Vasárnap-törvény

SÁTÁN KIHÍVÁSA ISTEN TEKINTÉLYÉRE

Isten leleplezte Babilont "...mert az ő paráznaságának haragborából adott inni minden pogány népnek. "... {LDE 123.1}   

Isten hat nap alatt teremtette a világot és megpihent a hetediken, megszentelte ezt a napot és szentként különítette el a többitől magának, hogy népe nemzedékeken keresztül megtartsa. De a bűn embere felmagasztalva magát Isten fölé, Isten templomába ülvén Istenként mutatva magát, véli, megváltoztatja az időket és a törvényt. Ez a hatalom azt állítja, hogy nemcsak egyenlő Istennel, de Isten feletti, s megváltoztatta a nyugalomnapot; a hét első napját helyezte oda, ahol a hetediknek kell lennie. és a protestáns világ elfogadta a pápaságnak eme gyermekét, és szentnek tekinti. Isten Szava ezt paráznaságnak nevezi [Jel 14:8]. - 7BC 979 (1900). {LDE 123.2}   

Az ember boldogságának nagy ellensége a negyedik parancsolatban foglalt szombatot különös támadások célpontjává tette a keresztény korszak idején. Sátán így beszél: "Isten céljaival ellentétben cselekszem. Követőimet felhatalmazom arra, tegyék félre Isten emlékünnepét, a hetedik napi szombatot. Így megmutatom a világnak, hogy az Isten által megszentelt és megáldott nap megváltozott. Az emberek el fognak feledkezni róla. Kitörlöm emlékezetükből, és olyan nappal helyettesítem, amely nem hordja magán Isten hitelesítő jelét; olyan nappal, amely nem lehet jel Isten és népe között. Arra késztetem ennek a napnak elfogadóit, hogy tulajdonítsák neki azt a szentséget, amelyet Isten a hetedik napra helyezett". - PK 116, 117. {LDE 123.3}   

A SZOMBAT A NAGY VITAPONT

A hadviselés utolsó napjaiban egyesülnek Isten népével szemben az összes romlott hatalmak, melyek elhagyták hitüket, hűségüket Jehova törvénye iránt. Ebben a harcban a negyedik parancsolat szombatja lesz a nagy vitapont, mert a szombat parancsolatában a nagy Törvényadó, a menny és föld Teremtőjével azonosítja magát. - 3SM 392 (1891). {LDE 124.1}   

"...Az én szombatimat bizony megtartsátok; mert jel az én közöttem és ti köztetek nemzetségről nemzetségre, hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, aki titeket megszentellek" [2Móz 31:13]. Néhányan akadályokat helyeznek a szombat megünneplése útjába mondván: "Te nem tudod milyen nap a szombat", de úgy látszik megértik, amikor jön a vasárnap és nagy buzgalmat tanúsítanak a törvényhozásban, kényszerítve annak megünneplését- KC 148 (1900). {LDE 124.2}   

VASÁRNAP-TÖRVÉNY MOZGALMAK AZ 1880-AS ÉVEKBEN

Országunkban évek óta várjuk a vasárnap törvény beiktatását, és most, hogy e mozgalom itt van, azt kérdezzük: mit készül tenni népünk ez ügyben?... Keressük Istent komolyan, hogy adjon népének kegyelmet és erőt! Isten él és nem hisszük, hogy eljött az az idő, amely szabadságunkat korlátozza. {LDE 125.1}   

A próféta látott "négy angyalt állani a földnek négy szegletén a földnek négy szelét tartva, hogy szél ne fújjon a földre, se a tengerre, se semmi élőfára. " Egy másik angyal keletről feljőve kiáltott nékik mondván: "Ne ártsatok se a földnek, se a tengernek, se a fáknak addig, míg meg nem pecsételjük a mi Istenünk szolgáit az ő homlokukon. " Megmutatja munkánkat, amit most kell tennünk, kiáltanunk kell Istenhez az angyalokért, hogy tartsák vissza a négy szelet, amíg misszionáriusokat küldenek a világ minden részére, és hadat üzennek Jehova törvénye iránti engedetlenekkel szemben. - RH Extra, Dec. 11. 1888. {LDE 125.2}   

