ÖTVENHATODIK FEJEZET — A VÉGHEZ KÖZELEDVE

Sokan félrevezető üzeneteket fogadnak el

Vizsgáljatok meg minden tanítást, mielőtt Isten nyája elé vinnétek azokat! ... Lesznek olyan mennyei eredetűnek vallott üzenetek, amelyekben félrevezető kifejezések kapnak majd helyet. Ha az emberek elfogadják azokat, olyan szélsőséges mozgalmak és tervek láthatnak napvilágot, melyek Sátán cselszövéseit hozzák be sorainkba. A szentség leple alatt olyan idegen és tisztátalan lelkület törhet közénk, melynek ereje felmérhetetlen. Fanatizmus jön sorainkba, mely olyannyira összeszövi magát a Szentlélek munkájával, hogy sokan, Istentől eredőnek látva azt, megtévesztés áldozatai lesznek. {3SM 403.1}   

A kegyelem és a figyelmeztetés üzenetét hordozó testvéreink gyakran tesznek olyan erős kijelentéseket, amelyeket jobb lenne elfojtaniuk... Egyetlen szavunkkal se hívjuk elő az igazság ellenzőinek bosszúálló lelkületét. Semmilyen tettünkkel ne idézzük elő a sárkány lelkületét, mert az anélkül is felfedi majd magát hamar, ördögi valójának teljességében azok ellen, akik megtartják Isten parancsolatait és a Jézus hitét... {3SM 403.2}   

Szembesítve meggondolatlan szavainkkal. – Eljön az idő, amikor királyok, vezetők, törvényhozók és hatalmosságok elé állítva kell megvédenünk az igazságot. A bizonyságtevők akkor majd meglepetten tapasztalják, hogy a hamisság leleplezésekor és az igazság terjesztésekor kinyilvánított állásfoglalásuk, szavaik és meggondolatlan kifejezéseik pontosan ismertek ellenségeik előtt. Ezek szembesítik majd őket balgatag módon kiejtett szavaikkal, és olyan módon forgatják azokat, hogy azt saját előnyükre használhassák fel... {3SM 403.3}   

Sátán megtévesztő munkája. – Némelyek olyan dolgokkal igyekeznek majd megtéveszteni bennünket, melyek rendelkeznek az igazság bizonyos vonásaival. Mihelyt ezeket Isten csodálatos hatalmaként kezdik felvonultatni, Sátán máris kész lesz összeszőni koholmányait azokkal, hogy elfordítsa a lelkeket a napjainkra szóló igazságtól. {3SM 404.1}   

Némelyek elfogadják és terjeszteni kezdik a hazugságot, és amikor az elhangzik az intő üzenet, ami helyes fényben világítja meg az igazságot, a kevés tapasztalattal rendelkezők, akik tudatlanok maradnak Sátán gyakran elismételt munkamódszerét illetően, a hazugság szemétjével az eléjük tárt igazságot is eldobják maguktól. Így Isten napjainkra adott világossága és intő üzenetei hatástalanná válnak... {3SM 404.2}   

Ellen White-ot hamis üzenet hirdetésével vádolják. – Minden elképzelhető üzenet formájában igyekeznek majd meghamisítani Isten munkáját. Ezek az üzenetek mindig az igazság feliratát viselik zászlajukon. Akik készséggel fogadnak be bármilyen újszerű és szenzációkeltő üzenetet, ezeket olyan módon kezelik és alkalmazzák, hogy ellenségeink minden következetlen és szélsőséges jelenséget Ellen White-nak, a prófétanőnek tulajdonítanak majd... {3SM 404.3}   

Mindenfelől hamisítvány üzenetek érkeznek majd felénk. Egyik ember a másik után áll majd elő, látszólag a Lélek által vezetve, de mégsem a Menny, hanem az ellenség hazugságának késztetésére. Ezek az üzenetek becsapják az embereket. Járjunk körültekintően, és ne nyissuk tágra az ajtót, hogy az ellenség belépjen azon megérzések, álmok és látomások üzenetein keresztül. Isten segítsen meg minket hitben Jézusra tekintenünk, és az Ő szavai vezetését követnünk (66. Levél, 1894)! {3SM 404.4}   

Állhatatosság, de nem ellenszegülés

Hitszemünket állhatatosan Jézusra kell szegeznünk! Azoknak a napoknak az eljövetelével, amikor semmibe veszik Isten törvényét, az igazak és hűségesek buzgóságának fokozódnia kell. A válság mértékének megfelelően a hívőknek tüzesebbé és eltökéltebbé kell válniuk. Határozott és rendíthetetlen bizonyságtételt kell hordozniuk, de mindent Istennek átadott szívvel kell tenniük, és nem a lázadás lelkületével... {3SM 405.1}   

