A városok

AZ ŐSI VÁROSÉPÍTŐK

Isten átkának meghallása után Kain eltávozott családjától. Először a földművelést választotta foglalkozásául, és várost alapított, amelyet legidősebb fiáról nevezett el. Kain elment az Úr színe elől, és eldobva az Éden helyreállításának ígéretét, Az átokkal sújtott földön keresett javakat és örömöket. Így állt annak a sokaságnak az élére, amely e világ istenét imádja. - PP 53. {LDE 109.1}   

Noé ivadékai még egy ideig ott laktak a hegyek között, ahol a bárka megállapodott. Ahogy szaporodtak, a hitehagyás csakhamar megosztotta őket. Azokat, akik el akarták felejteni Teremtőjüket, és le akarták rázni törvényének korlátait, állandóan bosszantotta istenfélő társaik tanítása és példája, s idővel elhatározták, hogy különválnak Isten tisztelőitől. Elvándoroltak Sineár síkságára, az Eufrátesz folyó partjára... {LDE 109.2}   

Elhatározták, hogy várost építenek és benne egy olyan elképesztően magas tornyot, amelyeknek csodájára fog járni a világ [1Móz 11:2-4]. - PP 88. {LDE 110.1}   

A VÁROSOK A BŰN MELEGÁGYAI

Az élvezetek és szórakozások hajszolása a nagyvárosokban összpontosul. Számos szülő csalódik, aki a nagyvárost választja családja otthonául, hogy gyermekei számára előnyösebb helyzetet teremtsen. Túl késő már, amikor súlyos tévedését megbánja. A ma nagyvárosai rohamosan Sodomává és Gomorává válnak. A sok ünnep tétlenségre ösztönöz. Az izgalmas szórakozások - a színház, a lóverseny, a szerencsejátékok, az italozás és dorbézolás - minden szenvedélyt felkorbácsolnak. Az ifjúságot elsodorják a népszerű áramlatok. - KP 31. {LDE 110.2}   

Világosság adatott nekem, hogy a városok zűrzavarral, erőszakkal, bűncselekményekkel telnek meg, melyek növekednek a föld történetének végéig. - 7T 84 (1902). {LDE 110.3}   

Az egész világon a városok a bűn melegágyává lesznek. Mindenfelé gonoszság látható és hallható. Mindenütt érzékiességre és kicsapongásra csábítanak. - MH 363 (1905). {LDE 110.4}   

ÍTÉLET JŐ A VÁROSOKRA

Borzalmas megrázkódtatás jő a földre, és a nagy költséggel felépített fejedelmi paloták romhalmazzá lesznek. - 3MR 312 (1891). {LDE 110.5}   

Ha Isten fékező keze vissza lesz vonva, a pusztító elkezdi munkáját. akkor városainkra a legnagyobb szerencsétlenségek zúdulnak. - 3MR 314 (1897). {LDE 111.1}   

Az Úr figyelmeztetést ad a föld lakósainak a chicagói, a melbournei, londoni és new-yorki tüzekkel. - Ms 127, 1897. {LDE 111.2}   

A vég közel van és minden város eddigi útja teljesen felborul. Zűrzavar lesz és minden, ami megrázható, meg lesz rázva, és nem tudjuk, hogy mi jön azután. A népek gonoszságuk és az igazság világossága szerint lesznek megítélve. - 1MR 248 (1902). {LDE 111.3}   

Ó! bárcsak felfogná Isten népe a most bálványimádó városok ezreit fenyegető romlást. - Ev 29 (1903). {LDE 111.4}   

Az idő közel van, amikor a nagyvárosok megsemmisülnek és ezek mindegyikét figyelmeztetni kell az eljövendő ítéletre. - Ev 29 (1910). {LDE 111.5}   

A KATASZTRÓFA-BIZTOS ÉPÜLETEK PORRÁ LESZNEK

Láttam, a legdrágább szerkezeteket építették be az épületekbe azt feltételezve, hogy tűzbiztosak, de éppen úgy, mint Sodoma, elpusztultak Isten bosszújának lángjában. Így válnak a büszke szerkezetek hamuvá... Az ember nagyságának hízelgő emlékművek a porba omlanak még mielőtt a nagy pusztulás eljő a világra. - 3SM 418 (1901). {LDE 111.6}   

