NEGYVENNEGYEDIK FEJEZET - A HIPNÓZIS VESZÉLYEI

*Kiegészítő tanács a következők mellé: Medical Ministry, 110-117, ITestimonies, 290-302. oldal, The Ministry of Healing, 241-258. oldal. {2SM 349}   

FIGYELMEZTETÉS A HIPNOTIKUS MÓDSZEREKET ALKALMAZÓ ORVOSOKHOZ*

N. testvér és testvérnő, az Úr nevében arra kérlek benneteket, emlékezzetek, hogy amennyiben a pszichoterápia tudományáról alkotott véleményetek nem változik, és nem értitek meg, hogy mindkettőtöknek határozott megtérésre és átalakulásra van szüksége - a botránykő szerepét fogjátok betölteni az angyalok és emberek szánalmas látványosságára. {2SM 349.1}   

Az igazság kevés hatást gyakorolt rátok. Minden ember számára, bármennyire is jó emberről van szó, veszélyes dolog a másik ember elméjét a saját irányítása alá vonni. Hadd mondjam el, hogy a pszichoterápia sátáni tudomány, melyben ti már elég messzire mentetek ahhoz, hogy komoly veszélybe sodorjátok jövőtöket. Attól kezdve, hogy legelőször felötlött bennetek, igen ártalmas módon elhatalmasodott rajtatok. Ha nem látjátok be, hogy Sátán a vezérelméje és létrehozója ennek a tudománynak, akkor attól nem lesz olyan könnyű gyökeresen elszakadni, mint azt gondoljátok. Ennek a tudománynak az egész filozófiája a sátáni csalások egyik mesterműve. Saját érdeketekben hagyjatok fel minden ilyen jellegű dologgal! Mindenkor, amikor igyekeztek másoknak bebeszélni ennek a tudománynak az eszméjét, hogy így ellenőrzésetek alá vonhassátok elméjüket, Sátán talajára léptek, és kétségkívül együttműködtök vele. Saját érdeketekben szakadjatok el Sátánnak ettől a csapdájától! {2SM 349.2}   

Egyikőtöknek sem szabadna tanulmányozni ezt a tudományt, mert ez a tanulmány felér a jó és gonosz tudás fája gyümölcsének leszakításával. Isten megtiltja nektek és minden halandónak az ilyen tudomány kutatását és tanítását. N. Testvér! Az a tény, hogy egyáltalán közötök van ehhez a tudományhoz, önmagában elég ahhoz, hogy rámutasson annak következetlenségére, hogy te vagy a szanatórium igazgató orvosa... {2SM 350.1}   

A pszichoterápia tudományát űzve a jó és gonosz tudás fájának gyümölcséről ettetek, pedig Isten annak érintését is megtiltotta. Ideje, hogy feltekintsetek Jézusra, és az Ő jellemét szemlélve elváltozzatok az isteni mintára. {2SM 350.2}   

Forduljatok el mindentől, ami a hipnózis jellegét viseli, azét a tudományét, melyen keresztül sátáni eszközök munkálkodnak (20. Levél, 1902). {2SM 350.3}   

TANÁCS A HIPNÓZISRÓL SZÓLÓ KÖNYVEK NYOMTATÁSÁRÓL

[Hosszú évekkel ezelőtt, a nyomdai felszerelés jobb kihasználtsága és az üzenet nyomtatása érdekében bizonyos számú kereskedelmi munkát is elvállaltak testvéreink. Egyszer egy romboló hatású könyv is nyomtatásra került. Erre a szomorú tapasztalatra utal a Bizonyságtételek hetedik kötete (164—168. oldal), és az itt következő cikk, a hipnózis irodalmának nyomtatása kapcsán. - A szerkesztők.] {2SM 350}   

