ÖTVENEGYEDIK FEJEZET — TÁMADÁSOK Ellen White ÉS MUNKÁJA ELLEN

Maradjunk-e csöndben?

Amikor valaki támadást indít társai ellen, és nevetséges fényben tünteti fel azokat, akiket Isten munkával bízott meg művében, nem lennénk igazságosak a vádlóval és az általa félrevezetett személyekkel, ha csöndben maradva meghagynánk őket abban a tudatban, hogy testvéreik nem méltók többé szeretetükre és előző bizalmukra. Az efféle munka, mely felütötte fejét soraink közepette, és mely a Kórah, Dátán és Abirám munkájához hasonlítható, sérti Istent, és nem hagyható elrendezetlenül.59 A vádolókat fel kell szólítani, hogy hozzák elő bizonyítékaikat minden ponton. Minden vádat alapos vizsgálat alá kell venni. Semmit nem szabad a bizonytalanság homályában hagyni, hogy az emberek azt gondolhassák az ügyről: lehet hogy igaz, lehet hogy nem. A vádolók tegyenek meg minden tőlük telhetőt azoknak a rágalmaknak a visszavonására, melyek nem bizonyíthatók. {3SM 348.1}   

Ne hagyjuk, hogy az emberek elhiggyék a hazugságot! – Így kellene eljárni minden gyülekezetben. Amikor Isten küldöttéről van szó, aki számára Isten munkát jelölt ki művében, és aki egy fél évszázad során elfogadott munkásként tevékenykedett, és valaki a testvérek közül abba a kísértésbe esik, hogy az igazság ellen munkálkodva közhírré tegye elégedetlenségét és hazugnak mondja az igazat – ezt nem szabad szó nélkül hagyni. Ráadásul miért teszi mindezt? – Mert a hozzá intézett figyelmeztetés megsértette, mint ahogyan Krisztus tanítványaival történt, és ezért megszakította az Úrral való közösségét. Nem szabad hagynunk, hogy az emberek elhiggyék a hazugságot. Fel kell világosítanunk őket. Le kell oldani a szennyes ruhát, melybe Isten szolgáját öltöztették. {3SM 348.2}   

Ha az ilyen munkát végzők azzal az állítással takaróznak, hogy a Szentlélek vezeti őket, úgy tesznek, mint amikor Sátán a tisztaság mennyei palástját vonja maga köré, s közben saját jellemvonásai szerint jár el (98a. Levél, 1897). {3SM 349.1}   

Úgynevezett ellentmondások a Bizonyságtételekben. – Némelyek a saját útjukat választva úgynevezett ellentmondások kinyomtatásába kezdtek a Bizonyságtételekkel kapcsolatban. Néhány pontot úgy hamisítanak meg, hogy írásaim helyett saját szavaikat használják. Ezeket a vádakat tisztázni kell, hogy az igazság vegye át a hazugság helyét (162. Levél, 1906). {3SM 349.2}   

A hazugság helyesbítése

Nem vitatkozom V-vel. Életutam és misszióm nyitott könyv a világ előtt. Nem az én munkám ez, hanem az Úré. Nem tulajdonítok dicsőséget magamnak, mert az Úr fog megszabadítani a nyelvek haragjától. „Gyümölcseikről ismeritek meg őket.” {3SM 349.3}   

Helyesbítenünk kell a V-től és feleségétől származó hazugságokat, hogy testvéreink tisztán láthassanak a dolog eredetével kapcsolatban. Tudnom kell, milyen vádat hoz fel ellenük. A nagyközönség előtt tirádázni egy asszony ellen nem a Szentlélek munkája, hanem az ellenség ihletése, melynek nem adhatunk helyt. Hagyhatjuk-e, hogy a lelkek kísértésbe essenek a hamis beszámoló miatt? – Nem, soha! Hűtlen sáfár volnék, ha ezt megtenném. Valós képet kell az emberek elé tárnom, és azzal munkám el is végeztem. Nem szállok vitába, de nem engedhetem, hogy Isten művét, melynek gyümölcseit népünk szinte egész életem során tapasztalhatta, pókhálóként söpörjék el az útból. És ki által? – Egy emberi, kísértés alá vont lény által, akit Sátán most búzaként rostál (65. Levél, 1897). {3SM 349.4}   

A gyülekezeti újság

Üzenet a szerkesztőhöz 1883-ban {3SM 350}   

Vártam, hogy megjelentetsz majd valamit az újságban az igazság védelmében. Lett volna elég időd rá... {3SM 350.1}   

Miért nem véded meg férjem nevét és jó hírét? Miért hallgatsz és hagyod, hogy a sárkány tomboljon? {3SM 350.2}   

