× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Milyen Művelődést Nyújtsanak Iskoláink

Amint egészséges ételgyárunkat készülünk fölépíteni, fölvetődik a kérdés, miként bánjunk ez üggyel? Hová helyezzük el ezt a mind a mi számunkra, mind a cooranbongi iskola számára igen fontos munkát? Ide telepítsük Cooranbongba s ezzel megnyissuk a lehetőséget, hogy sokkal többen sokoldalú képzésben részesüljenek? {SpM 134.3}   

Az iskolánk elhelyezése felőli világosságból tudom, hogy a várostól távol kell elhelyeznünk, mert az tele van kísértésekkel és csapdákkal, szórakozási lehetőségekkel és ünnepségekkel, melyek nem előnyösek a tisztaságra és istenfélelemre, sem a vallásos odaadásra nézve. Isten terve, hogy a testi munkát összekapcsoljuk a szellemi képességek kifejlesztésével. Az Úr elém tárta, hogy iskolánkban kertészkedés legyen a nevelőmunka ábécéje. Nem szabad behozatalra szorulni a fontos termékekben - az egészségköz oly szükséges gyümölcs, gabonák és a zöldség terén. Ez az első, amit el kell kezdenünk. Amint előrehaladunk és bővítünk, felsőbb tanulmányokat és szemléltető oktatásokat kell bevezetni. Ne vonjuk le ebből, amit egyszer már a művelődés ágaként megalapoztunk. {SpM 134.4}   

Az elnyert világosság szerint nyissunk lehetőséget a fiatalok elölt, hogy iskolázás alatt megtanuljanak szerszámokat használni. Épületeket kell emeltetnünk a területünkön a tanulókkal. Tapasztalt szakemberek irányításával türelmes, nyájas, ügyesen tanító ácsokról beszélek - a fiatalok tanuljanak meg olcsón házat építeni. Az is fontos, hogy ott nyomtassunk, ahol a legtöbb iskolánk áll. Legyen tehát nyomdánk, ahol a tanulók másik csoportját nyomtatásra képezhetjük ki. {SpM 135.1}   

Ismét, mind a fiúkat, mind a lányokat tanítsunk meg főzni, és minden húsfélét elvetni. Ez nagyon fontos ügy a világ számára. Kimúlt állatok húsán élő ezrek szenvednek és halnak meg olyan okoktól, melyekről nem tudnak. Türelmes igyekezettel megtaníthatjuk őket, különbséget tenni a helyes, egészséges étrend, és a húsételek közt. Ne tanítsunk húsfélék elkészítésére, mert ez inkább az egyiptomi sötétség és tudatlanság, mintsem az egészségügy megújulása. A tea és kávéivás helyett tanítsátok a tanulókat gabonából készült egészséges italok készítésére. A tea egészségtelem s más, teához hasonló adalékokkal elegyítik, melyek veszedelmes frissítőt alkotnak. {SpM 135.2}   

Az összes szakmát vegyük be a tanulók képzésébe. Még az avondale-i iskolában is sok a könyvtanulás. Ne engedjük, hogy minden kiválasztott tárgyat fölvegyenek, mert sokan hajlamosak többet vállalni, mint amennyit elbírnak. Így nem végeznek alapos tudással minden tárgyban. Tanuljanak kevesebbet könyvekből és többet a gyakorlati életköz szükséges szakmákból. A fiatalok sajátítsák el, miként tanuljanak érdeklődéssel és értelmesen, hogy tiszteljék őket, bárhová kerülnek is, mert jártasak a gyakorlati élethez szükséges szakmákban. Ahelyett, hogy fölügyelő keze alatt álló napszámosok lennének, törekedjenek szakmájuk mesterei lenni. Oda helyezni magukat, ahol jó bért kérhetnek ácsként, nyomdászként, vagy mezőgazdasági munkák tanítójaként. {SpM 135.3}   

