ÖTÖDIK FEJEZET - NE AKARJUK CSODÁKKAL IGAZOLNI ISTEN JÓINDULATÁT!

Ne vágyjatok csodaszerű jelenségekre!

Senki ne ragaszkodjék ahhoz az elgondoláshoz, miszerint Isten különleges gondviselésének jelei vagy csodaszerű jelenségek révén kell igazolnia munkájának vagy tanításainak őszinteségét. Gonosz hatást, egészségtelen túlfűtöttséget fog eredményezni, ha a nép előtt tartjuk ezeket a dolgokat. Ígéretünk van a Szentlélek valóságos munkájára az emberi szíven – s ez az ígéret az Igén keresztül teljesedik be. Krisztus kijelentette, hogy beszéde lélek és élet. „Mert az Úr dicsőségének ismeretével betelik a föld, amiképpen a folyamok megtöltik a tengert” (Hab 2:14). {2SM 48.1}   

Sátán a legkörmönfontabb módon igyekszik majd az emberi találmányokat angyali ruhába öltöztetve bemutatni. Az Ige világossága azonban ott ragyog az erkölcsi sötétségben, és a Bibliát soha nem fogják meghaladni a csodaszerű jelenségek. Az igazságot tanulmányozni kell, elrejtett kincsként kell kutatni utána. Az Igén kívül vagy helyett nem kapunk más forrást a csodálatos megvilágításra. Ragaszkodjatok a Bibliához és fogadjátok be az ihletett Igét, amely bölccsé teszi az embert az üdvösségre! Erre vonatkoznak Krisztus szavai a szent jegyeknek magunkhoz vételével kapcsolatban. Krisztus így szól: „Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust” (Jn 17:3). {2SM 48.2}   

Hamis kijelentésekkel kell majd szembesülnünk. Hamis próféták támadnak. Lesznek hamis álmok és hamis látomások. Mindezek ellenére csak hirdessétek az Igét, semmi ne vonjon el benneteket Isten Szaván keresztül szóló hangjától. Semmi ne terelje el figyelmeteket! Nagy és csodaszerű dolgokat fognak elétek tárni és bemutatni. Sátáni csalásokon keresztül nagyszerű csodákat visznek majd véghez. Óvakodjatok ezektől! {2SM 49.1}   

Krisztus figyelmeztetést adott, hogy senkinek ne kelljen hamisságot elfogadni az igazság helyett. A Szentlélek kizárólag az igazság csatornáján keresztül munkálkodik… Hitünk és reményünk alapja nem érzésben, hanem Istenben van. {2SM 49.2}   

Amikor a csodatévő személy elveti isten törvényét

Nem szabad bíznunk az emberi kijelentésekben. Lehetséges, hogy azt állítják magukról – ahogy Krisztus is mondta róluk – hogy csodák révén betegeket gyógyítanak. Ne csodálkozzunk ezen, hiszen mögöttük ott áll a nagy csaló, az a csodatévő, aki még tüzet is hoz majd le az égből az emberek szeme láttára. {2SM 49.3}   

Benyomásokra sem hallgathatunk. Nem Krisztustól származik az a lélek vagy hang, mely – miközben megtapodja az isteni törvényt – azt hirdeti az embereknek, hogy nem kötelező engedelmeskednetek az Isten törvényének, hiszen már szentek és bűntelenek vagytok. „…én megtartottam az én Atyámnak parancsolatait…” (Jn 15:10). János bizonyságot tesz: „Aki ezt mondja: Ismerem őt, és az ő parancsolatait nem tartja meg, hazug az, és nincs meg abban az igazság” (1Jn 2:4). {2SM 49.4}   

