× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Élet Az Egészségügyi Hitérítésben

{SpM 122}   

1898, május 19. {SpM 122}   

Kedves Irwin testvér! {SpM 122}   

{SpM 122}   

Remélem, hogy most, mint még soha, mindnyájan, igehirdetők és gyülekezeti tagok, az Úr segítségére siettek, az Úr segítségére, a sötétség hatalmasságai ellen. Oly sok mindent leírtam már, hogy nem kell sokat írnom. Mégis megkérdem, miért van az, hogy némely szolgáló testvérünk oly messze lemarad a mértékletesség fennkölt tárgykörének hirdetése terén? Miért nem viselik szívükön az egészség megújulását. Sokan ápolják, és életben tartják a dr. Kellogg elleni, állandó előítéletet. Pedig fontos feladatot végez. Miért nem töltik be helyüket olyan jól és lelkesen az igehirdetésben, mint dr. Kellogg a maga helyét. Gyülekezetünk lelkészei miért nem végzik a munkát, melyet már évekkel ezelőtt végezniük kellett volna? Örülök, hogy néhányan hozzáfogtok ennek az elhanyagolt föladatnak a végzéséhez. {SpM 122.3}   

Halljuk a panaszt, hogy dr. Kellogg maga köré gyűjti a fiatalembereket, ezért nincsenek munkatársaik. Pedig ez a legjobb a munkára, és a fiatalemberekre nézve. Neked, mint a Világtanács elnökének, és Evans testvérnek, a Világtanács szövetsége elnökének, valamint Durland testvérnek a míchigani terület elnökének azt mondom, hogy folytassátok munkátokat tapintatosan és rátermetten. Beszéljetek rá többeket a fiatal férfiak és nők közül, hogy a gyülekezetekben fáradozzanak. Kapcsoljátok össze az egészségügyi lélekmentést a harmadik angyal üzenetének hirdetésével. Tegyetek rendszeres, szervezett erőfeszítést, hogy kiemeljétek a gyülekezeteket abból a holt állapotából, melyben évek óta leledzenek. Küldjetek a gyülekezetekbe olyanokat, akik a harmadik angyal üzenetével együtt az egészségügy megújulásának elveit tárják a gyülekezetek elé egész Michigan-ben. Meglátjátok, hogy az élet lehelete visszatér a gyülekezetekbe. {SpM 122.4}   

Túl sok ma az emberi erkölcsőr. Hozzunk új elemet a munkába. Isten népe fogadja be a figyelmeztetést és fáradozzék a lelkekért, ahol vannak, mert az emberek nem ébrednek rá nagy ínségükre és veszedelmükre. Krisztus ott kereste föl az embereket, ahol voltak, s ott tárta eléjük országa nagy igazságait. Szertejárt, megáldotta és vigasztalta a szenvedőt, meggyógyította a beteget. Ez a mi föladatunk. Isten azt akarja, hogy enyhítsük az ínségesek szükségleteit. Az Úr azért nem nyilvánítja ki hatalmát határozottabban, mert elenyésző a lelkiség azok közt, akik vallják, hogy hisznek az igazságban. {SpM 123.1}   

Sok keresztény munkás van világunkban, akik nem hallották a fontos és csodálatos igazságokat, melyekben mi részesültünk. Ezek jó munkát végeznek a világosság szerint, mellyel rendelkeznek, és sokan előrehaladottabbak ismeretekben, gyakorlati munkában, mint akik nagy világosságban és komoly lehetőségekben részesültek. {SpM 123.2}   

Meglep, hogy lelkészeink közt mekkora a közöny az egészségügyi megújulás és az orvosi hittérítés terén. Még akik nem vallják magukat kereszténynek, azok is nagyobb tiszteletet tanúsítanak e tárgy iránt, mint egyesek népünk közül, s ezek előttünk haladnak. Ezt az igét kaptam számotokra: "Menjetek előre." "Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek: és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig." {SpM 123.3}   