Ha túl sok tanulással terheljük túl az agyat, megfosztjuk a tanulót a testi egészségtől. Ezt csak izmai használatától nyerheti el. Vegyük arányosan igénybe az emberi gépezetet, másképp nem lehet fönntartani az erőt s egészséget. Mikor az agy és az izmok arányosan működnek, az ifjú egészséges felfogást s erős idegeket hozhat az igetanulmányozáshoz. Egészséges, jó gondolataik lehetnek, és észben tudják tartani az igéből tanult értékes dolgokat. (136) Megemésztik az igazságot, s az eredmény az igazság fölismerésének képessége lesz. Amint az alkalom megköveteli, szelíden és félelemmel felelni tudnak mindenkinek, aki hitük okairól kérdőre vonja őket. {SpM 135.4}   

Megkérdezték tőlem, "van-e világosság számunkra? Ha igen, közöld velünk." Az Úr időnként sok mindent föltárt előttem, s gyakorta a nehézségek beköszöntése előtt. Így esett ez néhány hete Stanrnore-on is. Éjjel álomban változásokat terveztünk. Némelyek csomagoltak, máshova készültek. Mikor szemügyre vettük mindenki szándékát, sok minden kiderült. Némelyek Cooranbongba készültek, hogy az iskolához csatlakozzanak. Dolgozni akartak, bármi akadjon ott. Ha nem tudnak mindent egyszerre megtanulni, azt tanulnák, amit tudnak, és megtanulnának dolgozni. Ez képesítené őket, mondták, a gyakorlati életre, és hogy lélekmentők is legyenek. Belátták, hogy komoly változásokat kell elérni gondolkodásukban és életmódjukban, mielőtt készek lennének másokat fölvilágosítani. {SpM 136.1}   

Jó gondolatokat hoztak elő a mértékletes evés-ivás felől. Ezt mondták, hogy először nekik kell megtanulni, s mikor elmennek lélekmentésre, továbbadhatják tapasztalataikat. Cooranbongon a legkedvezőbb lehetőségeik lesznek, nem csupán gyakorlati ismeretet nyerni, hogy miként fáradozzam, hanem megtanulják olvasni, s tanulmányozni Isten igéjét. Akkor tapasztalatból fogják ismerni Dávid 119-ik zsoltárban leírt élményeit: "Mi módon őrizheti meg tisztán az ifjú az ő útját, ha nem a te beszédednek megtartása által! Teljes szívből kerestelek téged: ne engedj eltévedeznem parancsolataidtól! Szívembe rejtettem beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened." {SpM 136.2}   

Jó néhányan, férfiak és nők is, céltudatra lettek ébresztve. Kérdéseket tettek föl annak tanácsos volta felől, hogy megtanítsanak másokat, hogy a húsételek, az élvezeti tea és a kávé helyett egészségesebben táplálkozzanak. Ismertté tegyük-e módszereinket, s így elvágjuk magunkat az előnyöktől, melyeket a gyarmatokon való kereskedésből nyernénk? Föltárjuk-e az egészséges ételek gyártási titkát? Tanítsuk-e a szegényeket, hogy miként élhetnek kimúlt állatok húsa nélkül? Megtanítsuk-e az igazságba jövő szegényeket, miként ültessenek és termeljenek mogyoróféléket, mint készítsék el maguknak az ételeket, melyek túl sokba kerülnének, ha készen vennék? {SpM 136.3}   

Ezek nehezen megoldható, fontos kérdések. Ekkor a bölcsesség hangja hallatszott: Az egészség megújulása fontos tárgy, súlyos tárgy, s ezt a lélekmentést végezni kell a fő és mellékutakon. A harmadik angyal üzenete a jelen igazság 1898-ban, s az egészség kérdése olyan szorosan összefügg az üzenettel, mint a kar a testtel. Ezért közölnünk kelt a fényt az egészség-megújulás legjobb módjai felől. A hús a legnagyobb betegségtenyésztő, melyet az emberi szervezetbe lehet vinni. Mégsem nyúlhatunk az egészség megújulásához anélkül, hogy az élet legolcsóbb módját is ne hirdetnénk. De az ellenségnek ne legyen előnye belőle semmi téren. Az Úr csak azokat áldja meg, akik megtartanak minden elvet, melyet nyújtott eme élet felől. {SpM 136.4}   