A vasárnap-törvény szószólói - Ne valósítsd meg, amit azok tesznek

A vasárnap mozgalom most a háttérben készíti útját. A vezetők elrejtik az igazi hitpontot és sokan, akik egyesülnek a mozgalomban, nem látják e rejtett áramlat irányát... Vakon dolgoznak. Nem látják, hogy ha egy protestáns kormány szentesítette az elveket, amely őket szabad, független nemzetté tette, és a törvényhozás által az alkotmányba oly elvet fektetnek le, amely a pápai csalást és a pápai hamisságot terjeszti, belesodródnak a sötét középkor római borzalmába. - RH Extra, Dec. 11. 1888. {LDE 125.3}   

A vasárnap-törvény végrehajtásának eme mozgalmában elkötelezettek között is még sokan vannak, akik vakok a következményekkel szemben, amelyek követik ezt a tevékenységet. Nem látják, hogy egyenesen a vallásszabadság ellen küzdenek. Sokan vannak, akik sohasem értették a bibliai szombat igényét, sem a hamis alapot, melyen a vasárnap szokása nyugszik... {LDE 126.1}   

Azok, akik erőfeszítést tesznek az alkotmány megváltoztatására, és törvényt biztosítanak a vasárnap ünneplés végrehajtására, nincsenek tudatában ennek következményével. Válságban vagyunk! - 5T 711, 753 (1889). {LDE 126.2}   

NE ÜLJÜNK NYUGODTAN, SEMMITTEVŐN

Kötelességünk minden tőlünk telhetőt megtenni a fenyegető veszély elhárítására... Óriási felelősség hárul az ima embereire az egész országban, kérvén, hogy Isten a gonosz eme felhőjét tartsa vissza és adjon néhány év kegyelmet a Mesterért végzett munkára. - RH Extra, Dec. 11, 1888. {LDE 126.3}   

Akik most megtartják Isten törvényét, azoknak neki kell készülni. , hogy olyan segítséget kapjanak, amit egyedül Isten adhat nékik. Komolyabban kell dolgozniuk, hogy ameddig lehet, késleltessék a fenyegető csapást. - RH Dec. 18, 1888. {LDE 126.4}   

Ne engedd, hogy az Isten parancsolatát megtartó nép ebben az időben néma legyen, mintha méltóságteljesen belenyugodnának a helyzetbe. - 7BC 975 (1889). {LDE 127.1}   

Nem tesszük Isten akaratát, ha nyugodtan, semmittevőn ülünk azért, hogy a lelkiismeret szabadságát megőrizzük. Buzgó, eredményes ima szálljon fel az égbe, hogy ez a csapás késlekedjen a munka bevégzéséig, amit annyira elhanyagoltunk! Nagyon komolyan imádkozzunk és azután imánkkal összhangban dolgozzunk! - 5T 714 (1889). {LDE 127.2}   

Sokan vannak, akik nyugodtak, s amint voltak, alszanak. Azt mondják: "Ha a prófécia előre megmondta a vasárnap ünneplésének elrendelését, a törvényt biztosan beiktatják", s erre a következtetésre jutva leülnek, s nyugodtan várják az eseményeket, magukat azzal a gondolattal vigasztalva, hogy Isten meg fogja védeni népét a nyomorúság napján. De Isten nem fog megőrizni bennünket, ha nem teszünk erőfeszítést annak a munkának végzésére, amit feladatként ránk bízott. {LDE 127.3}   

Mint hűséges őrnek, látnod kell: a kard jön, és figyelmeztesd az embereket, ne folytassák a tudatlanság útirányát az ismeretlenen keresztül, amit elkerülhetnek, ha tudják az igazságot. - RH Extra, Dec. 24, 1889. {LDE 127.4}   

Szállj szembe a vasárnap-törvénnyel tollal és szóval

Nem dolgozhatunk úgy, hogy tessünk az embereknek, akik befolyásukat a vallásszabadság elnyomására fogják felhasználni, és elnyomó intézkedéseket hoznak, hogy embertársaikat a vasárnap szombatként való megtartására vezessék, vagy kényszerítsék. A hét első napja nem oly nap, amit tisztelni kellene. Ez álszombat, és az Úr családjának tagjai nem vállalhatnak közösséget azokkal az emberekkel, akik felmagasztalják e napot és megsértik Isten törvényét szombatjának taposásával! Isten népe ne szavazzon ilyen emberek hivatalba kerülésére, mert ha ezt teszi, akkor részese azok bűnében; amit elkövetnek, míg hivatalban vannak. - FE 475 (1890). {LDE 127.5}   

