Mikor lesznek meg ezek?

A TANÍTVÁNYOK KRISZTUST VISSZAJÖVETELÉRŐL KÉRDEZTÉK

Krisztus sok ember füle hallatára mondta el szavait. Mikor azonban Krisztus egyedül ült az Olajfák hegyén, akkor Péter, János, Jakab és András odamentek hozzá és így szóltak: "Mondd meg nékünk, mikor lesznek meg ezek? és micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének?" (Mt 24:3). {LDE 32.1}   

Tanítványainak adott válaszában Jézus nem választotta el Jeruzsálem pusztulását eljövetelének nagy napjától. E két eseménynek a leírását összevegyítette. Igen, ha Jézus úgy tárta volna fel tanítványai előtt az eljövendő eseményeket, ahogy azokat ő látta, akkor ők nem tudták volna elhordozni a látványt. Irántuk érzett irgalomból a két valóságos nagy időszak leírását egybeolvasztotta, és hagyta, hogy a tanítványok maguk jöjjenek rá értelmére. - JÉ 531. 532. {LDE 32.2}   

KRISZTUS VISSZAJÖVETELÉNEK IDEJE NEM ISMERT

Sokan, akik magukat adventistának nevezték, idő-meghatározók voltak. Krisztus eljövetelére egyik időpontot a másik után tűzték ki, de mindig tévedtek. Urunk jövetelének meghatározott ideje a halandó képességét felülmúlja. Még az angyalok, akik az üdvösség örököseinek szolgálnak, sem tudják a napot sem az órát. "Erről a napról és óráról pedig senki semmit sem tud, sem az égben az angyalok, sem a Fiú, hanem csak az Atya" (Mk 13:33)... 4T 307 (1879). {LDE 32.3}   

Nem kell tudnunk sem a Szentlélek kitöltésének, sem Krisztus eljövetelének pontos idejét... Miért nem adta Isten ezt tudomásunkra? Azért, mert ha ezt megtette volna, nem élnénk azzal helyesen. Annak népünk közötti ismerete nagyban visszatartaná Isten művét egy nép előkészítésében, hogy megálljon az eljövendő nagy napon. Nem kell az idő feszültségében élnünk!... {LDE 33.1}   

Képtelen leszel azt mondani, hogy eljön egy, kettő, vagy öt év múlva, nem tudod elhalasztani jövetelét annak állításával, hogy az nem következik be tíz vagy húsz éven belül. - RH March 22, 1892. {LDE 33.2}   

Közeledünk Isten nagy napjához. A jelek teljesednek és még nincs üzenetünk, hogy Krisztus megjelenése napját és óráját megmondjuk magunknak. Az Úr bölcsen elrejtette ezt előlünk, hogy mindig a várakozás és az előkészület állapotában legyünk a mi Urunk, Jézus Krisztusnak a menny felhőiben való második eljövetelére. - Letter 28, 1897 {LDE 33.3}   

Az ember Fia második eljövetelének a pontos ideje Isten titka. - JÉ 536. {LDE 33.4}   

ÜZENETÜNK NEM IDŐ-MEGHATÁROZÓ

Nem tartozunk ahhoz az osztályhoz, amely az idők pontos szakaszait meghatározza, amelyeknek meg kell történnie Krisztus hatalommal és nagy dicsőséggel történő második eljövetele előtt. Néhányan időt határoztak meg, és amikor az elmúlt, elbizakodott lelkületük nem fogadta el a dorgálást, hanem mindig más és más időt tűztek ki. De a sok egymás utáni tévedés hamis prófétaként bélyegezte meg őket. - FE 335 (1895). {LDE 34.1}   

Isten senkinek sem adott olyan üzenetet, hogy őt, tíz vagy húsz évvel a föld történelmének lezárása előtt jön el. Egyetlen élőlénynek sem ad bocsánatot az Ő visszajövetelére történő előkészület késleltetéséért. Senkinek sem mondaná, mint a hűtlen szolga tette: "Halogatja az én Uram az ő jövetelét", mert ez ama nagy napra történő előkészületre adott alkalmak és előjogok hanyag megvetéséhez vezet. - RH Nov. 27, 1900. {LDE 34.2}   

AZ IDŐ MEGHATÁROZÁSA HITETLENSÉGHEZ VEZET

Mivel a meghatározott idő ismételten elmúlt, a világ hitetlensége Krisztus közeli eljövetele tekintetében határozottabb, mint azt megelőzően. Undorral tekint az idő-meghatározók hibáira, és mert az embereket becsapták, az Isten szava által bizonyított igazságtól - hogy minden dolog vége közel van - elfordulnak. - 4T 307 (1879). {LDE 34.3}   

