× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Ésszerű Tanítás

“Sunnyside,” Cooranbong, N. S. W., {SpM 96}   

1897. július 23 {SpM 96}   

F.A. Sutherland tanárnak, Battle Creekbe. {SpM 96}   

Kedves testvér, {SpM 96}   

egyre inkább leterhel, amint látom, hogy az ifjak megfelelő nevelés és műveltség nélkül kerülnek ki battle creek-i iskolánkból. Fáj, hogy sokaknak, akiket pedig oktatnunk kellene, nem jut ki ez az előjog. Az Úrtól nyert világosságból tudom, hogy helytelen a négy-öt éves könyvtanulás. Akik bátorítják ezt az erőltetett ütemű könyvtanulást, megdolgoztatva az agyat, s elhanyagolva azt a nevelést, mely az izmok aggyal arányos használatából fakad, egyszerűen nem tudják megjegyezni az erőltetetten tanult leckéket. Ha a könyvtanulásra fordított idő harmadrészét, a szellemi gépezet igénybevétele helyett, a testi erő igénybevételének elsajátítására fordítanák, ez sokkal inkább az Úr rendje szerinti lenne, s emelkedetté tenne a munka kérdését, oda helyezve, ahol a tétlenséget Isten szavától és tervétől való eltérésnek tekintenék. Lényünk helyes fölhasználása magában foglalja az egész emberi kötelezettség-kört, magunk, a világ és Isten iránt. Használjátok hát testi erőtöket a szellemi erőkkel arányosan. {SpM 96.2}   

A tanulók az idő egy részén szerzőket és tankönyveket tanulnak, majd ugyanilyen szorgosan tanulmányozzák az emberi gépezet fölhasználását, de szemléltessék is ezt, kétkezi munkára véve igénybe tagjaikat. Így felelnek meg az Alkotó szándékának. Így válnak önálló, képzett emberré. {SpM 97.1}   

Ha a tanítók megtanulnák a leckéket, melyre Krisztus akarja tanítani őket, nem lennének olyan tanulók, akiknek más kell fedezze a számláit, máskülönben súlyos adósággal hagynák el az iskolát. A nevelők csak fele munkájukat végzik, mikor tudják, hogy a fiatalok éveket töltenek a könyvek szorgalmas tanulásával, nem igyekezve megkeresni eltartásukat, s mégsem tesznek erről semmit. Vizsgáljatok meg minden esetet, nyájasan és szeretettel kérdezősködjetek a tanuló és anyagi helyzete felől. Azt a tanulmányt kell az egyik legértékesebbként eléje tárnotok, hogy testével összhangban használja Istentől-nyert értelmét; fejet, testet, kezet és lábat. Egész lényünk helyes fölhasználása az egyik legértékesebb lecke, melyet megtanulhatunk. Ne végezzünk pusztán szellemi munkát, ne álljunk meg utána, hanem a legjobban használjuk föl az emberi gépezet különböző részeit. Senki se alkalmas az igeszolgálatra, aki nem érti meg, miként végezzük ezt. {SpM 97.2}   

A latin és görög nyelv tanulása sokkal jelentéktelenebb nekünk, a világnak és Istennek, mint a teljes emberi szervezet alapos tanulmányozása és fölhasználása. Bűn könyveket tanulmányozni, ha emiatt elhanyagoljuk a gyakorlati élet hasznos ágait. A könyvek szorgos tanulása némelyek számára elfecsérelés, szétszórtság. A testi gépezet tétlensége az agy túlzott tevékenységére vezet. Ez pedig az ördög műhelyévé válik. A test működése és igénybevétele felől tudatlan élet sohasem lehet sokoldalú élet. {SpM 97.3}   

Az iskolák félig sincsenek ébren. Az élő gépezet egyes részeinek elhanyagolása, míg más részeket erősen igénybe vesznek, kifárasztanak és túlhajszolnak, sok fiatalt túl gyöngévé tesz, hogy ellenálljon a gonosz szokásoknak. Alig van önuralmuk. Túl sok vér tódul az agyba, s az idegrendszer kimerült. Testgyakorlásra van szükség, de nem játékokban, a maguk gyönyörűségére, hanem, hogy jót cselekedjenek. tanulni kell a kéz használatát. Földművelésnél, házépítés közben a munka különböző módszereit próbálva és kutatva, az agyat is igénybe kell venni. A tanulók sokkal jobban tudnak tanulni, ha idejük egy részét testi fáradozással töltik, kifárasztva az izmokat. A természet akkor újratölt és édes pihenőt ad. {SpM 97.4}   

Az Úr ezerféle munka végzésére alkotta a kezet, s a tanuló, aki azt hiszi, Hogy a művelődés csak könyvek betanulásából áll, sohasem használja helyen ujjait és kezét. A tanulókat épp arra a munkára kell alaposan megtanítani, melyre kezek ezreit sohasem tanítanak. Pedig az így kifejlesztett és ápolt képességeket a leghasznosabban föl lehet használni. {SpM 97.5}   

Akik a tanteremben teljesen szellemi munkára adják magukat, a bezártsággal az egész élő gépezetnek ártanak. Az agy kimerül, s a Sátán a kísértés egész sorát hozza eléjük, bujtogatja őket, hogy tiltott örömökbe merüljenek; hogy szabaduljanak a fölösleges erőtől. Engedve a kísértéseknek, bűnös, helytelen dolgokat cselekszenek, melyek ártanak nekik, és másoknak is kárára vannak. Az agy is túl élénk, vaskos tréfák elkövetésére serkent. {SpM 97.6}   

