A szentek öröksége

(E. G. Whitenak a mennyről és az új földről kapott különböző látomásai az örökkévalóság bemutatása. Mennyei dolgokat mutattak meg néki emberi fogalmak meghatározásaival. Értelmi képességünk és nyelvünk korlátai miatt nem ismerhetjük teljesen a leírt jelenetek valóságos megjelenését. "Most tükör által homályosan láttunk, akkor pedig színről színre; most rész szerint van bennünk az ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd, mint én is megismertettem" 1Kor 13:12. ) {LDE 283}   

AJÁNDÉK AZ ÚRTÓL

Krisztus, csak Krisztus és igazságossága ad részünkre útlevelet a mennybe. - Letter 6b, 1890. {LDE 283.1}   

A büszke szív ki akarja érdemelni az üdvösséget, ezzel szemben mind a mennyre való jogcímünk, mind alkalmasságunk Krisztus igazságában rejlik. - JÉ 245. {LDE 283.2}   

Azért, hogy tagjaivá lehessünk a mennyei családnak, Krisztus tagjává lett a földi családnak. - JÉ 543, 544. {LDE 283.3}   

A legpompásabb földi palotához való jogcímnél többet ér, hogy jogunk lehet a mennyei hajlékokhoz, amelyeket Urunk készít. Ezért távozott a földről. Minden földi dicsőítésnél többet érnek azok a szavak, amelyeket Megváltónk intéz hűséges szolgáihoz: "Jertek, én Atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, amely számotokra készíttetett a világ megalapítása óta" (Mt 25:34). - KP 260, 261. {LDE 283.4}   

MIÉRT ELMÉLKEDÜNK AZ ELJÖVENDŐ VILÁGRÓL

Jézus a mennyet szemlélteti és annak dicsőségét mutatja abból a célból, hogy az örökkévalóság ne legyen kitörölve emlékezetünkből. - ST April 4, 1895. {LDE 284.1}   

Az örökkévalóság tekintetében ápolni kívánjuk Isten jelenlétének gondolatát. Pajzs az ellenség bejövetele ellen; erőt és biztonságot ad; a lelket a félelemtől megszabadítja. A menny légkörében lélegezvén, nem akarjuk a világ maláriáját lélegezni... {LDE 284.2}   

Jézus eljön, hogy bemutassa a menny előnyét teljes valóságában, hogy annak vonzásában a gondolatok meghitté váljanak, és az emlékezet az égi, örök szeretet képeivel teljen meg... {LDE 284.3}   

A Nagy Tanító a jövendő világ képeit tárja az ember elé. Azt, annak vonzó birtoklásával a látomások körébe hozza... Ha meg tudja ragadni az értelmet az eljövendő élettel és annak áldásaival, összehasonlítva azt e világ időleges gondjaival; az éles ellentét mélyen bevésődik az értelembe, lekötve a szívet, a lelket és az egész lényt. - OHC 285, 286 (1890). {LDE 284.4}   

A KERESZTÉNY INDÍTÉKAI

Erősebb indítékok és a hatóerők hatalmasabbak, sohasem hozhatók működésbe; a rendkívüli jutalom a jó tettért, a menny birtoklása, az angyalok társasága, Isten és Fia közössége és szeretete, erőnknek az örök időkre való felemelése és kiterjesztése, - nem ezek azok a hatalmas ösztönzések és buzdítások, melyek serkentenek Teremtőnk és Megváltónk számára szívünk szeretetteljes szolgálatának átadására? - SC 21, 22 (1891). {LDE 285.1}   

Ha békében találkozhatunk Jézussal, és megváltattunk örökre, a legboldogabb lények leszünk. Ó! otthon lenni végre, ahol a gonoszok megszűnnek a kellemetlenkedéstől és a megfáradtak nyugalomban vannak! - Letter 113, 1886. {LDE 285.2}   

Szeretek mindent látni, ami szép a természetben e világon. Úgy gondolom, hogy teljesen megelégedett lennék e földdel, körülvéve Isten jó dolgaival, ha az nem volna a bűn átkával megrontva. De nekünk új egünk és új földünk lesz. János látta ezt látomásában és azt mondta: "És hallék nagy szózatot, amely ezt mondja vala az égből: Ímé az isten sátora az emberekkel van, és velök lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velök, az ő Istenök" [Jel 21:3]. Ó! áldott reménység, dicsőséges látvány. - Letter 62, 1886. {LDE 285.3}   

VALÓSÁGOS ÉS ÉRZÉKELHETŐ HELY

A tanítványok részére az öröm dicső forrása annak tudata, hogy oly barátunk van a mennyben, aki közbenjár érettünk. Krisztus látható mennybemenetele által eddigi nézetük és a mennyről való szemléletük megváltozott. Régebben azt gondolták, hogy az a határtalan valóságok tája anyagtalan lelkektől lakva; most a menny Jézussal kapcsolódott össze, akit szerettek és mindenek felett tiszteltek, akivel társalogtak és együtt mentek, akit érintettek, még a feltámadott testét is... {LDE 285.4}   

