A maradék életstílusa és tevékenysége

A SZOLGÁLAT ÉS ÖNFELÁLDOZÁS LELKE

Sokáig várt Isten a szolgálat lelkére, hogy birtokba vehesse az egész gyülekezetet, s mindenki képessége szerint dolgozzon néki. Ha Isten egyházának tagjai elvégeznék kijelölt munkájukat az ínséget szenvedő bel- és külterületeken, az evangéliumi megbízás teljesítésével az egész világ hamar figyelmeztetve lenne és az Úr Jézus visszatérne e földre hatalommal és nagy dicsőséggel. ... AA 111 (1911). {LDE 75.1}   

Mindenütt megvan a hajlam arra, hogy a szervezetek munkáját egyéni törekvésekkel pótolják. Az emberi bölcsesség hajlik az egyesítésre, a központosításra, nagy gyülekezetek és intézmények építésére. Sokan elhagyják az intézmények és szervezetek jótékonysági munkáját; mentegetve magukat a világgal való kapcsolatuk miatt; szívük meghidegül, önmagukkal vannak elfoglalva, és érdektelenekké válnak. Az Isten és ember iránti szeretet kihal a lélekből. {LDE 75.2}   

Krisztus megparancsolta követőinek az egyéni munkát, a munkát, amit nem lehet megbízásból végezni. A betegek és szegények szolgálatát, az elveszetteknek az evangélium közlését nem kell bizottságokra vagy jótékonysági szervezetekre hagyni. Egyéni felelősség, egyéni fáradozás, személyes feláldozás az evangélium kívánalma. ... MH 147 (1905). {LDE 76.1}   

"KERESKEDJETEK, MÍG MEGJÖVÖK"

Krisztus mondja: "kereskedjetek, míg megjövök" [Lk 19:13]. Lehet, hogy néhány év múlva életünk története lezárul, de addig "kereskednünk" kell. ... RH April 21, 1896. {LDE 76.2}   

Krisztus azt akarja, hogy mindenki önmagát nevelve csendesen elmélkedjen az Ő második megjelenéséről. Naponta kell kutatnunk Isten Szavát, de a jelen kötelességeit se hanyagoljuk el!... Letter 28, 1897. {LDE 76.3}   

Krisztus kijelenti, hogy amikor eljön, várakozó népe közül néhányan üzletkötéssel lesznek elfoglalva. Egyesek bevetik a földet, mások aratnak és begyűjtik a termést, megint mások megőrlik a lisztet. Az nem Isten akarata, hogy választottai felhagyjanak az élet kötelességével és felelősségével, s vallásos ábrándozásban élvén, haszontalan elmélkedésre adják magukat. - MS 26, 1901. {LDE 76.4}   

Ragadj meg minden tőled telhető jó munkát ez életben! - 5T 488 (1889). {LDE 76.5}   

MINDEGYIK NAP AZ UTOLSÓ LEHET

Vigyáznunk, dolgoznunk és imádkoznunk kell, mintha ez lenne az utolsó nap, mely adatott nekünk. - 5T 200 (1882). {LDE 77.1}   

Egyetlen biztonságunk a mindennapi munkánk végzése, ahogy az adódik, dolgozva, vigyázva, várva, minden pillanatban bízva az Ő erejében, aki meghalt és ismét él, és élni fog örökké. - Letter 66, (1894). {LDE 77.2}   

Minden reggel szenteld magad és gyermekeidet az napra Istennek! Ne tervezz hónapokra vagy évekre, az nem a tied! Csak egy rövid napot kaptál. Mintha az az utolsó lenne e földön, úgy dolgozz ez idő alatt a Mesterért. Vidd Isten elé minden tervedet, hogy az aszerint legyen végrehajtva vagy elhagyva, amint azt gondviselése mutatja. - 7T 44 (1902). {LDE 77.3}   

A SZOMBAT LELKIISMERETES MEGTARTÁSA

Mennyei Atyánk a szombat megtartása által kívánja megőrizni az emberek között ismeretét. Azt szeretné, hogy a szombat értelmüket az igaz és élő Istenre irányítsa és ismerete által életünk és békességünk legyen. - 6T 349 (1900). {LDE 77.4}   

