KILENCEDIK FEJEZET - A HAMIS TANÍTÁSOK ISMERTETŐI

További kijelentések Mr. Garmirehez

Az augusztus 23-i szombat délutáni látogatásom óta volt néhány gondolatom, amelyeket most megosztok veled. Nem vonakodom kimondani, hogy Anna látomásai nem Istentől vannak. Családtagjaid álmai Sátán csalásának következményei… {2SM 80.1}   

Sátán látta, hogy gyümölcsöző képzelőerődet felhasználva hálójába vonhat téged és másokat. Istentől kaptad-e azt az idői kijelentést? – Nem, mert ilyen üzenet nem származhat a világosság valódi Forrásától. … Az idő megmutatta, hogy hamis próféta vagy és Anna látomásai is hamisak. Isten soha nem munkálkodik ilyen módon. {2SM 80.2}   

Sátán újabb és erősebb csalásokat is készített számodra. Ha eddig nem tetted volna, azt fogod állítani, hogy feladatod van Anna látomásaival kapcsolatban, mely feladat egybehangzik annak a mennyből jövő hatalmas angyalnak a munkájával, melynek dicsősége betöltötte a földet. Sátán látja, hogy elméd készen áll befogadni sugallatait. Romlásba fog dönteni, hacsak az Úr nevében le nem veted azokat a bilincseket, amelyek fogva tartanak… {2SM 80.3}   

Beszélgetésünk során, amikor nagyon komollyá váltál, többször ismételted azt a mondatot, hogy: „Ó, következetesség, micsoda drága kincs vagy!” Most én mondom neked ezt határozott nyomatékkal. Azt mondod, hogy Anna látomásai a próbaidő lezárulása utánra helyezik a fenevad képének megalkotását. Ez nem így van. Ha azt állítod, hogy hiszel a bizonyságtételekben, akkor hadd igazítsalak ki ezen a ponton! Az Úr világosan megmutatta nekem, hogy a fenevad képének megalkotása a próbaidő lezárulása előtt megy majd végbe, mert az lesz az a nagy próba Isten népe életében, ami meghatározza örök sorsukat. {2SM 80.4}   

Álláspontod a következetlenségeknek egy olyan zagyvadéka, mely csak kevés embert tud megtéveszteni… {2SM 81.1}   

White testvérnőre alkalmaztad az ószövetségben olvasható engedetlen próféta történetét. Azt mondod, hogy ő egy teljesen őszinte, de megtévesztett próféta. Emiatt az Isten Lelkének bizonyságtételei nem gyakorolhatnak rád hatást. Feltárta-e neked, lányodnak, feleségednek vagy gyermekeidnek az Úr azt, miszerint White testvérnő engedetlen lenne? Ha Istennel szemben tett valamit, rá tudnál-e arra mutatni? Kötelességem, hogy világos kijelentéseket tegyek helyzetemről. Félreértelmezed bizonyságtételeimet és kiforgatod azokat eredeti jelentésükből. Amikor úgy véled, hogy azok megerősítik mondandódat, az én nevemben alkalmazod őket, de amikor nincsenek összhangban elméleteiddel, akkor félreteszed őket, mert – úgymond – én vagyok a hamis próféta. Sokféleképpen ki lehet játszani az igazságot. {2SM 81.2}   

Különös keserűséget érzel Uriah Smith vén és más testvéreink iránt, és érzéseidet kibeszélted családtagjaid előtt is, s így őket is megfertőzted. Az Úr jónak látta tanácsolni Smith vént, és megfeddte őt hibájáért, de ez nem bizonyíték arra, hogy Isten elvetette őt. „Akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem: légy buzgóságos azért, és térj meg” (Jel 3:19). Az Úr megfeddi népe hibáit, de ez nem bizonyíték arra, hogy elvetette őket. Vannak hibák az egyházban, és az Úr rámutat azokra felkent eszközei által. Nem mindig a bizonyságtételeken keresztül teszi ezt meg. Kiragadjuk-e ezeket a feddéseket és felnagyítsuk-e őket, mondván, hogy Isten nem árasztja világosságát és szeretetét azok címzettjeire? – Távol legyen! Éppen az értük végzett munka mutatja meg, hogy Isten szereti és vissza akarja vonni őket a veszélyes ösvényekről. {2SM 81.3}   

Isten szólt hozzám veled kapcsolatban. Sötétségnek, hamis látomásoknak és csalásnak nevezi azt, amit te mennyei világosságnak vélsz. Elhiszed-e ezt a bizonyságtételt? Figyelmezel-e arra, amit az Úr White testvérnő által mond, vagy a hátad mögé veted szavait? Úgy fogod-e idézni és felnagyítani ezt a bizonyságtételt is, mint a megbotló testvéreidnek szóló feddéseket? „Ó, következetesség! Micsoda drága kincs vagy!” {2SM 82.1}   

Az ihletett üzenet helyes és helytelen alkalmazása*

[*Garmire úrnak címezve.] {2SM 82}   

Testvérem! Magadat és másokat egyaránt becsaptál. Nem a megfelelő módon kutattad a Szentírást. Azért kell kutatnod, hogy megismerd Isten jellemét, nem pedig azért, hogy alátámaszd saját elméletedet. Saját nézeteid fényében olvasod Isten Igéjét. Felépítesz egy hamis rendszert, amit olyan szövegekkel bástyázol körül, amelyek szerinted alátámasztják elméletedet. Azokon a szövegeken azonban átsiklasz, melyek hamisnak bizonyítják elgondolásodat. Azt mondod, hogy hited alapja a Szentírás. – Igaz ez? A Biblia nem támasztja alá álláspontodat. Erre azt mondod, hogy mutassak rá tévedésedre a Bibliában, és te feladod nézeteidet. – De hogyan győzhetnélek meg a Biblia alapján mindaddig, amíg annak kijelentéseit kiforgatod és helytelenül alkalmazod? Cselekedeteddel elvágod az egyetlen lehetőségét annak, hogy Isten elérjen és meggyőzzön téged. {2SM 82.2}   

