A megpróbáltatás vége

SENKI SEM TUDJA, MIKOR FEJEZŐDIK BE A MEGPRÓBÁLTATÁS

Isten nem nyilatkoztatta ki nekünk azt az időt, amikor ez az üzenet befejeződik, vagy amikor a megpróbáltatás véget ér. A kinyilatkoztatott dolgokat fogadjuk el magunk és gyermekeink számára, de ne akarjuk azt tudni, ami titok a Mindenható Tanácsában… {LDE 227.1}   

Leveleket kaptam, kérdezték, van-e valamilyen világosságom a megpróbáltatás befejezésének idejére? Azt válaszoltam, nekem csak ez az üzenetem van, most van a munka ideje, amíg nappal van, mert eljön az éj, amikor senki sem dolgozhat. - 1SM 191 (1894). {LDE 227.2}   

A VASÁRNAP-TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSA MEGELŐZI A MEGPRÓBÁLTATÁS VÉGÉT

Az Úr világosan megmutatta nekem; a fenevad képe a megpróbáltatás befejezése előtt alakul ki, mert az lesz isten népe számára a nagy próba, amely meghatározza örök sorsukat. - 2SM 81 (1890). (Lásd az előző fejezetet, ahol Isten népe nagy próbáját a vasárnap-törvény végrehajtásával mutatja be. ) {LDE 227.3}   

De mi a "fenevad képe"? És hogyan fogják megformálni? A fenevad képe az lesz, amelyet a kétszarvú fenevad "csinál meg". Ahhoz, hogy megtudjuk, milyen is ez a kép, és miként fogják megformálni, tanulmányoznunk kell magának a fenevadnak - a pápaságnak - az ismertetőjeleit. (A kétszarvú fenevad Jel 13:11-17-ből a Jel 13:1-10-ben bemutatott fenevadnak képet csinál. ) {LDE 228.1}   

Amikor az ősegyház megromlott, mert feladta evangéliumi egyszerűségét és pogány rítusokat és szokásokat fogadott el, elvesztette Isten Lelkét és erejét. Mivel azonban az emberek lelkiismeretét irányítani akarta, a világi hatalom támogatását igényelte. Így jött létre a pápaság, egy olyan egyház, amely az államhatalmat irányította, és felhasználta saját céljainak előmozdítására, főképpen az "eretnekség" megbüntetésére. Hogy az Egyesült Államok megformálhassa a fenevad képét, ahhoz a vallási hatalomnak úgy kell a polgári hatalmat irányítania, hogy az egyház az államhatalmat is saját céljainak szolgálatába állítsa. {LDE 228.2}   

A "fenevad képe" a hitehagyó protestantizmusnak azt a formáját ábrázolja, amely akkor alakul ki, amikor a protestáns egyházak dogmáik megtartásához a polgári hatalom segítségét igénylik. A "fenevad bélyegé"-nek meghatározása még hátra van. - NK 395, 397. {LDE 228.3}   

A MEGPRÓBÁLTATÁS BEFEJEZŐDIK, HA VÉGET ÉR AZ ELPECSÉTELÉS

Épp, mielőtt beléptünk [a nyomorúság idejébe], valamennyien elnyertük az élő Isten pecsétjét. Láttam, a négy angyal megszűnt visszatartani a négy szelet. Éhséget, dögvészt láttam és kardot nemzet nemzet ellen, az egész világot zűrzavar uralta. - 7BC 968 (1864). {LDE 228.4}   

Angyalokat láttam, akik ide-oda siettek a mennyben. Egy angyal hordozható tintatartóval oldalán, visszatért a földről és jelentette Jézusnak, hogy munkáját elvégezte, a szenteket megszámlálta és elpecsételte. Aztán láttam Jézust, aki a Tízparancsolatot tartalmazó láda előtt szolgált, ledobta a tömjénezőt, felemelte kezét és hangos szóval mondta: "Elvégeztetett"! - EW 279 (1858). {LDE 229.1}   

Az időnek mintegy töredéke az, ami még megmaradt. De amíg nemzet nemzet ellen, királyság királyság ellen támad, addig még nincs általános ütközet. Amíg a négy szelet tartják, addig Isten szolgáit elpecsételik homlokukon. Azután a föld hatalmai erejüket a végső nagy harcra rendezik el. - 6T 14 (1900). {LDE 229.2}   

A földről visszatérő angyal jelenti, hogy munkáját elvégezte. A végső próba ráköszöntött a világra, és akik a menny törvényeinek híven engedelmeskedtek, megkapják "az élő Isten pecsété"-t. Jézus ekkor befejezi közbenjárást a mennyei szentek szentjében. Felemeli kezét, és ezt kiáltja: "Elvégeztetett!". - NK 546. {LDE 229.3}   