Egész héten legyen emlékezetünkben a szombat és tegyünk előkészületeket annak törvény szerinti megtartására! A szombatot ne csupán törvényes előírásként tartsuk meg! Meg kell értenünk annak az élet minden cselekményére kiható lelki vonatkozásait!... {LDE 77.5}   

Ha ily módon emlékezünk meg a szombatról, akkor az ideig való nem csorbíthatja a lelkieket. A hat munkanapra tartozó kötelességet ne hagyjuk szombatra! - 6T 353, 354 (1900). {LDE 78.1}   

Az életszükségleteket ki kell elégíteni, a beteget kezelni kell, a szűkölködőt el kell látni. Nem fogják bűntelennek tartani azt, aki megtagadja, hogy könnyítsen a szenvedőn szombatnapon. Isten szent pihenőnapja az emberért rendeltetett, az irgalmasság cselekedetei tökéletes összhangban vannak ezzel a szándékkal. Isten nem kívánja, hogy teremtményei akár csak egy órát is szenvedjenek olyan fájdalom miatt, amit szombaton vagy bármely más napon enyhíteni lehet. - JÉ 164. {LDE 78.2}   

HŰSÉG A TIZEDBEN

A tized szent, Isten azt a maga számára tartotta fenn. Az Ő tárházába kell behozni, hogy fenntartsa az evangélium munkásait... Olvasd gondosan Malakiás 3. fejezetét, hogy ott mit mond Isten a tizedről - 9T 249 (1909). {LDE 78.3}   

Az Újtestamentom nem rendeli el újra a tized törvényét, amint nem teszi azt a szombattal sem; mindezek érvényességét magáévá teszi és azok mély lelki fontossága meg van magyarázva - CS 66 (1882). {LDE 78.4}   

Az Úr most felhívja minden helyen a h. n . adventistákat, szenteljék magukat néki, és körülményeiknek megfelelően a tőlük telhető legjobbat tegyék munkája támogatására. Azt kívánja tőlük, hogy bőkezű adományukkal és áldozatukkal kinyilvánítsák áldása és kegyelme iránti hálájukat. - 9T 132 (1909). {LDE 78.5}   

A halódó jótékonyság szegényes helyettese az élő jóindulatnak. - 5T 155 (1882). {LDE 79.1}   

Amint az idő végéhez közeledünk, a szükség folyamatosan fokozódik. - 5T 156 (1882). {LDE 79.2}   

Megpróbáltatásért vagyunk e világba helyezve, mely meghatározza a jövendő életre való alkalmasságunkat. Nem juthat a mennybe, akinek jellemét az önzés piszkos foltja szennyezte be. ezért Isten itt, a ránk bízott földi javak által vizsgál meg bennünket, mert ezek általunk való használata megmutatja, vajon ránk lehet-e bízni az örökkévaló gazdagságot. - CS 22 (1893). {LDE 79.3}   

ÚJ INTÉZMÉNYEK ALAPÍTÁSA

Némelyek mondhatják: "Ha az Úr hamarosan eljön, miért kell iskolákat, szanatóriumokat és élelmiszergyárakat alapítani? Miért kell ott ifjainknak szakmát tanulni?" {LDE 79.4}   

Az Úr szándéka, hogy a nekünk adott talentumokat állandóan tökéletesítsük. Ezt csak azok használatával érjük el. Krisztus közeli jövetelének ismerete ne vezessen restségre, hanem a tőlünk telhetők megtételére késztessen az emberiség áldására és hasznára. - MM 268 (1902). {LDE 79.5}   