Sátán haragja a hármas angyali üzenet ellen. – Az ég közepén repülő harmadik angyal azoknak a munkáját jelképezi, akik az első, második és harmadik angyal üzenetét hirdetik. A három üzenet egybekapcsolódik. Nem lehet kioltani e nagyszerű üzenetek igazságának öröklétű és megingathatatlan bizonyítékait, melyek olyan sokat jelentenek számunkra, és melyek a vallásos világban oly nagy ellenállást váltottak ki. Sátán minduntalan azon munkálkodik, hogy pokoli árnyékát ezekre az üzenetekre vesse, hogy Isten maradék népe ne figyeljen fel azok jelentőségére, megjelenési idejére és helyére. Ezek az üzenetek azonban élnek. Hatalmukat mindaddig ki kell árasztaniuk a vallási világra, amíg az idő tart... {3SM 405.2}   

A próféta így szól: „És ezek után láték más angyalt leszállani a mennyből, akinek nagy hatalma vala; és a föld fénylett annak dicsőségétől. És kiálta teljes erejéből, nagy szóval mondván: Leomlott, leomlott a nagy Babilon” (Jel 18:1-2). Ez az üzenet megegyezik azzal, amelyet a második angyal hirdetett. Babilon elesett, „mert az ő paráznaságának haragborából adott inni minden pogány népnek” (Jel 14:8). Mi a bor? – A hamis tanítások. A negyedik parancsolat szombatja helyett hamis szombatot adott a világnak, és elismételte azt a hazugságot, melyet először Sátán mondott az Édenben: a lélek halhatatlanságának eszméjét. Sok más hasonló hazugságot terjesztett mindenütt, oly tudományokat tanítva, „melyek embereknek parancsolatai” (Mt 15:9). {3SM 405.3}   

Két felhívás az egyházakhoz. – Amikor Jézus megkezdte nyilvános szolgálatát, megtisztította a templomot világi romlottságaitól. Szolgálatának utolsó tettei között még egyszer megtisztította a templomot. Ennek megfelelően a világ figyelmeztetésének végső munkájában szintén két nevezetes felhívás történik az egyházakhoz. A második angyal üzenete, és az égben hallható hang: „Fussatok ki belőle én népem ... Mert az ő bűnei az égig hatottak, és megemlékezett az Isten az ő gonoszságairól” (Jel 18:4-5). {3SM 405.4}   

Ahogy Isten kihívta Izraelt Egyiptomból, hogy megtarthassák a szombatot, úgy hívja ki népét most is Babilonból, hogy ne a fenevadat és annak képét imádják. A bűn embere, aki meg akarta változtatni az időket és a törvényt, Isten fölé magasztalta magát a hamis szombat világunkba való bevezetésével. A keresztény világ befogadta a pápaságnak eme szülöttét. Bölcsőben ringatta és táplálgatta azt, s az emlékünnep elvételével és a hamis szombat felállításával szembeszegült Istennel. {3SM 406.1}   

Határozottabb igyekezet a vasárnap magasztalására. – Miután majd az igazság minden nemzethez eljut egy olyan időben, melyben minden elképzelhető gonoszság működésbe lép, melyben elmozdítják helyükből az útjelzőket, és hitünk oszlopait is le akarják törni – ezután még határozottabb törekvéssel fogják felmagasztalni a hamis szombatot, és magára Istenre is ítéletet mondanak az általa megszentelt és megáldott nap áthelyezésével. Mindeközben az emberek gondolatait ilyen kijelentések zavarják meg: „íme itt van Krisztus, íme ott”, „itt az igazság”, „Isten küldötte vagyok”, „Isten világosságot küld rajtam keresztül”. {3SM 406.2}   

Sátán munkája közben Jelenések 18 angyala is hirdeti üzenetét. – A hamis szombatot erőszakos törvényen keresztül fogják az emberekre kényszeríteni. Sátán és angyalai éberen, fokozott erővel és kitartással munkálkodnak emberi eszközeiken keresztül, hogy kitöröljék a földről Isten ismeretét. Miközben Sátán hamis csodáival dolgozik, a Jelenések könyvében megjövendölt idő megérik arra, hogy a dicsőségével a földet beragyogó angyal kihirdesse Babilon leomlását, és felhívja Isten népét annak elhagyására... {3SM 406.3}   

