BEVEZETES

Röviddel a Hetednapi Adventista Egyház Generál Konferenciájának megalapítása után, 1863 májusában, amikor az egyház 3500 tagot számlált, Ellen G. White olyan látomást kapott, mely felhívta az adventisták figyelmét a testi egészség és a lelki élet közötti szoros összefüggésre. A nyert világosság az élet több jelentős területére kiterjedt, mint például az étkezés, a friss levegő, a vízhasználat, az öltözködés, a testmozgás és a pihenés. Az 1863. június 6-án kapott jelentős látomás világosságot adott azoknak a mérgező gyógyszereknek a káros hatásáról, melyeket az orvosok olyan szabadon felírtak. {2SM 276.1}   

Az ezt követő években az első alapvető, egészségügyi reformmal kapcsolatos látomásokat sok újabb látomás követte. Ezek részletesebben feltárták azokat az elveket és gyakorlatokat, melyeket a jó egészség megőrzése és a betegek ápolása során követni kell. Rámutattak az egészségügyi intézmények szükségességére, és vezetésük megfelelő módszerére. {2SM 276.2}   

Ellen G. White sokat írt ezekről a kérdésekről. Első átfogó írása 1864-ben jelent meg a Spiritual Gifts* negyedik kötetének 120-151. oldalán Egészség1 címmel. Később, mint a harminc oldalas írást kibővítendő, Ellen G. White hat különálló cikket írt, melyek közös címe: ,A betegség és annak okai’. Ezek 1865-ben bekerültek hat számozott kiadványba, melyet Ellen G. White és félje gyűjtöttek össze,Egészség, avagy hogyan éljünk?’** címmel. Minden egyes szám magában foglalt egy-egy írást Ellen G. White tollából. Az ezt követő évtizedekben az egyház különböző folyóiratai sok Ellen G. White cikket közölt az egészség témájában. 1890-ben White testvérnő átfogó képet adott az egészségügyi üzenetről a Christian Temperance and Bibié Hygiene (Keresztény mértékletesség és bibliai egészség) című könyv első felének lapjain. 1905-ben kiadta A nagy orvos lábnyomán című könyvet, mely utolsó műve volt ebben a témában. Ellen G. White széles körű amerikai és külföldi terjesztésre szánta a könyvet. *Jelenleg stencíles kiadásban kapható. **A hat cikk a kötet végén, a Függelékben olvasható {2SM 276.3}   

Ellen G. White az egészségről írott átfogó írásai mindegyikében beszélt a mérgező gyógyszerekről és azoknak a gyógyászatban való alkalmazásáról. Ez a téma különös hangsúlyt kapott az első, egészségügyi reformra vonatkozó látomásokban. A fentebb említett harminc oldalas írásnak az első nyolc oldala is ezzel foglalkozik. A,Betegség, és annak okai’ című sorozat teljes egészében a mérgező gyógyszerekről szól. {2SM 277.1}   

Ellen G. White nem volt az egyedüli hangadó e korban. Az Atlanti óceán mindkét oldalán voltak orvosok, akik ellenezték a megfelelő diagnosztika hiányát, és komolyan megkérdőjelezték sok könnyelműen felírt mérgező gyógyszer használatának helyességét. Ennek eredményeként nagy változások mentek végbe a gyógyszerek használatával kapcsolatban. Ezek a változások igen felgyorsultak a huszadik század első évtizedében, amikor kifejlődött a modern orvos- tudomány és orvosi képzés. {2SM 277.2}   

Korai írásaiban Ellen G. White különösen erős kijelentéseket tett korának orvosai és a mérgező gyógyszerek használata ellen. Ezek helyes értékelése érdekében meg kell tudnunk bizonyos dolgokat annak a kornak a gyógyászati gyakorlatáról, melyben eme kijelentések íródtak. Ezt az ismeretet megszerezhetjük a korabeli orvosi irodalom kielemzése révén, vagy a Story of Our Health Message (Az egészségügyi üzenet története) című könyvből (13-27. oldal). {2SM 277.3}   

Azokban a könyvekben, melyekben Ellen G. White az egyház és az egyháztagok gondjairól és munkájáról ír, több helyet szentel az egészség és a gyógyítás témájának, mint bármilyen más kérdésnek. Ezeket az írásokat olvashatja a nagyközönség a következő, összességében több mint kétezer oldalt kitevő könyvekben: A nagy orvos lábnyomán, Medical Ministry (Egészségügyi szolgálat), Hogyan étkezzünk, Temperance (Mértékletesség), és a Bizonyságtételek különböző írásaiban. Ezekből a forrásokból az olvasó teljes és átfogó képet nyerhet az egészségügyi reform üzenetéről. {2SM 277.4}   

Jelen kötetünk négy fejezetet tartalmaz különböző - kiadott és kiadatlan - forrásokból, melyek többnyire intézményeink egészségügyi dolgozóihoz íródtak. Ezek jól megmutatják, hogyan alkalmazta White testvérnő a látomásban kapott alapelveket. A beteggondozást illetően többször is elénk tárta azt a mércét, melyet ki kell tűznünk magunk elé. Ugyanakkor felismerte, mint ahogyan azt majd látni fogjuk, hogy bizonyos esetek és körülmények megengedhetővé és szükségessé teszik a gyógyszerek használatát, még akkor is, ha azok mérgező hatása nem ismeretlen. {2SM 277.5}   

Ellen G. White biztosít bennünket arról, hogy Krisztus és az angyalok jelen vannak a műtőteremben, és az odaszentelődött keresztény orvos segítségére vannak az operációk végrehajtásában. A nagy operációk előtt az egész testet átitatják egy erőteljes, bizonyos értelemben káros hatású droggal, a teljes tudat- és érzékvesztés állapotáig. Ehhez hasonlóan, az operációk után az orvos esetenként szükségesnek láthatja nyugtatok alkalmazását (melyek szinte bizonyosan tartalmaznak méreganyagokat), hogy azokkal enyhítse az éles fájdalmat, vagy hogy orvosi sokkot, bizonyos esetekben pedig halált idézzen elő. {2SM 278.1}   

Isten akaratát kívánva követni nem kevesen tesznek fel hasonló kérdéseket ahhoz, amelyet egy orvostanhallgató intézett Ellen G. White-hoz a gyógyszerek használatát illetően, 1893-ban: {2SM 278.2}   

,A Bizonyságtételek és a Hogyan éljünk? (How to live) könyv alapján tudjuk, hogy az Úr ellenzi a drogok használatát orvosi munkánkban. A diákok közül többen is szeretnék világosan látni, hogy mit takar a Hogyan éljünk? lapjain használt »drog” szó. Csak az erősebb gyógyszerekre vonatkozik, mint például a higany, sztrichnin, arzén, és hasonlók, amiket mi orvostanhallgatók drogoknak nevezünk, vagy az egyszerűbbekre is, mint a kálium, jód, csillagvirágpor? Tudjuk, hogy sikerünk arányos lesz azzal, hogy mennyire ragaszkodunk Isten elveihez. Ezért tettem fel ezt a kérdést.” {2SM 278.3}   

A most következő 28. rész első írása Ellen G. White válasza az orvostanhallgató kérdésére. {2SM 278.4}   

WHITE BIZOTTSÁG {2SM 278}