Ami engem illet, nem törődöm vele és nem zökkent ki a nyugalmamból, törődni akarok viszont azokkal az őrállókkal, akiket Isten helyezett Sion falaira, akiknek meg kell szólaltatni a trombitát. Bizonyára tenned kellene valamit önmagad, Krisztus és az igazság érdekében. Miért nem jelenteted meg az igazat? Miért maradsz halálos csöndben? Talán így védelmezed az igazságot?... {3SM 350.3}   

Ellen White a célpontja minden ellenzőnek. – Az igazság diadalmaskodni fog. Nem számítok egyébre, mint arra, hogy Krisztus eljöveteléig támadni fogják munkámat. Hitünk minden ellenzője engem tűz ki célpontjául. Mit tettem? Ha valami gonoszságot, miért nem tesznek bizonyságot ellene?... {3SM 350.4}   

Nos, Long és Green könyvei60 [Egy szakadás következményei, Hitehagyó mozgalom], ezek a gyönge és hitvány művek megjelentek. Vártam, hogy te és mások felemelitek hangotokat, mivel Sion falainak őrizőiként felelős állásokat foglaltok el. Figyelmeztetnetek kellett volna a népet... {3SM 350.5}   

Miért e buzgóság ellenem? – Az események, az idegen és ijesztő fejlemények gyorsan követik egymást. Közeledünk a véghez. Miért, kérdezem, e buzgóság ellenem? Az Istentől kapott feladatomat végeztem. Senkinek nem ártottam. Istentől kapott szavakat szóltam a tévelygőkhöz. Természetesen nem kényszeríthettem őket, hogy hallgassák meg azokat. A Krisztus munkájának áldásait élvező emberek éppúgy haragra gerjedtek Krisztussal szemben, mint az én ellenségeim velem szemben. {3SM 351.1}   

Mindössze kötelességemet végeztem. Az Úr Lelke késztetett szólásra. Az emberek nem engem utasítottak el, hanem azt, aki elküldött. Munkámat az Úr jelölte ki számomra... {3SM 351.2}   

Megfigyelés alatt vagyok. Minden leírt szavamat megbírálják, minden lépésemre megjegyzést tesznek... {3SM 351.3}   

Munkámat és annak eredményeit az Úrra bízom mindaddig, amíg meg nem jelenünk a nagy fehér trón körül. Felismerhető-e Krisztus lelkülete ebben a megfigyelő, gyanakvó, feltételező és gyanúsító magatartásban? Milyen jogon gyanúsítgatnak és magyarázzák félre szavaimat és munkámat? {3SM 351.4}   

Van egy csoport, mely az ilyen jellegű eledelt kedveli. Nem vizsgálják meg őszintén írásaim és bizonyságtételeim jó gyümölcseit, hanem Sátánhoz, a testvérek vádolójához hasonlóan azt keresik, hogy milyen hibát róhatnak fel nekem, milyen gonoszságot forralhatnak ellenem, és milyen szavamat forgathatják ki. Saját gonoszságukba öltöztetik munkámat, hogy hamis prófétát csináljanak belőlem... {3SM 351.5}   

A Sátáni lelkületnek sokkal egyértelműbb megnyilvánulásait látom, mint az elmúlt negyven év során (3. Levél, 1883). {3SM 351.6}   

Futótűzként terjed. – Ha Sátán valami bírálatot tud szítani az Úr hitvalló népe körében, az futótűzként terjed egyik testvértől a másikig. Ne adjatok helyt a bírálgatás lelkületének, mert az Sátáni tudomány! Ha befogadjátok, irigység, féltékenység és gyanúsítgatás fog megmutatkozni közöttetek. {3SM 351.7}   

Tartsatok össze! – hallom a parancsot üdvösségünk Vezérétől. Tartsatok össze! Ahol egység van, ott erő is van. Akik az Úr oldalán állnak, összetartanak. Tökéletes egységre és szeretetre van szükség az igazság hívei körében. Minden olyan dolog az ördögtől van, amely széthúzáshoz vezet. Az Úr azt kívánja, hogy népe olyan egységben legyen vele, mint a szőlővesszők a szőlőtővel. Ekképpen ők is egyek lesznek egymással (6. Levél, 1899). {3SM 352.1}   

Hamis kijelentések sora. – Gondolom, hogy most hamis kijelentések sora kerül a világ elé, és lesznek, akik igazságként fogadják majd azokat a hazugságokat és ferdítéseket, melyeket Sátán helyezett némelyek elméjébe. Én azonban az Úr kezébe helyezem ügyemet. Akik ismerik életemet, nem fogják elhinni a terjesztett hazugságokat (22. Levél, 1906). {3SM 352.2}