HARMINCHARMADIK FEJEZET — AZ EGÉSZSÉGÜGYI REFORMMAL KAPCSOLATOS BIZONYSÁGTÉTELEK HELYES ALKALMAZÁSA

[Battle Creek, 1881. március 23. Kiadva: The Review and Herald, 1959. június 25.] {3SM 283}   

Teljességgel hiszem, hogy mindennek vége közel van, és hogy minden Istentől kapott erőnket az Úrért végzett legbölcsebb és a legkomolyabb szolgálatra kellene fordítanunk. Isten kihozott egy népet a világból, hogy alkalmassá tegye őket a tiszta és szent mennyei létre, de nemcsak erre, hanem arra is, hogy a tőle nyert bölcsességgel és az Ő munkatársaiként felkészítsenek egy népet az Úr napjára. {3SM 283.1}   

Nagy világosságot nyertünk az egészségügyi reformról, de mindenki ügyeljen arra, hogy elfogulatlanul kezelje és bölcsen képviselje ezt a kérdést. Tapasztalataink során sok mindenkit láttunk, akik nem úgy mutatták be az egészségügyi reformot, hogy az jó benyomást tegyen azokra, akikkel el szerették volna fogadtatni nézeteiket. A Biblia tele van bölcs tanáccsal, és még az evés és ivás kérdése is helyet kap soraiban. A legnagyobb kiváltság az ember számára, hogy Isteni természet részesévé válhat, és a hit, amely szoros kapcsolatba köt minket az Atyával, úgy alakítja gondolkodásunkat és viselkedésünket, hogy általa eggyé válhatunk Krisztussal. Senki ne elégítse ki mértéktelen étvágyát olyannyira, hogy azzal meggyengítse az emberi szervezet bármelyik finom elemét, és így megrongálja értelmét és testét. Az ember az Úr megvásárolt tulajdona. {3SM 283.2}   

Ha Isteni természet részesei vagyunk, akkor közösségünk van Alkotónkkal, és értékeljük Istennek mindazon munkáit, melyek Dávidot a következő szavakra indították: „Nem volt elrejtve előtted az én csontom, mikor titokban formáltattam és idomíttattam” (Zsolt 139:15). Ha Isteni természet részesei vagyunk, akkor testünk szerveit nem a magunk tulajdonaként tekintjük, mintha mi alkottuk volna azokat. Értékeljük az emberi test minden Istentől kapott képességét. „Nem a magatokéi vagytok, mert áron vétettetek meg: dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, amelyek az Istenéi” (1Kor 6:19-20). {3SM 284.1}   

Testünk, lelkünk és értelmünk egyetlen elemével se bánjunk balgatag módon. Az emberi test egyetlen finom szervét sem ronthatjuk meg anélkül, hogy ne kellene megfizetnünk a természeti törvények áthágásáért kijáró büntetést. A gyakorlati életbe ültetett bibliai hit biztosítja értelmünk legmagasabb szintű kifinomulását. {3SM 284.2}   

Isten Igéje magas szintre emeli a mértékletességet. Az Igének engedelmeskedve egyre és egyre magasabbra emelkedhetünk. A mértéktelenség veszélyéről határozott kijelentést kaptunk, és a teljes Szentírás elénk tárja a mértékletességből származó áldásokat. Isten hangja megszólít bennünket: „Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes” (Mt 5:48). {3SM 284.3}   

Tanulmányozzuk alaposan Dániel történetét, és tanuljuk meg az Isten által kijelölt leckéket a szent történelemnek ebből a példájából! {3SM 284.4}   

Óvakodjunk a szélsőségektől!