Származhatnának-e mástól azok a nagy erejű és csodálatos megnyilatkozások, ha nem attól a csodatévő lélektől, aki igyekszik megtéveszteni az egész világot és olyan erős csalásokkal hízeleg az embereknek, hogy azok elhiszik hazugságát? Sátán örvendezik, amikor férfiak és nők hatalmas lelki erőt vélnek magukénak, Isten törvényeit azonban elvetik. Engedetlenségük által félrevezetnek másokat, s így Sátán hatékony eszközökként használhatja őket munkájában (The Signs of the Times, 1887. július 21.). {2SM 49.5}   

Nem szükségszerű a becsapottak között lenni

Mindannyiunknak súlyos kísértéseket kell kiállnunk. Hitünk a végsőkig meg lesz próbálva. Élő kapcsolatban kell lennünk Istennel. Az isteni természet részeseivé kell válnunk, hogy az ellenség ne téveszthessen meg bennünket és megszabadulhassunk a romlástól mely a világban van kívánság által. {2SM 50.1}   

Horgonyunkkal Krisztusba kell kapaszkodnunk! Gyökeret kell vernünk és meg kell alapozódnunk a hitben. Sátánnak eszközei vannak. Kiválasztja azokat az embereket, akik nem ittak az élő vízből, akik valami újra és ismeretlenre szomjasak, és akik mindig készek arra, hogy igyanak bármelyik kínálkozó forrásból. Efféle hangok lesznek hallhatók: Íme itt a Krisztus, vagy íme ott, de nekünk nem szabad hinnünk ezeknek. Tévedhetetlen bizonyítékunk van az igaz pásztor hangjáról, aki arra szólít minket, hogy kövessük Őt. Jézus így szól: „Megtartottam az én Atyámnak parancsolatait”. Krisztus az Isten törvényének való alázatos engedelmesség ösvényén vezeti nyáját, és soha nem bátorítja arra, hogy hágja át Isten törvényét. {2SM 50.2}   

Az „idegen hang” nem tiszteli Isten szent, igaz és jó törvényét és nem is engedelmeskedik annak. Sokan színlelnek tökéletességet és dicsekednek a betegek meggyógyítására véghezvitt csodáikkal, s közben nem tisztelik az igaz életnek ezt a nagy mérőzsinórját. De ki által történnek ezek a csodák? Felfigyel-e arra valamelyik fél is, hogy áthágja a törvényt? Alázatos és engedelmes gyermekekként elhatározzák-e, hogy engedelmeskedni fognak Isten minden rendelésének? János így tesz bizonyságot Isten névleges gyermekeiről: „Aki ezt mondja: Ismerem őt, és az ő parancsolatait nem tartja meg, hazug az, és nincs meg abban az igazság” (1Jn 2:4). {2SM 50.3}   

Senkinek nem kell megtévednie. Isten törvénye olyan szent, mint trónja, és mindenki, aki ezen a földön él, az által a törvény által nyeri el ítéletét. Nincs más zsinórmérték a jellem megpróbálására. „Ha nem ekként szólnak azok, akkor nincs világosságuk” [angol fordítás szerint]. Az Isten Igéje legyen a döntő vagy az emberi színlelésnek adjunk hitelt? Krisztus azt mondta, hogy gyümölcseikről ismerjük meg őket. Ha a gyógyító csodatévők hajlamosak arra, hogy az Isten törvényének áthágását ezekkel a tetteikkel mentegessék, és továbbra is megmaradnak engedetlenségükben, akkor nem Isten hatalmas ereje van birtokukban. Ellenkezőleg, a nagy csaló csodatévő ereje van náluk. Sátán az erkölcsi törvény megszegője, aki minden lehetséges eszközt felhasznál, hogy vakságot hozzon az emberekre a törvény valóságos jellegére nézve. Isten figyelmeztetett minket, hogy az utolsó napokban Sátán jeleket és csodákat fog véghezvinni. Egészen a próbaidő lezárulásáig folytatja majd ezeket a csodákat, mert általuk azt akarja igazolni, hogy ő a világosság angyala, és nem a sötétségé. {2SM 50.4}   

