Krisztus közeli visszajövetelének jelei

URUNK NAGY PRÓFÉCIÁJA

Krisztus előre figyelmeztette tanítványait Jeruzsálem pusztulására és azokra a jelekre, melyek megtörténnek az Ember Fia eljövetele előtt. Máté 24. fejezete ez eseményeket megelőző történések próféciája és Jeruzsálem pusztulását használja fel a világ tűz általi végső nagy pusztulásának ábrázolására. - MS 77 (1899). {LDE 18.1}   

Az Olajfák hegyén Krisztus elmondja a második eljövetelét megelőző szörnyű ítéletet. "Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről: [...] Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen; és lésznek éhségek és döghalálok és földindulások mindenfelé. Mindez pedig a sok nyomorúságnak kezdete" [Mt 24:6-8]. Míg ez a prófécia Jeruzsálem pusztulásával részben teljesedett, azok nagyobb része közvetlen az utolsó napokra vonatkozik. - 5T 753 (1899). {LDE 18.2}   

JELEK AZ ÉGEN

Közvetlen a nagy középkori üldöztetés után teljesedett be a nap és a hold elsötétedése, és a csillagok lehullása. Jézus ehhez még ezt fűzte hozzá: "A fügefáról vegyétek pedig a példát: amikor az ága már zsendül, és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Azonképpen ti is, mikor mindezeket látjátok, tudjátok meg, hogy közel van, az ajtó előtt" [Mt 24:32-33]. {LDE 19.1}   

Krisztus megadta eljövetele jeleit. Akarata szerint megtudhatjuk, hogy mikor van már közel, éppen az ajtónál. Krisztus azoknak mondja ezt, akik látják ezeket a jeleket: "Bizony mondom néktek, el nem múlik ez a nemzetség, mígnem mindezek meglesznek" [Mt 24:34]. Ezek a jelek megjelentek. Most már teljes bizonyossággal tudjuk, hogy az Úr eljövetele közel van. - JÉ 535, 536. {LDE 19.2}   

JELEK A FÖLDÖN

Jézus kijelenti: "Lesznek jelek a napban, holdban és csillagokban; és a földön pogányok szorongása" [Lk 21:25; Mt 24:29; Mk 13:24-26; Jel 6:12-17]. Akik figyelnek eljövetelének jeleire, azok megtudják, "hogy közel van, az ajtó előtt" [Mt 24:33]. - NK 35. {LDE 19.3}   

A nemzetek nyugtalanok. Zavaros időkben élünk, Az emberek szíve elhal a földre következő dolgok félelmétől. De azok, akik hisznek Istenben, meghallják a viharban hangját, amint mondja: "Én vagyok, ne féljetek". - ST Okt. 9. (1901). {LDE 19.4}   

Súlyos és eseményteljes történelmet jegyeztek fel a menny könyveiben. Eseményeket, amelyekről kinyilatkoztatták, hogy Isten nagy napját röviddel megelőzik. A világon minden nyugtalan állapotban van. - 3MR 313 (1908). {LDE 20.1}   

HAMIS PRÓFÉTÁK

Jeruzsálem elpusztulásának egyik jelét Krisztus így írta le: "És sok hamis próféta támad, akik sokakat elhitetnek" (Mt 24:11). A hamis próféták meg is jelentek, a népet félre is vezették, és sokakat kicsalogattak a pusztába. Varázslók és szemfényvesztők, akik azt hangoztatták, hogy csodatévő hatalommal rendelkeznek, maguk után vonták az embereket a hegyek magányosságába. Ez a prófécia érvényes az utolsó napokra vonatkozólag is. Isten a második advent ismertetőjeként is ezt a jelet adta meg. - JÉ 535. {LDE 20.2}   

Hamis követelésekkel találkozunk, hamis próféták támadnak, hamis álmok, hamis látomások lesznek, de hirdesd az Igét! Ne vonj el semmit se az Igében lévő Isten szavától! - 2SM 49 (1894). {LDE 20.3}   

Láttam, hogy sokan jogot formálnak Isten különleges tanítására és megkísérlik mások vezetését, és a kötelesség téves eszméjétől oly munkába akarnak belefogni, amellyel Isten sohasem bízta meg őket. Ennek zűrzavar a következménye. Mindenki nagyon komolyan keresse Istent önmagáért, hogy egyénileg ismerje meg az Ő akaratát. - 2SM 72 (1893). {LDE 20.4}   