Egész világra kiterjedő munkát kell, végezzünk és senki se jusson arra a következtetésre, mivel a vég közel van, szükségtelen különböző intézmények építésére erőfeszítéseket tennünk, amint az ügy megkívánja... Amikor az Úr majd megparancsolja, hogy ne tegyünk további erőfeszítést gyülekezetek építésére, iskolák, szanatóriumok és kiadói intézmények alapítására, akkor eljön az az idő, amikor összetehetjük kezünket és engedhetjük, hogy az Úr befejezze művét. De ez most az az alkalom, amikor megmutathatjuk Isten iránti szándékunkat és az emberiség iránti szeretetünket. - 6T 440 (1900). {LDE 80.1}   

EGÉSZSÉGÜGYI MISSZIÓMUNKA

Amikor a vallási erőszak felforgatja nemzetünk szabadságát, azok, akik a lelkiismeret szabadságáért kiállnak, kedvezőtlen helyzetbe kerülnek. Saját érdekükben, amíg lehetőségük van, képezzék magukat a betegségek, azok okainak, megelőzésének és gyógyításának tekintetében. És akik ezt teszik, a munka mezejét bárhol megtalálják. Ott szenvedő egyéneket találnak, olyanokat, akiknek szükségük van segítségre, nemcsak a saját hitünkön lévők között, hanem nagyszámban azok között, akik nem ismerik az igazságot. - CH 506 (1892). {LDE 80.2}   

Azt kívánom mondani néked: lelkészi vonalon hamarosan nem lehet munkát végezni, hanem csak egészségügyi vonalon. - CH 533 (1901). {LDE 80.3}   

ISTEN NÉPE ÉRTÉKELI EGÉSZSÉGÉT

Az egészségügyi reform, amit láttam, a harmadik angyali üzenet része és azzal éppoly szoros kapcsolatban van, mint a kar és a kéz az ember testével. - 1T 486 (1867). {LDE 80.4}   

A teát, kávét, dohányt és alkoholt bűnös élvezetként kell bemutatnunk. Ugyanezen az alapon nem helyezhetünk húst, tojást, vajat, sajtot és effajta cikkeket asztalunkra. Ezeket nem kell munkánk lényegeként előtérbe helyeznünk! Az előbbieket - a teát, kávét, dohányt, sört, bort és minden szeszesitalt - nem mérsékelten kell fogyasztani, hanem el kell hagyni. - 3SM 287 (1881). {LDE 81.1}   

Az igazi mértékletesség erre tanít: tartózkodjunk minden károstól és használjuk józanul azt, ami egészséges! - PP 523. {LDE 81.2}   

Tiszta levegő, napfény, mértékletesség, pihenés, mozgás, megfelelő étkezés, a víz használata, az isteni erőben való bizalom, ez az igazi orvosság. - MH 127 (1905). {LDE 81.3}   

Bármivel is károsodik az egészség, az nem csak a fizikai erőt csökkenti, hanem a szellemi és erkölcsi erőket is gyengíti. Bármely egészségtelen szokás elnézése nehezebbé teszi az egyén részére a jó és a rossz közötti különbségtételt és ezért sokkal nehezebb ellenállnia a gonosznak. - MH 128 (1905). {LDE 81.4}   

VISSZA AZ EREDETI ÉTRENDHEZ!

Isten megpróbál lépésről lépésre visszavezetni eredeti szándékához, hogy az ember a föld természetes termékeiből éljen. Azok, akik várják az Úr visszajövetelét, a hús evését végül mellőzni fogják; a hús nem alkotja étkezésük részét. Ezt a célt állandóan tartsuk szem előtt, állhatatosan törekedjünk erre! - CH 450 (1890). {LDE 81.5}   

Nagyobb reformok láthatók azok között, akik állítják, hogy ők Krisztus közeli visszajövetelét várják. Népünk között egészségügyi reformot kell végeznünk, olyan munkát, amelyet eddig nem tettünk. Vannak, akiket figyelmeztetni kell a hús evés veszélyére, akik még mindig eszik az állatok húsát, így veszélyeztetik fizikai, szellemi és lelki egészségüket. Sokan, akik most csak félig tértek meg, a hús evés kérdésében eltávoznak Isten népétől, és nem járnak többé velük. - RH May 278, 1902. {LDE 82.1}   