Testvéreim! Legyünk óvatosak azzal az álszentséggel kapcsolatban, mely megengedi az Isten törvényének áthágását. Nem szentelődhetnek meg azok, akik lábuk alatt tapossák a törvényt és a saját maguk állította zsinórmérték alapján ítélik meg magukat (The Review and Herald, 1885. november 17.). {2SM 51.1}   

Az egész világot átjárva

Rohamosan közeledünk ahhoz az időhöz, amikor Sátán elbűvölő befolyásának minden válfaját latba téve fog dolgozni, és azok, akiket tevékenysége már most elbűvöl, bele fognak sodródni az ördöggel való közös munkába. Gonosz angyalok tevékenykednek szüntelen az emberi szívekben. Sátán mindenkit felhasznál, aki nem áll a Szentlélek vezetése alatt. Az ördög hamis csodái lesznek azok, amik foglyul ejtik a világot, márpedig Sátán tüzet is hoz alá az égből az emberek szeme láttára. Csodákat tesz majd, és nagyszerű, csodatévő hatalma az egész világon meg fog nyilvánulni. Éppen most vagyunk ennek a kezdetén. {2SM 51.2}   

Még valamit szeretnék mondani. Isten haragjának aranypoharai és azok kitöltése máris érezhetővé vált a világban. Mi az oka annak, hogy ezt nem vesszük észre? – Az, hogy az igazság világossága nem hat az emberi szívre. Isten Lelke visszavonulóban van a földről. {2SM 51.3}   

Egyre több szárazföldi és vízi szerencsétlenségekről szerzünk tudomást. Mi történik? – Isten Lelke elvétetik azoktól, akiktől emberi életek függnek, Sátán pedig hatalma alá vonja őket, mert átadják magukat uralmának. Isten állítólagos gyermekei nem bízzák magukat a mennyei angyalok védelmére és Sátán, a romboló, rajtuk keresztül munkálkodik és hibákba kényszeríti őket. Megrészegednek és mértéktelenségük miatt gyakran szörnyű szerencsétlenségeket okoznak. {2SM 51.4}   

Vagy lássuk az ádáz vihart! Sátán munkálkodik a levegőégben és megmérgezi azt. Teljes mértékben Istentől függ életünk – úgy a jelenlegi mint az ezutáni. Ebben a helyzetben nagyon ébernek, teljesen odaszántnak és megtértnek kellene lennünk. Mégis úgy ülünk, mintha bénultság vett volna rajtunk erőt. Menny Istene, ébressz fel bennünket! (1. Kézirat, 1890). {2SM 52.1}   

A csodák nem próbaértékűek

Az Isten művében munkálkodók napjainkban ugyanolyan nehézségekkel fognak találkozni, mint amilyeneket Pál élt át munkája során. Sátán ugyanolyan kérkedő és csaló törekvésekkel próbálja majd elfordítani a megtérteket a hittől. Olyan elméletek jönnek majd be sorainkba, melyekkel nem lenne bölcs szóba állni. Sátán ravasz és körmönfont tévtanokat hoz közénk, hogy elsötétítse és megzavarja a gondolkodást és semmivé tegye a megváltás tanításait. Sátán csapdájába fognak esni mindazok, akik nem fogadják el az Igét úgy, ahogyan az van. {2SM 52.2}   

Szóljuk az Igét szent bátorsággal! Az Úr szolgáján keresztül az ősegyháznak küldött bizonyságtételt népének ma is meg kell hallania: „De ha szinte mi, avagy mennyből való angyal hirdetne is néktek valamit azon kívül, amit néktek hirdettünk, legyen átok” (Gal 1:8). {2SM 52.3}   

Az az ember, aki a csodákat tartja hite próbájának, rá fog jönni arra, hogy Sátán csalásai révén képes arra, hogy valóságosnak tetsző csodákat tehessen. Egyiptomból való szabadulásuk idején a zsidókkal is el szerette volna hitetni, hogy a csodák próbaértékkel bírnak (43. Kézirat, 1907). {2SM 52.4}   