Hogyan vállalhatják fel a vezetők Sátán eszközeinek a szerepét, amikor a hipnózis témájában nyomtatnak könyveket? Szükség van-e erre a leprás betegségre a kiadóban? ... Sátán és eszközei szorgalmasan munkálkodnak. Megáldhatja-e Isten kiadóinkat, ha azok elfogadják az ellenség csalásait? Váljanak-e intézményeink, melyeket a nép előtt az Úr szemében szentnek mutatunk be, olyan iskolákká, melyek dolgozói a tudás fájának tiltott gyümölcsét eszik? Bátorítsuk-e Sátán belopódzását az igazság védőerődjébe, hogy továbbadja pokoli tudományát, mint ahogyan az édenben is tette? Lehetséges, hogy olyan emberek dolgoznak a mű központjában, akik nem tudnak különbséget tenni az igaz és a hamis között, és akik nem látják a rosszra való befolyás szörnyűséges következményeit? {2SM 350.4}   

Ha dollármilliókat nyernétek is az ilyen jellegű munkával, milyen érték lenne az annak a szörnyű veszteségnek a fényében, melyet Sátán hazugságainak közzététele vonna maga után? Miért adnánk alkalmat a világnak arra, hogy azt mondják: a Hetednapi Adventista Egyház nyomdájában hamis könyveket nyomtattak, hogy azokat széles körben megismerje a világ? {2SM 351.1}   

Ébredjetek fel és lássátok meg, hogy nyomdáitok az ördög hazugságait nyomtatták! Az igazság ismerői legyenek bölcsek, és befolyásuk teljes súlyát helyezzék az igazság és szentség pártjára! (140. Levél, 1901. - nyomdáink vezetőihez, 1901. október 16.). {2SM 351.2}   

AZ ELMÉVEL KAPCSOLATOS TUDOMÁNYOK

Napjainkban, amikor a hitetlenség oly gyakran jelenik meg tudományos öltözékben, minden oldalról védekeznünk kell. Nagy ellenségünk ezreket elhitet, és akarata szerinti fogságba hajtja őket. Óriási előnyre tesz szert az emberi elmével foglalkozó tudományokból. Kígyószerűen, észrevehetetlenséggel lopakodva rombolja Isten művét. {2SM 351.3}   

Sátán működése a tudományokon keresztül jól meg van szervezve. A koponyatanon (frenológia), pszichológián és mesmerizmuson keresztül közvetlenebbül szól ennek a nemzedéknek a tagjaihoz, és olyan erővel működik, mely a próbaidő lejártának közeledésére jellemző. Ezrek elméje lett megmérgezve, és ezrek váltak így hitetlenné. Miközben azt hiszik, hogy egy ember elméje oly csodálatosan hat ki a másikéra, Sátán, aki minden helyzetet igyekszik kihasználni, beférkőzi magát, és minden oldalról munkához lát. Miközben a tudomány elkötelezett hívei az egekig magasztalják magukat azokért a nagyszerű eredményekért, melyek véleményük szerint tőlük származnak, addig keveset tudnak arról, hogy milyen gonosz erőket melengetnek. Olyan hatalom ez, mely még jelek és hazug csodák által is működni fog - a gonoszság minden csalárdságával. Figyelj fel ezeknek a tudományoknak a hatására, kedves olvasó, mert a Krisztus és Sátán közötti harcnak még nincs vége. ... {2SM 351.4}   

Az imádság elhanyagolása ajtót nyit a gonoszság előtt, és ahhoz vezet, hogy az ember saját erejében bízzon. Sok esetben a tudományos kutatás elragadja a képzeletet, és saját hatalmának a tudata elbűvöli az embert. Az emberi elmével foglalkozó tudományokat nagyra magasztalják. Azok jók a maguk nemében,* de Sátán kiaknázza, és erőteljes eszközeiként használja azokat a lelkek megtévesztésére és elpusztítására. Sátán fortélyait mennyből jövő adományként fogadják. Ezzel elnyeri az emberek imádatát, és ez számára nagyon hízelgő. A világ, mely állítólag oly sokat köszönhet a frenológiának és a hipnotizmusnak, soha nem volt még olyan romlott, mint ma. Ezek a tudományok lerontják az erkölcsöt, és lerakják a spiritizmus alapjait (The Signs ofthe Times, 1884. november 6.). *Lényeges kijelentés a Bizonyságtételek első kötetének 296. oldala fényében. -A szerkesztők. {2SM 352.1}   