Isten visszavonja Lelkét a gonosz városokból, amelyek olyanokká lettek, mint az özönvíz előtti világ városai, és mint Sodoma, Gomora... Drága kúriák, az építészet remekművei egy pillanat alatt elpusztulnak, amikor az Úr látja, hogy a tulajdonosok túllépik a jóindulat határát. A tűzbiztosnak feltételezett tekintélyes épületek tűz általi pusztulása annak bemutatása, hogy rövid idő alatt a föld építészete romokban fog heverni. - TDG 152 (1902). {LDE 112.1}   

Az emberek folytatják drága, milliós összegeket érő épületek építését. Különös figyelmet fordítanak az építészet szépségére, szilárdságára és megbízhatóságára, amellyel ezeket megalkotják, de az Úr kioktatott, hogy a szokatlan szilárdsággal és a drága látványossággal szemben az épületek a jeruzsálemi templom sorsában osztoznak. - 5BC 1098 (1906). {LDE 112.2}   

NEW YORK VÁROS

Isten nem hajtotta végre haragját kegyelem nélkül. Keze még ki van nyújtva. Üzenetét közölni kell New Yorkkal. Az embereknek meg kell mutatni: Isten számára lehetséges, hogy keze érintésével elpusztítsa a vagyont, amit összegyűjtöttek az utolsó napokra. - 3MR 310, 311 (1902). {LDE 112.3}   

Nincs részletes világosságom New Yorkra vonatkozóan, csak tudom, egy napon a nagy épületek Isten hatalma által rommá válnak és összedőlnek... Halál jön minden helyre. Amiért oly nagyon aggódom városainkért az az, hogy figyelmeztetve legyenek. - RH July 5, 1906. {LDE 112.4}   

Egy alkalommal, New York városban éjszaka idején felszólítottak, hogy nézzem az épületeket, amelyekben emelet emelet után tört az ég felé. Ezek az épületek szavatoltan tűzbiztosak voltak, és ezeket azért emelték, hogy dicsőítsék tulajdonosaikat és építőiket... {LDE 113.1}   

Azután tűzjelzést láttam, az emberek a magas és feltehetően tűzbiztos épületekre néztek, és azt mondták: "Ezek tökéletesen biztosak. " De ezek az épületek elpusztultak, mintha szurokból készültek volna. A tűzoltó-fecskendők semmit sem tudtak tenni a pusztulás megakadályozására. A tűzoltók képtelenek voltak működtetni a fecskendőket. - 9T 12, 13 (1909). {LDE 113.2}   

CHICAGO ÉS LOS ANGELES

Azok a jelenetek, amelyek hamarosan lejátszódnak Chicagóban és más városokban, szintén elvonultak szemeim előtt. Amint a gonoszság növekedett és Isten visszavonta védelmező hatalmát, pusztító szélvész keletkezett. Az épületeket a tűz elpusztította és a földrengés lerombolta... {LDE 113.3}   

Bizonyos idő múltán megmutatták, hogy Chicago épületeiről szóló látomás, és a terv, hogy népünk anyagi eszközeiből ott építkezzenek, majd azok pusztulása népünk számára elrettentő példa volt, figyelmeztetve őket, hogy vagyonukat ne fektessék be ingatlanba Chicagóban vagy bármilyen más városban, hacsak Isten gondviselése nem nyit határozott utat, világosan megmutatva kötelességüket, hogy építsenek vagy vásároljanak, amint az az intés szükségessé teszi. Hasonló óvás adatott Los Angelesben való építést illetően. Ismételten figyelmeztettek, hogy a városokban drága épületek építése révén ne ruházzunk be vagyont. - PC 50 (1906). {LDE 113.4}   

SAN FRANCISCO ÉS OAKLAND

San Francisco és Oakland Sodomává és Gomorává lesz, és az Úr meglátogatja azokat. Nemsokára ítélete alatt szenvednek. - Ms 30, 1903. {LDE 114.1}   

A borzalmas földrengés, amely meglátogatta San Franciscót, követni fogja Isten hatalmának más megnyilatkozása. Áthágták a törvényt. A városok bűnnel szennyezettekké váltak. Tanulmányozd Ninive történetét! Isten különleges üzenetet küldött Jónás által a gonosz városnak... Jónáséhoz hasonló sok üzenet adatott korunknak, hátha a romlott városok Niniveként megtérnének! - Ms 61a, June 3, 1906. (A San Francisco-i földrengésnek és tűznek 1906. április 18-19-én 503 halálos áldozata volt és 350 millió $-ra becsülték az anyagi kárt. ) {LDE 114.2}   