A menny többé nem jelenik meg számukra határozatlan, megfoghatatlan területként, betöltve megfoghatatlan lelkekkel. Most eljövendő otthonukként néztek rá, ami lakóhelyük lesz szerető Megváltójuk által. - 3SP 262 (1878). {LDE 286.1}   

Sokan attól félve, hogy az eljövendő örökség túlságosan anyagi jellegűnek tűnik, azokat az igazságokat is elspiritualizálják, amelyek otthonukként emlegetik örökségünket. Krisztus - amint tanítványainak ígérte - azért ment el, hogy Atyja házában lakóhelyet készítsen számukra. - NK 599. {LDE 286.2}   

Az újjáteremtett földön a megváltottak azt a munkát végzik és olyan dolgokban gyönyörködnek, amelyek Ádámot és Évát kezdetben boldoggá tették. Édeni életet élnek kertben és mezőn. - PK 455. {LDE 286.3}   

LEÍRHATATLAN DICSŐSÉG

Láttam Jézus felülmúlhatatlan szeretetét és dicsőségét. Arckifejezése ragyogóbb volt a déli napnál, ruhája fehérebb a legfehérebbnél. Hogyan tudnám... leírni a menny dicsőségét és a kedves angyalok énekét, amint a tízhúrú hárfákon játszanak! - Letter 3, 1851. {LDE 286.4}   

Az ott látott csodálatos dolgokat nem tudom leírni. Bár beszélhetnék Kánaán nyelvén, akkor el tudnám mondani a jobb világ dicsőségét. - EW 19 (1851). {LDE 287.1}   

A nyelv túl gyenge, hogy megkísérelje a menny leírását. Amint a jelenet feltárult előttem, a csodálkozástól a szavam elállt. Elbűvölve a menny túláradó ragyogásától és dicsőségétől, leteszem a tollam és kiáltom: "Ó! mily szeretet! Mily csodálatos szeretet!" A legmagasztosabb nyelv sem tudja elmondani a menny dicsőségét vagy a megváltó szeretet kikutathatatlan mélységét. - EW 289 (1858). {LDE 287.2}   

Az emberi nyelv alkalmatlan arra, hogy megfogalmazza az igazak jutalmát. Csak azok fogják tudni, hogy milyen, akik meglátják. Véges elme képtelen felfogni, hogy milyen dicsőséges lesz a mennyei Éden. - NK 593. {LDE 287.3}   

Ha csak egy pillantásunk lenne a mennyei városba, sohasem kívánnánk ismét a földön lakni. - ST April 8, 1889. {LDE 287.4}   

FOLYÓK, DOMBOK, FÁK

Itt láttuk az élet fáját és Isten királyiszékét. A királyi székből tiszta vízfolyam eredt, melynek két partján az élet fája állt. A folyam mindkét oldalán egy-egy fa törzse állott tiszta színaranyból. Először azt hittem, hogy két fát látok, de amint ismét odatekintettem, láttam, hogy a csúcsban egyetlen fává egyesülnek. Így áll az élet fája az élet folyamának mindkét partján. Ágai arrafelé hajoltak, ahol álltunk. Gyümölcsei fenségesek voltak; mintha arany és ezüst vegyületéből keletkeztek volna. - EW 17 (1851). {LDE 287.5}   

Ott kiapadhatatlan, kristálytiszta vízforrások fakadnak, és a partjukon hajladozó fák árnyékot vetnek az ösvényekre, amelyen az Úr megváltottai járnak. A széles elterülő síkságok gyönyörű dombokba torkollnak. Isten hegyeinek fenséges ormai magasra emelkednek. A békés rónákon, az élő vizek mellett Isten népe, a sokáig zarándok és vándor nép, otthonra talál. - NK 599. {LDE 288.1}   

VIRÁGOK, GYÜMÖLCSÖK ÉS ÁLLATOK

Majd újabb rétet láttam, amelyet a legkülönfélébb virágok díszítettek, s mikor szedegettem belőlük, így kiáltottam fel: "Hisz ezek nem hervadnak el, sosem hervadnak el!" Azután megint másik rétet láttam, melyet gyönyörű magas, zöld fű borított, s midőn Jézus dicsőítésére hullámzott, az arany és ezüst szín pompájában tündökölt. Majd olyan mezőre léptünk, hol a legkülönfélébb állatok: oroszlán, bárány, leopárd és farkas a legteljesebb egyetértésben éltek egymás mellett. Közöttük járkáltunk és azok békésen követtek bennünket... {LDE 288.2}   

Azután egy erdőbe mentünk. Ez az erdő sem hasonlított a mi sűrű, sötét erdeinkhez; nem, nem; az egészen világos volt s ragyogó színben tündökölt. A fák ágai fel és alá hajladoztak, s így kiáltottunk: "Biztonságban lakozunk a vadonban és alszunk az erőkben. " Átmentünk az erdőkön, mert éppen útban voltunk Sion hegye felé... {LDE 288.3}   

Megpillantottuk a hegyen emelkedő fenséges templomot. ...A templom körüli térséget mindenfajta fák díszítették: fenyők, ciprusok, olajfák, mirtuszok és gránátalmák. A fügefák egészen lehajoltak a megszámlálhatatlan gyümölcs terhétől. Mindez rendkívül pompássá tette a teret... {LDE 289.1}   