Remélem, hogy a trombita határozott hangot ad a vasárnap-törvény mozgalom tekintetében. Azt gondolom, az volna a legjobb, ha írásainkban Isten törvénye folytonosságának tárgyát hangsúlyozottá tennénk. Most a lehető legjobbat kell tennünk, hogy meghiúsítsuk a vasárnap-törvényt! - CW 97, 98 (1906). {LDE 128.1}   

AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK ELFOGADJA A VASÁRNAP-TÖRVÉNYT

Amikor országunk lemond kormánya elveiről, törvénye iktatja a vasárnap-törvényt, a protestantizmus e tettével kezet nyújt a pápaságnak. - 5T 712 (1889). {LDE 128.2}   

A protestantizmus egész befolyását és idejét a pápaság mellett veti latba, országos rendelet által kierőszakolja a hamis szombatot, életet és erőt ad Róma romlott hitének, feléleszti zsarnokságát és a lelkiismeret elnyomását. - Mar 179 (1893). {LDE 128.3}   

Előbb vagy utóbb elfogadják a vasárnap-törvényt. - RH Febr. 16, 1905. {LDE 128.4}   

Hamarosan a vasárnap-törvényt érvényre juttatják és a bizalmi állásokban lévő emberek megkeserednek az Isten törvényét megtartó maroknyi nép ellen. - 4MR 278 (1909). {LDE 129.1}   

A Jelenések könyve 13. fejezetének próféciája kinyilatkoztatja, hogy a bárányszarvú fenevad által jelképezett hatalom "azt cselekszi, hogy a föld és annak lakosai imádják" a pápaságot, amelyet itt a párduchoz hasonló fenevad szimbolizál... Bebizonyosodott, hogy az Egyesült Államok az a hatalom, amelyet a bárányszarvú fenevad jelképez, és hogy ez a prófécia akkor fog teljesedni, amikor az Egyesült Államok kikényszeríti a vasárnap megtartását... {LDE 129.2}   

A politikai korrupció kiöli a jogosság szeretetét és az igazság tiszteletét. Még a szabad Amerikában is a hatalmasságok és a törvényhozók, hogy a nép kegyét megnyerjék, a politika követelésének engedve kötelezővé teszik a vasárnap megtartását. - NK 514, 527 {LDE 129.3}   

A VASÁRNAP-TÖRVÉNY VÉDELMEZŐINEK ÉRVELÉSEI

Sátán az eseményekkel indokolja magyarázatát, és azt gondolják - mintha ő rendelkezhetne azokkal -, hogy a csapások, melyek betöltik az országot a vasárnap áthágásának eredményei. A befolyásos emberek úgy vélik, hogy Isten haragját lecsillapítják, ha törvényekkel kényszerítik a vasárnap megünneplését. - 10MR 239 (1899). {LDE 129.4}   

Ezek az emberek azt állítják, hogy a rohamosan terjedő romlottság jórészt az úgynevezett "keresztény szombat" megszentségtelenítésének tulajdonítható, és hogy a vasárnap megtartásának kikényszerítésével nagymértékben megjavulna a társadalom erkölcse. Ezt különösen Amerikában állítják, ahol legtöbbet prédikálják az igazi szombat tantételét. - NK 522. {LDE 129.5}   

A PROTESTANTIZMUS ÉS A KATOLICIZMUS EGYETÉRTÉSBEN MŰKÖDIK

A protestantizmus baráti kezet nyújt a római hatalomnak. Akkor törvényt hoznak Isten teremtésének szombatja ellen, és akkor Isten "szokatlan munkát" végez a földön. - 7BC 910 (1886). {LDE 130.1}   

