HARMINCNEGYEDIK FEJEZET - HASZNOS ELFOGLALTSÁG A JÁTÉKOK HELYETT*

*Egy főiskolásnak írt levél részlete, 1893. október 2., Új-Zéland, Napier. Megjelent a Notebook Leaflets-ben, Education, 6. szám. {2SM 321}   

Tanítsátok arra a férfiakat és nőket, hogy ne a hamis és divatos gyakorlat szerint neveljék gyermekeiket, hanem tanítsák őket hasznosságra. A leánygyermeket nevelje az anya hasznos munkára, mely nem csupán benti, hanem kinti tevékenységet is jelent. Egy bizonyos kor eléréséig a fiút is szoktassa kinti és benti munkára. {2SM 321.1}   

Sok olyan szükséges és hasznos dolog van világunkban, melynek elvégzése szinte teljesen szükségtelenné tenné az élvezet és a szórakozás keresését. Az agy, a csontok és az izomzat megerősödik az olyan komoly gondolkodást, és tervkészítést igénylő célok végrehajtásával, amely értelmi és testi erőik fejlesztésére neveli a fiatalokat, miközben a gyakorlatban hasznosíthatják Istentől nyert képességeiket, és ezáltal megdicsőíthetik Istent. {2SM 321.2}   

Ez világosan az egészségügyi intézmény és a főiskola elé lett tárva, mint megalapításuk jelentős oka. De ahogyan a Noé idején volt, úgy van a mi időnkben is. Az emberek sok kigondolást találtak, és messze eltávolodtak Isten céljaitól és útjaitól. {2SM 321.3}   

A sportok veszélye

Nem ítélem el az egyszerű labdajátékot, noha az még egyszerűségében is túlzásba vihető. Mindig visszariadok az ilyen játékok felelevenedésének szinte biztos következményeitől. A szórakozás olyan költekezéssel jár, melyet arra kellene költeni, hogy a Krisztus nélkül halófélben levő lelkekhez eljuttassuk az igazság világosságát. A szórakozás és a kedvtelésre való költekezés - mely lépésről lépésre vezet az önmagasztalás felé — valamint az ilyen játékokra való nevelés vonzalmat és szenvedélyt fejleszt ki azok iránt a dolgok iránt, melyek nem kedveznek a keresztény jellem tökéletesítésének. {2SM 322.1}   

Nem hordozza magán a menny pecsétjét az a módszer, ahogyan a játékokat az iskolánál levezették. Nem csiszolja és tisztítja meg a jellemet. A világi szokások és gyakorlat elfordítják az embereket Istentől, mert annyira belemerülnek és beleszeretnek azokba, hogy a róluk kimondott mennyei ítélet így szól: nem Isten, hanem az élvezetek szeretői. Ahelyett, hogy az értelmi erő megerősödne a jobb tanulmányi munkára és a keresztényi kötelességek jobb végrehajtására, ezek a játékok olyan gondolatokkal töltik meg az agyat, melyek elvonják a diákokat tanulmányaiktól. {2SM 322.2}   

A kiváltképpen való út

Nos, ugyanaz az értelmi és izomerő mérhetetlenül fennköltebb gyakorlatokat végezhet a misszionáriusi munka során, mely Isten munkatársaivá teszi a diákokat, és hasznos tevékenységre neveli őket a jelenvaló életben. A hasznos munka alapvető része az oktatásnak. {2SM 322.3}   

Sok módja van annak, hogy az ifjúság kamatoztatni tudja Istentől nyert talentumait, hogy felépítse Isten művét, nem a maga tetszésére, hanem az Isten dicsőségére. A menny Fejedelme, a dicsőség Királya, végtelen áldozatot hozott értünk, és eljött világunkba, hogy felemelje és nemessé tegye az emberiséget. Kitartó és szorgalmas munkás volt. Azt olvassuk, hogy „széjjeljárt jót tévén” (ApCsel 10:38). {2SM 322.4}   

Nem erre a munkára kellene törekednie minden Krisztusért munkálkodó fiatalnak? Krisztus a segítségetekre van. Munkátok által a diákok értelmi képessége gyarapodhat. Sokoldalúvá és egyre hasznosabbá válhatnak. Az Istentől kapott karokat és kezeket a menny védjegyét hordozó jó cselekedetekre kell használni, hogy végül ezt hallhassátok: „Jól vagyon jó és hű szolgám” (Mt 25:21). {2SM 323.1}   

