Jöjj, keress és találj!

Krisztus, isteni Bűnhordozónk {1SM 331}   

{1SM 331}   

Az ember számára lehetetlen, hogy megváltsa magát. Becsaphatja magát ezt illetően, de akkor sem tudja megváltani saját lelkét. Egyedül Krisztus igazságossága szolgálhat üdvösségére - az pedig Isten ajándéka. Az a menyegzői ruha az, melyben örömmel fogadott vendégként jelenhetsz meg a Bárány menyegzői vacsoráján. Kapaszkodj hiteddel Krisztusba késedelem nélkül, akkor új teremtés és világító fényforrás leszel Jézusban. {1SM 331.1}   

Krisztus neve "az Úr a mi igazságunk" és hit által mindenkinek úgy kellene hívni őt: "az Úr az igazságom". Amikor hittel megragadjuk Isten ajándékát, Isten dicsérete száll ajkunkra és képesek vagyunk így szólni másokhoz: "Íme az Istennek ama Báránya, aki elveszi a világ bűneit!" (Jn 1:29.) El fogjuk tudni mondani az elveszettnek a megváltási tervet illetően, hogy amíg a világ a bűn átka alatt volt, az Úr megmutatta irgalmát az elveszett, reménytelen bűnösnek, és megmutatta kegyelmének értékét és jelentését. A kegyelem érdem nélküli jutalom. A bűnről mitsem tudó angyalok nem tudják milyen az, amikor kegyelmet gyakorolnak velük, de bűnösségünk szükségessé teszi, hogy az irgalmas Isten kegyelmet gyakoroljon velünk. Isten kegyelme küldte el Megváltónkat, hogy minket, mint elszéledt vándorokat megkeressen és visszahozzon a nyájba. {1SM 331.2}   

Van valami hiányérzet lelkedben? Éhezel és szomjazol az igaz élet után? - Ha igen, akkor az annak bizonyítéka, hogy Krisztus munkálkodott a szívedben. Azért ébresztette ezt a szükségérzetet szívedben, hogy keresd Őt annak érdekében, hogy a Szentlélek közreműködése által Isten megtegye azokat a dolgokat életedben, melyeknek véghezvitele számodra lehetetlen. Az Úr nem ír elő más feltételt, csak hogy éhezz irgalma után, vágyakozz megismerni tanácsát és áhítozz szeretetére. "Kérj!" A kérés kinyilvánítja, hogy felismered szükségedet. Ha hit által kérsz, meg fogod kapni a választ. Az Úr szavát adta, és az nem tévedhet. Bűnösséged érzése és tudata elegendő indok arra, hogy az Úr irgalmáért és együttérzéséért folyamodj. Nem a szentség a feltétele annak, hogy Istenhez jöjj, hanem kérd Őt arra, hogy tisztítson meg minden bűntől és hamisságtól. Mire várnál még? Miért nem fogod szaván Istent, és szólsz így: {1SM 332.1}   

"De íme, Jézus átadom,
Tenéked magamat..." (Üé 108.)
{1SM 332.2}   

Ha Sátán árnyékot akar vetni Isten és te közéd, ha bűnnel vádol és arra kísért, hogy ne bízz Istenben és kételkedj kegyelmében, mondd ezt: Nem engedhetem meg, hogy a gyengeségem Isten és közém álljon, mert Ő az én erősségem. Bűneim sokasága Jézuson, isteni helyettesemen és áldozatomon nyugszik. {1SM 332.3}   

"Adni semmit nem tudok,
"Keresztfádra borulok..." (Hé 221.)
{1SM 332.4}   

Senki nem találhat olyat saját jellemében, ami kedvessé tehetné őt Isten előtt, vagy ami elfogadását biztosíthatná. A bűnös egyedül Jézus által jöhet Istenhez, akit azért küldött az Atya, hogy életet hozzon a világnak. Jézus az egyedüli Megváltónk és Közbenjárónk; Benne van egyedüli reményünk a bűnbocsánatra, a békességre és az igaz életre. Jézus vérének ereje az, ami a bűnsújtotta lélek épségét helyreállíthatja. Krisztus az az illat, az a szent tömjén, amely kéréseidet elfogadtatja az Atyával. Szólj ekként: {1SM 332.5}   

"Mint látod hűtlen szolgaként,
Most hitben roskadok eléd,
Mert értem adtál drága vért,
Ó! Bárány Jézus, ím jövök! (Hé 177.)
{1SM 333.1}   

Nincs szükség keserves szellemi törekvésre és gyötrelemre ahhoz, hogy Krisztushoz jöjjünk. Csupán el kell fogadnunk azt a megváltást, melyről Isten világosan szól Igéjében. Az áldás mindenkinek ingyenes. A meghívás így szól: "Oh mindnyájan, kik szomjúhoztok, jertek e vizekre, ti is, kiknek nincs pénzetek, jertek, vegyetek és egyetek, jertek, vegyetek pénz nélkül és ingyen, bort és tejet. Miért adtok pénzt azért, ami nem kenyér, és gyűjtött kincseket azért, ami meg nem elégíthet? Hallgassatok, hallgassatok reám, hogy jót egyetek, és gyönyörködjék lelketek kövérségben." (Ésa 55:1-2.) {1SM 333.2}   