Azokban a városokban, ahol Isten ítélete megtörtént a törvényszegések következményeként, a megbánás semmi jele nem volt látható. Az italkimérések még mindig nyitva vannak kísértve az embereket. - Letter 268, Aug. 20. 1906. {LDE 114.3}   

MÁS BŰNÖS VÁROSOK

Amint a föld történelmének végéhez közeledünk San Francisco szerencsétlenségének jelenetei megismétlődnek más helyeken... Ez nagy ünnepélyességgel tölt el, mert tudom, hogy az ítélet napja rajtunk van. A bekövetkezett ítéletek figyelmeztetőek, de nem az utolsó büntetések, amelyek a bűnös városokra bekövetkeznek... {LDE 114.4}   

[Hab 2:1-20; Sof 1:1-3:20; Zak 1:1-4:14; Mal 1:1-4 idézve. ] E jelenetek hamarosan beigazolódnak úgy, mint amilyen világosan le vannak írva. Az Írásnak e csodálatos kinyilatkoztatását mindenkinek tanulmányozásra ajánlom. Az Ótestamentumban feljegyzett próféciák az Úr szavai az utolsó napokra és oly biztosan teljesednek, amint azt San Francisco pusztulásánál láttuk. - Letter 154, May 26, 1906. {LDE 115.1}   

Parancsot kaptam az üzenet hirdetésére, hogy a törvényszegéssel teli, nagyon bűnös városokat földrengés, tűz és árvíz pusztítja el. - Ev 27 (April 27, 1906). {LDE 115.2}   

Krisztus figyelmeztetései a föld történelmének közeli lezárása előtti eseményekre, most teljesednek nagyvárosainkon. Isten megengedi, hogy ezek a dolgok világosságra kerüljenek, hogy "könnyen olvashatókká legyenek" [Hab 2:2]. San Francisco város példa arra, hogy mivé válik az egész világ. Bűnös megvesztegetés, a vagyon hűtlen kezelése, tisztességtelen üzlet olyan emberek között, kiknek hatalmuk van a bűnös szabadon engedésére és az ártatlan elítélésére - mindezek a gonoszságok a föld más nagyvárosait is betöltik és ezek az özönvíz előtti napokhoz teszik hasonlóvá világunkat. - Letter 230, 1907. {LDE 115.3}   

MUNKÁSEGYESÜLÉS A VÁROSOKBAN

Zsúfolt városainkban Sátán buzgón dolgozik. Munkája látható a zűrzavar, a munka és a tőke közötti küzdelemben és viszályban, az egyházakban észlelhető álszentségben... A testi vágyak, a szem büszkesége, az önzés kérkedése, visszaélés a hatalommal, a kegyetlenkedés és az erőszak arra készteti az embereket, hogy szövetségekbe és egyesületekbe tömörüljenek, nyalábba kötvén magukat az utolsó napok nagy tüzének lángjára. Mindez a sátáni erő munkája. - Ev 26 (1903). {LDE 116.1}   

A gonoszok nyalábba, trösztbe, egyesülésbe, szövetségbe vannak kötve. Semmi közünk ne legyen e szervezetekhez! Isten az uralkodónk, kormányzónk és felszólít, hogy jöjjünk ki a világból és különülnünk el attól. "Annak okáért menjetek ki közülük, és szakadjatok el, azt mondja az Úr, és tisztátalant ne illessetek" [2Kor 6:17]. Ha ezt visszautasítjuk, ha állandóan össze vagyunk kötve a világgal, és világias álláspontból nézzük dolgainkat, a világhoz hasonlóvá válunk. Ha világias elv és világias gondolkozás uralja ügyeinket, akkor nem állunk az örök igazság magas és szent alapján - 4BC 1142 (1903). {LDE 116.2}   

MUNKÁSEGYESÜLÉSEK AZ ADVENTISTÁK RÉSZÉRE A BAJOK FORRÁSA

A szakszervezetek egyike lesz azoknak a képviseleteknek, amelyek olyan nyomorúságot hoznak e földre, amilyen nem volt a világ kezdete óta... {LDE 116.3}   

