× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Lélekmentő Sereg Képzése

{SpM 99}   

1897, december 15. {SpM 99}   

Kedves Sutherland testvér! {SpM 99}   

Komoly kérdéseket tettél föl leveledben, értelmes és helyénvaló javaslatokat ecseteltél. Iskolát kell alapítanunk mindenhol, ahol csoportunk vagy gyülekezetünk van. Tanítókat kell fölfogadnunk, hogy tanítsák a szombattartók gyermekeit. Ez nagy csoport Battle Creekbe sodródó előtt bezárná az ajtót, hiszen az Úr intette is őket, hogy oda ne menjenek. A nekem adott világosság a szétszórt gyülekezetekre mutatott, s közölték velem, hogy ezek ereje hasznosságban és hatékonyságban való növekedésüktől függ. {SpM 99.2}   

A Battle Creeken való felelősség fölhalmozás nem Isten elvei szerint történik. Kevesebb épületet kell emelnünk Battle Creeken, hogy ne csődítse oda az embereket. A nagy épületeknek nem lenne szabad így összezsúfolva lenni. Más helységekben kellett volna emelnünk őket, nem egyetlen város közepén. Különböző városokban kellene, hogy az igazságnak képviselete legyen. Nem szólhatok az Úr akarata ellen, nem mondhatom, hogy emeljetek több épületet Battle Creeken, hanem arra unszollak, hogy másutt építsetek. Kevesebb érdekeltségnek kell Battle Creeken összpontosulni, és sokkal többnek más helyeken, ahol semmi sincs, ami szilárd jelleget kölcsönözne Isten művének. {SpM 99.3}   

Összes gyülekezetünkben iskolának kellene működni, és olyan tanítóknak, akik egyúttal lélekmentők is. Jól tanítsuk meg a tanítókat, hogy a szombattartók gyermekeinek nevelésénél tegyenek eleget a lényeges résznek - ne csak tudományokra, hanem a Szentírásra is tanítsanak. A különböző helyeken alapított, istenfélő férfiak és nők vezette iskoláknak a próféta-iskolák elveire kell épülni. {SpM 100.1}   

Adjunk külön talentumokat a fiatalok nevelésére. Neveljük a gyerekeket lélekmentővé. Alig néhányan értik meg, mit kell tenniük, hogy üdvözüljenek. Kevés részesült vallásos nevelésben, holott ez elengedhetetlen. Ha a tanítók vallásos tapasztalattal rendelkeznek, tovább tudják adni Isten szeretetének ismeretét, melyben ők részesültek. Ilyen tanításokat csak a valóban megtértek tudnak nyújtani. {SpM 100.2}   

A gyerekeket tanítsuk meg írni, olvasni, számolni és könyvvitelre, mikor még igen fiatalok. Később lépésről-lépésre növekedhetnek az ismeretekben, Mindenek előtt arra tanítsuk őket, hogy a bölcsesség kezdete az Isten félelme. Neveljük őket sorról sorra, elvről elvre, itt is kicsit, ott is kicsit. Az legyen a tanítók főcélja, hogy Isten, és akit elküldött - Jézus Krisztus ismeretére tanítsák a gyerekeket. {SpM 100.3}   

Tanítsuk meg a fiatalokat, hogy a Szentírás minden bűnt a törvény áthágásának nevez. A bűn az első hitehagyótól vette eredetét, aki engedetlen alattvaló volt, aki a mennyei családot engedetlenségre vezette; hogy őt, és akik csatlakoztak hozzá, kiűzték Isten paradicsomából. Egyszerű nyelven tanítsátok a gyerekeket, hogy engedelmeskedjenek szüleiknek, és adják át szívüket Jézusnak. Jézus vár, hogy elfogadhassa és megáldhassa őket, ha hozzá akarnak jönni, minden vétkükért bocsánatot kérni, és kérni őt, vegye el bűneiket. S mikor bocsánatot kérnek, higgyék, hogy megbocsát. {SpM 100.4}   

