egységre jut és az ellenséggel szemben egységes frontot képez. Az általános veszélyre való tekintettel megszűnik a hatalomért való küzdelem és nem lesz vita, hogy kit tartsanak nagyobbnak. - 6T 401 (1906). {LDE 152.2}   

A VÁLSÁG ISTEN BEAVATKOZÁSÁT FELTŰNŐBBÉ TESZI

Időről időre az Úr tudtul adta munkájának módját. Figyel a földön történetekre. És amikor válság jött, kinyilatkoztatta magát és beavatkozott, hogy megakadályozza sátán terveinek munkáját. Gyakran megengedett dolgokat, hogy nemzetek, családok, egyének válságba jussanak, hogy az Ő beavatkozása észrevehető legyen. Akkor megengedte annak a ténynek a megismerését, hogy van isten Izraelben, aki fenntartja és megvédi népét. {LDE 152.3}   

Amikor Jehova törvényének megsértése majdnem egyetemes lesz, amikor embertársaik bele kényszerítik népét a szenvedésbe, Isten beavatkozik. Népének buzgó imájára válaszol, mert szereti, ha népe teljes szívvel keresi Őt és bízik benne, mint Szabadítójában. - RH June 15, 1897. {LDE 153.1}   

Az elnyomóknak egy időre meg lesz engedve, hogy győzedelmeskedjenek azokon, akik ismerik Isten szent parancsolatait... Végül Isten megengedi Sátánnak, hogy kinyilatkoztassa hazug, vádoló, gyilkos jellemét. Így népének végső győzelme feltűnőbb, dicsőségesebb, teljesebb és tökéletesebb lesz. - 3SM 414 (1904). {LDE 153.2}   

A CSAPÁSOK MEGTISZTÍTJÁK ISTEN NÉPÉT

Hamarosan nyomorúság lesz az egész földön. Mindenkinek módja lesz keresni, megismerni Istent. Nincs halogatni való időnk!... {LDE 153.3}   

Isten szeretete egyháza iránt végtelen. Öröksége iránti gondoskodása meg nem szűnő. Nem engedi meg, hogy szenvedés jöjjön egyházára, csak olyan, amely megtisztítására, jelenére és örök életére szükséges. Megtisztítja egyházát éppúgy, mint megtisztította a templomot földi szolgálatának kezdetén és végén. Amit egyházára hoz a próbában és a küzdelemben, mindaz azért van, hogy népe mélyebb vallásosságot és több erőt nyerjen, hogy elvigye a kereszt győzelmét a világ minden részébe. - 9T 228 (1909). {LDE 153.4}   

A szenvedések, a keresztek, a kísértések, a csapások és a különböző küzdelmek Isten munkásai, hogy megtisztítsanak, megszenteljenek és alkalmassá tegyenek bennünket a mennyei tárházra. - 3T 115 (1872). {LDE 154.1}