Ott láttam egy tiszta ezüstből készült, több mérföldnyi hosszúságú asztalt, amelyet szemünk azért mégis áttekinthetett. Ott láttam az élet fájának gyümölcseit: mannát, mandulát, fügét, gránátalmát, szőlőt és még sok más gyümölcsöt. Kértem Jézust, engedje meg, hogy a gyümölcsből ehessek. - EW 18, 19 (1851). {LDE 289.2}   

AZ ÖRÖK IFJÚSÁG ÉLETEREJE

A halottak olyan termettel támadnak fel, amilyennel a sírba szálltak. Ádám is a feltámadt sokaság között áll. Alakja méltóságteljes, alig kisebb, mint az Isten Fiáé. Élesen különbözik a későbbi nemzedékektől. Ez is mutatja, hogy az emberiség elkorcsosult. De az igazak az örök ifjúság frissségével és elevenségével támadnak fel... A rég elvesztett Édenbe - az élet fájához - visszavitt üdvözültek "növekedni fognak" (Mal 4:2), mígnem elérik kezdetben kapott méltóságteljes magasságukat. - NK 573. {LDE 289.3}   

Ha Ádám a teremtéskor nem lett volna megajándékozva húszszoros életerővel, mint amellyel az emberek most rendelkeznek, az emberi faj életének jelenlegi állapotával, a természeti törvények megsértésével már kihalt volna. - 3T 138 (1872). {LDE 289.4}   

Nem lesz szükségünk, sem igényünk a pihenésre. Senki nem fárad bele Isten szolgálatába és nevének dicsőítésébe. Mindig frissek leszünk, mint reggel, és a reggelnek soha nem lesz vége... A tanulás nem fogja elménket fárasztani, és erőnket kimeríteni. - NK 600, 601. {LDE 290.1}   

A menny a tökéletes egészség. - 3T 172 (1872). {LDE 290.2}   

SZAVATOLT BOLDOGSÁG

Jézus fellebbentette a fátylat a jövendő életről. "A feltámadáskor - mondta - sem nem házasodnak, sem férjhez nem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az Isten angyalai a mennyben" (Mt 22:30). JÉ 510. {LDE 290.3}   

Vannak, akik azt hiszik, hogy az újföldön házasodnak, születnek. De akik hisznek az Írásokban, nem fogadhatnak el ilyen tantételt. Az a tantétel, hogy gyermekek születnek az új földön, nem része a "prófécia biztos" szavának. {LDE 290.4}   

Feltételezésekbe és oly elméletekbe belemerülni, amit Isten nem adott tudtunkra Szavában, elbizakodottság. Szükségtelen belebocsátkoznunk a jövő állapotát érintő feltételezésekbe. - 1SM 172, 173 (1904). {LDE 290.5}   

Isten munkásai ne fordítsanak időt azon elmélkedésre, hogy az új földön milyen feltételek uralkodnak. Elbizakodottság belemerülni feltételezésekbe és elméletekbe oly dolgokat illetően, amit az Úr nem nyilatkoztatott ki. Ő megtett minden előkészületet eljövendő életünk boldogsága érdekében, és nekünk nem kell a számunkra lefektetett tervekről elmélkednünk! Az elkövetkező élet állapotát sem kell ez élet állapotához mérnünk. - GW 314 (1904). {LDE 290.6}   

A MEGVÁLTOTTAK MEGŐRZÖTT AZONOSSÁGA

Jézus feltámadása előképe volt mindazok végső feltámadásának, akik benne aludtak el. A feltámadott Üdvözítő arckifejezését, modorát, beszédét a tanítványai valamennyien jól ismerték. Amint Jézus feltámadott a halottak közül, éppen úgy azoknak is fel kell majd támadniuk, akik benne aludtak el. Ráismerünk majd barátainkra, mint ahogy a tanítványok is megismerték Jézust. Lehet, hogy életük folyamán megváltoztak, s megbetegedtek vagy megcsúnyultak, de Jézus visszajövetelekor tökéletes egészségben és testi-lelki arányosságban támadnak fel. Azonosságukat azonban megdicsőült testükben is tökéletesen megőrzik. - JÉ 708. {LDE 291.1}   

Ugyan az az alkat jön elő, de mentes lesz a betegségtől és minden hibától. Az ismét él, a megjelenéskor ugyanazt az egyéniséget viseli, úgy hogy a barát megismeri barátját. - 6BC 1093 (1900). {LDE 291.2}   

Akkor majd mindent olyan tökéletesen fogunk ismerni, ahogyan Isten ismer bennünket. Ott az a szeretet és rokonszenv, amelyet Isten ültetett belénk, megtalálja majd gyakorlásának legigazibb terét. - EÉ 302. {LDE 291.3}   

PIROSPOZSGÁS ARC ÉS FÉNYRUHA

Amikor Ádám Teremtője kezéből kikerült, nemesen magas és szépen arányos volt. Kétszer olyan magas volt, mint most a földön élő emberek, és formás volt. Arcvonása tökéletes és szép volt. Arcszíne sem nem fehér, sem nem sárgás, hanem pirospozsgás, az egészség gazdag színárnyalatának ragyogásával. Éva nem volt oly magas, mint Ádám. Kissé magasabb volt Ádám vállánál. Ő is nemesen arányos és nagyon szép volt. - 3SG 34 (1864). {LDE 291.4}   