Néhányan szövetkeznek, hogy minden vagyont megragadva, hozzájussanak az üzlet bizonyos ágához. Szakszervezeteket alakítanak és azok, akik visszautasítják a belépést, megbélyegzett emberek lesznek... {LDE 117.1}   

E tömörülések és szövetségek miatt intézményeinknek hamarosan nagyon nehéz lesz a munkája a városokban. Figyelmeztetésem: Tartsd magad távol a városoktól! Ne építs szanatóriumokat a városokban! - 2SM 142 (1903). {LDE 117.2}   

Gyorsan eljön az az idő, amikor a munkástömörülések ellenőrző hatalma nagyon nyomasztó lesz. - 2SM 141 (1904). {LDE 117.3}   

A VÁROSOKBAN SOKAN VILÁGOSSÁG ÉS IGAZSÁG UTÁN VÁGYÓDNAK

A nemzetek városai szigorúan lesznek kezelve, és azokat mégsem látogatja teljes mértékben Isten felháborodása, mert egyesek elszakadnak az ellenség csalásaitól, megbánják bűneiket és megtérnek. - Ev 27 (1906). {LDE 117.4}   

Az egész világot borító lelki sötétség a népes központokban fokozódik. A népek városaiban az evangéliumi munkás a legnagyobb bűnbánat-nélküliséget, és a legnagyobb ínséget találja. És ugyanakkor e városok nyújtják a lélekmentés legnagyobb alkalmait. A tömegben, amely nem gondol Istenre és a mennyre, sokan világosság és tiszta szív után vágyódnak. Sőt a nemtörődöm és közömbös emberek között sokak figyelmét fel lehet kelteni Istennek az ember iránt kinyilatkoztatott szeretetére. - RH Nov. 17, 1910. {LDE 117.5}   

A VÁROSOKBAN KOMOLY ERŐFESZÍTÉS SZÜKSÉGES

Előkészületben Urunk jövetelére, nagy munkát kell végeznünk a nagyvárosokban. Ünnepélyes bizonyságot kell tennünk e nagy központokban. - Words of Encouragement to Self-supporting Workers (Ph 113) 5 (1909). {LDE 118.1}   

Korunk figyelmeztető üzenetét nem hirdetjük komolyan a nagy üzleti világban. Nap mint nap a férfiakkal és nőkkel zsúfolt kereskedelmi és ipari központokban szükség van a mának szóló igazságra, de mégsem nyerik el a drága elvek megváltó ismeretét, mert nem fejtenek ki komoly, kitartó erőfeszítést, hogy elérjék e népréteget ott, ahol vannak. - CW 14 (1909). {LDE 118.2}   

A harmadik angyal üzenetét kell most hirdetni nemcsak a távoli országokban, hanem a közeli, elhanyagolt helyeken, ahol tömegek élnek figyelmeztetés és megmentés nélkül. Városaink mindenütt komoly, őszinte munkát kérnek Isten szolgáitól. - RH Nov. 17, 1910. {LDE 118.3}   

MÉG NEM MINDENKI HAGYHATJA EL A VÁROSOKAT

A szülők kötelessége, hogy amikor lehetséges, vidéken készítsenek otthont gyermekeik számára. - AH 141 (1906). {LDE 118.4}   

Amint az idő halad, népünknek egyre inkább el kell hagynia a városokat. Éveken át kaptunk oktatást, hogy testvéreink, de különösen a gyermekes családok tervezzék a városok elhagyását, mihelyt út nyílik előttük ennek megtételére. Sokan komolyan dolgoznak az útnyitás lehetőségén. De amíg lehetővé válik számukra az elmenetel, addig, amíg maradnak, a legaktívabbak legyenek a missziós munka végzésében, bármennyire is behatárolt a befolyásuk hatásköre. - 2SM 360 (1906). {LDE 118.5}   

Városainkban nő a gonoszság és egyre nyilvánvalóbb, hogy akik ott maradnak, szükségtelenül veszélyeztetik lelküket és üdvösségüket. - CL 9 (1907). {LDE 119.1}   

A kis- és nagyvárosok bűnbe és erkölcsi romlottságba merültek, bár vannak Lótok minden Sodomában. - 6T 136 (1900). {LDE 119.2}   