A MEGPRÓBÁLTATÁS HIRTELEN, VÁRATLANUL VÉGET ÉR

Amikor Jézus megszűnik az emberért közbenjárni, mindenkinek az esete örökre eldőlt. ...A megpróbáltatás befejeződik; Krisztus közbenjárása megszűnik a mennyben. Ez az idő váratlanul, hirtelen jön mindenkire és azok, akik elmulasztották megtisztítani lelküket a törvény iránti engedelmesség által, aludva találtatnak. - 2T 191 (1868). {LDE 229.4}   

A megpróbáltatás befejezése hirtelen, váratlan lesz - olyan időben, amikor legkevésbé várjuk. De nekünk büntetlen előéletünk lehet ma a mennyben, és tudhatjuk, Isten elfogad bennünket. - 7BC 989 (1906). {LDE 230.1}   

A vizsgálati ítélet lezárulásakor mindenkinek eldől a sorsa - életre vagy halálra. A kegyelemidő röviddel azelőtt ér véget, hogy az Úr megjelenik az ég felhőiben... {LDE 230.2}   

Az özönvíz előtt, amikor Noé belépett a bárkába, Isten bezárta a bárka ajtaját, a gonoszok pedig kívül maradtak. Az utóbbiak, nem tudva, hogy végzetük megpecsételődött, még hét napig élték nemtörődöm, élvezetszerető életüket, és kinevették a közelgő ítéletre figyelmeztető intéseket. "Akképpen lesz - mondja a Megváltó - az ember Fiának eljövetele is" (Mt 24:39). Csendben, észrevétlenül, mint éjfélkor a tolvaj, jön el a döntő óra, amelyben minden ember sorsa megpecsételődik; és Isten végleg visszavonja kegyelmét a bűnöstől... {LDE 230.3}   

Veszélyben vannak azok, akik belefáradtak az őrködésbe, a világ varázsai felé fordulnak. Miközben az üzletember belemerül a nyereséghajhászásba, a szórakozni vágyó élvezetet keres, a divat rabja ékességeit rendezgeti - lehet, hogy pont abban az órában mondja ki az egész föld Bírája az ítéletet: "Megmérettél a mérlegen, és híjával találtattál" (Dán 5:27). - NK 432. {LDE 230.4}   

A MEGPRÓBÁLTATÁS BEFEJEZÉSE UTÁNI EMBERI TEVÉKENYSÉG

Az igazak és a gonoszok ekkor még élik halandó életüket a földön. Az emberek ültetnek és építenek, esznek és isznak, mit sem tudva arról, hogy a mennyei templomban elhangzott a végső, megmásíthatatlan döntés. - NK 437. {LDE 231.1}   

Amikor a szentélyben elhangzik a visszavonhatatlan ítélet, és a világ sorsa örökre eldőlt, a föld lakói nem fognak tudni erről. Azok, akiktől, Isten végleg visszavonta Lelkét, a vallás formaságait továbbra is megtartják. A sátáni szenvedély, amellyel a gonoszság fejedelme betölti őket gonosz terveinek megvalósításához, az Isten iránti buzgóság látszatát fogja kelteni. - NK 547. {LDE 231.2}   

A gabona és a konkoly "együtt nő az aratásig". Az élet kötelességeinek teljesítésében az igazak a végsőkig kapcsolatban vannak az istentelenekkel. A világosság gyermekei a sötétség gyermekei között vannak elszéledve úgy, hogy az ellentétet mindenki jól látja. - 5T 100 (1882). {LDE 231.3}   

Krisztus kijelentette, amikor eljön , a rá váró nép közül néhányan el lesznek foglalva üzleti dolgaikkal, néhányan földjükön vetnek, mások aratnak, begyűjtik az aratást és mások a malomban őrölnek. - Ms 26, 1901. {LDE 231.4}   

A HITETLENSÉG ÉS A TILTOTT GYÖNYÖRÖK FOLYTATÓDNAK

A kételkedés, amit tudománynak neveznek, mélyen aláásta a keresztény világnak a Bibliába vetett hitét. Tévelygést és mesét boldogan elfogadnak, hogy általuk tovább járhassanak saját vágyaik kielégítésének ösvényén, és ne legyenek felriasztva, mert azért küzdenek, nehogy visszatérjen tudatukba Isten. Azt mondják: "A holnap ugyanolyan lesz, mint a mai nap, sőt bőségesebb". De hitetlenségük és istentelen gyönyörűségük közepette az arkangyal kiáltása és Isten trombitája hallatszik... {LDE 232.1}   