A Szentírás kutatásának egyedüli helyes módja, ha már a kutatás küszöbén félreteszel minden előítéletet és Isten dicsőségét szem előtt tartva kezded el a munkát. Légy nyitott a befogadásra! Szíved pedig lágyuljon meg, hogy elhidd az Úr üzenetét! {2SM 82.3}   

Sok különböző emberi vélemény létezik a Szentírás értelmezésével kapcsolatban, de a Biblia nem alkalmazkodik az emberi elgondolásokhoz. Az áldott Könyv úgy van és ámen, változhatatlan és örök. Az emberi kommentárok nem mind egyformák, de az áldott és nagyszerű tények változatlanok maradnak. Isten Igéje tévedhetetlen. „Meg van írva.” {2SM 82.4}   

Azt is megtetted, hogy néhány, az Úrtól a népnek küldött bizonyságtételt kiemeltél szövegösszefüggéséből és saját hamis elméleteid alátámasztására használtad azokat. Elloptad a menny világosságát egy olyan dolog tanítása érdekében, amellyel a bizonyságtételek nem értenek egyet és azt mindig is elítéltek. Ekképp mind a Szentírást, mind pedig a bizonyságtételeket hamis köntösbe öltözteted. A hamis oldalon állók mind ugyanezt tették… A bizonyságtételekben való hited nem őszinte. Ha az lenne, akkor elfogadtad volna közülük azokat, amelyek rámutattak tévelygésedre. Szenynyezett forrásokból ittál… {2SM 83.1}   

Sátán előkészített arra, hogy elfogadd késztetését valami új, szokatlan és megdöbbentő tanítására, valami olyanra, mely ellentétben áll azokkal az állásfoglalásokkal, amelyeket népünk régtől fogva mint igazságokat kezelt. Lányod hamis látomásai nagy munka elvégzésének rangjára emeltek téged. Ez hízelgett neked, és az ellenség eszközévé válva olyan eredményt értél el, melyet felbecsülnöd lehetetlen. Olyan tévtanokat és elméleteket nyomtattál ki, amelyek elkerülhetetlen gyűlöletet szítottak. A végeredmény nagyon szomorú a családodra és mindazokra nézve is, akik rokonszenveztek az általad képviselt hamis elméletekkel. Garmire Testvér! Olyan feladat áll előtted, melyet senki nem végezhet el helyetted. Alázd meg magad Isten előtt, valld meg vétkeidet és térj meg! {2SM 83.2}   

A bírálgatás és gyümölcse

Az Úrnak népe van és az Úr vezeti népét. Noha bizonyára vannak helytelenségek az egyházban, Jézus nem helyezett téged a kormányrúdhoz, hogy vezesd az egyházat. Ha nem változtatsz magatartásodon, nem üdvözülhetsz. „…térj meg és az előbbi cselekedeteket cselekedd…” (Jel 2:5) – ez az egyetlen feltétele annak, hogy Isten újra jóindulatába fogadjon. Az Úr először bűnbánatra indítja azokat, akiknek megbocsát. Esetedben Isten Lelkének a szívedben végzett valóságos munkájára van szükség, ha valaha is ki akarsz szabadulni az ellenség csapdájából. Nem sok reményem van felőled, mert alapelveid romlottak. Csalárd jellemű ember vagy, de nagyra értékeled magad. {2SM 83.3}   

Sátán sikeresen elhitette veled: Isten arra választott, hogy különleges részt vállalj a harmadik angyal üzenetének képviselőjeként, amint az nagy erővel halad tovább. Istennel való kapcsolatod azonban nem rendezett, Ő pedig nem vállal közösséget a hamissággal. Te követed el a legtöbb hibát azok közül, amelyeket az egyház vezető tagjaiban látsz. Azért nagyítod fel a nekik szóló feddő üzenetet, mert ezek a testvérek nem értenek egyet veled és nem tartják helyesnek azt a vallási tapasztalatot, mely szerinted magasabb rendű a gyülekezetre árasztott világosságnál. Ki ültetett az ítélőszékbe, hogy másokat megítélj? – Bizonyára nem Isten, hanem te magad… {2SM 84.1}   

Nem fukarkodtál a szavakkal testvéreid elítélésében. Mintha az lenne ételed és italod, hogy ítélj. Lelki tapasztalatod abból áll, amivel táplálni engeded. Szereted családod és a téged meghallgatók elé tárni hamis elgondolásaidat. Csodálkozhatsz-e, hogy a szentségtelen kovász nagyobbra kelt? Hívd ezt istenkáromlásnak, ha akarod, de ezt tárta elém az Úr. Anna látomásai megerősítenek hamis nézeteidben. Tévelygésbe sodorsz másokat és te magad is tévelyegsz. Sátán úgy rendezte, hogy hazugsággal bástyázd körül a lelked (12. Levél, 1890). {2SM 84.2}   

Mindig lesznek hamis és fanatikus mozgalmak

Mindig lesznek az egyházban olyan hamis és fanatikus mozgalmak, amelyeknek elindítói Istentől vezetettnek vallják majd magukat. Az ilyenek megbízatás nélkül futnak és megjövendölik a még beteljesületlen próféciák teljesedésének pontos idejét és napját. Az ellenség örvend ennek, mert sorozatos tévedéseik és félrevezetéseik zűrzavart és hitetlenséget eredményeznek (28. Levél, 1897). {2SM 84.3}