A mértékletesség és az egészségügyi reform elveit a Biblia szempontjából szeretnénk bemutatni, ezért azok képviselete során óvakodnunk kell a sürgetéstől és a szélsőségektől. Vigyázzunk, nehogy akár egyetlen olyan hamis vesszőt is beoltsunk az egészségügyi reform üzenetébe, mely saját erőltetett nézeteink szüleménye. Erős jellemvonásainkat ne szőjük bele az üzenetbe, mint Istentől származó hangot, s közben elítélve mindazokat, akik nem értenek egyet velünk. Időbe telik, amíg az emberek felhagynak rossz szokásaikkal. {3SM 284.5}   

Kérdéseket kapok a testvérektől az egészségügyi reform kapcsán. Azt hallom, hogy némelyek próbakőként állítják fel a bizonyságtételekben megfogalmazott világosságot az egészségügyi üzenettel kapcsolatban. Kigyűjtenek néhány kijelentést valamely helytelen étkezési szokással kapcsolatban, melyeket olyan egyénekhez intéztem, akik rossz irányba vették útjukat. Ezután felnagyítják ezeket a kijelentéseket, és nagy nyomatékkal hirdetik őket, miközben sajátos és kivetnivaló jellemvonásaikat is beleszövik azokba. Ekként állítanak próbaköveket az emberek elé, akiknek ily módon csak ártására vannak. {3SM 285.1}   

Mértékletesség és óvatosság

Hiányzik közülük Krisztus alázata és szelídlelkűsége. Mértékletességre és óvatosságra van szükségük, de ők nem rendelkeznek ezekkel a kívánatos jellemvonásokkal. Isten átformáló erejére van szükségük. Az ilyen emberek sokat árthatnak az egészségügyi reform üzenetével. Olyan előítéleteket ébreszthetnek az emberekben, melyek bezárják fülüket az igazság előtt. {3SM 285.2}   

A bölcsen képviselt egészségügyi reform jelentős sikerrel készítheti elő az utat az igazság előtt. Amikor azonban szerepét nem túl bölcsen az üzenet legfőbb részeként határozzák meg, ez előítéleteket teremthet a hitetlenek körében, elzárhatja az utat az igazság elől, és azt a benyomást keltheti rólunk, hogy szélsőségesek vagyunk. Az Úr azt akarja, hogy legyünk bölcsek, és értsük meg szándékát. Nem szabad okot adnunk arra, hogy szélsőségesnek tartsanak bennünket, mert az kedvezőtlen helyzetbe hozna minket és az Istentől kapott igazságot, melyet tovább kell adnunk a világban. A megszenteletlen én beleszövése által az áldás botránykővé válik. {3SM 285.3}   

Tudunk azokról, akik kiválogatják a Bizonyságtételekből a legerősebb kifejezéseket, és anélkül, hogy figyelembe vennék a figyelmeztetések és intések megszületésének körülményeit, minden emberre nézve kötelező érvényűnek tartják azokat. Mindig vannak olyanok, akik örömmel kapnak fel bármit, amivel szigorú és nehéz próba elé állíthatnak másokat, és akik saját jellemvonásaikat is átültetik a reformokba. Ezzel már első ránézésre kivívják azok ellenérzését, akiken segíthettek volna, ha előzékenyen bánnak velük, és egészséges befolyást árasztanak rájuk. Munkájuk során lerohanják az embereket. A Bizonyságtételekből való kiragadások és azok erőltetése inkább kiábrándítja, mint megnyeri a lelkeket. Megoszlást teremtenek ott, ahol békét kellene és lehetne is teremteniük. {3SM 285.4}   

Veszélyes helyzetben lévő családok

Az Úr felhívta figyelmemet a felajzott vérmérsékletű családok veszélyére az állatias jellegű viselkedéssel kapcsolatban. Az ilyen szülők gyermekeinek nem lenne szabad tojást adni, mert az ilyen jellegű étel – a tojás és a húsok – táplálja és felszítja az állatias szenvedélyeket. Ez igen megnehezíti számukra a maszturbáció bűnös szokásának leküzdését, mely napjainkban szinte egyetemesen bevett gyakorlat. Ez a szokás meggyengíti a testi, szellemi és lelki erőket, továbbá elzárja az utat az örökkévalóság elől. {3SM 286.1}   