A battle creekiek azt az üzenetet kapták, hogy költözzenek olyan helységekbe, ahol polgári foglalkozásukkal párhuzamosan ezt a munkát végezhetik. Ha hittel elindultak volna, gazdag tapasztalatban lett volna részük Isten dolgaiban. De ők azt gondolták, hogy Batt1e Creeken kényelmesebben élhetnek, mint másült. Sokan zsúfolódnak Battle Creekre, kiknek ez nincs áldására, mert nem használják föl a nyert ismereteket. Nem tesznek jót Battle Creeken, csak azok számát növelik, akiknek meg kell térniük. Nincs bennük áldozatos lelkület. Sok van bennük magukból, és igen kevés Krisztusból, kevéske hit, kevéske jócselekedet, s azt gondolják, hogy van vallásuk, de az egész semmit sem tesz ki. {SpM 123.4}   

Mit olvasunk János tizenhetedik fejezetében? "Ama beszédeket őnekik adtam; és ők befogadták, és igazán megismerték. hogy én tőled jöttem ki, és elhitték, hogy te küldtél engem." Olvassátok el a fejezetet, mert tele van gazdagsággal. "Amiképpen te küldtél engem e világra," folytatta Krisztus, "úgy küldtem én is őket a világra; és én őértük oda szentelem magamat, hogy ők is megszenteltté legyenek az igazságban. De nem csak őérettük könyörgök, hanem azokért is, akik az ő beszédökre hisznek majd énbennem." Hallatjuk-e a Krisztus hangját? Megszenteljük-e magunkat az igazságnak való engedelmesség által? {SpM 123.5}   

"De nem csak ő érettük könyörgök, hanem azokért is, akik az ő beszédükre hisznek majd én bennem. Hogy mindnyájan egyek legyenek; amint te én bennem, Atyám és én tebenned, hogy ők is egyek legyenek, hogy ők is egyek legyenek mibennünk: hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. És én azt a dicsőséget, amelyet nékem adtál, ő nékik adtam, hogy egyek legyenek, amiképpen mi egy vagyunk: Én ő bennük, és te énbennem: hogy tökéletesen eggyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, amiként engem szerettél." {SpM 124.1}   

Alkalmazzátok e szavakat gyülekezetünk tagjaira, és győződjetek meg, hogy úgy tanítják a megváltás tervét, mint Krisztus megbízta őket. Törekednek-e a tökéletes egységre, amelyért Krisztus imádkozott? Megtartották-e valóban Isten két élő tanújának szavait? Mondom neked, testvérem, az igehirdetésen kívül munka vár elvégzésre, a szolgálat munkája, melyet érthetetlen módon elhanyagoltunk. {SpM 124.2}   

Ha valaki a Battle Creeken vagy bárhol egészség-munkát végzőkre becsmérlő szavakat szól, kérdezd meg, ők mit végeznek az Isten által rájuk bízott föladatokból. Lássanak a munkához, ahol vannak, és szüntessék be a gáncsoskodást. {SpM 124.3}   

Irwin testvér, ragadd meg az egészségügyi megújulás munkáját. Ha a lelkészek közül valakinek az az észrevétele, hogy az orvosi hittérítés jogosulatlan fontosságra tesz szert, vigyék magukkal az ezeken a vonalakon fáradozókat a munkaterületükre, kettőt itt, kettőt ott. A lelkészek fogadják úgy ezeket az egészség-lélekmentőket, mint Krisztust fogadnák, s meglátják, milyen munkát végeznek. Próbálják ki, hogy ez úton a gyülekezetekbe tudják-e hozni a menny életadó áramlatát. Figyeljék meg, van-e olyan csoport, mely megragadja ezt a számukra olyan fontos nevelést, s hallani fogják a bizonyságtételt: " Isten, gazdag tévén irgalmasságban, az ő nagy szerelméből, mellyel minket szeretett, minket, kik meg voltunk halva a vétkek miatt, meg elevenített együtt a Krisztussal, (nem Krisztuson kívül) (kegyelemből tartattatok meg!) És együtt feltámasztott és együtt ültetett a mennyekben, (nem független részecskékként), Krisztus Jézusban." (Efézus 2:4-6) {SpM 124.4}   

E. G. White {SpM 124}