A városokban szükség van iskolákra, templomokra és éttermekre

Sokkal többet kell tennünk azok gyermekeinek megmentésére és nevelésére, akik jelenleg nem mehetnek el a városokból! Ez nagyon lényeges erőfeszítés. Egyházi iskolákat kell alapítani a gyermekek számára a városokban és az iskolákkal kapcsolatban gondoskodni kell a magasabb fokú képzésről ott, ahol azt kérik! - CG 306 (1903). {LDE 119.3}   

Legyenek éttermeink a városokban, mert máskülönben a munkások ez éttermekben nem érik el az embereket, és nem tanítják őket a helyes élet alapelveire! - 2SM 142 (1903). {LDE 119.4}   

Az Úr ismételten tanított, hogy a városokat külső központokból kell munkálnunk. A városokban templomaink Isten emlékeztetői legyenek, de a kiadóhivatali, az egészségügyi és nevelési oktatási [főiskola] intézmények a városon kívül legyenek. Különösen fontos, hogy fiataljaink védve legyenek a városi élet kísértéseitől. - 2SM 358 (1907). {LDE 120.1}   

NEM AJÁNLOTT A HIRTELEN VIDÉKRE KÖLTÖZÉS

Mindenki szakítson erre időt, és alaposan gondolja ezt meg! Senki se hasonlítson a példázatbeli emberhez, aki házat akart építeni, de képtelen volt az befejezni - mindent megfontoljatok!... {LDE 120.2}   

Lesznek, akik elhamarkodottan csinálnak valamit, és olyan dologba vágnak, amiről semmit sem tudnak. Ezt Isten nem kívánja... {LDE 120.3}   

Rendetlen módon semmit se engedjünk tenni, nehogy a lelkesítő és izgató beszéd nagy veszteséget vagy áldozatot okozzon a tulajdonban - amely fellángolást szítana, mely nincs Isten rendje szerint -, hogy a győzelem, amelyet lényeges lenne elnyerni, a hidegvérű, mérsékelt, megfelelő szemlélet, egészséges elvek és célok hiánya miatt, kudarcba fulladjon. - 2SM 362, 363 (1893). (1893. dec. 22-én vezető munkásnak válaszlevélként íródott Battle Creekbe, akik arról tájékoztatta Mrs. Whiteot, hogy az ő sürgetésének válaszaként "100-200 között" előkészületet tesznek a város elhagyására vidéki helyre "amilyen gyorsan csak lehet". Lásd 2SM 361-364). {LDE 120.4}   

JEL A VÁROSOKBÓL VALÓ KIMENEKÜLÉSRE

Az idő nincs messze, amikor a korábbi tanítványokhoz hasonlóan puszta és magányos helyeken kényszerülünk menedéket keresni. Amiképpen Jeruzsálemnek a római hadsereg általi ostroma volt a júdeai keresztények számára a menekülés jele, úgy a hatalom átvétele országunk részéről, mely rendeletben kényszeríti a pápai szombatot, lesz részünkre a figyelmeztetés. Ez lesz a nagyváros elhagyásának az ideje - megelőzően elhagyva a kisebbeket -, nyugalmas otthonokért, félre eső helyekért a hegyek között. - 5T 464, 465 (1885). {LDE 121.1}   

A HALÁL-RENDELET KIADÁSA UTÁN MÉG MINDIG VAN NÉHÁNY IGAZ A VÁROSOKBAN

A nyomorúság idején valamennyien elmenekülünk a városokból és falvakból, de a gonoszok üldöznek, s belépnek karddal a szentek házaiba. - EW 34 (1851). {LDE 121.2}   

Amint a szentek elhagyták a városokat és falvakat, a gonoszok üldözték őket és meg akarták őket ölni. De a kard, amit kirántottak, hogy megöljék Isten népét, eltört és leesett oly erőtlenül, mint a szalma. Isten angyalai védelmezték a szenteket. - EW 284, 285 (1858). {LDE 121.3}   

Bár rendelet jelöli meg azt az időt, amikor Isten parancsolatainak megtartóit meg lehet ölni, ellenségeik helyenként elébe fognak vágni a rendeletnek, és idő előtt megkísérlik kioltani életüket. De senki sem törhet át a hatalmas őrzők seregén, akiket Isten a hűséges emberek köré állít. A városokból és a falvakból menekülők közül egyeseket megtámadnak ugyan, de az ellenük felemelt kard összetörik, és gyenge szalmaként hullik le. Lesznek olyanok, akiket harcosok alakjában megjelent angyalok védenek meg. - NK 561. {LDE 121.4}