A HAMIS PRÓFÉTÁVAL SZERZETT TAPASZTALAT

Az elmúlt este egy, valamennyiünk által ismeretlen fiatalember - aki Ausztráliából való testvérnek mondta magát - felszólított bennünket és kérte, hogy White testvérnőt láthassa. Este volt és elutasítottam őt. Meghívtuk, maradjon itt az éjjel és reggelizzen velünk. A rendszeres reggeli áhítatunk után, amint különböző munkánkhoz igyekeztünk, ez a fiatalember felkelt és parancsoló mozdulattal kért, hogy üljünk le. Azt mondta: "Van nektek énekeskönyvetek? Énekelünk, és akkor üzenetet adok át néked. " Mondtam: "Ha üzeneted van, késedelem nélkül add át, mert nagyon el vagyunk foglalva. Intéznünk kell a postát és nincs veszteni való időnk. " Akkor olvasni kezdett valamit, amit ő írt, melyben többek között az állította, az ítélet most kezdődött meg az élőkön... {LDE 21.1}   

Meghallgattam őt, és végül mondtam: "Testvérem, nem gondolkodsz helyesen. Fájdalommal állapítom meg, üzenete aggaszt minket. Kérlek, azonnal hagyj fel ezzel. Értelmed túlterhelt, félreérted munkádat. Amit mondtál, abból sok egyezik a Bibliával és ezeket elhisszük. De izgatott vagy. Kérlek, határozd meg, mi a mondanivalód számunkra". {LDE 21.2}   

Nos, elmondta, hogy azonnal csomagoljunk és menjünk Battle Creekbe. Megkérdeztem az okot és azt válaszolta: "Mondjátok az üzenetet, hogy elkezdődött az ítélet az élőkön". Azt feleltem: "A munkát, amit Isten kránk bízott, még nem végeztük el. Ha munkánk itt befejeződött, biztos vagyok, hogy az Úr tudatja velünk, itt az ideje, hogy Battle Creekbe menjünk ahelyett, hogy téged kötelességünkre tanítanánk. "...További beszélgetésre Starr testérre bíztam őt, s folytattam írásomat. {LDE 21.3}   

A fiatalember elmondta Starr testvérnek, hogy amikor White testvérnő oly kedvesen beszélt vele és mégis oly tekintéllyel, meglátta, hogy hibát követett el, amikor az őt oly erősen motiváló benyomásai nem voltak következetesek, sem indokoltak. Bár családunk nagy - 10 tagú - emellett 3 vendégünk volt, elhatároztuk, hogy ez a fiatalember egy időre maradjon velünk. Nem mertük elengedni azokhoz az emberekhez, akik szigorúan kezelték és megvetették őt, és ezt sem akartuk, hogy megismételje "kinyilatkoztatásait". Azt akartuk, hogy egy kis ideig maradjon, és kapcsolatunk legyen vele, és ha lehet megbízható, biztos ösvényre vezessük. - Letter 66, 1894. {LDE 22.1}   

FALÁNKSÁG ÉS MÉRTÉKTELENSÉG

Világunk nagy erkölcsi romlottságnak alapja a falánkság és a mértéktelenség. Sátán ennek tudatában van, és állandóan kísérti a férfiakat és a nőket, hogy egészségük, sőt életük rovására kedvezzenek ízlésüknek. Az evést, ivást és öltözködést tették életcéllá e világon. Éppen ilyen állapot volt a vízözön előtt is. És a kicsapongás eme állapota e föld történelme közeli lezárásának szemmel látható bizonyítéka. - Letter 34, 1875. {LDE 22.2}   

Az a kép, amelyet a Szentírás az özönvíz előtti világról ad, nagyon híven ábrázolja azt az állapotot, amely felé a modern társadalom szélsebesen rohan. - PP 72. {LDE 22.3}   

Tudjuk, hogy az Úr hamar eljön. A világ hamarosan olyan lesz, mint amilyen Noé napjaiban volt. Az önző élvezetek szabad utat nyertek. Az evés, ivás túlzásba megy. A mérgező szeszesitalt isszák, mely tébolyodottá teszi őket. - Letter 308, 1907. {LDE 23.1}   

AZ ERŐSZAK CSELEKEDETEI

Noé napjaiban a túlnyomó többség szembe helyezkedett az igazsággal és a hamisság szövevényét szerették. A föld erőszakossággal telt meg. Háború, gonoszság, gyilkosság napirenden volt. Épp így lesz Krisztus második eljövetele előtt is. - 1BC 1090 (1891). {LDE 23.2}   