A BÖJT ÉS IMA IDEJE

Most, és az idő végéig Isten népe egyre komolyabb, éberebb lesz, nem saját, hanem Vezetője bölcsességében bízik. Böjt- és imanapokat állapítanak meg. Nem, várható, hogy teljesen tartózkodjanak a tápláléktól, de a legegyszerűbb ételeket fogják fogyasztani. - CD 188, 189 (1904). {LDE 82.2}   

Az igazi böjt, amelyet mindenkinek ajánlanak, az az mindenféle izgató ételektől való tartózkodás, és az egészséges, egyszerű ételek megfelelő fogyasztása, melyeket Isten bőségesen előre elkészített. Keveset kell arra gondolniuk, hogy mit egyenek és igyanak a föld ételeiből, sokkal inkább tekintettel kell lenniük a mennyei ételre, amely hangsúlyt és életerőt ad a vallásos gyakorlatnak. - MM 283 (1896). {LDE 82.3}   

A jámborság nem vesztette el teljesen erejét. Abban az időben, amikor az egyház veszedelme, elnyomása a legnagyobb, a világosságban álló maradék sóhajtozni és kiáltani fog a földön elkövetett utálatosságok miatt. Még komolyabban imádkoznak az egyházért, mert tagjai a világ szerint cselekednek. - 5T 290,210 (1882). {LDE 83.1}   

TELJES BIZALOM ISTENBEN

A megszenteletlen munkások miatt a dolgok olykor rosszul mennek. Sírhatsz mások helytelen irányának eredményei felett, de ne aggódj. A munka az áldott Mester felügyelete alatt áll. Ő csak azt kéri, hogy a munkások jöjjenek hozzá eligazításért és engedelmeskedjenek vezetésének. A munka minden ágát - gyülekezeteinket, a missziót, a szombatiskolát, az intézményeket - szívén viseli. Miért aggódnál? Ama erős vágyat, hogy az egyházat élettel átitatva lássuk, Istenbe vetett teljes bizalommal kell egyesíteni... {LDE 83.2}   

Senki se engedje túlságosan igénybe venni Isten adta erőit az Úr munkájának gyorsabb előrehaladásának erőltetésére. Emberi erő nem siettetheti a munkát; ennek egyesülnie kell a menny értelmi erőivel... Habár minden munkás most a legnehezebb terhet hordozza, ezeket félre kell tenni, Isten műve előre fog haladni. - 7T 298 (1902). {LDE 83.3}   

CSALÁDI ÁHÍTAT

Este és reggel gyermekeiddel egyesülj Isten imádásában, az Ige olvasásában és dicsérete éneklésében. Tanítsd nekik, hogy felmondják Isten törvényét. - Ev 499 (1904). {LDE 83.4}   

A családi áhítat időszaka rövid és lelki legyen! Ne engedd, hogy gyermekeid vagy családod bármely tagja féljen attól unalmassága vagy érdeklődés hiánya miatt. Ha hosszú fejezetet olvasol és magyarázod, ha hosszú imát mondasz, ez a drága szolgálat fárasztóvá lesz és örülnek, ha vége van. ... {LDE 84.1}   

Az apa válogasson az Igéből érdekes és könnyen érhető részeket; néhány vers elegendő a tanításra, melyet tanulni és gyakorolni lehet egész napon át. Kérdéseket, néhány komoly, érdekes megjegyzést lehet tenni, vagy rövid, oda illő történetet lehet mondani példaként. Végül néhány verset lehet énekelni és rövid, tárgyhoz illő ima zárja be az áhítatot. Aki imádkozik, ne imádkozzon mindenért, de mondja el a szükségletet egyszerű szavakkal és hálával dicsérje Istent! - CG 521, 522 (1884). {LDE 84.2}   