Hogy a római egyház hogyan tudja felmenteni magát a bálványimádás vádjától, nem láthatjuk... És ez az a vallás, amelyet a protestantizmus kezdettől fogva oly nagy jóindulattal néz, és amely végül a protestantizmussal egyesül. Ez az egyesülés mindazáltal nem a katolicizmus változásának eredménye, mert Róma sohasem változik. Róma csalhatatlanságot állít. A protestantizmus az, ami változni fog. A részéről történő szabad eszmék elfogadása a katolicizmussal való meleg kézszorításhoz vezet. - RH June 1, 1886. {LDE 130.2}   

Az állítólagos protestáns világ szövetséget alkot a bűn emberével, és az egyház és a világ romlott összhangban lesz. - 7BC 975 (1891). {LDE 130.3}   

A hitehagyó protestantizmus az Újvilágban az Óvilág katolikusaihoz hasonlóan fog eljárni azokkal szemben, akik Isten minden rendelkezését tiszteletben tartják. - NK 548. {LDE 130.4}   

A VASÁRNAP-TÖRVÉNYEK RÓMÁT TISZTELIK

Amikor az Egyesült Államok legjelentősebb egyházai a közösen vallott tantételekben egységre jutva arra befolyásolják az államot, hogy tegye kötelezővé rendelkezéseiket, és tartsa fenn létesítményeiket, akkor már a protestáns Amerika megformálta a római hierarchia hasonmását, aminek elkerülhetetlen következménye, hogy a polgári hatóság büntetést ró azokra, akik eltérő véleményt vallanak... {LDE 131.1}   

Amikor a protestáns egyházak erőltetik a vasárnap megtartását, tulajdonképpen a pápaság - a fenevad - imádását erőltetik... {LDE 131.2}   

Amikor tehát az Egyesült Államokban kötelező lesz a vasárnap megtartása, tulajdonképpen a fenevadnak és képének az imádása lesz kötelező. - NK 396, 397, 400. {LDE 131.3}   

Amikor a protestantizmus a szakadékon át kinyújtja karját, hogy megragadja a római hatalom kezét; amikor a mélység felett eléri, és kezet szorít a spiritizmussal, amikor e hármas egység befolyása alatt országunk, mint protestáns és republikánus kormány megtagadja alkotmányának elveit és gondoskodik a pápai hamisság és csalás terjesztéséről, akkor tudhatjuk, elérkezett Sátán csodás működésének ideje, és a vég közel van. - 5T 451 (1885). {LDE 131.4}   

RÓMA VISSZANYERI ELVESZTETT FELSŐBBSÉGÉT

Amint a végső válsághoz közeledünk, életbevágó pillanat az, hogy összhang és egység legyen az Úr eszközei között. A világ telve van háborúval és ellentmondással. Mégis egy fő - a pápai hatalom - alatt a népek egyesülnek, hogy szembeszegüljenek Istennel, akit tanúi személyesítenek meg. Az egységet megszilárdítja a nagy hitehagyó. - 7T 182 (1902). {LDE 131.5}   

A törvények kikényszerítik a vasárnap szombatként megünneplését, s ez kormány alapját képező köztársasági elveknek országos megtagadását idézi elő. A pápaság vallását elfogadják az uralkodók, és Isten törvényét érvénytelenítik. - 7MR 192 (1906). {LDE 132.1}   

A nagy szellemi sötétség napját úgy mutatták be, hogy az kedvez a pápaság sikereinek. Mégis azt akarják bemutatni, hogy a nagy szellemi világosság napja egyformán kedvez a sikernek. - 4SP 390 (1884). {LDE 132.2}   

Az Egyesült Államoknak azokban a mozgalmaiban, amelyek az egyház intézményeihez és intézkedéseihez most szerzik meg az állam támogatását, a protestánsok a katolikusok nyomdokaiba lépnek. Sőt mi több, kaput tárnak a pápaság előtt, hogy a protestáns Amerikában visszanyerje az Óvilágban elvesztett főhatalmát. - NK 509. {LDE 132.3}   

AZ ORSZÁG VASÁRNAP-TÖRVÉNYE ORSZÁGOS HITEHAGYÁST JELENT

A népszerűség és a pártfogás biztosítására a törvényhozók behódolnak a vasárnap-törvény követelésének... A rendelet végrehajtásával, Isten törvényének a pápaság intézménye által történő megsértésével, országunk teljesen szakít a joggal... {LDE 132.4}   