KRISZTUSBAN MEGTALÁLT IGAZSÁG

Jöjj, keress és találj! A menny gazdag tárháza nyitva áll és mindenki számára ingyenes. Gyere alázatos szívvel, és ne gondolj arra, hogy valami jótettel ki kell érdemelned Isten tetszését, vagy jobbá kell tenned magad mielőtt Krisztushoz jössz. Nincs erőd arra, hogy jót tegyél önmagadtól, és állapotod megjavítására sem vagy képes. Krisztuson kívül semmi érdemünk vagy igazságunk nincs. Bűnösségünk, gyengeségünk és emberi tökéletlenségünk lehetetlenné teszi Isten előtt való megjelenésünket, kivéve ha Krisztus folt nélküli igazságosságába öltözünk. Úgy kell Benne találtatnunk, mint akiknek nem saját igazságuk van, hanem a Krisztusé. Hivatkozz Isten ígéretére Krisztus nevében, mely minden név felett való, s az egyetlen olyan név, mely által az ember üdvözülhet! Mondd ezt: "Uram, bocsásd meg bűnömet! Kezemet kezedbe teszem, hogy segíts, máskülönben elvesznék! Hiszek Benned!" A Megváltó így szól a bűnbánó emberhez: "Senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam" (Jn 14:6), "és azt, aki hozzám jő, semmiképpen ki nem vetem" (Jn 6:37). "...Én vagyok segítséged" (Zsolt 35:3). {1SM 333.3}   

Amikor engedsz Krisztus vonzásának és csatlakozol Hozzá, megváltó hitet gyakorolsz. Vallási dolgokról hétköznapi módon beszélni, vagy lelki éhség és élő hit nélkül imádkozni lelki áldásokért, nem sokat ér. A Jézust körülvevő csodálkozó sokaság nem vette észre, hogy a Jézussal való érintkezésből életerő származott. De amikor a szegény, tizenkét év óta szenvedő asszony nagy szükségében megérintette Jézus köntösének szegélyét, érezte a Belőle származó gyógyító erőt. A hit érintése volt ez, Krisztus pedig felismerte ezt az érintést. Tudta, hogy erő származott Belőle, és megfordulva a tömegben ezt kérdezte: "Ki az, aki engem illete?" (Lk 8:45.) A kérdésen meglepődve a tanítványok így válaszoltak: "...Mester, a sokaság nyom és szorongat téged, és azt mondod: Ki az, aki engem illete? Jézus pedig monda: Illete engem valaki; mert én észrevettem, hogy erő származék ki tőlem. Mikor pedig látta az asszony, hogy nem maradt titokban, reszketve előjöve és előtte leesvén, megjelenté néki az egész sokaság előtt, miért illette őt, és hogy azonnal meggyógyult. És ő monda néki: Bízzál leányom, a te hited megtartott téged; eredj el békességgel!" (Lk 8:45-48.) Teljes átadás, tökéletes bizalom és mindenekfelett való szeretet jellemzi azt a hitet, mely szoros kapcsolatba hoz minket Krisztussal. Ez a hit szeretet által működik és megtisztítja a lelket. Követői életében Krisztus őszinte engedelmességet munkál az Atya parancsolatai iránt. A Krisztussal való élő kapcsolat eredménye az Isten és az emberek irányába tanúsított szeretet. "Akiben pedig nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé" (Róm 8:9). {1SM 334.1}   

"Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők" (Jn 15:5) - mondja Jézus. El tudunk képzelni ennél bensőségesebb kapcsolatot? A szőlővesszők és a szőlőtő rostjai azonosak. Az életképesség, az erő és a tápanyag akadály nélkül és folyamatosan jut a vesszőkbe. A gyökér a vesszőkbe küldi a tápanyagot. Ilyen a hívő Krisztussal való kapcsolata is, amennyiben Benne lakozik és Tőle veszi táplálékát. Ez a lelki kapcsolat Krisztus és az ember között egyedül a személyes hit gyakorlásán keresztül jöhet létre. "Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni..." (Zsid 11:6), mert a hit az, ami összeköt bennünket a mennyei erővel és tesz alkalmassá a sötétség erőivel való küzdelemre. "Az a győzelem, mely legyőzte a világot, a mi hitünk" (1Jn 5:4). A hit hozzászoktat bennünket Isten létezéséhez és jelenlétéhez, s miközben oszthatatlanul Isten dicsőségére élünk, egyre többet látunk meg jellemének szépségéből és kegyelmének nagyszerűségéből. Lelki erőnk növekszik, mert mennyei légkört lélegzünk be és felismerjük, Isten jobb kezünk felől áll, hogy meg ne inogjunk. A világ fölé emelkedve arra tekintünk, aki tízezer közül is kitetszik, aki mindenestől fogva kívánatos, és szemlélődés által mi is az Ő hasonlatosságára változunk. (The Signs of the Times, 1892. december 19.) {1SM 334.2}