Megértettem, hogy E. P. Dániels testvér időt határozott meg mondván, hogy az Úr öt éven belül eljön. Remélem, nem terjed el az a benyomás, hogy idő-meghatározók vagyunk. Ne engedjük, hogy ilyen megjegyzést tegyenek! Ezek nem használnak. Ne akarjunk ébredést bármilyen alapon, hanem legyünk óvatosak minden kiejtett szóval, hogy a fanatikusok ne tudjanak semmibe se belekötni nyugtalanságot okozva, és megbántva az Úr Lelkét. {LDE 34.4}   

Nem akarjuk az emberek indulatait befolyásolni, hogy izgalmat hozzunk létre ott, ahol az érzések befolyásoltak és az alapelvek nem ellenőriznek. Érzem, hogy minden vonatkozásban vezetőre van szükségünk, mert Sátán munkában van és megteszi a tőle telhetőt, hogy befürkéssze művészetét és ártó terveit. Mindattól, ami izgalmat kelt, és helytelen alapon feszültséget teremt, félni kell, mert a reakció biztosan jön. - Letter 34, 1887. {LDE 35.1}   

Mindig lesznek, akik az egyházban hamis és fanatikus mozgalmat hoznak létre, és jogot formálnak Isten vezetésére, akik küldés nélkül futnak és napot, időpontot adnak a nem teljesedett prófécia bekövetkezésére. Az ellenségnek tetszik, hogy ezek ezt teszik, mert az egymás után következő tévedésük, és hamis irányba való vezetésük zavart, hitetlenséget okoz. - 2SM 84 (1897). {LDE 35.2}   

1844 UTÁNRA NINCS PRÓFÉCIAI IDŐ

A Jackson-i sátor-összejövetelen világosan kijelentettem a fanatikusoknak, hogy a lelkek ellenségének munkáját végzik; ők sötétségben vannak. Szerintük nagy világossággal rendelkeznek, s a próbaidő 1884, októberben fejeződik be. Nyíltan állítottam, az Úr megmutatta, hogy az Isten nekünk adott üzenetében 1844 utánra nincs időmeghatározás. - 2SM 73 (1885). {LDE 35.3}   

Várakoznunk és őrködnünk kell, hogy időnyilatkozat nélkül járjunk az 1844 és Urunk visszajövetele közötti próféciai időszakban. - 10MR 270 (1888). {LDE 36.1}   

Az emberek nem akarnak más üzenetet az időről. Ez időszak után (Jel 10:4-6), mely 1842-től 1844-ig terjed, lehetetlen a meghatározott próféciai idő átírása. A leghosszabb próféciai számítás 1844 őszéig terjed. - 7BC 971 (1900). {LDE 36.2}   

ELLEN WHITE AZ Ő NAPJAIRA VÁRTA KRISZTUS VISSZATÉRÉSÉT

A társaságot konferencián láttam jelen. Az angyal mondta: "Némelyek a férgek eledele, némelyek a hét utolsó csapás áldozatai, némelyek életben maradnak és megmaradnak a földön, és Jézus jövetelekor elváltoznak. - 1T 131, 132 (1856). {LDE 36.3}   

Mivel az idő rövid, szorgalmasan és kettőzött erővel kell dolgoznunk. Gyermekeink soha sem mehetnek főiskolára. - 3T 159 (1872). {LDE 36.4}   

Valóban nem bölcs dolog, hogy gyermekeink legyenek. Az utolsó napok veszedelmei rajtunk vannak és a kisgyermekek ezek előtt elsodortatnak. - Letter 48, 1876. {LDE 36.5}   

A világ e korszakában, amikor a föld történetének jelentei nemsokára lezáródnak és itt a nyomorúságos idő, amilyen soha nem volt, minél kevesebb házasságot kötnek, annál jobb a férfiaknak és nőknek. - 5T 366 (1885). {LDE 37.1}   

Az óra eljött; nincs messze és közülünk néhányan, akik most hisznek, élve maradnak a földön, és meglátják a jövendölés teljesedését, meghallják az arkangyal szavát és Isten trombitáját a hegyekről, a síkságokról, a tengerről és a föld végső részeiről visszhangozni. - RH July 31, 1888. {LDE 37.2}   

A próba ideje itt van, a harmadik angyal hangos kiáltása már elkezdődött Krisztus - a bűnt megbocsátó Megváltó - igazságosságának kinyilatkoztatásában. - 1SM 363 (1892). {LDE 37.3}   

A KÉSÉS MEGMAGYARÁZÁSA

A szomorúság hosszú éjszakája megpróbál, de a reggel kegyelemből késlekedik, mert ha a Mester eljönne, sokan készületlenek lennének. - 2T 1984 (1868). {LDE 37.4}   

