× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Pénzügyi, Társas És Lelki Nevelés, Alacsony tandíjak

Nem akarjuk, hogy adósságok alakjában sötét fellegek gyülekezzenek fölöttünk. Nem szeretnénk, ha fölhalmozódnának adósságaink. Amerikai iskoláinkban túl alacsonyra szabták a tandíjakat, s az iskola vezetői meggyőződtek, hogy takarékoskodva sem folytathatják az alacsony tandíjszabást. Gondos nyomozás kiderítette, hogy az előért összeg nem fedezi a kiadásokat, hogy a tandíjakat emelni kell, így elkerülve a csüggesztő adósságokat. Sokkal jobb, ha a tanulók hozzájárulnak a kiadásokhoz, minthogy az iskola viselje az egész terhet; mert ez a rosszul számítás állandó gyanújával, valamint a takarékosság hiányával és helytelen tervezéssel terheli az iskola vezetőit. Az adósságok igen leverők a tanítók lelkére. {SpM 128.3}   

A tanítókat a tandíjakból kell fizetni. A valamivel szükségleteiken fölül kell részesülniük, hogy mikor fölszólítások hangoznak el, módjukban álljon adakozni. Nagy megelégedésük, ha van mivel segíteni a szorult helyzeteken. Ne szabjuk legalacsonyabbra a fizetésüket, ezért a tandíjak fedezzék a tanítók fizetését, és a tanulók bő és egészséges ételekkel való ellátását. Ne hagyjuk, hogy az adósságok évről-évre felhalmozódjanak. {SpM 128.4}   

A szünetben elég pénznek kell befolyni, hogy a következő iskolaévre fölkészüljenek vele. A nyári szünetben napi néhány óra leckét kell adni azoknak, akik az útiköltség miatt nem utazhatnak haza. Akik alacsony tandíjat szeretnének, döntésük előtt minden oldalról mérlegeljék a kérdést, s miután kiszámították a táplálkozás, tanítók fizetése és az iskolai fölszerelések költségét, álljanak elő kész összegekkel. {SpM 129.1}   

Az Úr világosságban részesített afelől, hogy ne az amerikai iskolák mintájára alakítsunk iskolákat. Az itt nyert művelődés legyen tartósabb, időtállóbb. Ez pedig az ige ismerete. S minden területen legyünk takarékosak. A tanítók működjenek együtt, hogy elvárják a tanulóktól az elegendő tandíjat, mely fedezze a működés költségeit, vagy elégedjenek meg alacsonyabb díjazással. Becsüljék föl az iskola működésének költségeit, s ha nem lehet másképp adósságmentesnek maradni, intézzék el egymás közt, hogy a jövedelmükből adományozzanak összegeket. Talán legjobb, ha emelik a tandíjat, akkor a tanítóknak előjoguk lesz ott segíteni javaikkal, ahol a legnagyobb szükség lesz segítségre. Mikor fölhívások hangzanak el, ahol öröm segítséget nyújtani a tanítóknak legyen a keresetükből, hogy belátásuk szerint használják. {SpM 129.2}   

Kiknek szívében az igazság él, mindig bőkezűen segítenek, ahol kell. Ők vezetnek, s a többiek követik példájukat. Ha vannak, akiknek áldására szolgál az iskola, de nem tudják megfizetni a teljes tandíjat, gyülekezeteink tanúsítsanak bőkezűséget, segítve ezeket. Fontos tárgy ez s nem szűkkeblű számítgatásra, hanem alapos kivizsgálásra szorul. Az Úr tanácsára van szükség. Az iskolának legyen kellő bevétele, hogy mindennel ellássák a tanulókat az iskolaév alatt, ami elengedhetetlen számukra a munkájuk végzéséhez. {SpM 129.3}   

