NEGYEDIK FEJEZET—Az Ige mindenek felett

A Biblia mint a Könyvek Könyve és az Ellen G. White írásai közötti  viszony. – Kedves Olvasó! Isten Igéjét ajánlom figyelmedbe hited és életgyakorlatod vezérelveként. Ez az Ige fog megítélni bennünket. Ebben az Igében Isten megígérte, hogy az „utolsó napokban” látomásokat fog adni, melyek nem egy új hitet alapoznak majd meg, hanem vigasztalják Isten népét és helyreigazítják azokat, akik nem a Biblia igazsága szerint járnak. Így tett Isten Péter esetében is, amikor elküldte prédikálni a pogányok közé (A Sketch of the Christian Experience and Views of Ellen G. White, 64. o., 1851, újranyomása: Tapasztalatok, látomások, lelki ajándékok, 1860). {3SM 29.1}   

Nem az a célja, hogy elfoglalja az Ige helyét. – Az Úr azt akarja, hogy tanulmányozzátok a Bibliát. Nem adott semmi olyan új világosságot, mely elfoglalná az Ige helyét. Ez a világosság arra való, hogy az Ige felé fordítsa az emberek összekuszált értelmét. Ha valaki megeszi és megemészti az Igét, akkor az olyanná lesz számára, mint az életadó vér. Ekkor a jócselekedetek annyira nyilvánvalókká lesznek életében, mint a sötétben előragyogó világosság (130. Levél, 1901). {3SM 29.2}   

Használjátok a Biblia bizonyítékait! – Nyilvános szolgálat során ne toljátok előtérbe és ne idézzétek Ellen G. White írásait álláspontotok igazolása érdekében. Ezt téve nem fog erősebbé válni az emberek Bizonyságtételekbe vetett hite. Hozakodjatok elő Isten Igéjének világos és tiszta bizonyítékaival! Az „Így szól az Úr” a legerősebb bizonyság, amit az emberek elé tárhattok. Ne arra neveljétek az embereket, hogy Ellen G. White-ra nézzenek, hanem a nagy Istenre, akitől az utasításokat kapja (11. Levél, 1894). {3SM 29.3}   

Először a Biblia, azután a Bizonyságtételek. – Elsődleges kötelességem, hogy bemutassam a bibliai alapelveket. Utána, ha az elém tárt személyek életében nem történik határozott és tudatos reform, személyesen kell hozzájuk fordulnom (69. Levél, 1896). {3SM 30.1}   

Ellen G. White és a bibliai próféták munkája. – Az ősi időkben Isten próféták és apostolok hangján keresztül szólt az emberekhez, napjainkban pedig Lelkének bizonyságtételein keresztül teszi ugyanezt. Soha nem volt még idő, melyben Isten komolyabban tanította volna népét, mint ahogyan most tanítja őket akaratát és azt illetően, hogy milyen útra kívánja terelni őket (Bizonyságtételek, 5 köt. 661. o.). {3SM 30.2}   

A Szentírás és a Prófétaság Lelke szerzője egy és ugyanaz. – A Szentlélek a szerzője mind a Bibliának, mind pedig a Prófétaság Lelke írásainak. Egyiket sem szabad kiforgatni értelméből oly módon, hogy az emberek saját gondolataikat értsék azokba, hogy mindenáron saját elképzeléseiket és kijelentéseiket támasszák velük alá (92. Levél, 1900). {3SM 30.3}   

Ellen G. White írásainak viszonya a Bibliához. A kisebb világosság. – Az emberek nem sokat figyelmeznek a Bibliára, ezért Isten adott egy kisebb világosságot, hogy azáltal a nagyobb világossághoz vezesse a férfiakat és nőket (The Review and Herald, 1903. január 20. Idézi: Colporteur Ministry, 125. o.). {3SM 30.4}   

A Biblia mérlegén megpróbálva. – A Lélek nem azért adatott és soha nem is azért adatik, hogy túlhaladjon a Biblián, mert a Szentírás egyértelműen kijelenti, hogy Isten Igéje az a zsinórmérték, ami által minden tanítást és tapasztalatot meg kell próbálni... Ézsaiás kijelenti: „A törvényre és a bizonyságtételre hallgassatok. Akik nem ekként szólnak, azokban nincs világosság” (Ézs 8:20, új prot. ford. – A Nagy küzdelem bevezetője). {3SM 30.5}   

Nem új világosság céljából adattak. – J. testvér zavaró tevékenységet folytat, amikor úgy tünteti fel, hogy a Bizonyságtételeken keresztül adott világosság a Szentírás kiegészítésére szolgál. A testvér hamis fényben jeleníti meg ezt a dolgot. Isten jónak látta, hogy ily módon fordítsa népe figyelmét az Igére, hogy azok így jobban megérthessék azt. {3SM 30.6}   