A romok megépítői. – A vég közeledtével Isten szolgáinak a bizonyságtételei egyre határozottabbá és erőteljesebbé válnak. Ráragyogtatják az igazság világosságát az addig legfőbb tekintélynek örvendő hamis és elnyomó rendszerekre. Az Úr napjainkra szóló üzeneteket küldött a kereszténység örök alapokon való felépítésére. A jelenvaló igazság híveinek meg kell állniuk nem saját, hanem Isten bölcsessége révén, és le kell rakniuk az emberöltők alapjait. A mennyei könyvekben ezek a küldöttek ösvények megújítóinak és a romok megépítőinek neveztetnek. A legkeserűbb ellenállás közepette is a magasba kell tartanunk az igazságot – az igazság saját érdemei miatt... {3SM 407.1}   

Kísértések fognak érni minket. A bűn ott ólálkodik, ahol legkevésbé várnátok. Sötét és szörnyűséges események követik majd egymást lelkünk lesújtására, de mindaddig nem kell félnünk és elcsüggednünk, amíg tudjuk, hogy az ígéret szivárványa Isten trónja fölött ível. {3SM 407.2}   

Nehéz próbáknak, ellenállásnak, gyásznak és szenvedésnek leszünk kitéve, de tudjuk, hogy Jézus már áthaladt mindezen. Ezek a tapasztalatok értékesek számunkra, nemcsak erre a rövid életünkre nézve, de az örökkévalóság szempontjából is... {3SM 407.3}   

A földi történelem végéhez közeledve vagy egyre gyorsabban haladunk a keresztény növekedés terén, vagy éppoly sebes romlásnak indulunk (1f. Levél, 1890). {3SM 407.4}   

Tévelygő adventisták egyesülése a hitetlenekkel

Sátán Krisztus személyes ellensége... Régóta hazudik az emberiségnek, mely felett nagy hatalma van. Isten népe elleni haragja fokozódni fog, amikor meglátja, hogy az Isten rendeléseinek ismerete a világ minden részébe eljut, és a jelenvaló igazság világossága felragyog a hosszú ideje sötétségben járók felett... {3SM 407.5}   

Isten Igéje...  legyen védelmünk akkor, amikor Sátán hamis csodákat tesz, hogy ha lehet, elhitesse még a választottakat is. Ekkor lesz az, hogy akik nem álltak ki szilárdan az igazság mellett, egyesülni fognak a hitetlenekkel, a hazugság kedvelőivel és kiforralóival. Ezeknek a csodáknak az idején, amikor a betegek meggyógyulnak és hasonló jelenségek történnek, el fogják hinni a hazugságot. Készen állunk-e a közvetlenül előttünk álló veszedelmes időkre? Nem állunk-e olyan helyen, ahol az ördög ravaszságának könnyű prédájává eshetünk (81. Kézirat, 1908)? {3SM 407.6}   

Az ördög tudománya

Mi vár ránk a közeljövőben? Csalárd lelkek jönnek majd sorainkba. Nemsokára csodálatos tudományról fogtok hallani, mely az ördög tudománya lesz. Ennek célja az lesz, hogy hiteltelenné tegye az Istenről és az általa elküldött Jézus Krisztusról szóló igazságot. Némelyek dicsőíteni fogják ezt a hamis tudományt, és Sátán ezeken keresztül igyekszik majd porba tiporni Isten törvényét. Ennek a csodás tudománynak a megerősítésére hatalmas csodák történnek majd az emberek előtt (48. Levél, 1907). {3SM 408.1}   

A hitehagyás ideje elérkezett

Mindennek vége közel van. A jelek rohamszerűen teljesednek, látszólag mégis csak néhányan ismerik fel, hogy az Úr napja közeledik gyorsan és csöndesen, mint a tolvaj éjjel. Sokan mondják: „Békesség, biztonság.” Ha nem vigyáznak és nem várakoznak az Úrra, mintegy csapdában lelik majd vesztüket... {3SM 408.2}   

„A Lélek pedig nyilván mondja, hogy az utolsó időben némelyek elszakadnak a hittől, hitető lelkekre és gonosz lelkek tanításaira figyelmezvén” (1Tim 4:1). A hitehagyás ideje elérkezett. A gonosz lelkek minden elképesztő módszert igyekeznek majd bevetni annak érdekében, hogy kételyt ébresszenek a több mint ötven éve elfoglalt álláspontunkkal kapcsolatban... {3SM 408.3}   