Az Iskola Legyen Családias

Az avondale-i iskola ne működjön önző terv szerint. Legyen családias otthon, nem mint más iskolák. A tanítók viselkedjenek szülőkként. Viseljék szívükön összes tanítványukat, mint a szülők a gyermekeiket. Ne úgy tanítsuk a tanulókat, mintha független részecskék lennének, hanem hogy mindenik szál legyen, mely a többi szálakkal összefügg, és szövetet képez. {SpM 129.4}   

A tanulók rendkívüli továbbképzésért vannak most itt, hogy megismerjék a munka összes ágazatát, hogy amint lélekmentőkként távoznak, bizonyos értelemben erkölcsileg függetlenek legyenek, s gondoskodni tudjanak magukról, mivel erre is képzettek. Akár férfiak, akár nők tudjanak foltozni, mosni, ruhájukat rendben tartani. Főzni is tudjanak. Tanuljanak meg elvből cselekedni, és keresztény következetességgel élni. {SpM 129.5}   

Sokan nehéznek találják ezt, talán, mert nem nevelték őket odahaza. Nem értették meg eléggé, hogy ők is a családi vállalkozás tagjai. Nem értik meg, hogy kötelességük minden lehetséges segítséget megadni a családnak, mint Megváltónk tette. Nem tanították meg, hogy milyen fontos Krisztus életét tenni életükké, jeliemét jellemükké. Sok esetben a gyermekek szabad folyást engedtek bűnös hajlamaiknak. Hagyták, hogy elhanyagolják a kicsiny dolgokat, melyeket nem tennének meg fölszólítás nélkül. Nem tanították őket teherhordozásra, sem bűnös hajlamaikkal való szembeszegülésre. {SpM 130.1}   

Nem a finom nő vagy nemes férfi jele a féken tartás megvetése, akár odahaza, akár az iskolában. Ne feledjétek, hogy Isten gyermekei vagytok, alávetettek, akár otthon, akár az iskolában. Isten mindehhez kegyelemben, erőben részesít. A vallás csak áldást jelenthet az életnek, melyre kihat. Aki kirekeszti ezt az áldásos hatást, elzárja a jócselekedeteket mindenkor követő áldást. Ha kizárjuk szobáinkból a napfényt, majd panaszkodunk a sötétség miatt, ki a hibás? Ha öröm és boldogság után vágyakozol, tárd ki szíved ajtaját az igazságosság napjának verőfénye előtt. Tied a boldogság, ha megragadod; hiszen a boldogság kicsiny ügyekből áll, nem csak nagyokból. {SpM 130.2}   

Ez az iskola legyen családias. Gyöngédséget, megértést, egységet és szeretetet kell ápolnotok. A tanítók viseljék szívükön a tanulók egészségét és boldogságát, törekedjenek segíteni nekik, előrehaladni a tanulás összes ágában. Különösen a tanulók lelki életét viseljék szívükön. Semmiképp se engedjék, hogy sok tanulást vállaljanak, hogy ez megakadályozza az ima és vallásgyakorlatot. L egyen képző iskola, ahol a tanulók külön segítségben részesülnek a családi körben. Ha a tananyag mennyisége lehetetlenné teszi a sok tanulást ezen a téren, csökkentsük a tananyagot, s munkálkodjatok gondos vonásokkal, hogy behozzátok a tanulókat Krisztus iskolájába, ahol a mindenható tanítótól tanulhatnak. {SpM 130.3}   

Az Úrnak javai vannak intézői kezében. Mindenki gondolja meg, mennyit fejlődött itt a mű, mióta Ausztrállába jöttünk. Nem mi értünk el eredményeket, hanem az Úr szólított, hogy munkatársai legyünk, s kívánságunk is, hogy az legyünk. Ha megtesszük a ránk eső részt iskolánk eltartásából, lélekmentést végzünk, melynek messzemenő következményeiről kevésnek van fogalma. Mindnyájan gondoljuk át hálásan, hogy mit tett értünk az Úr. Jó munkának voltunk tanúi Melbourne-ön, s ha a régi tagok magukra veszik Isten-adta felelősségeiket, ha újonnan megtérnek és odaszentelődnek, Isten áldássá teszi őket, a most megtérők számára. {SpM 130.4}   