Sok orvos nincs az emberiség javára. Magasztalják az erős gyógyszerek használatát, pedig ha minden orvosságos üveget elvetnénk, kevesebb gyöngélkedő lenne ma a világon. Erős gyógyszereket sohasem kellett volna bevezetni kórházainkba. Erre semmi szükség, ezért az Úr azt akarja, hogy olyan intézményt alapítsunk, ahová beléphet, s ahol kegyelme és hatalma megnyilvánulhat. Én vagyok a föltámadás és az élet - mondja. {SpM 137.1}   

A betegek gyógyításának igazi módja, ha beszélünk nekik az ember áldására növekvő gyógyfüvekről. A tudósok hosszú neveket adtak eme egyszerű készítményekhez, de az igazi nevelés elvezet bennünket, hogy megtanítsuk a betegeket, hogy nem kell orvost hívniuk, mint ahogy ügyvédet sem hívnak. Ha szükséges, maguk alkalmazhatják az egyszerű gyógyfüveket. Hamis tanítás arra oktatni az emberiséget, hogy egyedül az orvos ismeri a csecsemők és felnőttek betegségeit. S minél hamarább az egészségügy megújulása mellett áll ki népünk, annál nagyobb áldás fakad azok számára, akik igazi gyógyítást akar végezni. Munka vár végzésre a betegek vízgyógymódja alkalmazásával, s megtanítani őket, hogy a napfényből és a testedzésből is a legtöbb áldást merítsék. Így egyszerű nyelven megtaníthatjuk az embereket, miként óvják meg egészségüket, mint kerüljék el a betegségeket. Kórházainknak is ez a feladata. Ez a valódi, igaz tudomány. {SpM 137.2}   

Istennek vagyunk munkatársai. Hiszitek-e ezt? A tudást, képességeket, tehetségeket Isten nem azért adta, hogy fölhalmozzuk, mint a gazdagságot harácsolók. Ne viselkedjünk úgy, mint korunk önző pénz-szerelmesei. A világiakban megnövekedett a birtoklás szenvedélye és a hatalomvágy. Önzőn összevásárolják a gabonát s más árúkat, hogy az embereknek tőlük kelljen vásárolni; s ők tetszésük szerint kérnek az árúkért. Ez a szellem uralkodik a világon s ez a Sátán társaivá teszi őket a szegények kifosztásában. A szegényebb rétegek ezt igen megsínylik, s az ördög vezeti őket, hogy konokul szembeszálljanak azzal, amiről nem tehetnek. Így az ember önzést és erőszakot használ embertársa ellen. A kifosztottak és megbántottak türelmüket veszítik, ami erőszakot, gonoszságot és kegyetlenkedést támaszt a világon. {SpM 137.3}   

A pénzemberek pénzéhsége megnő, amint belemerülnek, s ez a szellem uralkodik a gyülekezetben, ha tagjai nem követik Krisztust. "A tiszta és szeplő nélkül való istentisztelet az Isten és Atya előtt ez: meglátogatni az árvákat és özvegyeket az ő nyomorúságukban, és szeplő nélkül megtartani magát a világtól." {SpM 137.4}   

Ez a világi szemlélet küzdött győzelemért a hetediknapi adventisták között, s az elvek, melyeket tisztán és szeplőtlenül kellett volna megtartani, le lettek győzve. Önzés tette be lábát még az Úr udvaraiba is. Az Úr megengedte, hogy akik nem szeretik a világosságot, akik eltávolodtak a világos így szól az Úr-tól, a maguk csiholta szikrák fényében járjanak; ámde így szól: fájdalomban fogtok feküdni. {SpM 137.5}   

Egyházterületeinken és gyülekezeteinkben a vallás palástja alatt a dolgok ilyetén állapotát teremtették meg, mely a világon él. Szövetkezések jöttek létre, hogy felsőbbnek tüntessék eredményeiket. Olyan elismerést vívtak ki, mint akik fontos munkát végeztek el felelős tisztségekben. Isten szolgálatának végzésével álltatják magukat, mikor pedig a fosztogatás elveit vezetik be. Megfosztják testvéreiket jogaiktól, mivel mindent a maguk ellenőrzése alá gyűjtenek a könyvkiadásban, s a maguk szabályait állítják föl, melyek nem Isten rendje szerintiek, hanem a Sátán közvetlen vonásait nyilvánítják. {SpM 138.1}   