Amint a római seregek közeledése jel volt a tanítványoknak Jeruzsálem közelgő pusztulására, úgy ez a hitehagyás jel lesz nekünk, hogy Isten megbocsátása elérte határát. - 5T 451 (1885). {LDE 133.1}   

Szilárd álláspontot kell elfoglalnunk, hogy nem akarjuk tisztelni a hét első napját szombatként, mert az nem az a nap, amelyet Jehova megáldott és megszentelt, s a vasárnap tiszteletével magunkat a nagy csaló oldalára helyeznénk... {LDE 133.2}   

Ha Isten törvényét érvénytelenítik és a hitehagyás országos bűnné lesz, az Úr cselekedni fog népe érdekében. - 3SM 388 (1889). {LDE 133.3}   

Az Egyesült Államok népe jóindulatú nép volt, de amikor lemondva a protestantizmusról a vallásszabadságot korlátozzák és támogatják a pápaságot, bűnösségük mértéke betelik és a menny könyveibe "országos hitehagyás"-t jegyeznek be. - RH May 2, 1893. {LDE 133.4}   

AZ ORSZÁGOS HITEHAGYÁST ORSZÁGOS ROMLÁS KÖVETI

Amikor országunk a törvényhozói tanácsban törvényeket hoz az emberek lelkiismeretének megkötésére, a vasárnap megünneplésének erőszakolására, elnyomó intézkedést hoznak azok ellen, akik a hetedik napi szombatot megtartják; Isten törvényét minden tekintetben teljesen érvénytelenné teszik országunkban, és az országos hitehagyást országos romlás követi. - 7BC 977 (1888). {LDE 133.5}   

Az országos hitehagyás ideje az az idő, amikor Sátán nevében dolgozva, az ország uralkodói a bűn emberének oldalára sorolják magukat. Akkor a bűn mértéke teljes. Az országos hitehagyás az országos romlás jele. - 2SM 373 (1891). {LDE 134.1}   

A római katolikus elveket az állam gondjába és védelmébe veszi. Ezt az országos hitehagyást gyorsan követi az országos romlás. - RH June 15, 1897. {LDE 134.2}   

Amikor a protestáns egyházak egyesülnek a világi hatalommal a hamis vallás fenntartásáért, melynek ellenállva őseik a legvadabb üldözést szenvedték el, akkor a pápai szombatot érvényre juttatja az egyház és állam egyesült tekintélye. Országos hitehagyás lesz, amely csakis országos romlásban végződhet. - Ev 235 (1899). {LDE 134.3}   

Ha az állam felhasználja erejét, hogy érvényre juttassa az egyház rendeleteit és fenntartsa annak intézményeit, akkor a protestáns Amerika a pápaság képmását kialakítja, és országos hitehagyás lesz, amely országos romlásban végződik. - 7BC 976 (1910). {LDE 134.4}   

ÁLTALÁNOS VASÁRNAP-TÖRVÉNY HOZÁS

A történelem megismétlődik. Hamis vallást magasztalnak fel. A hét első napját, a közönséges munkanapot, mely nem rendelkezik semmilyen szentséggel, olyanná emelik fel, amilyen Babilon szobra volt. Minden nemzetnek, nyelvnek és népnek megparancsolják, hogy imádják azt a hamis szombatot... E nap megünneplésének végrehajtó rendeletét kibocsátják az egész világra. - 7BC 976 (1897). {LDE 134.5}   

Amint Amerika, a vallásszabadság országa egyesül a pápasággal a lelkiismeret erőszakolásában, és kényszeríti az embereket, hogy tiszteljék a hamis szombatot, a föld minden országának népét rábírják, hogy kövesse példáját. - 6T 18 (1900). {LDE 135.1}   

A szombat kérdése lesz a vitapont a végső nagy ütközetben, amelyben az egész világ részt vesz. - 6T 352 (1900). {LDE 135.2}   

A nemzetek követni fogják az Egyesült Államok példáját. Bár ő elől halad, mégis ugyanaz a válság jön népünkre a világ minden részén. - 6T 395 (1900). {LDE 135.3}   