Isten azt akarja, hogy minden kisgyermek az ő gyermeke, az ő családjába befogadott legyen. Bárha fiatalok, ők is családjának tagjai lehetnek, s a legdrágább tapasztalatokkal rendelkezhetnek. Gyöngéd szívük lehet, mely kész befogadni a benyomásokat, s ezek tartósak lesznek. Jézus iránti bizalom és szeretet töltheti be szívüket, az Üdvözítőért élhetnek, s Krisztus kis lélekmentőkké teszi őket. Gondolkodásuk egész folyamata megváltozhat, úgyhogy a bűn nem élvezhetőnek, hanem gyűlöletesnek és elkerülendőnek tűnik előttük. {SpM 100.5}   

Ez a tanítás a kicsiny és idősebb gyermekeknek is javára válhat, s a megváltás tervének ilyen leegyszerűsítése által a tanulókkal együtt a tanítók is gazdag áldásban részesülnek. Isten Lelke bevési a tanítást a gyerekek értelmébe, hogy egyszerűségűkben ragadják meg a Biblia igazságának eszméit. Az Úr a lélekmentésben is tapasztalatban részesíti az ilyen gyerekeket. Olyan gondolatokat sugall nekik, melyek a tanítóban nem merültek föl. {SpM 100.6}   

A helyesen tanított gyermekek bizonyságot fognak tenni az igazságról. Ne helyezzünk a fiatalok fölé ideges és ingerlékeny tanítókat. Szeressék a gyerekeket, mivel az Úr családjának ifjabb tagjai. Az Úr megkérdi majd a szülőktől: "Hol a nyáj, mely nékem adatott, dicsőségemnek juhnyája?" {SpM 101.1}   

Meglepő látni, hogy sok szülő mily keveset tesz gyermekei megmentéséért. Minden családi kör legyen gyülekezet, Isten mennyei gyülekezetének gyönyörű példaképe. Ha a szülők megértenék gyermekeik iránti felelősségüket, semmi körülmények között sem szidnák őket, és nem lennének ingerültek gyermekeikkel szemben. Ez egy gyereknek sem megfelelő nevelés. Sok-sok gyermek megtanult hibakereső, ingerlékeny, veszekedő féktelennek lenni, mert otthon megengedték nekik az indulatosságot. A szülők ne feledjék, hogy gyermekeik számára ők állnak Isten helyében, hogy bátorítsanak minden helyes elvet, s elnyomjanak minden helytelen gondolatot. {SpM 101.2}   

Ha a családi körben megengedik nekik a tiszteletlenséget, engedetlenséget, hálátlanságot, nyűgösködést, bűnük a szülőkre hárul. Az apák és anyák különleges kötelessége, hogy nyájasan és szeretettel tanítsák gyermekeiket. Mutassanak rá, hogy mint szülőknek, nekik kell lefektetni a szabályokat, nekik kell igazgatni, és nem a gyermeknek uralkodni a szülőkön. Tanítsák meg őket, hogy engedelmességet várnak el tőlük, így ránevelve őket, hogy alávessék magukat Isten tekintélyének. {SpM 101.3}   

A fiatalok nevelésénél a tanítók ne engedjenek meg maguknak indulatos szót vagy mozdulatot, hogy elcsúfítsa munkájukat, mert így a maguk lelkületével oltják be a tanulókat. Az Úr azt akarja, hogy az iskolák olyanok legyenek, hogy Isten angyalai járhassák be a tantermeket, s az igazgatás rendjében és elveiben a menny igazgatását és rendjét lássák. Sokan lehetetlennek tartják ezt, mégis minden iskolának ezzel kell kezdeni, s lelkiismeretesen törekedve, megtartani Krisztus lelkületét az indulatok, érintkezés és tanítás terén. A tanítók helyezkedjenek a világosság irányába, ahol az Úr eszközeiként tudja használni őket, hogy az ő képmását tükrözzék a tanulók előtt. Tudhatják, hogy mint istenfélő tanítóknak, segítség áll rendelkezésükre minden órán, hogy a gyerekek szívébe zárják az értékes tanításokat. {SpM 101.4}   