Amikor világunkban mindenki tevékenyen el van foglalva, belemerülve a nyereség önző nagyravágyásába, Jézus eljön, mint tolvaj. - Ms 15b, 2886. {LDE 232.2}   

Amikor Isten állítólagos népe egyesül a világgal, és úgy él, mint a világ, amikor a világgal együtt szórakozik úgy, ahogy nem volna szabad; amikor a világ fényűzését az egyház is követi; amikor minden a megszokott mederben folyik, és mindenki tartós világi jólétben reménykedik - akkor hirtelen, mint villámlás az égből, vége szakad nagyszerű ábrándképeiknek és csalóka reményeiknek. - NK 303. {LDE 232.3}   

AZ EMBEREKET TELJESEN LEKÖTI AZ ÜZLET

Amikor Lót figyelmeztette családja tagjait Sodoma pusztulására, ők nem figyeltek szavára és úgy néztek rá, mint fanatikus rajongó. A bekövetkező pusztulás készületlenül találta őket. Így lesz, amikor Krisztus eljön. A földművelőket, kereskedőket, jogászokat, iparosokat teljesen leköti az üzlet, és az Úr napja tőrként jön rájuk. - RH March 10, 1904. {LDE 232.4}   

Amikor papok, földművelők, kereskedők, törvényadók, nagy emberek nyilvánvalóan jó emberek azt kiáltják: "béke és biztonság", hirtelen jő a pusztulás. Lukács adja hírül Krisztus szavait, hogy isten napja úgy jő el, mint a tőr - e kép szerint a vadász zsákmány után jár az erdőben, és íme hirtelen ő esik a madarász titkos tőrébe. - 10MR 266 (1876). {LDE 233.1}   

Amikor az emberek nyugodtak, szórakozással teltek, lekötve vásárlással és eladással, akkor a tolvaj óvatos léptekkel közeledik. Így lesz ez az Ember Fiának eljövetelekor is. - Letter 21, 1897. {LDE 233.2}   

A VALLÁSOS VEZETŐK TELVE LESZNEK DERŰLÁTÁSSAL

Amikor a filozófia okoskodása elűzi az Isten büntetésétől való félelmet; amikor vallási tanítók hosszú, békés és virágzó korszakokat jövendölnek, és a világot leköti az üzlet és szórakozás, az ültetés és építkezés, a dőzsölés és mulatozás, amikor elutasítják Isten intéseit, és gúnyt űznek követőiből, "hirtelen veszedelem jő rájuk, ...és semmiképpen meg nem menekednek". - PP 74. {LDE 233.3}   

Bármikor köszönt az emberiségre az Úr napja, a gonoszokat váratlanul éri. Amikor az élet megy tovább a maga egyformaságával; amikor az embereket leköti a szórakozás, az üzlet, a kufárkodás, a pénzszerzés; amikor a vallásos vezetők dicsőítik a világ haladását és tudását, és az emberek biztonságban érzik magukat, akkor, miként tolvaj lopakodik az őrizetlen lakásba, olyan váratlanul pusztulnak el a könnyelműek és a gonoszok. "Semmiképpen meg nem menekednek". - NK 35. {LDE 233.4}   

SÁTÁN BIZONYÍTJA, HOGY A MEGPRÓBÁLTATÁS BEFEJEZŐDÖTT

A nyomorúság idején Sátán felbujtatja a gonoszokat, és azok körülveszik isten népét, hogy elpusztítsák őket. De nem tudja, hogy "kegyelmezett" van írva nevük mellé a menny könyveiben. - RH Nov. 19, 1908. {LDE 234.1}   

Sátán a nyomorúság idején fel fogja bujtatni a gonoszokat, hogy pusztítsák el Isten népét, miként annak idején Ézsaut is felbujtotta, hogy támadja meg Jákóbot. ...Látja azonban, hogy a szent angyalok vigyáznak rájuk, és ebből arra következtet, hogy Isten megbocsátotta bűneiket. Arról azonban nem tud, hogy ügyük eldőlt a mennyei templomban. - NK 550. {LDE 234.2}   

AZ IGE UTÁNI ÉHSÉG

Azoknak, akik nem méltányolták, nem tanulták és nem becsülték Isten Igéjét, amit szolgái szóltak, most okuk lesz a keserves siránkozásra. Láttam, hogy az Úr az ítéletben az idők befejeztével a földön keresztül megy; a félelmes csapások kitöltetnek. Akik megvetették Isten Szavát, akik könnyelműen tisztelték azt, azok "vándorolni fognak tengertől tengerig és északtól, fogva napkeletig. Futkosnak, hogy keressék az Úrnak beszédét, de nem találják meg" (Ámos 8:12). Az Ige hallása utáni éhség van a földön. - Ms 1, 1857. {LDE 234.3}   