Az igaznak a hamissal való pótlása az utolsó cselekedet a drámában. Amikor ez a pótlás egyetemes lesz, Isten kinyilatkoztatja magát. Amikor az emberek törvényét Isten törvénye fölé emelik, amikor e föld hatalmai megpróbálják ráerőszakolni az emberekre a hét első napjának megtartását, tudd, hogy eljött Isten cselekvésének az ideje. - 7BC 980 (1901). {LDE 135.4}   

Isten törvényének emberi törvénnyel való helyettesítése csupán emberi tekintéllyel a vasárnapnak a bibliai szombat helyébe emelése, az utolsó cselekvés a drámában. Amikor e helyettesítés egyetemes lesz, isten kinyilatkoztatja magát. Fel kel az Ő fenségében, hogy rettenetesen megrázza a földet. - 7T 141 (1902). {LDE 135.5}   

AZ EGÉSZ VILÁG TÁMOGATJA A VASÁRNAP-TÖRVÉNY HOZÁSÁT

A gonosz kijelenti: övék az igazság; csodák vannak közöttük; a mennyei angyalok beszélgettek és jártak velük; nagy erők, jelek és csodák történtek közöttük; ez a földi 1000 esztendő, amelyre oly régóta vártak. Az egész világ megtért és összhangban van a vasárnap-törvénnyel. - 3SM 427, 428 (1884). {LDE 136.1}   

Az egész világot ellenségeskedésre izgatják a h. n. adventisták ellen, mert ők nem akarnak hódolni a pápaságnak a vasárnap tisztelete által, mely az antikrisztus hatalmának intézménye. - TM 37 (1893). {LDE 136.2}   

Azok, akik megtapodják Isten törvényét, emberi törvényeket hoznak, amelyeket erőszakkal el akarnak fogadtatni a népekkel. Az emberek kigondolják, tanácskozzák, tervezik, mit fognak tenni. Az egész világ vasárnapot ünnepel, azt mondják: minek ez a nép, számszerűen oly kevesen vannak, s nem tartják meg az ország törvényeit. Ms 163, 1897. {LDE 136.3}   

A VITA A KERESZTÉNYSÉGBEN ÖSSZPONTOSUL

Az úgynevezett keresztény világ a nagy és döntő események színtere lesz! Hatalommal rendelkező emberek a pápaság példájára törvényt hoznak a lelkiismeret ellenőrzésére. Babilon minden nemzetet paráznaság haragja borával itat meg. minden ország belekeveredik. Erről az időről János, a kinyilatkoztató kijelenti: [Jel 18:3-7; 17:13-14-et idézi]. "Ezeknek egy a szándékuk..." Egyetemes, egységes szövetség lesz, nagy összhang. Sátán erejének szövetsége. "...erejüket és hatalmukat is a fenevadnak adják. " Így van kinyilatkoztatva ugyanaz az önkényes, elnyomó erő a vallásszabadság ellen, - a szabadság, imádni Isten a lelkiismeret parancsa szerint - amit a pápaság erősített meg, amikor azokat üldözte a múltban, akik visszamerték utasítani a vallásos szokásokhoz és római szertartásokhoz való alkalmazkodás. - 3SM 392 (1891). {LDE 136.4}   

A hit és hitetlenség közötti nagy viszályba az egész keresztény világ belebonyolódik... RH Febr. 7, 1893. {LDE 137.1}   

Ebben a küzdelemben az egész keresztény világ két nagy csoportra oszlik: azokra, akik megtartják Isten parancsolatait és a Jézus hitét, és azokra, akik a fenevadat és képét imádják, és bélyegét magukra veszik. - NK 401. {LDE 137.2}   

Amikor a keresztény világban különösen kiéleződik a szombat körüli vita, és a vallási tekintélyek a világi hatalmasságokkal összefogva rákényszerítik az emberekre a vasárnap megtartását, egy maroknyi nép, amely határozottan megtagadja a népszerű rendelet iránti engedelmességet, egyetemes gyűlölet tárgyává válik. - NK 548. {LDE 137.3}   

Amikor a rendelet, amelyet a kereszténység különböző vezető személyiségei a parancsolatok megtartói ellen adnak ki, megfosztja őket a kormányzat védelmétől, és kiszolgáltatja a pusztulásukat óhajtóknak, Isten népe elmenekül a városokból, a falvakból, és csoportokba verődve kihalt, félreeső helyeken tanyázik. Sokan fognak menedéket találni a hegyek között. - NK 556. {LDE 138.1}   

NE MUTASS KIHÍVÁST!