Ha az adventisták 1844 nagy csalódása után ragaszkodtak volna hitükhöz, és egységesen követték volna Isten gondviselését, ha elfogadták volna a harmadik angyal üzenetét, és a Szentlélek erejében hirdették volna azt a világnak, akkor meglátták volna Isten üdvözítését, az Úr hatalmasan együttmunkálkodott volna igyekezetükkel, a mű befejezést nyert volna, Krisztus pedig már eljött volna, hogy népét magához egye és megjutalmazza... Nem volt Isten akarata, hogy Krisztus eljövetele ennyire elhúzódjék. {LDE 37.5}   

A hajdani Izraelt a hitetlenség, zúgolódás és lázadás negyven évre kizárta Kánaán földjéről. Ugyanezek a bűnök késleltetik a modern Izrael bemenetelét a mennyei Kánaánba. Egyik esetben sem Isten ígéretein múlt. A hitetlenség, a világiasság, a szentségtelen élet, viszály az Úr hitvalló népe között, ez tartott bennünket itt ilyen hosszú ideig, a bűn és bánat világában. - Ev 695, 696 (1883). {LDE 38.1}   

Ha Krisztus egyháza elvégezte volna kijelölt munkáját úgy, ahogy azt az Úr elrendelte, akkor Isten az egész világot már régebben figyelmeztette volna erre, és az Úr Jézus Krisztus már eljött volna a földre hatalommal és nagy dicsőséggel. - JÉ 538. {LDE 38.2}   

ISTEN ÍGÉRETEI FELTÉTELHEZ KÖTÖTTEK

Isten angyalai az embereknek közvetített üzeneteikben az időt nagyon rövidnek mondják. Így mutatták be nekem mindenkor. Igaz, az idő hosszabbra nyúlt, mint ahogy ennek az üzenetnek kezdeti szakában vártuk. Üdvözítőnk nem jelent meg olyan hamar, ahogyan reméltük. De hibás volt az Úr szava? Távol legyen! Mindig gondoljunk arra, hogy Isten ígéretei és fenyegetései egyaránt feltételhez kötöttek. {LDE 38.3}   

Lehet, hogy Izrael fiaihoz hasonlóan engedetlenség miatt kell még hosszú ideig itt e földön maradnunk; de Krisztusért kérlek, az Ő népe ne adjon bűnhöz bűnt, Istent vádolva saját helytelen eljárásuk következményeiért. - Ev 695, 696 (1901). (Lásd Róm 13:11-12; 1Kor 7:29; 1Thessz 4:15-17; Zsid 10:25; Jak 5:8-9; 1Pt 4:7; Jel 22:6-7. Lásd Jer 18:7-10; Jónás 3_4-10. ) {LDE 39.1}   

MIÉRT VÁR KRISZTUS

Krisztus sóvárogva várja, hogy képmása megmutatkozzék egyházában. Krisztus akkor jön el népéért, ha majd az Ő jellemét tökéletesen tükrözni fogja. {LDE 39.2}   

Nemcsak az a kiváltsága minden kereszténynek, hogy várja, hanem hogy siettesse is a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelét. (Lásd 2Pt 3:12. ) Ha mindazok, akik Krisztus nevét vallják, gyümölcsöt teremnének dicsőségére, gyorsan befejeződne az evangélium magvetése az egész világon; az utolsó termés is hamar beérne, és Krisztus eljönne, hogy begyűjtse a drága gabonát. - KP 40. Az új protestáns fordítás így adja vissza a görög szöveget: "akik várjátok és siettetitek az Isten napjának eljövetelét..." {LDE 39.3}   

Azzal, hogy az evangéliumot hirdethetjük a világnak, tőlünk, illetve az evangélium hirdetésének hőfokától függ, hogy siettetjük-e Urunk visszatérését. Nekünk nemcsak várnunk kell, hanem sietve kell elé mennünk Isten napjának. (Vö. 2Pt 3:12). - JÉ 538. {LDE 39.4}   

Isten azonban mindezt átérzi, ezért a bűn és következményeinek eltörlése érdekében szeretett Fiát adta, és a Vele való együttműködés által hatalmat adott nekünk arra, hogy a nyomorúság jeleneteit a befejezéshez vigyük. - EÉ 262. {LDE 39.5}   

ISTEN TÜRELMÉNEK HATÁRA

A Végtelen, tévedhetetlen pontossággal még mindig elszámol a nemzetekkel. Amíg kegyelmet és bűnbánatot kínál, a számla nyitva marad, de amikor a számla eléri az Isten által meghatározott összeget, elkezdődik haragja. - 5T 208 (1882). {LDE 39.6}   