Az Úr együttmunkálkodik minden odaszentelt tanítóval, és a tanítónak is érdeke ezt megérteni. Az Isten fegyelme alatt álló oktatók semmit sem találnak ki maguktól. A Szentlélektől nyernek kegyelmet, kegyességet, igazságot és világosságot, hogy továbbadják a gyerekeknek. A legnagyobb tanító felügyelete alatt állnak, akit valaha is látott a világ, s milyen visszataszító lenne, ha nyers lelkülettel lennének, ha éles, idegességgel telített lenne a szavuk. Ezzel megörökítenék hibáikat a gyerekekben. {SpM 101.5}   

Világosan tárjátok eléjük, hogy mit érhetnek el, ha Jézustól tanulnak. A mennyei béke és öröm forrásai, az ihletés varázslatos szavai által fölfakasztva, a tanító lelkében, a jó hatás hatalmas folyamaivá duzzadhatnak, hogy egész környezetük javára legyenek. Ne gondoljátok, hogy a Biblia unalmas könyvvé válik a gyerekek számára. Bölcs vezetés alatt az ige egyre vonzóbbá válik. Az élet kenyere lesz számukra, és sohasem veszíti ízét. Olyan frissesség és szépség van benne, mely vonzza és elbájolja a gyerekeket és fiatalokat. Olyan az, mint a földre ragyogó nap, tündöklést és meleget ad, mégis kimeríthetetlen. A Biblia történelméből és tanításaiból merített leckéken át a gyerekek megtanulják, hogy a Bibliához képest silány minden más könyv. Ebben találják meg az irgalom és szeretet fonásait. {SpM 102.1}   

Isten szent, tanító Lelke igéjében van. Fény, új és drága fény, ragyog minden oldaláról. Az igazságot fejti ki, és szavakat, mondatokat tesz ragyogóvá és alkalomhoz illővé, amint Isten szava szól hozzájuk. {SpM 102.2}   

Ismerjük el a Szentlelket megvilágítónknak. Ez a Lélek szeret szólni a gyerekekhez, s fölfedi számukra Isten szavának kincseit és szépségeit. A nagy tanító ígéretei megejtik az érzékeket, s olyan lelki erővel éltetik a gyerekek lelkét, mely isteni. A gyümölcsöző értelemben olyan közvetlenség fejlődik ki az isteni dolgok iránt, mely sánc lesz az ellenség kísértései ellen. {SpM 102.3}   

A tanítók munkája igen fontos. Tegyék Isten szavát elmélkedésük tárgyává. Isten tulajdon Lelkével szól a lélekhez. Amint tanulmányozol, esedezzél: "Uram, nyisd meg szememet, hogy fölismerjem törvényed csodálatos voltát." Mikor a tanító imában Istenre támaszkodik, az Úr lelke tiszta gondolatokkal tölti meg értelmét és szívét, s Isten fog munkálkodni általa Szentlelkén át a tanulók értelmén. A Szentlélek megtölti szívét és értelmét édes reménységgel, bátorsággal, bibliai képekkel, s ez érezteti magát a tanulókon. Az igazság igéi növekedni fognak fontosságukban, sohasem álmodott tág és teljes értelmet öltenek magukra. Isten szavának szépsége és gazdagsága átalakító erővel bír az értelemre és jellemre. A mennyei szeretet szikrái ihletésként fognak szállni a gyerekek szívére. A gyerekek százait és ezreit vezethetjük Krisztushoz, ha fáradozunk értük. {SpM 102.4}   