Ez a szellem nyilvánult meg régen a papok és templomtisztviselők közt húsvét előtt. A tekintélyesek marhát vásároltak. Ezek a pénzesek elnyomták azokat, akiktől vettek, azt mondván, hogy a lábasjószágok Istennek fölajánlott húsvéti áldozat lesznek, azért olcsón kérik. Majd a cselszövők a templomba hozták kettős lopással szerzett és továbbadott véresáldozataikat. Kifosztották, akiktől vettek, majd vérlázító áron adták tovább. {SpM 138.2}   

A templom udvarait használták, mintha az állatok ezzel többet érnének. Ó, milyen csalást, mily álszenteskedést gyakoroltak! Krisztus kétszer is helytelenítését fejezte ki ellenük. Istenség villant át emberi lelkén, s kiűzte a vevőket és eladókat a templomból, mondván: "Vigyétek innen. Hisz meg van írva: az én Atyámnak háza az imádság háza s ti rablóbarlanggá tettétek." Fölborogatta a pénzváltók asztalait. A papok és a nép úgy menekült az egy ember elől, mintha kihúzott karddal egész sereg katonaság üldözte volna. {SpM 138.3}   

Ezt művelték Battle Creeken is. A kiadót elterelték eredeti céljától; emberi föltételeket szabtak a szerzőknek. Tanácsokat alakítottak; fondorlatokhoz folyamodtak. Míg a szerzőket távoli összejövetelek kötötték le, fizették valaki útiköltségét, hogy beszéljen a testvérrel, vegye rá a legalacsonyabb díjra a könyvéért. Unszolták, hogy a könyvében kifejtett fontos kérdést a lehető legtöbb ember elé akarják tárni, s hogy a könyv sokkal több példánya elkelne, ha kevesebbért árusítanák. {SpM 138.4}   

A legalacsonyabbra szállították a szerzői díjat. Majd ezt tartották más szerzők elé szabályként. Az Úr figyelmeztetett, hogy ez elnyomás és lopás, s az egész kiadót romlott elvekkel fertőzte meg. De Isten világossága hamar eltávozik a cselszövés résztvevőitől. Isten helyteleníti ezt a szellemet. Nem ütheti pecsétjét e mesterkedésre. Elhagyja őket; visszavonja lelkét azoktól, akik erre az ösvényre léptek. Jelenlétének dicsősége távozik tőlük. {SpM 138.5}   

Isten ügyét nem szabad ilyen fogásokkal előre vinni, hisz ez a Sátántól született, s csakis az ő ihletése lehet. Aki nem tart bűnbánatot és nem kezdi jóvátenni az ügyeket, azokat Isten elhagyja, hogy a sötétben bukdácsoljanak. Nem ismerték föl a gyakorlati gonoszságot. Könyveket biztosítottak s térítettek el eredeti céljuktól, hogy megszerezzék az óhajtott összeget. Ám az egész sötét történet ott áll a menny könyveiben, hogy visszahasson a fondorlatok résztvevőire, hacsak olyan bűnbánatot nem tartanak, melyet nem kell megbánniuk. Az Úr nem tűrhet semmi mesterkedést azoktól, akik állítólag az ő nevében követték el. Utálja az ilyen sátáni elveket. {SpM 139.1}   

Mit legyen a jövőben? Ne bántsátok meg Istent; senkire se bízzatok felelősséget, akit megfertőzött az ilyen mesterkedés, hacsak be nem bizonyítja, hogy felismerte a gonosz viselkedést, s kilép a kiadóból - hacsak el nem ítél minden igazságtalanságot, ami erőszakoskodástól, vagy Isten öröksége fölötti uralkodástót szaglik. Elárulták a szent megbízatást. Visszaéltek Isten munkájával, és takargatták a megszenteletlen vonásokat. Isten megkérdi: Ne ítéljek ezekért a dolgokért? {SpM 139.2}   