A bűntelen pár nem viselt mesterséges öltözéket: fény és dicsőség takarta be őket, mint az angyalokat. Ameddig engedelmeskedtek istennek, ez a palást burkolta be őket. - PP 19. {LDE 292.1}   

CSALÁDTAGJAINK FELETTI ÖRÖM A MENNYBEN

Az angyalok kíséretét látjuk a kapu mindkét oldalán, és Jézus beszédét figyeljük: "Jertek, én Atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, amely számotokra készíttetett a világ megalapítása óta". Itt elmondja néked, hogy örömének részese vagy, és mi ez az öröm? Atyák, ez lelketek vajúdása eredményének az öröme. Anyák, ez az igyekezet eredményének az öröme, amivel meg vagytok jutalmazva. Itt vannak gyermekeitek; az élet koronája van homlokukon. - CG 567, 568 (1895). {LDE 292.2}   

Isten legnagyobb ajándéka Krisztus, kinek élete érettünk adatott. Meghalt értünk, feltámadott, hogy előjöhessünk a sírból, a mennyei angyalok dicső társaságában találkozhassunk szeretteinkkel és felismerjük arcukat, mert a krisztusi hasonlatosság nem semmisíti meg arcvonásukat, hanem átalakítja azt dicsőséges képmására. Minden szent ismerni fogja egymást családi rokonságba kapcsolódva. - 3SM 316 (1896). {LDE 292.3}   

A CSECSEMŐK ÉS GYENGEELMÉJŰEK ÜDVÖSSÉGE

Amint a kis csecsemők haláluk után előjönnek porágyukból, azonnal szárnyra kelnek anyjuk karjába. Ismét találkoznak, hogy soha többé el ne váljanak. De sok kicsinek nincs ott az anyja. Hiába figyelünk anyjuk győzelmes énekére. Az angyalok fogadják az anyátlan csecsemőket, és az élet fájához vezetik őket. - 2SM 260 (1858). {LDE 293.1}   

Néhányan megkérdezték, vajon a még élő szülők kisgyermekei meg lesznek-e váltva, mivel nékik nincs jellempróbájuk, de mindenkit meg kell vizsgálni és jellemét meg kell határozni próba által. A kérdés így hangzik: Hogyan kaphatják kicsiny gyermekek ezt a vizsgát és próbát? Azt mondom, hogy a hívő szülők hite befedi a gyermeket, amiképpen Isten kiküldte ítéletét Egyiptom első szülötteire... {LDE 293.2}   

Hogy a hitetlen szülő minden gyermeke üdvözül-e, nem tudjuk, mivel isten nem tudatta célját e dolgot illetően; ezt hagyjuk Istenre, és tartsuk magunkat ahhoz, amit egyszerűvé tett Szavában. - 3SM 313-315 (1885). {LDE 293.3}   

X ...esetét illetően úgy látod őt, mint amilyen most és sajnálod együgyűségét. Néki nincs bűntudata. Isten kegyelme eltávolít minden vele született, örökölt gyengeelméjűséget, és a szentek között a világosságban lesz öröksége. Neked az Úr értelmet adott, X az ész befogadó képességét tekintve gyermek, de rendelkezik a gyermek alázatosságával és engedelmességével. - 8MR 210 (1893). {LDE 293.4}   

A HŰSÉGES ANYÁK ELISMERÉSE

Amikor ítélkeznek és megnyitják a könyveket, amikor a nagy Bírótól elhangzik a "jól vagyon", és a halhatatlan dicsőség koronáját a győztesek homlokára helyezik, sokan leveszik koronájukat az összegyűlt világegyetem szeme láttára és rámutatva anyjukra, mondják: Ő tett azzá, ami vagyok Isten kegyelme által. Oktatását, imáját megáldották örökkévaló üdvösségemre. - MYP 330 (1881). {LDE 294.1}   

Isten angyalai halhatatlanná teszik azoknak az anyáknak nevét, akiknek erőfeszítései megnyerték gyermeküket Jézus Krisztus számára. - CG 568 (1895). {LDE 294.2}   

A LÉLEKMENTŐK JUTALMA

Amikor a megváltottak Isten előtt állnak, drága lelkek jelentkeznek nevük említésekor, mert a hűséges, türelmes erőfeszítések, az érdekükben tett esedezések és komoly meggyőzések segítették őket, hogy az Erősséghez meneküljenek. Így azok, akik e világban Istennel együtt munkálkodtak, elnyerik jutalmukat. - 8T 196, 197 (1904). {LDE 294.3}   

Amikor a szép város a magasban van, a kapuk sarokvasainak csillogása visszatükröződik, és a népek, akik megtartották az igazságot, bemennek, a dicsőség koronáját fejükre helyezik és ők tiszteletet, dicsőséget adnak Istennek. És akkor néhányan mondják: "Ha te nem mondod nekem azokat a jóságos szavakat, ha nem könnyeztél, könyörögtél és fáradtál volna, sohasem látom meg a királyt az ő szépségében. " Micsoda jutalom ez! Milyen jelentéktelen az emberi lények dicsérete ebben a földi mulandó életben, összehasonlítva a végtelen jutalommal, amely a hűségesekre vár a jövő halhatatlanságában! (Words of Eucouragement to Self-supporting Workers (Ph 113) 16 (1909). {LDE 294.4}   