Tanítsátok a tanulókat, hogy az élet ajándék. Nagyra kell azt értékelni, és az Úrnak szentelni. Tanítsátok őket, hogy az Úr elgondolásait végezve fáradozzanak. Életetek Isten tulajdona. Rátok bízta azt, hogy gondosan tanulmányozzátok, miként tudnátok legjobban tisztelni és dicsőíteni őt. Valóban az Úré vagytok, ő teremtett benneteket. Övé vagytok a megváltás által, hiszen életét adta értetek. Ki fizette meg a váltságdíjat, hogy megváltson a Sátántól? Isten egyszülött Fia. Ő a menny fönségese volt, s az ő kedvéért értékelned kell minden képességet, minden szervet, inat és izmot. Óvd az élő szervezet minden részét, hogy Istennek használhasd azokat. {SpM 98.1}   

Egészséged tested helyes igénybevételétől függ. Ne használd helytelenül, és Istentől nyert testi, szellemi és erkölcsi erőd egyetlen részével se élj vissza. Tedd szokásaidat az értelem ellenőrzése alá, mely maga is Isten ellenőrzése alatt áll. Mindennemű egészségtelen szokást - a késői fekvést, reggel ágyban maradást, gyors evést - le kell győzni. Az emésztés a szájban kezdődik. Jól rágjátok meg a táplálékot. Sohse egyetek kapkodva. Jól szellőztessétek ki a szobátokat és végezzetek hasznos testi munkát. A fiatal hölgyeknek azt mondanám, hogy bűn a szűk ruha, és elkerülhetetlenek a következményei. A tüdőnek, májnak, szívnek szüksége van az Isten által megadott térre. Alkotótok tudta, mekkora helyre van szüksége a szívnek és májnak, hogy betöltsék a szervezetben fontos föladatukat. Ne kísértsen a Sátán, hogy összeszorítsátok a kényes szerveket, hogy akadályozva legyenek működésükben. Csak mert a romlott világ divatja kívánatosnak látszik, ne szorongassátok az élet erőit, hogy ne működhessenek szabadon. A Sátán sugall minden ilyen divatot, hogy az emberek elszenvedjék az Isten keze-munkájával való visszaélés elkerülhetetlen következményét. {SpM 98.2}   

Az erős indulatok szabadjára engedése veszélyezteti az életet. Sokan halnak meg düh és szenvedély-kitörésektől. Sokan rákapatják magukat, hogy rohamaik legyenek. Ha akarják, megelőzhetik a rohamokat, ámde akaraterő kell legyőzni a helytelen tetteket. Mindez legyen az iskolában nyert nevelés része, hiszen Isten tulajdona vagyunk. Tartsátok meg tisztának, ártatlannak a test szent templomát, hogy Isten Szentlelke lakozhassék benne. {SpM 98.3}   

Gondosan őrködjünk az Úr tulajdona felett. Mert bármilyen képességgel való visszaélés megrövidíti életünket, melyet Isten dicsőségére kell használnunk. Ne feledjétek, hogy mindent Istennek kell szentelnünk. Lelkünket, testünket, szellemünket. Az ő megváltott tulajdonai ezek, azért értelmesen kelt fölhasználnunk, arra törekedve, hogy megőrizzük, és meghosszabbítsuk az étet ajándékát. Képességeinket helyesen, a legteljesebben, a leghasznosabb szolgálattal felhasználva, minden szervünk egészségesen tartása által, hogy a test és értelem, inak és izmok összhangban munkálkodjanak, és így a legjobb és legértékesebb szolgálatot végezhetjük Istennek. Vannak betegesen született emberek, akik nem a maguk hibájából szenvednek. Az ilyenek türelemmel viseljék gyöngeségüket. Ezzel Istent dicsőíthetik. {SpM 98.4}   

Tanulók, tanuljatok erre és az eljövendő életre. Hozzatok jó, keresztény, lelkiismeretes munkát iskolai életetekbe. Ne gondoljátok, hogy előbb régi szerzőket, és régi nyelveket kell tanulmányoznotok, mielőtt igeszolgálatra léphettek. Az Úr világosságban részesített, hogy az ilyenek legnagyobb része a könyvek hosszas tanulása által alkalmatlanná tette magát a szolgálatra, melyet végezniük kellett volna. Mire tanítja Pál Timótheust? "Mindent elszenvedek a választottakért, hogy ők is elnyerjék a Krisztus Jézusban való üdvösséget, örök dicsőséggel egyben. Igaz beszéd ez. Mert ha vele együtt meghaltunk, vele együtt fogunk élni is. Ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is: ha megtagadjuk, ő is megtagad minket. Ha hitetlenkedünk, ő hű marad: ő magát meg nem tagadhatja. Ezekre emlékeztesd, kérvén kérve őket az Ür színe előtt, hogy ne vitatkozzanak haszontalanul, a hallgatóknak romlására. Igyekezzél, hogy becsületesen megállj, mint oly munkás, aki szégyent nem vall, aki helyesen hasogatja az igazságnak beszédét." {SpM 99.1}   

E. G. White {SpM 99}