Néhány családot igen siralmas állapotban tárt elém az Úr. Emiatt a lealacsonyító bűn miatt az igazság Istene nem talál utat szívük és értelmük megközelítésére. Ez a gyakorlat hazugsághoz, megtévesztéshez és alantasan romlott szokásokhoz vezet, továbbá mások, még fiatal gyermekek elméjének megrontásához és beszennyezéséhez is. Az egyszer már kialakított szokás nehezebben leküzdhető, mint az alkohol és dohány utáni vágy. {3SM 286.2}   

Ezek az oly elterjedt átkos szokások indítottak azokra a kijelentésekre, melyeket tettem. Az egyedi esetekre szabott dorgálások másokat is figyelmeztetnek, és így jutnak el újabb családokhoz is, nemcsak az adott helyzetben megfeddett egyénekhez. De hadd beszéljenek a bizonyságtételek maguk! Senki ne válogassa ki azokat a legerősebb kijelentéseket, melyek bizonyos egyénekhez és családokhoz szólnak, és erőltesse azokat másra csak azért, mert ostorozni és kényszeríteni akarja őket. Hagyjuk, hogy ezek az aktív és erős akaratú emberek kezükbe vegyék Isten Igéjét és a Bizonyságtételeket, melyek rámutatnak a hoszszútűrés, szeretet és tökéletes egység szükségességére, és végezzék feladatukat buzgón és kitartással. Krisztus kegyelme által meglágyított szívvel és emberi kedvességgel teljes, alázatos lélekkel nem fognak előítéletet ébreszteni, nem okoznak széthúzást, és nem gyengítik meg a gyülekezetet. {3SM 286.3}   

Vaj, hús és sajt

A vaj, hús és sajt evésének kérdését ne állítsuk senki elé próbakőként, de tanítanunk kell ezeknek a kivetnivaló dolgoknak a kártékony hatásairól. Akik ezeket a dolgokat összegyűjtik és másokra kívánják erőltetni, nem tudják, mit cselekszenek. Isten Igéje az, mely próbaköveket állít népe elé. Isten szent törvényének és a szombatnak megtartása is ilyen, mely örökkévaló jel Isten és az Ő népe között. A harmadik angyal üzenetének örök középpontja nem más, mint Isten parancsolatai és Jézus Krisztus bizonyságtétele. {3SM 287.1}   

Tea, kávé, dohány és alkohol

A teát, kávét, dohányt és alkoholt bűnös élvezetekként kell megneveznünk, és ezekkel nem említhetjük egy lapon az asztalra kerülő húst, tojást, vajat, sajtot és hasonló ételeket. Ezeket nem szabad előtérbe helyezni, mintha ez lenne munkánk lényegi része. Az előzőeket – tea, kávé, dohány, sör, bor és erős szeszek – nem mértékkel kell használni, hanem teljesen el kell vetni. A mérgező narkotikumokat nem kezelhetjük ugyanúgy, mint a tojás, vaj és sajt kérdését. {3SM 287.2}   

Kezdetben az állati eredetű étel nem volt része az ember étrendjének. Minden bizonyítékunk megvan arra, hogy a halott állatok fogyasztása veszélyes az egyre inkább egyetemessé váló betegségek és amiatt az átok miatt, mely az ember szokásainak és bűneinek következtében egyre nagyobb erővel nehezedik földünkre. Az igazságot kell bemutatnunk. Fontoljuk meg alaposan, hogy milyen ételeket válasszunk ki annak érdekében, hogy szervezetünk jó és egészséges vért képezhessen (5. Kézirat, 1881). {3SM 287.3}   

Az egészségügyi reformra szégyent hozó munkamódszer

Némelyek nem a legjobb és leghelyénvalóbb benyomást keltik másokban. Szemellenzős elgondolásokhoz és tervekhez ragaszkodnak, és halvány fogalmuk sincs az egészségügyi reform mibenlétéről. Kiragadnak egyénekhez és különleges esetekre szóló bizonyságtételeket, és általánosan alkalmazzák őket minden esetre, ezzel hiteltelenné téve munkámat és az egészségügyi reform kapcsán adott bizonyságtételeimet (57. Levél, 1886). {3SM 288.1}