HOGYAN ÓVAKODJUNK A MEGTÉVESZTŐ BEFOLYÁSOKTÓL?*

*Megjelent a Notebook Leaflets-ben, Christian Experience, 5. szám. {2SM 352}   

Sátán gyakran erős eszközt talál a gonoszságra abban a hatalomban, melyet az egyik ember egy másik ember értelme felett gyakorolhat. Ez a befolyás olyan megtévesztő, hogy az általa irányított egyén gyakran nincs is tudatában erejének. Isten arra késztetett, figyelmeztessek ez ellen a gonosz ellen, hogy szolgái ne kerüljenek Sátán megtévesztő hatalmába. Az ellenség mesteri munkás, és ha Isten népe nincs szüntelen Isten Lelke vezetése alatt, el fog esni a csapdában és elnyeletik. {2SM 352.2}   

Sátán évezredekig kísérletezett az emberi elme működésével, és nagyon jól megismerte azt. Körmönfont munkája által ezekben az utolsó napokban összeköti az emberi elmét a sajátjával, és megtölti azt az ő gondolataival. Olyan megtévesztő módon végzi ezt a munkát, hogy azok, akik elfogadják vezetését, nincsenek tudatában, 353 hogy az ő akarata irányítja őket. A nagy csaló annyira igyekszik megzavarni a férfiak és nők elméjét, hogy egyedül az ő hangja legyen hallható számukra. {2SM 352.3}   

Amikor Krisztus Péter elé tárta a rá váró próba és szenvedés idejét, és Péter így válaszolt: „Mentsen Isten, Uram! Nem esketik ez meg te véled” (Mt 16:22), a Megváltó ezt parancsolta: „Távozz tőlem Sátán!” (Mt 16:23). Sátán beszélt Péteren keresztül, és ő ruházta Péterre a kísértő szerepét. Péter nem vette észre Sátán jelenlétét, de Krisztus fel tudta ismerni a csalót, és Péterhez intézett dorgálása az igazi ellenség felé irányult. {2SM 353.1}   

Egy alkalommal, amikor Jézus a tizenkettőhöz szólt, így utalt Júdásra: „Egy közületek ördög” (Jn 6:70). Földi szolgálatának napjai során, amikor Sátán tisztátalan lélekként megszállt embereket, a Megváltó gyakran emberi formában szembesült az ellenséggel. Sátán ma is megszállja az emberek elméjét. Isten művében való munkám során újra és újra találkoztam ilyen megszállott személyekkel, és az Úr nevében megdorgáltam a bennük levő gonosz lelket. {2SM 353.2}   

Sátán nem erőszakkal keríti hatalmába az emberi elmét. Miközben az emberek alszanak, az ellenség konkolyt vet a gyülekezetben. Miközben az emberek lelkileg alszanak, az ellenség vég- hezviszi bűnös munkáját. Amikor kiszemeltjei „nem értik” (Mt 13:9) az Igét, akkor kapja ki a jó magot szívükből. Amikor férfiak és nők ebben az állapotban vannak, amikor lelki életük nem táplálkozik folyamatosan az Isten Lelke által, Sátán megtöltheti őket leikével, és elvégeztetheti velük munkáját. ... {2SM 353.3}   

Arra kérlek, hogy hagyjatok el életetekből minden olyan cselekedetet, mely nem nyeri el Isten jóváhagyását. A földi történelem végéhez közeledve napról napra ádázabb csatákat kell megvívnunk (244. Levél, 1907). {2SM 353.4}