TARTÓZKODÁS A VILÁGGAL VALÓ EGYESÜLÉSTŐL

[Idézi Jel 18:1-3. ] Míg ez az üzenet hangzik, míg az igazság hirdetése elkülönítő munkáját végzi, nekünk, mint Isten hűséges őrszemeinek, érzékelnünk kell helyünket! Ne legyünk szövetségben a világiassággal, ne itatódjunk át lelkületükkel, ne váljék lelki ítélőképességünk zavarttá, és azokat, akik az igazsággal rendelkeznek és az Úr üzenetét hordozzák, ne nézzük az állítólagos keresztény egyházak szemszögéből! Ugyanakkor ne legyünk olyanok, mint a farizeusok, távol tartva magunkat azoktól! - EGW'88 1161 (1893). {LDE 84.3}   

Azok, akik vigyáznak és várják krisztus megjelenését a menny felhőiben, nem vegyülnek csupán saját szórakozásukért a világ társadalmi és összejöveteli örömeibe. - MS 4 2898. {LDE 85.1}   

Szerződésekkel, társas kapcsolatokkal vagy üzleti társaságokban olyanokhoz kötni magunkat, akik nem hitünket vallják, az nem Isten szerinti. - RH Aug. 4. 1904. {LDE 85.2}   

Egyesülnünk kell másokkal amennyire lehetséges, de elveinket ne áldozzuk fel! Ez nem jelenti, hogy páholyukba üljünk és társaságukhoz kapcsolódjunk, de tudassuk, őszintén rokonszenvezünk velük a mértékletességi kérdésben - Te 220 (1884). {LDE 85.3}   

SZÓRAKOZÁS, AMIT KRISZTUS JÓVÁHAGY

A keresztény előjoga és kötelessége a lelki felüdülés és testi erősítés keresése ártatlan szórakozás által abból a célból, hogy fizikai és szellemi erejét Isten dicsőségére használja. - MYP 364 (1871). {LDE 85.4}   

A keresztény a boldogság sok forrásával rendelkezik, és csalhatatlan pontossággal elmondhatja, mely örömök törvényesek és igazak. Örülhetnek az olyan szórakozásoknak, amelyek nem károsítják az értelmet, és nem alacsonyítják le a lelket, amelyek nem okoznak csalódást, és nem hagynak rossz befolyást, elpusztítva az önbecsülést, és nem akadályozzák a hasznosságot. Ha a szórakozásba magunkkal vihetjük Jézust és megtartható az imádkozás lelkülete, akkor tökéletes biztonságban vagyunk. - MYP 38 (1884). {LDE 85.5}   

Összejöveteleinket úgy kell vezetni és mi is úgy viselkedjünk, hogy amikor visszatérünk otthonunkba, lelkiismeretünk ne vádolhasson azzal, hogy istent és embert megbántottunk; legyünk annak tudatában, hogy nem sértettük, vagy nem sebeztük meg azokat, akikkel kapcsolatban voltunk, és nem gyakoroltunk rájuk káros befolyást... {LDE 86.1}   

Bármilyen szórakozás, amelyre hitben Isten áldását kérheted, nem lesz veszélyes. De bármely szórakozás, amely képtelenné teszi a titkos imát, az ima oltárán az odaszentelést vagy az ima-összejöveteleken való részvételt, az nemcsak nem biztonságos, hanem veszélyes. - MYP 386 (1903). {LDE 86.2}   

ZENE, AMELY FELEMEL

Hajdanában Izrael gyermekei a pusztán át vándoroltak, és útjukat szent énekek dallamával vidították fel. Isten ma is megparancsolja gyermekeinek, hogy énekekkel örvendeztessék meg zarándokéletüket. Az Úr Igéjének szavait a legjobban énekek által rögzíthetjük meg emlékezetünkben. Az ilyen énekeknek csodálatos hatalmuk van, mert megzabolázzák nyers, neveletlen természetünket, felüdítik gondolatainkat, felébresztik rokonszenvünket, előmozdítják cselekedeteink összhangját, és száműzik a homályt, bánatot, balsejtelmet, amelyek megsemmisítik bátorságunkat és elgyengítik erőfeszítéseinket. - EÉ 167, 168. {LDE 86.3}   