Isten feljegyzést készít a nemzetekről. A számok ellenükre nőnek a mennyei könyvekben, és amikor bekövetkezik majd a hét első napja törvénye áthágásának megbüntetése, akkor betelik a pohár. - 7BC 910 (1886). {LDE 40.1}   

Isten elszámol a nemzetekkel... Amikor az idő teljessége eljön, a gonoszság eléri Isten kegyelmének meghatározott határát, az Ő türelmének vége. Amikor a számla összege a menny könyveiben eléri a teljes áthágás összegét, haragja eljön. - 5T 524 (1889). {LDE 40.2}   

Amíg az irgalmas Isten hosszan tűr a törvényszegőkkel szemben, türelmének határa van, amelyet az ember nem léphet át bűneivel. Amikor eléri ezt a határt, Isten visszavonja a felkínált kegyelmet, és elkezdődik az ítélet. - PP 128 {LDE 40.3}   

Eljön az az idő, amikor a csalásban és kihívó magatartásban az emberek elérik azt a pontot, amin túl az Úr nem enged tovább. Megtanulják, hogy Isten tűrésének határa van. - 9T 13 (1909). {LDE 40.4}   

Van egy határ, amelyen túl Jahve büntetése nem késik. - PK 261. {LDE 40.5}   

AZ ÁTHÁGÁS MAJDNEM ELÉRI A HATÁRT

Az idő kicsit hosszabb lesz, míg a föld lakósai gonoszságának pohara betelik és akkor Isten haragja, mely oly sokáig szunnyadt, felébred és e világosság földje inni fog az Ő elegyítetlen haragjának poharából. - 1T 363 (1863). {LDE 41.1}   

A gonoszság pohara majdnem megtelt, és Isten megtorló igazsága leszállni készül a bűnösökre. - 4T 489 (1880). {LDE 41.2}   

A föld lakóinak gonoszsága majdnem betöltötte a mértéket. E föld már majdnem elérte azt az állapotot, amikor Isten megengedi a pusztítónak, hogy akarata szerint dolgozzék. - 7T 141 (1902). {LDE 41.3}   

Az áthágás majdnem elérte határát. Zűrzavar tölti be a világot és nemsokára nagy rémület lesz úrrá az embereken. A vég nagyon közel. Mi, akik tudjuk az igazságot, készen kell legyünk arra, ami nemsokára nyomasztó meglepetésként e világra szakad. - 8T 28 (1904). {LDE 41.4}   

TUDATUNKBAN KELL TARTANUNK ISTEN NAGY NAPJÁT

Nevelnünk kell magunkat arra, hogy mindig előttünk legyen az ítélet nagy eseménye, és az - amint magunk előtt tartjuk Isten nagy napjának jeleneteit, amikor minden nyilvánvalóvá lesz -, hatással lesz jellemünkre. Egy testvér mondta: "White testvérnő, gondolod, hogy az Úr eljön tíz éven belül?" "Miért számít neked, hogy kettő, négy vagy tíz éven belül jön?" "Miért" - mondta. "Gondolom, néhány dologban másképpen tennék, ha tudnám, hogy az Úr tíz éven belül jön. " {LDE 41.5}   

"Mit tennél?" - kérdeztem. {LDE 42.1}   

"Mit? Eladnám vagyonomat és kutatnám Isten Igéjét, figyelmeztetném az embereket és készíteném őket az Ő eljövetelére, és kérném Istent: szeretnék készen lenni a vele való találkozásra. " {LDE 42.2}   

Akkor mondtam neki: "Ha tudnád, hogy az Úr nem jön el húsz éven belül, másképpen élnél?" {LDE 42.3}   

Azt mondta: "Úgy gondolom. "... {LDE 42.4}   

Mily önző kijelentés, hogy más életet élne, ha tudná, hogy az Úr tíz éven belül eljön! Miért? Énókh Istennel járt háromszáz évig. Ez tanulság számunkra, hogy mindennap Istennel járjunk és nem vagyunk biztosítva, ha nem várunk és nem figyelmeztetünk. - Ms 10, 1886. {LDE 42.5}   

AZ IDŐ RÖVIDSÉGE

Bárcsak az Úr ne hagyna nyugtot se nappal se éjjel azoknak, akik most az ügy és Isten műve iránt gondatlanok és tétlenek. Az idő közel van. Ez az, amit Jézus valaha elénk tárt: az idő rövid. - Letter 97, 1886. {LDE 42.6}   

Amikor Megváltónkkal az üvegtengernél állunk az arany hárfával, a dicsőség koronájával és előttünk a mérhetetlen örökkévalóság, akkor látjuk majd milyen rövid volt a megpróbáltatás és várakozás ideje. - 10MR 266 (1886). {LDE 42.7}