VÁLTOZATLAN ALKATUNK

Hogy szent lehess a mennyben, először szentnek kell lenned a földön. Jellemtulajdonságod, amit ez életben dédelgetsz, nem változik meg a halál vagy a feltámadás által. Ugyanazzal az érzéssel jössz ki a sírból, mint amit tanúsítottál otthon és a társadalomban. Jézus eljövetelekor nem változtatja meg a jellemet. Az átalakítás munkáját most kell elvégezni. Mindennapi életünk meghatározza sorsunkat. A jellemhibákat meg kell bánnunk, és le kell győznünk Krisztus hatalma által, és Krisztust tükröző jellemet kell kialakítanunk ebben a próbaidőben, hogy alkalmassá legyünk a fenti lakóhelyre. - 13MR 82 (1891). {LDE 295.1}   

A MENNY BÉKÉS, SZERETŐ LÉGKÖRE

A mennyei udvarok békéjét és összhangját nem rontja meg a durvák, barátságtalanok jelenléte. - 8T 140 (1904). {LDE 295.2}   

A mennyben minden nemes és magasztos. Mindenki a másik érdekét és boldogságát keresi. Senki sem törődik önmagával. Minden szent lény fő öröme, hogy biztosítsa a körülötte lévők örömét és boldogságát. - 2T 239 (1869). {LDE 296.1}   

Úgy látszott, mintha ott lennék, ahol minden béke, ahová a föld viharos viszályai sohasem jutnak el; a menny az igazságosság királysága, ahová minden szent, tiszta és áldott össze van gyűjtve, tízezerszer tízezren és ezerszer ezren boldogságban, tiszta meghittségben, Istent és a trónon ülő Bárányt dicsérve élnek és járnak. {LDE 296.2}   

Hangjuk tökéletes összhangban van. Sohasem tesznek egymásnak rosszat! A menny fejedelmei és hatalmas uralkodói felülmúlják egymást a jóban, keresvén a másik boldogságát és örömét. A legnagyobb ott a legkisebb önbecsülésben, és a legkisebb a legnagyobb hálájában és szeretetének gazdagságában. {LDE 296.3}   

Ott nincs sötét tévedés, mely elborítja az értelmet. Az igazság és ismeret, amely világos, erős és tökéletes, minden kételyt eltávolít és a kétkedés homálya nem vetíti káros hátrányait boldog lakóira. Semmi vita nem rontja a menny édes, tökéletes békéjét. Lakói nem ismerik a bánatot, szomorúságot, könnyet. Minden tökéletes összhangban, tökéletes rendben és tökéletes boldogságban van... {LDE 296.4}   

A menny olyan otthon, ahol együttérzés él minden szívben és minden tekintet ezt fejezi ki. A szeretet ural mindent. Nincsenek civódó elemek, és nincs szavaknak hangzavara, vitája vagy csatája. - 9MR 104, 105 (1882),. {LDE 296.5}   

NINCS KÍSÉRTÉS, NINCS BŰN

A jó és gonosz tudásának fája többé nem nyújt alkalmat a kísértésre. Ott nem lesz kísértő, és így nem lesz lehetőség a gonosz elkövetésére. - EÉ 298. {LDE 297.1}   

Az angyalok és a megváltott szentek győzelmi kiáltását hallottam, ami tízezer hangszerként hallatszott, mert sátán többé nem bántja, s nem kísérti őket, és mert más világok lakói is megszabadultak jelenlététől és kísértéseitől. - SR 416 (1858). {LDE 297.2}   

KÖZÖSSÉG AZ ATYÁVAL ÉS FIÚVAL

Isten népének abban a kiváltságban lesz része, hogy szabadon érintkezhet az Atyával és a Fiúval... De majd színről színre látjuk Őt, és nem lesz köztünk fénytompító fátyol. - NK 600. {LDE 297.3}   

Örökre vele leszünk és örvendezünk drága orcája fényének. A vidító látványra szívem nagyot dobban örömében! - HP 352 (1856). {LDE 297.4}   

Ott a menny, ahol Krisztus. A Krisztust szeretők számára a menny nem lenne menny, ha Ő nem lenne ott. - Ms 41, 1897. {LDE 297.5}   

Meghitt, gyengéd kapcsolat fog fennállni Isten és a feltámadt szentek között. - JÉ 510. {LDE 297.6}   

A megváltottak a fejükre helyezett koronát lábukhoz teszik, és arany hárfán dicséi az egész menny Őt, aki a trónon ül. - 8T 254 (1904). {LDE 297.7}   

Ha ez életben hűségesek Istenhez, "látják az ő orcáját; és az ő neve homlokukon lesz" (Jel 22:4). És mi a menny boldogsága, ha nem az, hogy Istent lássa? Nincs nagyobb öröm, minthogy Krisztus kegyelme által megváltott bűnösök láthatják Isten orcáját és Atyaként imádhatják Őt. - 8T 268 (1904). {LDE 298.1}   