Azok, akikből egyházunk összetevőik, oly jelleműek, hogyha nem vigyáznak, felháborodnak, s félreértés miatt szabadságukat elvesztik a vasárnapi munka végzése következtében. E dolog miatt ne gurulj dühbe, hanem vígy mindent imában Isten elé. Egyedül Ő tudja féken tartani az uralkodók hatalmát. Ne cselekedj elhamarkodottan. Senki se büszkélkedjen esztelenül szabadságával, felhasználva azt a rosszhiszeműség köpenyeként, hanem mint Isten szolgái "mindenkit tiszteljetek, az atyafiúságot szeressétek, az Istent féljétek, a királyt tiszteljétek" [1Pt 2:17]. {LDE 138.2}   

Ez az utasítás mindenki számára, aki szorult helyzetbe kerül, valódi érték legyen! Semmit nem szabad tenni, ami kihívást jelent, vagy amit rosszhiszeműségként értelmezhetnek. - 2MR 193, 194 (1898). {LDE 138.3}   

TARTÓZKODJ A VASÁRNAPI MUNKÁTÓL

A déli területre való tekintettel a munkát oly bölcsen és óvatosan kell végezni, amennyire csak lehet, és azon a módon, ahogyan Krisztus dolgozna. Az emberek hamar kitalálják, mit hiszel a vasárnapról és a szombat kérdését vetik fel. Akkor elmondhatod, de nem oly módon, hogy figyelmet vonj munkádra. Neked nem kell elvágnod munkalehetőségedet a vasárnapi munkáddal... (A vasárnap-törvény erőszakolása különösen szigorú volt az Egyesült Államok déli államaiban az 1880-as években. Lásd American State Papers [Review and Herald, 1943] p. 517-562. ) {LDE 138.4}   

Vasárnap tartózkodj a munkától, ez nem a fenevad bélyegének felvétele... Oly helyeken, ahol az ellenállás annyira erős, hogy felkelti az üldözést, ha vasárnap munkát végzel, akkor testvéreink tegyék ezt a napot igazi missziómunka alkalmává! - SW 69, 70 (1895). {LDE 139.1}   

Ha idejönnek és azt mondják "zárd be munkahelyedet", nem mondom neked... "folytasd a nyomtatást", mert emiatt nem kerülsz összeütközésbe Isteneddel! - Ms 163, 1898. {LDE 139.2}   

Nem lenne szerencsés szomszédaink ingerlése - akik bálványozzák a vasárnapot - azáltal, hogy bizonyos erőfeszítéseket tegyünk azon a napon olyan munkát végezve, amely nyugtalanságot idézhet elő! Testvérnőink ne a vasárnapot válasszák a mosásra. - 3SM 399 (1889). {LDE 139.3}   

VÉGEZZÜNK LELKI TEVÉKENYSÉGET VASÁRNAP

Megpróbálok kérdésedre válaszolni: mit tegyél a vasárnapi törvény esetében, ha azt kierőszakolják? {LDE 139.4}   

Amidőn éppoly válságot vártunk, mint amilyent te látsz közeledni, az Úr által nekem adott világosság az volt, - amikor a népek megindultak egy alulról jövő hatalom által, hogy kierőszakolják a vasárnap ünneplését -, a h. n. adventistáknak meg kell mutatniuk bölcsességüket, tartózkodván rendes munkájuktól azon a napon, odaszentelvén azt missziós fáradozásnak. {LDE 139.5}   

A vasárnapi törvény visszautasítása csak erősíti üldözésükben a vallásos fanatikusokat, akik a kényszer alkalmazását keresik. Ne adjatok nekik alkalmat, hogy törvényszegőknek nevezzenek titeket... Senki sem nyeri el a fenevad bélyegét azzal, hogy bölcsen békességre törekszik, visszatartván magát attól a munkától, ami támadást okoz... {LDE 140.1}   