Isten Igéje elégséges a legtompultabb elme megvilágosítására, és akikben vágyakozás van arra, azok megérthetik annak üzenetét. Mindezek ellenére némelyek, akik állításuk szerint Isten Igéjét teszik tanulmányuk tárgyává, kifejezetten ellentétes irányban élnek annak világos tanításaival. Hogy az emberek ne találhassanak maguknak mentséget, Isten egyértelmű és határozott bizonyságtételeket intéz hozzájuk, hogy így visszavezesse őket ahhoz az Igéhez, melynek követését elhanyagolták. {3SM 31.1}   

Isten Igéje tele van a helyes életgyakorlatra tanító általános elvekkel, a Bizonyságtételek pedig – az általános és a személyes jellegűek egyaránt – azért adattak, hogy a figyelmet különös nyomatékkal ezekre az elvekre fordítsák (Bizonyságtételek, 5. köt. 663–664. o.). {3SM 31.2}   

A Bizonyságtételek bemutatják a Biblia egyszerű leckéit. –      A Szentírásban Isten mindenkinek gyakorlati leckéket adott az életvezetésre és magaviseletre. Noha részletekbe menő tanításokat adott jellemünk, megtérésünk és viselkedésünk kapcsán, az emberek mégis nagymértékben megvetik leckéit és nem törődnek azokkal. Az Igéjében adott utasítások mellett az Úr külön Bizonyságtételeket is adott népének, nem új kinyilatkoztatás céljából, hanem hogy feltárhassa előttünk Igéjének egyszerű leckéit, hogy ekként a hibák helyesbítésre kerülhessenek, a helyes út nyilvánvalóvá legyen, és minden lélek mentség nélkül maradjon (63. Levél, 1893; Bizonyságtételek, 5. köt. 565. o.). {3SM 31.3}   

Az Úr képesítette Ellen G. White-ot az igaz és a hamis világos meghatározására. – Akkoriban [az 1844-es csalódást követően] egyik hamis tétel a másik után keveredett közénk, mert a lelkészek és az orvosok új tanításokat hirdettek. Sok imával kísérve kutattuk az Írásokat, és a Szentlélek elménkbe hozta az igazságot. Időnként egész éjjeleket arra szenteltünk, hogy kutassuk az írásokat és komolyan kérjük Isten vezetését. Ebből a célból odaszentelődött férfiak és nők gyülekeztek egybe. Ilyenkor Isten ereje rám áradt, és ez képessé tett az igaz és a hamis világos meghatározására. {3SM 31.4}   

Miközben hitünk pontjai így megalapozódtak, lábaink szilárd talajra helyeződtek. Pontról pontra elfogadtuk az igazságot, ahogyan a Szentlélek bemutatta azokat. Látomásba ragadott az Úr, és magyarázatokat adott nekem. Képeket láttam a mennyei dolgokról, a szentélyről, hogy olyan helyzetbe kerüljünk, melyben a világosság tiszta és éles sugarakban ragyogott ránk (Gospel Workers, 302. o.). {3SM 32.1}   

A hiba helyesbítésére és az igazság meghatározására. – Sokat írtam a naplómba1, melyet minden utamra magammal vittem, hogy szükség esetén az emberek elé tárhassam az ott leírtakat. Szeretném felszínre hozni a méltó dolgokat, mert az Úr sok világosságot adott nekem, melyet tovább szeretnék adni az embereknek. Isten tanítást küldött népének rajtam keresztül. Világosság ez, parancsra új parancs, szabályra új szabály, itt egy kicsi, ott egy kicsi, melyet meg kell ismerniük. Ezeknek most az emberek elé kell tárulnia, mert azért adattak, hogy helyesbítsék a nagy helytelenségeket és meghatározzák az igazságot. A Mindenható sok mindent feltárt, és rámutatott az igazságra. Így szólt: „Ez az út, ezen járjatok” (127. Levél, 1910). {3SM 32.2}   

A Bizonyságtételek soha nem mondanak ellent a Bibliának. – A Bibliához forduljatok tanácsért! Tanulmányozzátok azt és az Istentől kapott Bizonyságtételeket, mert azok soha nem mondanak ellent az Igének (106. Levél, 1907). {3SM 32.3}   

Ha a Bizonyságtételek nem Isten Igéje szerint szólnak, vessétek el azokat. Krisztus és Béliál nem egyesülhet egymással (Bizonyságtételek, 5. köt. 691. o.). {3SM 32.4}   

Ellen G. White szavainak idézése. – Hogyan áldhatná meg az Úr azokat, akik nemtörődöm lelkületet tanúsítanak, mely az Úrtól kapott világossággal ellentétes irányba vezeti őket? De nem kérem, hogy fogadjátok el szavaimat. Csak tegyetek engem félre, és mindaddig ne idézzétek szavaimat, amíg engedelmeskedni nem tudtok a Bibliának. {3SM 33}   

{3SM 33}   

{3SM 33}   

{3SM 33.1}