TESTVÉRISÉG AZ ANGYALOKKAL ÉS MINDEN KOROK HŰSÉGESEIVEL

Minden megváltott saját életéből érti majd meg az angyalok szolgálatát. Milyen csodálatos élmény lesz az, amikor beszélgetést folytathatnak azzal az angyallal, aki őrizőjük volt legkorábbi éveiktől kezdve! Aki vigyázott lépéseikre és befedezte fejüket a veszedelem napján, velük volt a halál árnyékának völgyében, megjelölte nyugvóhelyüket, és először üdvözölte őket a feltámadás hajnalán! Megtudhatják tőle az isteni közbelépés történetét egyéni életükben és a mennyei együttműködés szerepét az emberiségért végzett minden munkájában. - EÉ 301. {LDE 298.2}   

Sohasem tudhatjuk meg, hogy milyen látható és láthatatlan veszélytől óvott meg az angyalok közbelépése, míg az örökkévalóság fényében meg nem látjuk Isten gondviselését. - JÉ 192. {LDE 298.3}   

A szeretet és a rokonszenv, amelyet Isten plántált a lélekbe, a legszebb és legigazibb kifejezésre jut. A bűntelen kapcsolat a szent lényekkel, a harmonikus együttlét a szent angyalokkal és minden korszak hűségeseivel - akik megmosták ruháikat és megfehérítették a Bárány vérében -, a szent kötelék, amely összekapcsol "minden nemzetség"-et " mennyen és földön" (Ef 3:15) - mind hozzájárul a megváltottak boldogságához. - NK 600, 601. {LDE 298.4}   

BIZONYSÁGUL AZ EL NEM BUKOTT LÉNYEKNEK

"Az Embernek Fia nem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon" (Mt 20:28). Krisztus földi munkáját - a tanítást, pásztorolást - a mennyben is végezni fogja, és a Krisztussal való együttműködésért jutalmunk az a nagyobb hatalom és kiváltság lesz, hogy az eljövendő világban is együttmunkálkodhatunk vele. "Ti vagytok az én tanúim, így szól az Úr, hogy én Isten vagyok" (Ésa 43:12). Krisztus tanúi leszünk az örökkévalóságban is. {LDE 299.1}   

Miért engedte meg isten a nagy küzdelem folytatását a korszakokon át? Miért nem rövidítette meg Sátán életét lázadása kitörésekor? Ez azért történt, hogy a világegyetem meggyőződhessen Isten igazságosságáról a gonosszal való bánásmódja által. A megváltás tervében vannak olyan magasságok és mélységek, amelyeket az örökkévalóságban se tudunk kimeríteni sohasem; oly csodák, amelyekbe az angyalok is vágyakoznak betekinteni. Az összes teremtett lények közül csak a megváltottak ismerték meg személyes tapasztalatuk által a bűnnel való tényleges küzdelmet. Együttmunkálkodtak Krisztussal, beléptek a Krisztus szenvedéseivel való közösségbe, amiben még az angyalok sem részesülhettek. Vajon nem rendelkeznek-e majd olyan bizonyságtétellel a megváltás tudományában, amely értékes lesz az el nem bukott lények számára? - EÉ 303, 304. {LDE 299.2}   

ISTEN DICSÉRETE DALLAMOS ZENÉVEL

Ott olyan ének és zene hangzik fel, amilyent Istentől kapott látomásaikon kívül halandó fül nem hallott és emberi elme el nem gondolt. {LDE 300.1}   

És azok az énekek, amelyeket a megváltottak énekelnek majd - tapasztalataik énekei - kinyilatkoztatják Isten dicsőségét: "Nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úr Isten; igazságosak és igazak a te utaid, óh szentek Királya! Ki ne félne téged, Uram! és ki ne dicsőítené a te nevedet? mert csak egyedül vagy szent" (Jel 15:3-4). - EÉ 302, 304. {LDE 300.2}   

Van egy angyal, aki mindig vezet, aki először érinti a hárfa húrjait és adja meg a hangot, azután valamennyien belekacsolódnak a menny tökéletes zenéjébe. Azt nem lehet leírni. A dallam mennyei, isteni. - 1T 146 (1857). {LDE 300.3}   

Nem a fájdalmak férfiaként, hanem dicsőséges és diadalmas királyként áll az Olajfák hegyén, míg a héber alleluják a pogány hozsannákkal vegyülnek, és a megváltottak hangja, hatalmas seregként felkiáltássá nő: Koronázzátok meg a mindenség Urát. - DA 830. {LDE 300.4}   

A VILÁGEGYETEM KINCSEINEK KUTATÁSA

Akkor eltűnik majd a fátyol, amely most elhomályosítja látásunkat, és szemünk meglátja a szépségnek azt a világát, amelyből most csak halvány fénysugarakat fogunk fel a mikroszkóppal. Amikor majd szemléljük a menny dicsőségét, amelyet most távolról vizsgálgatnak a teleszkópokon át, amikor eltűnik a bűn rozsdája, és az egész föld az Úrnak, a mi Istenünknek szépségében jelenik meg, akkor óriási terület nyílik meg kutatásaink számára! Ott a tudományok ismerője olvashatja majd a teremtés jelentéseit, és a gonosz törvényének semmi emlékeztetőjét sem fogja látni. Hallgathatja a természet hangjának csodálatos zenéjét, és nem hall jajszót, és a szomorúság töredékét se látja sehol... {LDE 300.5}   