Tűz száll alá az égből. – A megcsalattatás nagy veszélyének vannak kitéve mindazok, akik csodákat várnak az Isteni vezetés alátámasztására. Az Ige kijelenti, hogy az ellenség munkálkodni fog a hittől eltávolodott eszközein keresztül. Ezek látszólagos csodákat visznek majd véghez, egészen addig a pontig, amikor tüzet hoznak alá az égből az emberek szeme láttára. Hazug csodáival Sátán még magukat a választottakat is elhitetné, ha lehetséges volna (410. Levél, 1907). {3SM 408.4}   

Az angyalok visszatartják a szeleket az elpecsételés végéig

Angyalok tartják vissza azokat szeleket, melyeket egy mérges, kitörni akaró ló jelképez, aki az egész földön végigvágtázva rombolást és halált hagy maga után... {3SM 409.1}   

Izrael Istenének nevében mondom nektek, hogy láthatatlan angyali kezek tartanak vissza mindenféle ártó és elcsüggesztő befolyást, amíg mindazok, akik Isten félelmében és Istent szeretve munkálkodnak, el nem pecsételtetnek homlokukon (138. Levél, 1897). {3SM 409.2}   

Sátán és angyalai elvegyülnek a hitehagyókkal

Sátán és angyalai emberek formájában jelennek meg a földön, és elvegyülnek azokkal, akikről Isten Igéje ezt mondja: „Némelyek elszakadnak a hittől, hitető lelkekre és gonosz lelkek tanításaira figyelmezvén” (1Tim 4:1 –147. Levél, 1903). {3SM 409.3}   

Új világosságra hivatkozva

Az Úr jónak látta elém tárni, hogy egyre többen fognak előállni mindenfelé „új” világosságra hivatkozva, mely nem más, mint mellékes kérdés, rést ütő ék. A rés idővel olyan szélessé válik, hogy törést okoz azok között, akik elfogadják ezeket a tanításokat [„D” testvér próféciákkal kapcsolatos nézeteire (Bizonyságtételek, 5. köt. 289–297), valamint a Prófétaság Lelkét és a Generál Konferenciát illető negatív álláspontjára utal], és akik hisznek a harmadik angyal üzenetében. {3SM 409.4}   

Akik elfogadják ezeket az új elgondolásokat, kezdenek majd eltávolodni azoktól, akiket Isten munkájában felhasznál. Kételkedni kezdenek és elfordulnak a vezetőktől, mondván, hogy Isten félretette őket, és „alázatosabb” embereket – vagyis őket – választott munkájának elvégzésére. Egyedül ezzel tudják igazolni eljárásukat, mivel a vezetők szerintük nem látják ezt a jelentős világosságot. {3SM 409.5}   

Isten egy csoportot hív elő a harmadik angyal hangos kiáltásának hirdetésére... Sátán jelenlegi célja, hogy új elméletekkel fordítsa el a figyelmet az igaz munkától és a napjainkra szóló valódi üzenettől. Felindít embereket, hogy hamisan értelmezve a Szentírást, hamis hangos kiáltást hallassanak, hogy amikor a valódi üzenet elérkezik, az ne lehessen hatással az emberekre. Ez az egyik legnagyobb bizonyítéka annak, hogy a hangos kiáltás hamarosan szólni fog, és Isten dicsősége beragyogja a földet (20. Levél, 1884). {3SM 410.1}   

gonosz angyalok emberi alakban végzett munkája sorainkban

Láttam, hogy gonosz angyalok hívők formájában fognak munkálkodni sorainkban, hogy erős hitetlenséget hozzanak közénk. Még ez se csüggesszen el minket! Segítsük az Urat igaz szívvel a Sátáni eszközök hatalma ellen. {3SM 410.2}   

Ezek a gonosz angyalok ott lehetnek összejöveteleinken, nem az áldás elnyeréséért, hanem Isten Lelkének az ellensúlyozására. Ne vegyétek fel megjegyzéseiket, hanem ismételjétek el Isten gazdag ígéreteinek tárházát, mely igen és ámen a Krisztus Jézusban. {3SM 410.3}   

Soha ne vegyük fel azokat a szavakat, melyeket emberi ajkak szólnak a gonosz angyalok munkájának megerősítésére! Ismételjük el Krisztus szavait! Krisztus volt ezeknek az angyaloknak a tanítója mindaddig, amíg el nem estek fenséges helyüktől (46. Levél, 1909). {3SM 410.4}   