Nagyszerű csodák az emberek megtévesztésére

Ne múljanak el a napok úgy, hogy közben elmulasztjuk nagyszerű lehetőségeinket arra nézve, hogy teljes szívvel, lélekkel és erővel szeressük az Urat. Ha nem fogadjuk el és nem szeretjük az igazságot, akkor azok közé kerülhetünk, akik ezekben az utolsó napokban végignézik Sátán csodáit és el is hiszik azokat. Sok hamis dolog kelti a nagyszerű csoda látszatát, de ezeket a hazugság atyja által véghezvitt csalásoknak kell tekintenünk (36. Levél, 1906). {2SM 53.1}   

Hogyan működik Sátán és serege?

Az Úr üzenete szerint a jövőben nagy körültekintésre lesz szükségünk. Isten népe között nem lehet helye a lelki vakságnak. Gonosz lelkek folyamatosan munkálkodnak azon, hogy az emberek értelmét irányításuk alá vonják. Emberek állnak készen arra, hogy az utolsó napok tüzében elégjenek. Akik megvetik Krisztust és szentségét, azok el fogják fogadni a világot elárasztó tévtanítást. A kereszténynek józannak és ébernek kell lennie! Kitartóan ellent kell állnia az ördögnek, aki ordító oroszlánként körbejárva keresi, hogy kit nyeljen el. Gonosz lelkek befolyása alatt álló emberek fognak csodákat véghezvinni. Átkuk által beteggé teszik az embereket, majd az átkot visszavéve azt a benyomást keltik a kívülállók szemében, hogy csodálatos gyógyulást vittek véghez a betegeken. Sátán újra és újra így mutatkozik meg (259. Letter, 1903). {2SM 53.2}   

Ne engedjük, hogy megtévesszenek ezek a jelenségek! Hamarosan nagyszerű események következnek be, melyek mozgatója Sátán lesz. Isten Igéje kijelenti, hogy Sátán csodákat fog véghezvinni. Betegséget hoz az emberekre, majd hirtelen visszavonja róluk sátáni hatalmát, az emberekről pedig azt fogják gondolni, hogy gyógyuláson mentek keresztül. Ezek a gyógyulások próbára fogják tenni a hetednapi adventistákat. Sokan a nagy világossággal rendelkezők közül el fogják hagyni az igazságot, mert nem váltak eggyé Krisztussal. {2SM 53.3}   

Ellen G. White nem tett csodákat

Mivel nem viszek véghez csodákat, némelyek kételyüket hangoztatják az Úrtól kapott feladatomat illetően. Az az igazság, hogy az elhitetés veszélyében vannak mindazok, akik csodákat kívánnak az isteni vezetés igazolására. Az Igében meg van írva, hogy az ellenség a hittől elpártolt eszközein keresztül látszólagos csodákat fog tenni, s még tüzet is hoz alá az égből az emberek szeme láttára. Sátán hazug csodái még a választottakat is elhitetnék, ha az lehetséges lenne. {2SM 53.4}   

Sokan hallották beszédeimet vagy olvasták írásaimat, de soha senki nem hallhatta, hogy azt állítom: csodákat viszek véghez. Néhányszor elhívtak, hogy imádkozzam betegekért, s ilyenkor az Úr szava teljesedett. „Betegé valaki köztetek? Hívja magához a gyülekezet véneit, és imádkozzanak felette, megkenvén őt olajjal az Úrnak nevében. És a hitből való imádság megtartja a beteget, és az Úr felsegíti őt. És ha bűnt követett is el, megbocsáttatik néki” (Jak 5:14–15). Krisztus az igazi csodatévő. Őt illeti minden dicsőség (410. Levél, 1907). {2SM 54.1}   

Miért kevésbé fontosak ma a csodák?