Az egész világegyetem kincsei feltárulnak majd Isten gyermeki előtt tanulmányozásra. Kimondhatatlan gyönyörűséggel hatolunk majd be az el nem bukott lények örömébe és bölcsességébe. Meglátjuk azokat a kincseket, amelyeket a korszakokon át Isten keze munkáinak szemlélése által elnyertünk. - EÉ 293, 303. {LDE 301.1}   

A halandóság béklyóitól megszabadult ember fáradhatatlanul szárnyal távoli világok felé, amelyeknek lakói sírtak az emberi szenvedés láttán, de örömének csendült ajkukon már egyetlen ember megtérésének hírére is... Tisztán látó szemmel nézik a természet dicsőségét - napokat, csillagokat és naprendszereket -, amelyek kijelölt pályájukon keringenek Isten trónja körül. Mindenre - a legparányibbtól a legnagyobbig - a Teremtő neve van írva. Minden Isten végtelen hatalmát hirdeti. - NK 601. {LDE 301.2}   

A SZENT TÖRTÉNELMET ÁTTEKINTIK

A megváltott sokaság világról világra jár és idejük nagy részét a megváltás titkainak kutatása tölti ki. - 7BC 990 (1886). {LDE 301.3}   

A megváltás kérdései töltik be a megváltottak szívét és gondolatvilágát. Erről beszélnek az örökké tartó korszakokon át. Meg fogják érteni azokat az igazságokat, amelyeket Krisztus szeretett volna tanítványainak feltárni, de nem volt elég hitük megértésükhöz. Krisztus tökéletességét és dicsőségét egyre újabb megvilágításban fogják látni. A végtelen korszakokon át a hű gazda újat és régit hoz elő "éléstárából". - KP 87. {LDE 301.4}   

Akkor megnyílik értelme előtt a nagy küzdelem folyamata, amely már az idők kezdete előtt megindult, és csak akkor fejeződik be, amikor az idő megszűnik. Feltárul előtte a bűn történetének kezdete, a végzetes csalás ravasz munkálkodásával; az igazság szembeszállt a tévelygéssel és legyőzte azt. Akkor félrehúzzák a függönyt, amely a látható világot elzárja a láthatatlantól, és csodálatos dolgok fognak megnyilatkozni! - EÉ 300. {LDE 302.1}   

Amikor földi bajok, fájdalmak és kísértések elmúlnak, és okai is megszűnnek, Isten népe még akkor is tisztán és világosan fogja tudni, hogy mi volt megváltásának ára... {LDE 302.2}   

Megváltónk örökre viselni fogja kereszthalálának nyomait. A bűn kegyetlen munkájának semmi emléke nem marad, csak a sebhelyek Krisztus fején, oldalán, kezén és lábán. - NK 578, 598. {LDE 302.3}   

AZ ÉLET MEGMAGYARÁZOTT REJTÉLYEI

Az élet minden rejtélye megoldódik akkor. Ahol szemünk csak zűrzavart és csalódást, meghiúsult célokat és terveket érzékelt, ott csodálatos, minden felett győztes megvalósított célt, mennyei harmóniát látunk majd. - EÉ 301. {LDE 302.4}   

Ott Jézus az Isten trónjából ömlő élő folyam mellett vezet bennünket, és megmagyarázza a homályos gondviselést, amely által e földön hordozott jellemünk tökéletesítése céljából-. - 8T 254 (1904). {LDE 303.1}   

Mindaz, ami Isten gondviselésében meglepett bennünket, az az eljövendő világban igazolva lesz. A nehezen érthető dolgok akkor magyarázatot nyernek, a kegyelem titkai feltárulnak előttünk. Ahol véges értelmünk csak zavart és az ígéret töredékét fedezi fel, ott meglátjuk a legtökéletesebb és legszentebb összhangot. Tudni fogjuk, hogy a végtelen szeretet igazgatta a tapasztalatokat, amelyek oly fárasztóknak látszottak. Amint felfogjuk gyöngéd gondoskodását, aki minden dolgot javunkra fordít, kibeszélhetetlen örömmel és dicsőséggel örvendezünk. - 9T 286 (1909). {LDE 303.2}   

A NEMES CSELEKEDETEK KIFEJLESZTÉSE

Ott mindazok, akik önzetlen lelkülettel munkálkodtak, szemlélni fogják munkájuk eredményét. Meglátják minden helyes alapelv és nemes tett kibontakozását, amiből itt alig látunk valamit. A világ legnemesebb munkáinak eredményeiből mily kevés láttatik meg ebben az életben a cselekvő előtt! Mily sokan dolgoznak önzetlenül és fáradhatatlanul azokért, akik távol vannak tőlük, és akiket nem is ismernek! A szülők és tanítók lefekszenek utolsó, mély álomba merülve. , Életük, munkájuk látszólag hiábavaló volt. Nem tudják, hogy hűségük az áldás olyan forrását nyitotta meg, amely sohasem apad el. Csak hitben látják, hogy gyermekeik, akiket felneveltek, áldássá és ihletővé lettek embertársaik számára, és befolyásuk ezerszeresen megismétlődik. {LDE 303.3}   