Nagyszerű és ünnepélyes igazságokat kell hirdetnünk a világban. Nem szólhatunk azokról bizonytalan és döcögő módon. A trombitának határozott hangon kell szólnia. Némelyek eljönnek majd, hogy kíváncsiságból meghallják a furcsa üzenetet, mások pedig igaz ismeret után vágynak, és felteszik a kérdést: „Mit cselekedjem, hogy az örökéletet elnyerhessem” (Mk 10:17)? {3SM 410.5}   

Így jöttek az emberek Krisztushoz is. Hallgatósága között gonosz angyalok húzódtak meg emberi formában. Javaslatokat tettek, bírálgattak, kifacsarták és elferdítették a Megváltó szavait... {3SM 410.6}   

Napjainkban gonosz angyalok emberi formát öltve beszélnek majd az igazság ismerőivel. Elferdítik és kifacsarják majd Isten küldöttének a kijelentéseit... {3SM 411.1}   

A hetednapi adventisták elfelejtették volna az Efézusbeliekhez írt levél hatodik fejezetében olvasható figyelmeztetést? A sötétség seregei ellen vívunk háborút. Ha nem követjük szorosan Vezetőnket, Sátán győzelmet arat felettünk (140. Levél, 1903). {3SM 411.2}   

Megdöbbentő tévelygések

A múlthoz hasonlóan a jövőben is mindenféle fejlemény tanúi leszünk majd. Olyan emberek hitehagyását látjuk majd, akikben megbíztunk, és akiket sziklaszilárdnak és elveikből kimozdíthatatlannak véltünk. {3SM 411.3}   

Valamilyen próba azonban elsöpri őket. Az ilyen emberek bukásakor némelyek így szólnak: „Kiben bízhatunk hát?” Sátán ezzel a kísértéssel igyekszik megrendíteni azok bizalmát, akik a keskeny ösvényen akarnak járni. Az elbukottak egyértelműen a romlás útjára tértek, s ezzel figyelmeztető jelként tanítják az igazság hitvallóit arra, hogy egyedül Isten Igéje őrizheti meg az embert állhatatosan a szentség útján, és gyógyíthatja ki a bűnből... {3SM 411.4}   

Bármilyen is tevékenységének hatósugara, minden lélek győződjön meg arról, hogy a Szentlélek hatalma által szívébe legyen plántálva az igazság  Ha ezt az Ige hirdetői nem cselekszik meg, el fogják árulni szent megbízatásukat. {3SM 411.5}   

Lesznek orvosok, akik kísértés hatására hitbeli hajótörést szenvednek majd. Jogászok, bírók, szenátorok romlanak meg, engednek a megvesztegetésnek, és pénzért eladják magukat (154. Kézirat, 1898). {3SM 411.6}   

A hitehagyók és a hipnózis gyakorlata

Elérkezett az idő, amikor egyházunkban és intézményeinkben némelyek eltávolodnak a hittől, és engednek a megtévesztő lelkek és az ördögök tanításainak. Isten azonban megőrzi övéinek nála letett kincseit. Közeledjünk hozzá, hogy Ő is közeledhessen hozzánk! Tegyünk egyenes és határozott bizonyságot arról, hogy a hipnózist azok gyakorolják, akik eltávolodtak a hittől, ezért nem vállalhatunk közösséget velük. Az ellenség felhasználja a hittől eltávolodókat mások félrevezetésére is (237. Levél, 1904). {3SM 411.7}   

Egyesítsétek erőiteket!

Közeledik a végső nagy harc, de mindazok segítségre lelnek majd, akik szeretik Istent, és engedelmeskednek törvényének. A teljes földnek meg kell telnie Isten ragyogó dicsőségével. Egy másik angyal érkezik a mennyből, aki a hangos kiáltást jelképezi. Ezt azok hallatják majd, akik készülnek erős és hangos fennszóval hirdetni: „Leomlott, leomlott a nagy Babilon, és lett ördögöknek lakhelyévé, minden tisztátalan léleknek tömlöcévé, és minden tisztátalan és gyűlölséges madárnak tömlöcévé” (Jel 18:2). {3SM 412.1}   

Üzenetünknek a próbakő szerepét kell betöltenie, ezért az Úr utasítására így szólok hozzátok: „Egyesüljetek, egyesüljetek!” Nem szabad azonban egyesülnünk azokkal, akik megtévesztő lelkek és ördögök tanításainak engedve eltávolodnak a hittől. Szerető, kedves és igaz szívvel kell előremennünk az igazság hirdetésével, és nem szabad hallgatnunk azokra, akik eltávolítanak az igazságtól (31. Kézirat, 1906)! {3SM 412.2}