Munkája során Krisztus hirdette az Igét és csodálatos gyógyítások révén enyhítette a szenvedést. Isten azt az üzenetet adta nekem, hogy ma azért nem munkálkodhatunk ekképp, mert Sátán is csodák véghezvitele által gyakorolja hatalmát. Isten szolgái napjainkban nem tevékenykedhetnek csodák által, mert olyan hamis gyógyításokat visznek véghez, melyeket isteni eredetűnek vallanak. {2SM 54.2}   

Ebből kifolyólag az Úr olyan utat jelölt ki népe számára, melyen a Biblia tanításával egybekötve végezhet gyógyítói munkát. Szanatóriumokat kell alapítanunk, és ezekben az intézményekben olyan munkásoknak kell dolgoznia, akik képesek valódi egészségügyi missziót végezni. Ekképpen vehetjük védelmünkbe a szanatóriumba érkező betegeket. {2SM 54.3}   

Így gondoskodott az Úr arról, hogy egyszerre végezzünk evangéliumi és egészségügyi missziót a lelkekért (53. Levél, 1904). {2SM 54.4}   

Csodák a küzdelem záró fejezetében

Lehetetlen lefesteni azok élményét, akik életben lesznek abban az időben, amikor a csapások friss emléke keveredik a mennyei dicsőség képeivel. Ezek az emberek az Isten trónjáról ragyogó világosság fényében fognak járni. Az angyalok által folytonos kapcsolat lesz a menny és a föld között. Eközben a gonosz angyalokkal körülvett és az önmagát Istennek nevező Sátán mindenféle csodát visz majd végbe, hogy elhitesse, ha lehet, még a választottakat is. Isten népe nem csodákban látja biztonságát, hiszen Sátán képes minden lehetséges csoda utánzására. Isten próbára tett népe a 2Mózes 31:12–18. verseiben olvasható jelben találja majd erejét. Az élő Igére kell alapozniuk – „Meg van írva”. Ez az egyedüli alap, melyen biztonságban állhatnak. Azok, akik felbontották Istennel való szövetségüket, azon a napon Isten és remény nélkül fognak maradni a világban. {2SM 54.5}   

Isten imádóinak különös ismertetőjele a negyedik parancsolathoz való ragaszkodásuk lesz, mert ez teremtői hatalmának jele, valamint az emberek részéről kifejezhető tisztelet és hódolat eszköze. A gonoszok megkülönböztető jele az a törekvésük lesz, hogy lerombolják a teremtés emlékünnepét és felmagasztalják Róma intézményét. A harc két táborra osztja a kereszténységet. Az egyikbe azok tartoznak, akik megtartják Isten parancsolatait és a Jézus hitét, a másikba pedig azok, akik imádják a fenevadat, vagy annak képét, és felveszik annak bélyegét. Noha az állam és az egyház összefognak, hogy kicsinyeket és nagyokat, gazdagokat és szegényeket arra kényszerítsenek, hogy vegyék magukra a fenevad bélyegét, ezt Isten népe nem fogja megtenni. Pátmosz prófétája így szól: „És láték úgymint üvegtengert tűzzel elegyítve; és azokat, akik diadalmasok a fenevadon és az ő képén, és bélyegén és az ő nevének számán, látám állani az üvegtenger mellett, akiknek kezében valának az Istennek hárfái” (Jel 15:2), akik Mózes és a Bárány énekét éneklik. {2SM 55.1}   

Félelmetes próbák és nehézségek várnak Isten népére. Háborús lelkület forrong a nemzetekben a föld egyik szélétől a másikig. De a ránk váró nyomorúság idején – amilyen nem volt attól a naptól fogva, hogy nép kezdett lenni a földön – Isten választott népe szilárdan fog állni a hitben. Sátán és angyalai nem semmisíthetik meg őket, mert hatalmas erejű angyalok védelmében lesznek (119. Levél, 1904). {2SM 55.2}