Sok munkás az erő, a reménység és a bátorítás üzenetét küldi szét a világba; oly szavakat, amelyek megnyugvást jelentenek a vágyakozó szíveknek minden országban. Ők azonban magányosan, az ismeretlenség homályában munkálkodva csak keveset tudnak fáradozásaik eredményeiről. Így lelki ajándékokat nyernek, terheket hordoznak, és elvégzik a munkát. Az emberek elvetik a magot, amelyből sírjuk felett mások aratják le az áldott termést. Fákat ültetnek, hogy mások ehessék meg gyümölcsét. Itt ezen a földön megelégszenek azzal, ha azt tudják, hogy mozgásba hozták a jóra indító tényezőket. Az eljövendő világon azonban meglátják majd mindezek hatását és ellenhatását. - EÉ 301, 302. {LDE 304.1}   

ÖRÖMÜNK ÁLLANDÓAN NŐ

A megváltás tervében titkok vannak - Isten Fiának megalázása emberi forma magára öltésével, az Atya csodálatos szeretete és leereszkedése, hogy odaadta Fiát - ezek a mennyei angyaloknak folyamatos csodálatuk tárgyai... És ezeket a megváltottak tanulmányozni fogják örök időkön át. Amint szemlélik Isten munkáját a teremtésben és megváltásban, új igazságok tárulnak fel a csodálkozó és gyönyörködő elme előtt. Amint egyre többet tanulnak Isten bölcsességéről, szeretetéről és hatalmáról, elméjük állandóan fejlődik és örömük állandóan nő. - 5T 702, 703 (1889). {LDE 304.2}   

És az évek, az örökkévalóság évei folyamán még káprázatosabb, még dicsőségesebb dolgok tárulnak fel Istenről és Krisztusról. Nő a szeretet, a tisztelet és a boldogság, miként a tudás is. Az ember minél többet megtud Istenről, annál jobban csodálja jellemét. Ahogy Jézus feltárja a megváltás kincseit, és a Sátánnal vívott nagy küzdelem csodálatos ered, a megváltottak szívét még nagyobb áhítat tölti be, és még mámorosabb örömmel pengetik aranyhárfájukat. Tízezerszer tízezer és ezerszer ezer hang cseng össze a dicsőítés kórusában. - NK 602. {LDE 305.1}   

OTT VÉGTELENSÉG VAN

Ott minden erő kifejlődik, minden képesség kibontakozik. A legnagyszerűbb vállalkozásokat viszik véghez, a legmagasztosabb törekvéseket is megvalósítják, és a legszentebb vágyakat is elérik. Mégis új magasságok emelkednek előttük, amelyeket mindig felülmúlnak; új csodákat szemlélhetnek, új igazságokat érthetnek meg, és új célok váltják ki testi, lelki és szellemi erőik tevékenységét. - EÉ 303. {LDE 305.2}   

Noha messze haladunk isten bölcsességének és hatalmának ismeretében, még mindig ott van az azon túli végtelenség. - RH Sept. 14, 1886. {LDE 305.3}   

Minden atyai ágon örökölt szeretet, amely lejött nemzedékről nemzedékre az emberi szívek csatornáin keresztül, minden gyöngédség forrása, amely megnyílt az emberek lelkében, csak piciny erek a végtelen óceánokhoz mérten, amikor összehasonlítjuk azokat Isten végtelen, kimeríthetetlen szeretetével. A nyelv nem tudja elmondani, a toll nem tudja leírni azt. Életed minden napján elmélkedhetsz arról, szorgalmasan kutathatod az Írásokat abból a célból, hogy érthesd azt. Összegezhetsz minden erőt és képességet, amit Isten az igyekezet által adott, hogy felfogjuk a mennyei Atya szeretetét és együttérzését; és mégis, ott végtelenség van. Tanulmányozhatod ezt a szeretetet időkön át, de sohasem fogod megérteni Isten szeretetének hosszúságát, szélességét, mélységét és magasságát, amit Fiában adott, hogy meghaljon a világért. Az örökkévalóság önmagában sohasem tudja azt kinyilatkoztatni. - 5T 740. {LDE 305.4}   

AZ EGÉSZ VILÁGEGYETEM HIRDETI, HOGY ISTEN A SZERETET

A nagy küzdelem véget ért. Nincs többé bűn, és nincsenek bűnösök. Az egész világegyetem megtisztult. A végtelen nagy teremtettséget tökéletes harmónia és boldogság tölti be. Tőle, aki mindent teremtett, árad az élet, a fény és az öröm a határtalan téren át. Élők és élettelenek - a legparányibb atomtól a legnagyobb csillagig - tökéletes szépségükkel és felhőtlen boldogságukkal hirdetik, hogy Isten a szeretet. - NK 602. {LDE 306.1}