NINCS TÖBB IMA A GONOSZOKÉRT

Isten szolgái befejezték utolsó munkájukat. Elmondták utolsó imáikat, elhullatták utolsó keserű könnyeiket a lázadó egyházért és az istentelen népért. Elmondták utolsó, ünnepélyes figyelmeztetésüket. Ó! mily gyorsan odaadnák akkor a házakat, a földeket, a pénzt, amit fösvényen felhalmoztak, dédelgettek és szorosan markoltak, némi vigaszért azoktól, akik az igazságot tanították és nem éltek aszerint, az üdvösség útjának magyarázatáért, vagy papjaiktól reményteljes szavak, ima, vagy buzdítás hallásáért. De hiába, nekik éhezni és szomjazni kell; szomjúságuk sohasem lesz csillapítva, semmi vigasztalást nem kaphatnak. Esetüket meghatározták és örökre rögzítették. Ez félelmes, rettenetes idő. - Ms 1, 1857. {LDE 235.1}   

Abban az időben Isten ítélete kegyelem nélkül hull. Mily irigylésre méltó lesz a gonoszok számára azoknak a helyzete, akik "a fenséges rejtekében" maradnak - az olyan épület, amelyben az Úr mindenkit elrejt, aki szerette őt és engedelmeskedett parancsolatainak! Az igazak serege valóban irigylésre méltó oly időben azok számára, akik szenvednek bűneik miatt. De a kegyelem ajtaja be van zárva a gonoszok számára. Többé nem imádkoznak érettük a megpróbáltatás befejezése után. - 3BC 1150 (1901). {LDE 235.2}   

A JELLEM ÁTVITELE LEHETETLEN

Az Úr eljön kegyelemmel és nagy dicsőséggel. Feladata, hogy teljesen elválassza az igazakat a gonoszoktól. De az olajat nem lehet átvinni azok edényébe, akiknek nincs. Akkor beteljesednek Krisztus szavai: "Két asszony őröl a malomban; az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik" ... "Akkor ketten lesznek a mezőn; az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik" (Mt 24:41, 42). Az igaz és a gonosz társul az élet munkájában, de az Úr olvassa a jellemet. Ő érzékeli, ki az ő engedelmes gyermeke, kik tisztelik és szeretik törvényeit. - TM 234 (1895). {LDE 236.1}   

Ünnepélyes dolog meghalni, de ünnepélyesebb élni. Életünk minden gondolata, szava és tette ismét találkozik velünk. Amit kialakítunk magunkban a megpróbáltatás idején, azok kell maradjunk az örökkévalóságban. A halál feloszlatja a testet, de nem tesz változást a jellemben. Krisztus jövetele nem változtatja meg jellemünket, csak rögzíti azokat minden változáson túl. - 5T 466 (1885). {LDE 236.2}   

MÁS MEGPRÓBÁLTATÁS SEM GYŐZNÉ MEG A GONOSZT

Jelen lehetőségünk legjobbját kell tennünk most. Más megpróbáltatás nem adatott nekünk, ami előkészítene a menny számára. Ez az egyetlen és utolsó lehetőség a jellem alakítására, amely alkalmassá tesz bennünket az eljövendő otthonunk számára, amit az Úr készít mindazoknak, akik engedelmesek parancsolatainak. - Letter 20, 1899. {LDE 236.3}   

Az Úr eljövetele után nem lesz több megpróbáltatás. Azok, akik azt mondják, hogy lesz, be vannak csapva és félre vannak vezetve. Mielőtt Krisztus eljön, a világ éppoly állapotban lesz, mint az özönvíz előtt. és miután a Megváltó megjelenik a menny felhőiben, senkinek sincs már lehetősége, hogy üdvösséget nyerjen. Már mindenki meghozta döntését. - Letter 45, 1891. {LDE 237.1}   

Mindenki meg lesz próbálva és meg lesz vizsgálva az általa ismert világosság szerint. Azok, akik az igazságtól a mesékhez fordulnak, nem számíthatnak egy második megpróbáltatásra. Nem lesz időleges millennium. Ha ellenállnak, miután a Szentlélek már meggyőzte szívüket, és befolyásukat arra használják, hogy elzárják az utat mások elől, soha sem jutnak meggyőződésre. Nem fogják keresni a nékik adott megpróbáltatásban a jellem átalakításának lehetőségért, és Krisztus nem ad nekik újabb lehetőséget az alapok elhagyására. A döntés végleges. - Letter 25, 1900. {LDE 237.2}