A zene a mennyei hajlékokban folyó istentiszteletnek egy részét alkotja. Törekednünk kell azért arra, hogy dicsénekeinkben, amennyire csak lehet, megközelítsük a mennyei karok harmóniáját... Mert az ének éppen úgy szerves része az istentiszteletnek, mint az ima. - PP 555. {LDE 86.4}   

{LDE 87.1}   

TV ÉS SZÍNHÁZ

A kedvtelés számára a legveszélyesebb eszközök egyike a színház. Ahelyett, hogy az erkölcs és az erény iskolája lenne, ahogy azt oly gyakran igénylik, az erkölcstelenség melegágya. Gonosz szokásokat és bűnös hajlamokat erősítenek és rögzítenek e szórakozások. Sekélyes énekek, buja mozdulatok, kifejezések és magaviseletek rontják a képzeletet és lealacsonyítják az erkölcsöt. {LDE 87.2}   

Minden fiatal, aki megrögzötten hallgatja az ilyen előadásokat, alapjaiban megromlik. Földünkön nincs hatalmasabb befolyás a képzelet mérgezésére, a vallásos benyomások rombolására és a nyugodt örömök ízének, az élet józan valóságának tompítására, mint a színházi szórakozás. E jelenetek iránti szeretet növekszik minden alkalommal, mint a részegítő ital utáni vágy erősödik annak fogyasztásával. - 4T 652, 653 (1881). {LDE 87.3}   

Isten áldása nem hívható segítségül a színházban vagy táncban eltöltött időre. Egyetlen keresztény sem kívánna a halállal találkozni ilyen helyen. Senki sem kívánna ott találtatni, amikor Krisztus eljön. - MYP 398 (1882). {LDE 87.4}   

Az egyetlen biztos szórakozás az, amely nem száműzi a komoly és vallásos gondolatokat. A szórakozás egyetlen biztos helye az, ahová Jézust magunkkal vihetjük. - OHC 284 (1883). {LDE 88.1}   

ÖLTÖZKÖDÉS ÉS DÍSZÍTÉS

Nem szükséges az öltözködés kérdését vallásod fő pontjává tenni. Van értékesebb, amiről beszélj. Szólj Krisztusról, a megtért szívről! Mindaz el fog maradni, ami nincs összhangban Isten Szavával. - Ev 272 (1889). {LDE 88.2}   

Ha keresztények vagyunk, Krisztus követjük még akkor is, ha az út, amelyen haladnunk kell, keresztezi természetes hajlamainkat. Nem használ, ha azt mondják, ne viselj ezt vagy azt. Ha a hiábavaló dolog szeretete van szívedben a díszítéseknek levétele csak olyan lesz, mint egy fa lombozatának levágása. A természetes szív hajlamai megint előjönnének. Legyen saját lelkiismereted! - CTG 429-430 (1892). {LDE 88.3}   

Kérem népünket, járjon gondosan és körültekintően Isten előtt! Kövesd az öltözködés szokásait, amennyire azok az egészség alapelveihez alkalmazkodnak. Testvérnőink öltözködjenek egyszerűen, jó, tartós anyagból legyen ruházatuk, koruknak megfelelő, és ne engedjék, hogy az öltözködés kérdése kösse le elméjüket! Testvérnőink öltözködjenek egyszerűen! Öltözködjenek szerény ruhába szemérmetességgel, és mértékletességgel. Add a világnak Isten kegyelme belső díszítésének élő példáját! - 3SM 242 (1897). {LDE 88.4}   

A külső megjelenés a szív mutatója. - 1T 136 (1856). {LDE 89.1}   

KÖNYVKIADÁS SZÜKSÉGESSÉGE

Könyveiket kell kiadni a legegyszerűbb, legvilágosabb nyelven írva, megmagyarázva az alapvető érdeklődés tárgyát, ismertté téve a dolgokat, melyek e világra jönnek. - HM Febr. 1. 1890. {LDE 89.2}   