A cselszövésekről mondja Krisztus: Nem békét hozni jöttem, hanem kardot. Adja Isten, hogy ilyen mesterkedés soha elő ne forduljon intézményeinkben, s hogy semmi se vezessen a múlt megismétlésére. {SpM 139.3}   

Benső lelki munka vár elvégzésre, melyet még nem végeztek el. A templom udvarát még nem tisztították meg kellőképpen, mint elengedhetetlent, mielőtt lehetségessé válik, amit Krisztus tett a templom megtisztítása után. Hozzá hozták a betegeket, s ő meggyógyította valamennyit. Itt nyilatkozott meg az igaz istenfélelem, az igaz cselekedetek, a templom igaz fölhasználása olyan célokra, melyek nem szennyezték be. {SpM 139.4}   

Isten népe között annak a hitnek kelt megnyilvánulni, mely szeretetből fakad, szeretetből munkálkodik és megtisztítja a lelket. Az Úr nem dicséri meg az örökségén uralkodókat. Szembefordul minden ilyen törekvéssel. Lesújt minden farizeusi külsőségre, imákra és szertartásokra. Mi a vallás, ha nem az istenfélelem tapasztalati elemei, melyek szív mélyéből fakadó szolgálatban lesznek láthatók, mivel a Szentlélek lakik benn. "Isten, a mi Atyánk szemében ez a tiszta és romlatlan vallásosság: Viseld gondját a nyomorgó árvának, özvegynek, és őrizd magadat tisztán e világtól." {SpM 139.5}   

Olyan munkát látnak, mely látszólag anyagi hátrányunkra van. Vagyis megadni másoknak a megbecsülést, melyet szeretnénk, ha nekünk megadnának. Akiket helyre szeretnénk állítani, tanítsuk meg az egészségügyi megújulás helyes elveire; hogy miként készítsenek egyszerű mogyorós ételeket. Hisz túl szegények, hogy megvegyék, hacsak maguk el nem készítik. {SpM 139.6}   

Munka vár elvégzésre gyülekezeteinkben, melyről kevésnek van fogalma: "Éheztem," mondja Krisztus, "s ti ennem adtatok, szomjaztam, s inni adtatok, idegen voltam, s befogadtatok; meztelen voltam, s fölruháztatok; beteg voltam, s meglátogattatok, tömlöcben voltam, s eljöttetek hozzám." Adjunk javainkból a mezőn fáradozóknak, s mikor begyűjtik a kévéket, örvendezni fogunk. De, bár ez helyénvaló, eddig még el nem kezdett munka vár elvégzésre. Krisztus küldetése volt meggyógyítani a betegeket, bátorítani a reményvesztettet, bekötözni a megtört szíveket. A helyreállítás eme munkájának kell folynia az ínséges szenvedők között. Isten nem csupán jótékonyságot vár el, hanem vidám arckifejezést, reményteljes szavaidat és kézszorításodat. Enyhítsetek Isten lesújtottjain. Némelyik beteg, elhagyta a reménység. Hozzátok vissza hozzájuk a verőfényt. Egyesek elcsüggedtek; szólj hozzájuk, imádkozz értük. Némelyeknek az élet kenyerére van szükségük. Olvass nekik Isten szavából. Lelki betegségek vannak, melyeket nem tud elérni balzsam, meggyógyítani gyógyír. Imádkozzatok értük, és vezessétek őket Jézushoz. Minden ilyen tevékenységünkben Krisztus lesz jelen, hogy benyomást tegyen az emberi szívekre. {SpM 140.1}   

Ilyen orvosi lélekmentést kell végeznünk. Hozzátok az igazságosság napja verőfényét a beteg és a szenvedő szobájába. Tanítsátok a szegényeket a helyes főzésre. "Táplálni fogja nyáját, mint a pásztor," testi és lelki eledellel. Krisztus meghív: "Vegyétek magatokra az én igámat és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok; és nyugalmat találtok a ti lelketeknek. Mert az én igám gyönyörűséges és az én terhem könnyű." {SpM 140.2}   

E. G. White {SpM 140}