A Biblia a tanácsadónk. A Szentírásból tanítjuk tanulóinkat. Keressük naponta az Urat bölcsességért. Nem szabad adósságokat fölhalmoznunk. Segítségre van szükségünk az iskola fönntartásához. Sokkal jobb lesz most adományokat gyűjteni, hogy csökkentsük az adósságot, mert ez csökkenti a kamatok összegét. Nagyszerű munkát kell elvégezni, hogy e drága lelkeknek, Isten örökségének, igaz nevelést adjunk; hogy eljussanak a magasabb fokozatra, a mennyei családba Isten paradicsomában, a király fiai és lányaiként. Isten szavát tesszük tanulmányuk tárgyává. Nem támaszkodhatunk hitetlenség leheletét lehelő tankönyvekre. Jaj, mily sokat veszítettünk, hogy másodrendűvé tettük az Isten igéjét. Az emberi kitalálások írásai, az emberi szerzők, kiknek gondolatai ellenkeznek Isten gondolataival, a búza közé vetett konkolyt jelentik. {SpM 130.5}   

Tanítsuk a tanulókat a könyvek könyvének megértésére, melyet nekik is mindenkor a tanulmányuknak kell megtartani. Hamis az állítás, hogy titokzatos, érthetetlen dolgok, nehezen fölfogható, zavarba ejtő és bizonytalan dolgok vannak benne. Olvassátok el Efézus első három fejezetét... {SpM 131.1}   

Isten nem tart felelősnek senkit azért, amit nem ért meg. Az írásokat mindenkinek adta, hogy bölccsé tegyen minket az üdvösségre. Az Úr semmit sem hagy elrejtve vagy nehezen érthetőn. A megtanulandókban benne van az ember boldogsága, megszentelődése, önzetlensége, hogy Krisztusban teljes legyen. A titok, melyre a nagy apostol, mint nehezen érthetőre hivatkozik, az az Isten létezése. "Ki ismerheti meg Istent kutatással?" {SpM 131.2}   

Sok kinyilatkoztatott kérdés azért sötét az ember előtt, mert nem kutatnak az igazság ékkövei, mint rejtett kincs után. Az igazság különböző rendszerek szemetje, emberi bölcselet alá van elrejtve. Emberi kitalálások fényénél magyarázzák a végtelent, az örökkévaló igazságot, Isten kinyilatkoztatását. Isten igéje, állítják, módosított, újjáalakított, hogy megfeleljen a változó időknek, hogy megfeleljen gondolkodásuknak és eszméiknek. Helytelen könyvekből tanították őket, s elhagyták a világos "így szól az Úr"-at, mely örök javukat szolgálja, hogy mássá legyen. Lelkieket csak a Szentlélek erejével lehet megérteni. {SpM 131.3}   

Az Úrjelezte, hogy változásnak, javulásnak kell beköszöntenie azoknál, akik az Isten két élő tanúja helyébe emberi bölcsességet állítottak. Az emberi bölcselet bolondság, mert elmellőzi az egész isteni gondviselést, mely az örökkévalóságba tekint. "Mivel bölcsességében a világ nem ismerte föl Istent, tetsszék az Istennek, hogy az igehirdetés bolondsága által tartsa meg a hívőket." Az igét kutatni kell, igen, enni, hogy megtisztítsa és előkészítse az embereket, hogy a királyi család tagjai, a mennyei király gyermekei legyenek. A hetediknapi adventisták iskolái a kezdet kezdetétől tegyék Isten szavát tankönyvükké, így a tanítók és tanulók megtalálják a magasabb műveltséget. Isten szavát megnyitva s lapjait kutatva meglelik a rejtett kincset. {SpM 131.4}   

E. G. White {SpM 131}