Az első és második angyal üzenete 1843-ban és 18444-ben adatott. Mi most a harmadik angyal üzenete idejében vagyunk. Mindhárom üzenetet hirdetni kell!... Ezeket meg kell ismertetni a világgal könyvekben, előadásokban , megmutatva a prófécia történeti vonalában a múlt és a jövőbeni dolgokat. - CW 26, 27 (1896). {LDE 89.3}   

Egyszerű igazságot kell szólni röpiratokban és ezeket őszi levelekként kell szétszórni! - 9T 230 (1897). {LDE 89.4}   

A pátriárkák és próféták; Dániel és a Jelenések; A nagy küzdelem soha nem volt olyan szükséges kiadvány, mint most. Ezeket széles körben kell terjeszteni, mert az igazságok, amiket hangsúlyoznak, sok vak szemet nyitnak meg. - CM 123 (1905). {LDE 89.5}   

Míg a vizsgálati idő tart, alkalmuk van az eladóknak a munkára. - 6T 478 (1900). {LDE 90.1}   

IRATAINKBAN NE LEGYEN ÉLES TÁMADÁS!

Ne engedjük meg az íróknak, hogy rosszindulatú támadást és célzást tegyenek, amely biztos kárt tesz, elzárja az utat és akadályozza munkánk végzését, amit meg kell tennünk annak érdekében, hogy elérjünk minden osztályt, beleértve a katolikusokat is. Az a dolgunk, hogy szeretettel szóljuk az igazságot, és ne keverjük az igazságba a természetes szív megszentségtelenített elemeit, és ne szóljunk azzal a lelkülettel, mellyel ellenségeink rendelkeznek!... {LDE 90.2}   

Nem kell nyers és éles szavakat használnunk. Tartsd távol azokat minden írott cikkben és hagyd ki azokat minden címből! Engedd, hogy isten szava végezze a metszést, a dorgálást; engedd a véges embereket elrejtőzni és megmaradni jézus Krisztusban! - 9T 240, 241, 244 (1909). {LDE 90.3}   

Ki kell gyomlálnunk írásainkból és beszédeinkből minden félreérthető kifejezést, amelyeket ha kiragadnak, azok látszólag ellentmondanak a törvénynek és a rendnek! Mindent gondosan meg kell fontolni, nehogy a leírt dolgok országunkkal és törvényeivel szembeni hűtlenség látszatát keltsék! - Letter 36, 1895. {LDE 90.4}   

A kereszténység nem ökölvívói vádaskodásban és ítélkezésekben nyilvánul meg. - 6T 397 (1900). {LDE 90.5}   

ÓVAKODJ A FELESLEGES VITÁKTÓL!

Isten nem mellkőzte népét és nem választott egy-egy magányos férfit itt és amott, mint egyedül méltókat, hogy megbízza őket igazságával. Ő nem ad egy embernek új világosságot a testület megalapozott hite ellenére. Minden reformban felléptek emberek ezzel az igénnyel élve... Ne legyen senki se magabízó, mintha Isten neki sajátos világosságot adott volna testvérei felett!... {LDE 90.6}   

Valaki elfogad néhány új és sajátos eszmét, mely látszólag nem ütközik az igazsággal. ...Addig beszél arról, míg úgy tűnik neki, hogy az szépséggel és fontossággal van felruházva. Sátánnak hatalma van, hogy ezt a hamis látszatot adja. Végül ez lesz a mindent lekötő téma, az egyetlen nagy pont, amely köré minden összpontosul és az igazság gyökerestől ki van tépve a szívből... {LDE 91.1}   

Figyelmeztetlek, óvakodj a felesleges vitáktól, amelyeknek célja eltéríteni az elmét az igazságtól. A tévelygés sohasem ártalmatlan, az sohasem szentel meg, az mindig zavart és nézeteltérést okoz. - 5T 291, 292 (1885). {LDE 91.2}   

HANGSÚLYOZD AZ EGYSÉGET ÉS NE A KÜLÖNBÖZŐSÉGET!