Ahogyan elém tárták a dolgot, nem hiszem, hogy labdajátékaitok úgy lettek levezetve, hogy a cselekedeteket vizsgáló Isten szemében jutalmat hozzon majd a diákoknak, a róluk készített feljegyzések alapján. {2SM 323.2}   

Alakítsatok egy társulatot a Keresztény Törekvés mintájára, és lássátok meg, hogy mit tehet minden értelmes emberi eszköz a Mesterért végzett munka lehetőségeinek kihasználására. Az Úr szőlőskertjében mindenki végezhet jó munkát. A szenvedő emberiségnek segítségre van szüksége mindenhol. A diákok utat találhatnak a szívekhez, a helyén mondott szavak és azoknak tett szívességek által, akik esetleg a fizikai segítségre is rászorulnak. Ez senkit sem alacsonyít le, viszont biztosítja Isten jóváhagyását, így helyezheti el mindenki a bölcs gyarapítás céljából kapott talentumait a pénzváltóknál. Akkor gyarapodnak, ha felhasználjátok őket a kereskedésben. {2SM 323.3}   

Vannak egészséges módszerek a testmozgásra, melyek a lélek és a test számára egyaránt fontosak. Nagy feladat áll előttünk, ezért fontos, hogy minden felelős személy Isten által elfogadható munkavégzésre nevelje magát. Mindenkinek sokat kell még tanulnia, és nem lehetne jobb utat találni az agy, a csontok és az izomzat használatára, mint elfogadni Isten jó cselekedetekre indító bölcsességét, és elfogadni Tőle valamilyen emberi eszközt eme feslett és telhetetlen kor gonoszságainak gyógyítására. {2SM 323.4}   

Kötelességünk, hogy mindig igyekezzünk jóra használni az ifjúság Istentől kapott izmait és értelmi képességét, hogy mások segítségére legyenek, megkönnyítsék azok munkáját, vigasztalják a szenvedőt, felemeljék az elcsüggedtet és vigasztalják a remény nélkül élőt. Fordítsuk el a diákok figyelmét a szórakozásról és bolondozásról, mely gyakran szégyenletesen kivetkőzted őket férfiúi és női- mivoltuk méltóságából. Az Úr magasabb szintű gondolkodást vár el. Törekedjünk nagyszerűbb és nemesebb utakat találni a hasznos tevékenységekre. {2SM 323.5}   

A lelki élet van veszélyben

Isten dicsősége van-e a figyelem központjában ezekben a játékokban? Tudom, hogy nem. Isten útjai és céljai kezdenek feledésbe merülni. Foglalatosságuk során az értelmes lények félreteszik Isten kinyilvánított akaratát, és felcserélik azt sátáni ihletésre kiötlött emberi spekulációkkal és találmányokkal, s teszik mindezt a próbaidőben. Tartsátok Isten Igéjét szorosan magatok mellett! Annak irányítása révén bölcsek, kitartók és rendíthetetlenek lesztek, mindig megmaradva az Úr művében. Komoly imádságra van szükségünk ezekben az utolsó napokban. A menny Ura tiltakozik az ellen az égő szenvedély ellen, mely a magával sodró játékok során kifejezésre jut. {2SM 324.1}   

Életedben nem voltál még válságosabb helyzetben a mostaninál, amikor orvosi tanulmányaidat folytatod Ann Arborban. Sátán minden lehetőséget megkeres, hogy hatalmas kísértéseivel megrontsa a lelket. Hitetlen felfogásokkal találkozol majd igen értelmes emberek részéről, akik keresztényeknek vallják magukat. Ragaszkodj ahhoz a bölcsességhez, mely Isten Igéjéből feltárult előtted! Ha engedelmeskedsz az Ige tanításainak, az hozzáköt téged Isten trónjához. {2SM 324.2}   

Nagyon félek attól, hogy keresztény egyének elszakadnak Istentől, mert szem elől tévesztik a Mintaképet, Jézus Krisztust, és úgy vélik, hogy biztonsággal járhatnak a maguk gerjesztette szikrák fényében, melyről elhitetik magukkal, hogy az Úr útja az (17a. Levél, 1893). {2SM 324.3}