A munkások tömörülése, ha követeléseiket nem teljesítik, erőszakosságra izgat. Egyre világosabbá válik, hogy a föld lakósai nincsenek összhangban Istennel. Semmilyen tudományos elmélet nem magyarázhatja meg a Sátán vezetése alatti gonosz munkások rendületlen felvonulásait. A tömegekben gonosz angyalok munkálkodnak, az embereket erőszakos cselekedetekre lelkesítve... {LDE 23.3}   

Az emberek fajtalansága és kegyetlensége oly nagyfokú lesz, hogy Isten kinyilatkoztatja magát fenségében. A világ gonoszsága nagyon hamar eléri határát, és mint Noé napjaiban, Isten kitölti ítéletét. - UL 334, 1907. {LDE 23.4}   

Gyilkosságok és rablások borzalmas híreit halljuk, vasúti szerencsétlenségek, erőszakos cselekedetek azt jelzik, hogy mindennek vége közel van. Most, éppen most kell az Úr második jövetelére készülnünk. - Letter 308, 1907. {LDE 23.5}   

HÁBORÚK ÉS SZERENCSÉTLENSÉGEK

A vihar jön és annak dühöngésére készen kell lennünk Istentől nyert bűnbocsánat és a mi Urunk, Jézus Krisztusban való hit által. Az Úr felkél, hogy borzalmasan megrázza a földet. Minden oldalon bajt fogunk látni. A hajók ezrei süllyednek a tenger mélyére, Flották süllyednek el, és milliók élete esik áldozatul. Váratlan tüzek törnek ki, és semmilyen emberi igyekezet nem tudja eloltani azokat. A föld palotái eltűnnek a dühöngő lángokban. A vasúti szerencsétlenségek egyre gyakoribbak. Zűrzavar, összeütközés, és a pillanat figyelmeztetése nélküli halálozások történnek a nagy útvonalakon. A vég közel, a próbaidő lejár. Ó! keressük az Urat, míg megtalálható, hívjuk Őt, míg közel van! - MYP 89, 90 (1891). {LDE 24.1}   

A föld történelmének utolsó jelenteiben háború fog dúlni. Dögvész, csapás és éhség lesz. A mélység vizei átlépik határukat. A vagyon, az élet tűz és árvíz által elpusztul. Készen kell lennünk ama hajlékok számára, melyeket az eltávozott Krisztus készít az őt szeretőknek. - Mar 174 (1897). {LDE 24.2}   

NAGY TŰZGOLYÓK

Múlt pénteken hajnalban, mielőtt felébredtem, megdöbbentő látvány vonult el előttem. Látszólag álomból ébredtem, és nem otthonomban. Az ablakból rettenetes tűzgömbökből tüzes nyilak repültek szét minden irányba. A kigyulladt tüzeket lehetetlen volt eloltani, s sok helység pusztult el. Az emberek félelme leírhatatlan volt. Bizonyos idő után felébredtem és otthonomban voltam. - Ev 29 (1906). {LDE 24.3}   

Mérhetetlen nagy tűzgolyót láttam leesni szép házakra, azonnali pusztulásukat okozva. Hallottam, hogy valaki mondta: "Tudtuk, hogy Isten ítélete eljön a földre, de nem gondoltuk, hogy ilyen hamar". Mások haldokló hangon mondták: "Te tudtad! Miért nem mondtad nékünk? Mi nem tudtuk. "- 9T 28 (1909). {LDE 25.1}   

FÖLDRENGÉSEK ÉS ÁRVIZEK

Az ellenség dolgozott és most még inkább dolgozik. Lejött nagy hatalommal és Isten Lelke visszavonul a földről. Isten visszavonja kezét. Nekünk csak Johnstownra (Pennsylvánia) kell tekintenünk. Nem akadályozta meg a gonosz, így az egész város megsemmisült. Ezek a súlyos dolgok szaporodnak a föld történelmének lezárásáig. - 1SAT 100 (1889). (1889. május 31-én mintegy 2200 ember vesztette életét. Johnstown árvíz által, többnapi esőzés következtében gátszakadás miatt pusztult el. ) {LDE 25.2}   

A földkéreg meghasad a föld belső részében lévő elemek feltörése által. Ezek az elemek, ha egyszer kitörnek, elsöprik azok kincsét, akik évekig növelték gazdagságukat, nagy birtokokat szereztek az alkalmazásukban lévők éhbérén. És a vallásos világ is erősen megrendül, mert minden dolog vége közel van. - 2RH 208 (1891). {LDE 25.3}   