Ezer kísértés van álruhában előkészítve azoknak, akik az igazság fényével rendelkeznek. Az egyetlen biztonság valamennyiünk részére ez: nincs új tantétel, nincs új írásmagyarázat anélkül, hogy azokat ne terjesztenék előbb a tapasztalt testvérek elé. Helyezd eléjük alázatos, tanulékony lélekkel, komoly imával, és ha ők nem látnak világosságot abban, bízzad az ő ítéletükre, mert "a tanácsosok sokaságában van az erő"... {LDE 91.3}   

Férfiak és asszonyok lépnek fel azt állítva, hogy új világosságuk, vagy új kinyilatkoztatásuk van, melynek célja, a régi alapokba vetett hit megzavarása. Tantételeik nem akarják eltűrni Isten szavának vizsgálatát, mégis rászedik a lelkeket, hamis híreket terjesztenek, és néhányat kelepcébe ejtenek... Nem lehetünk eléggé éberek a tévelygés minden formájával szemben, mert Sátán állandóan keresi, hogy az embereket az igazságtól elvonja! - 5T 293, 295, 296 (1885). {LDE 91.4}   

Lényeges, hogy látható legyen egységünk: nem azért, hogy megköveteljük másoktól, jöjjenek eszméinkhez, de ha mindenki keresi Krisztus szelídségét és alázatosságát, akkor övék lesz Krisztus gondolkozásmódja! Ott létrejön a lélek egysége! - Letter 15, 1892. {LDE 92.1}   

Ösztönzöm azokat, akik jogot támasztanak az igazságban való hitre, járjanak egységben testvéreikkel! Ne adjanak a világnak okot, hogy azt mondják, szélsőségesek vagyunk, nem vagyunk egységesek, az egyik ezt, a másik mást tanít. Kerüljük a nézeteltérést. - TM 57 (1893). {LDE 92.2}   

HOGYAN FOGADJUK A BÍRÁLATOT?

Azok, akik elpártoltak a hittől, gyülekezeteinkbe jönnek, hogy eltereljék figyelmünket az Isten által végzett munkáról. Nem engedheted meg, hogy füledet az igazságtól a mesékhez fordítsd! Ne állj meg, hogy megpróbáld megtéríteni azt az egyet, aki szemrehányón szól munkád ellen, de lássa meg, téged Jézus Krisztus Lelke vezet, és Isten angyalai adják ajkadra a szavakat, amelyek elérik az ellenfél szívét! Ha ezek az emberek kitartóan útjukat erőltetik, azok, akik fogékony értelműek a gyülekezetben, megértik, hogy magasabb színvonalon állsz. Úgy szólj, hogy tudatában legyen, Jézus Krisztus beszél általad! - 9T 148, 149 (1909). {LDE 92.3}   

MAGASZTALD ISTEN SZAVÁT!

Ha az érzelmek felkeltésére törekszünk, meglesz minden, amit akarunk, sőt több, mint amit irányítani tudunk. Bátran és világosan "hirdesd az Igét"! Nem feladatunk az érzelmek felkeltése! Egyedül Isten Szentlelke tud teremteni egészséges lelkesedést. Engedd Istent munkálkodni és engedd, hogy az emberi közvetítők előtte járjanak halkan, figyelve, várva, imádkozva, Jézusra tekintve minden pillanatban, a Lélektől vezetve és ellenőrizve, ami világosság és élet. - 2SM 16, 17 (1894). {LDE 93.1}   

Isten megbízható szavával kell elmennünk a népekhez, és amikor ők ezt az Igét elfogadják, a Szentlélek eljön, sőt mindig eljön, mint ahogy állítottam korábban, oly módon, hogy rábízza magát az emberek döntésére. Beszédünkben, énekünkben és minden lelki gyakorlatunkban ki kell nyilvánítanunk azt a nyugalmat, méltóságot és istenfélelmet, mely Isten minden igaz gyermekére hatással van! - 2SM 43 (1908). {LDE 93.2}   

Az Ige, és ne az érzelem és bizalom által akarjuk befolyásolni az embereket, hogy az igazságnak engedelmeskedjenek! Isten Igéjének alapján biztonsággal élhetünk. - 3SM 375 (1908). {LDE 93.3}