Akikhez elérnek ezek a szavak, olvadjanak meg és csillapodjanak le. Tanításunkkal öleljünk föl sokkal többet, mint eddig, a gyerekekből és fiatalokból, s akkor a lélekmentők egész seregét fogjuk fölnevelni, hogy Istenért fáradozzanak. Ismét mondom, alapítsatok iskolákat a gyerekeknek, ahol gyülekezetünk van. Munkálkodjatok úgy, mintha életetekért munkálkodnátok, hogy megmentsétek a gyerekeket az élet szennyező, züllesztő hatásaiba való befulladásától. {SpM 102.5}   

Túl sokat összpontosítottatok Battle Creekre. Nem kell azt tanácsolnom, hogy ne hallatsszék a fejsze és kalapács zaja Battle Creek új épületein. Vannak helyek, ahol évek óta iskoláknak kellene működni. Indítsuk most el ezeket bölcs igazgatók alatt. A fiatalokat gyülekezeteikben kell nevelni. Amerikában olcsóbban építhettek három iskolát, mint itt, Ausztráliában egyet. Isten erős megbántása, hogy súlyos hanyagság nyilvánul meg a gyerekek és ifjak javulásáról való gondoskodása terén, mikor a gondviselés oly bőségesen gondoskodott a lehetőségekről. {SpM 102.6}   

Csodálkozhatunk-e, hogy a gyerekek és fiatalok kísértésbe sodródnak, s elhanyagolt társaik utcai nevelésében részesülnek? Nem nevelik arra a gyerekeket, hogy tevékeny értelmüket és tagjaikat segítésre használják. Iskoláink tanítsák meg a gyerekeket mindenféle egyszerű munkára. Csodálkozhatunk-e, hogy elhanyagoltságukban szórakozásoknak és játéknak szentelik képességeiket és erejüket - pedig ezek semmi jót sem tesznek nekik? Csodálkozhatunk-e hogy lelki vágyaik kihűlnek, és lelki életük elsötétedik? "Sok bajlódás a kicsinyek munkára szoktatása, - mondja az anya - inkább magam elvégzem. Ne zavarjatok." {SpM 103.1}   

Nem emlékszik, hogy ő is apránként tanult, mielőtt segítség lett volna? Nem helyes elutasítania gyerekeket. Tartsd őket magad mellett! Hadd tegyenek föl kérdéseket, majd türelmesen felelgess nekik! Adj tennivalót a kicsinyeknek, hogy örüljenek, hogy segítenek neked. Ne utasítsd el őket, mikor helyénvaló dolgokat akarnak végezni. Ha hibát követnek el, ha baleset történik, ha eltörik valami, ne hibáztass. Egész életük azon a nevelésen fordul, melyben gyermekéveik idején részesíted őket. Tanítsd őket, hogy minden testi-szellemi képességüket használatra kapták, s hogy minden az Úré, az ő szolgálatára szentelt. Némelyik gyermek már korán jelzi akaratát. Szülők és tanítók, kezdjétek el tanítani a gyermeket, hogy műveljék Isten-adta képességeiket. {SpM 103.2}   

Testvérem! Nagyon bánt, hogy olyan fontos érdekeltségeket Battle Creekre összpontosítottatok. Egész világnak kell részesülni az igazság világosságában. Ha olyan városokba helyeztétek volna az érdekeltségeket, ahol semmit sem végzünk, ezek is figyelmeztetésben részesülnének. Az iskolák gyülekezetenkénti megnyitása felel kérdeztél. Megpróbáltam felelni neked. A Battle Creeken összpontosított világosságnak más városokban is fényleni kellene. Iskolákat kellett volna nyitnunk más helyeken, ahol nagy a szükség erre. Ez megállítana a gyerekek és fiatalok Battle Creekbe gyülekezését. A gyülekezet hordozza a nyáj bárányainak terhét a maga területén, s meglátjátok, hányat lehet az Úr szolgálatára nevelni. {SpM 103.3}   

E. G. White {SpM 103}