Eljött az az idő, amikor e pillanatban még nyugodt földön lehetünk, a következőkben pedig a föld nyugtalan lehet lábunk alatt. Földrengések történnek akkor, amikor ezt legkevésbé várjuk. - TM 421 (1896). {LDE 26.1}   

{LDE 26.2}   

Mielőtt az Ember Fia megjelenik a menny felhőiben, a természetben minden rázkódni fog. Amikor a menny villámai a föld tüzével egyesülnek, a hegyek kemenceként égnek hatalmas lávafolyamokat ontva ki falvakra és városokra. A sziklák az olvadt masszát a folyókba vetik, a föld rejtett erőinek felfordulása a víz forrását okozza és kidobja a sziklákat a földre. Hatalmas földrengések lesznek nagy pusztulást okozva az emberéletben. - 7BC 946 (1907). {LDE 26.3}   

BŰNCSELEKMÉNYEK, ÉHÍNSÉGEK, JÁRVÁNYOK

Sátán e légtérben dolgozik; mérgezi a levegőt, és mi itt vagyunk Isten alá rendelt függőségben a jelen- és az örökéletünkért. Helyzetünknek, amiben vagyunk - teljesen tudatában kell lennünk, teljesen hűségeseknek, teljesen megtérteknek, teljesen Istennek szentelteknek kell lennünk. De úgy tűnik, ülünk, mintha megbénultunk volna. Menny Istene, ébressz fel bennünket! - 2SM 52 (1890). {LDE 26.4}   

Isten nem tartja vissza a sötétség hatalmait, hogy ne idézzék elő a levegő - amely az élet és a táplálék egyik forrása - megrontásának halálos munkáját, halálos ártalmával. Nemcsak a növények érzik hatását, hanem az ember is szenved a fertőzéstől... Ezek a dolgok Isten haragja poharának cseppjei, melyek a földre szóródnak és gyenge képviselői annak, amik a közeljövőben történnek. - 3MS 391 (1891). (Isten felelősséget vállal azért, amit megenged, vagy amit nem akadályoz meg; Lásd 2Móz 7:3; 8:32; 1Krón 10:4. 13. 14. ) {LDE 27.1}   

Az éhség fokozódik. A járvány ezreket ragad el. Veszély vesz körül bennünket: külső hatalmak és belső sátáni erők tevékenykednek, de Isten fékező hatalma most még működik. - 19MR 382 (1897). {LDE 27.2}   

Láttam, hogy az Úr Lelke vissza lett vonva a földről. Isten megtartó hatalmát nemsokára visszautasítják mindazok, akik parancsolatainak áthágását folytatják. A tisztességtelen üzletek, gyilkosságok és mindenfajta bűncselekmények híreit naponta halljuk. A gonoszság oly általánossá válik, hogy az már nem rázza meg az érzéseket, amint egykor tette. - Letter 258, 1907. {LDE 27.3}   

ISTEN CÉLJA A SZERENCSÉTLENSÉGEKKEL

Mit jelentenek a félelmes tengeri szerencsétlenségek, mikor a hajók végső pusztulásba jutnak a pillanat figyelmeztetése nélkül? Mit jelentenek a szárazföldi balesetek: a tüzek, melyek megemésztik a szegények elnyomása által felhalmozott gazdagságokat? Az Úr nem akar beavatkozni, hogy megvédje azok javait, akik áthágják törvényét, megtörik szövetségét és megtapodják szombatját, s helyette a hamis nyugalomnapot fogadják el. {LDE 27.4}   

Isten csapásai már hullanak a földre, elsepervén a legdrágább épületeket, mintegy mennyből jövő tűzfuvallat által. Nem kellene, hogy a hitvalló keresztényeket ezek az ítéletek felébresszék? Isten megengedi ezek megtörténtét azért, hogy a világ felfigyeljen; a bűnösök féljék Őt és reszkessenek előtte. - 3MR 311 (1902). {LDE 28.1}   

Isten céllal engedi meg a szerencsétlenségeket. Ezek eszközeinek egyike, hogy férfiakat és nőket tudatra ébresszen. A természet általi rendkívüli munkával Isten ki akarja fejezni a kétkedő emberi erőnek azt, amit Igéjében világosan kinyilatkoztatott. - 19MR 279 (1902). {LDE 28.2}   