A vasárnapot fel lehet használni a munka különböző ágaira, amit az Úrért végezhetünk. Ezen a napon szabadtéri- és házi összejöveteleket lehet tartani. Házról-házra lehet missziómunkát végezni. Azok, akik írnak, cikkeik megírásának szentelhetik e napot. Amikor csak lehetséges, tartsunk vallásos szolgálatokat vasárnap. Tegyük ez összejöveteleket hathatósan érdekessé! Énekeljünk őszinte, megújító éneket és hatalommal, bizonyossággal beszéljünk a Megváltó szeretetéről! - 9T 232, 233 (1909). {LDE 140.2}   

Vigyük ki az egyetemista diákokat, hogy különböző helyen összejöveteleket tartsanak és végezzenek orvosi munkát! Otthon találják az embereket és ragyogó alkalom ez az igazság bemutatására. A vasárnapnak ily módon való eltöltését az Úr mindig elfogadja. - 9T 238 (1908). {LDE 140.3}   

AZ IGAZSÁG SZÉPSÉGÉT NYILVÁNVALÓVÁ TESZI AZ ELLENSÉG

Azok buzgalma, akik engedelmeskednek az Úrnak, növekedni fog, amint a világ és az egyház egyesül, semmivé téve a törvényt. Isten parancsolatai ellen emelt minden kifogás az igazság előrehaladásának készít utat, és képessé teszi védelmezőit, hogy annak értékét bemutassák az emberek előtt. Az igazságban szépség és erő van, amit az ellenzés és az üldözés nyilvánvalóvá tesz. 13MR 71, 72 (1896). {LDE 140.4}   

Ebben az időben, amikor oly nagy igyekezettel akarják érvényre juttatni a vasárnap megünneplését, a legjobb alkalom a világnak az igazi szombat bemutatása a hamissal szemben. Az Úr az Ő gondviselésében messze előttünk jár. Megengedi a vasárnapi kérdés előtérbe kényszerítését, hogy a negyedik parancsolat szombatját bemutassák a törvényhozó testületek előtt. Így az ország vezető embereinek figyelmét felhívják Isten Szavának bizonyságtevésére, felhívják az igaz szombat javára. - 2MR 197 (1890). {LDE 141.1}   

INKÁBB ISTENNEK, MINT EMBERNEK KELL ENGEDELMESKEDNI!

Az igazság hívei fel vannak szólítva, hogy válasszanak Isten Szavának nyílt kívánalmának semmibe vevése vagy szabadságuk védelmezése között. Ha ellenállunk Isten Igéjének és elfogadjuk az emberi szokásokat és hagyományokat, az emberek között élhetünk, vásárolhatunk, eladhatunk, és tiszteletben tartják jogainkat. De ha megtartjuk Isten iránti hűségünket, az az emberek közötti jogaink feláldozását jelenti, mert Isten törvényének ellenségei szövetkeznek, hogy kipréseljék a független ítéletet a vallásos hit ügyeiben és ellenőrizzék az emberek lelkiismeretét... {LDE 141.2}   

Isten népe elismeri az emberi kormányokat isteni rendelkezésként, amelyek tanácsok, példák által engedelmességre, szent kötelességre tanítanak mindaddig, amíg tekintélyüket törvényes kereteken belül gyakorolják. De ha igénye ütközik Isten igényével, nekünk inkább Istennek, mint embernek kell engedelmeskednünk! Isten Szavát tudomásul kell venni, és legfőbb tekintélyként kell annak engedelmeskedni! "Így szól az Úr" ezt nem kell félretenni az "így szól az egyház vagy az állam" kedvéért! Krisztus koronáját kell felemelni minden földi uralkodó koronája fölé! - HM Nov. 1, 1893. {LDE 142.1}   

Sátán felajánlja az embernek e világ királyságát, ha a főhatalmat néki átengedi. Sokan tesznek így és feláldozzák a mennyet. Jobb meghalni, mint bűnt elkövetni; jobb szűkölködni, mint megkárosítani, jobb éhezni, mint hazudni. -. 4T 495 (1880). {LDE 142.2}