Milyen gyakran hallunk földrengésekről és tornádókról, a tűz és víz pusztításairól, amelyek nagy áldozatokat követelnek emberéletben és anyagiakban Ezek az elemi csapások látszólag a természet megzavart, rendellenes erőinek szeszélyes kitörései, amelyeket az ember egyáltalán nem tud befolyásolni. Belőlük azonban Isten szándékait olvashatjuk ki. Ezek is olyan eszközök, amelyekkel rá akarja ébreszteni az embert arra, hogy milyen veszélyben van. - PK 173. {LDE 28.3}   

AZ ELJÖVENDŐ ESEMÉNYEK AZ ÚR KEZÉBEN VANNAK

A világ nincs uralkodó nélkül. Az eljövendő események rendje az Úr kezében van. A menny Fejedelme a nemzetek sorsát, valamint egyházának ügyeit saját gondviselésében tartja. - 5T 753 (1889). {LDE 29.1}   

E jelképes leírások (tüzes kígyók a pusztában) kettős célt szolgálnak. Isten népe megtanulja, hogy nemcsak a föld fizikai ereje van a Teremtő ellenőrzése alatt, hanem a nemzetek vallási mozgalmai is. Ez különösen igaz a vasárnap megünneplés parancsának vonatkozásában. - 19MR 281 (1902) {LDE 29.2}   

A nagy befejező munkában fonákságokkal találkozunk majd, melyekkel nem tudjuk, hogyan bánjunk. De ne feledjük, a menny három nagy hatalma dolgozik, az isteni kéz a kormányon van és Isten az Ő tervét sikerre viszi. - Ev 65 (1902). {LDE 29.3}   

Isten irányítja az emberi események bonyolult játékát is, miként a kérubok szárnyai alatti kéz a kerékszerű alkotmányt. Most is Ő az, aki a kérubok felett ül, s a nemzetek küzdelme és kavargása közepette irányítja a föld ügyeit. - EÉ 178. {LDE 29.4}   

Az emberiség történelmét megörökítő krónikák úgy tüntetik fel, hogy a nemzetek fejlődése, birodalmak emelkedése és bukása az emberi akarat és vitézség függvénye, s hogy az események alakulását nagymértékben emberek hatalma, becsvágya és szeszélye határozza meg. Isten Igéje azonban félrehúzza a függönyt, és az emberi érdekek, hatalmak és indulatok, minden pro és kontra ténykedés fölött, mögött és általuk meglátjuk a végtelen irgalmú Isten munkáját, aki csendben, türelmesen viszi véghez a maga szándékát. - PK 309. {LDE 29.5}   

A FÖLD ESEMÉNYEIRE A MENNYEIEK FIGYELNEK

Az első gyilkos életének megkímélésével Isten az egész világegyetemnek olyan leckét adott, amely kihat a nagy küzdelemre... Nemcsak el akarta fojtani a lázadást, hanem a lázadás jellegét be is akarta mutatni az egész világegyetemnek... Más világok szent lakói a legmélyebb érdeklődéssel figyelték a földön történő eseményeket... {LDE 30.1}   

Az egész világegyetem egyetértéssel és helyesléssel kíséri Istent, amint csodálatos terve lépésről lépésre halad a teljes megvalósulás felé. - PP 50. 51. {LDE 30.2}   

Krisztus cselekedete - hogy meghalt az ember megváltásért - nemcsak elérhetővé tette az embernek a mennyet, hanem az egész világegyetem előtt igazolta, hogy miért bánt Isten és Fia a lázadó Sátánnal úgy, ahogy bánt. - PP 42. 43. {LDE 30.3}   

Az egész világegyetem leírhatatlan érdeklődéssel figyeli a jó és rossz közötti nagy küzdelem záró jeleneteit. - PK 94. {LDE 30.4}   

Kicsiny világunk az egész mindenség tankönyve. - JÉ 11. (Ellen White állítja, hogy az el nem bukott világok és a mennyei angyalok, "nagy érdeklődéssel" figyelték Krisztus küzdelmét a Gecsemánéban. Krisztus négyezeréves küzdelmét Sátánnal és a kereszten való végső győzelmének tárgyalásában ilyen kifejezéseket használ: "Az el nem bukott világok és a menny angyalai nagy érdeklődéssel figyelték"... "Az ég és az el nem bukott világok tanúi voltak", "látták", "hallották". . . . "szemlélte", "micsoda látvány a menny számára". JÉ 667, 668. {LDE 31.1}